Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Eötvös Károly
!
n
Jegyzet (1842–1916) ügyvéd, író, publicista, képviselő. Politikai pályafutása során elsősorban a Függetlenségi Párt tagjaként, majd 1899–1904-ig az Új Párt képviselőjeként, a későbbiekben független politikusként volt tagja az országgyűlésnek, majd 1910–1916 között a Nemzeti Munkapárt ekkor már mandátum nélküli tagjaként szerepelt a politikai életben. A Függetlenségi Párt lapjának, az Egyetértésnek lett vezető publicistája, valamint Pesti Napló számára is írt. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:431–432.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 2:1357–1358.
 
  Nem ismerek irodalmi nagyjaink közt senkit, akihez több bizalommal merjek fordulni, mint a Nazarénusok, – egészséges, magyar irójához.
n
Jegyzet
Eötvös Károly
Eötvös Károly
1873-ban a Pesti Naplóban az 1873–1874 között írt riportsorozatot Carolus álnéven a magyarországi nazarénus felekezetről, amelyet 1904-ben könyv alakban is kiadott a Révai Testvérek kiadója. Lásd: Eötvös Károly, A nazarénusok, Eötvös Károly Munkái 9 (Budapest: Révai testvérek, 1904). Forrás: Szinnyei József, szerk., Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma, 2 köt. (Budapest: Athenaeum Nyomda, 1974), 2:1410–1411.; Iványi Gábor, "Egy százéves történet", Beszélő 3, 9. sz. (1998): 83-85.; Szigeti Jenő, "Nazarénus-történetek a XIX. századból", Ethnographia 113, 1–2. sz. (2002): 133–140.
 
  Kényes az ügy, mert nem csupán birálatot, – biztató szót várok, kérek.  
  Lángra gyult a lelkem és egy olyan költemény cziklus terve fogamzott meg bennem, mely páratlanul állana a világirodalomban.  
  A szabadságharcz felséges idejét énekelni meg olyan hangon, mintha a nép ajkán fakadt volna a dal. Nem szenvelegve a népiességet, hanem egyszerüen, naivul s a hogy az én szivemből fakad.  
  Multam, tanulmányaim, egyéniségem ugy érzem, alkalmassá tesznek rá.  
  Ebben az erős meggyőződésben mertem
Nagyságodhoz
Eötvös Károly
fordulni.  
  Méltóztassék elolvasni a tisztelettel csatolt verset  
n
Jegyzet A melléklet nincs az
Eötvösnek
Eötvös Károly
címzett levél melett, azonban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1848   c. versét több címzett számára továbbította, így
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
is elküldte 1902. június 9-én, a levél mellékletében a vers teljes szövege olvasható.
s méltóztassék szigoruan tartani törvényt felette.  
  Kész vagyok rögtön le tenni a tollat, ha ugy látszik hogy ihletetlen és szentségtelen kézzel nyultam azokhoz az érzelmekhez, melyek a magyar nemzetet azokkal az időkkel füzik egybe.  
  De ha életteljeseknek látszanak, méltóztassék bár egy szóval ezt sejtetni s azt hiszem nem leszek méltatlan
Nagyságod
Eötvös Károly
kiérdemlendő jóakaratára, mert  
 
  "Hajt a lélek, nagy a kedvem,
  Gondolatom unszol engem
  Fognom Dalhoz énekléshez
  Kezdenem a regéléshez."
 
 
n
Jegyzet Idézet a Kalevala   c. eposzból. Kalevala: A finnek nemzeti eposza, ford. Barna Ferdinánd (Pest: Magyar Tudományos Akadémia – Atheneum Nyomda: 1871), 1. A Móricz Zsigmond-hagyaték szerzői könyvtárában is megtalálható a Kalevala   említett kiadásának egy példánya: PIM Könyvtár, C 20.553.
 
  Egyuttal felajánlom e verset s ha tetszik a következendőket is az Egyetértés
n
Jegyzet Az Egyetértés a Függetlenségi Párthoz kapcsódó ellenzék 1874–1913 között megjelenő napilapja.
Csávolszky Lajos
Csávolszky Lajos
alapította 1874-ben, 1875-ig Magyar Újság címen jelent meg. 1902-től
Hoitsy Pál
Hoitsy Pál
és
Eötvös Károly
Eötvös Károly
voltak a lap főszerkesztői. Forrás: Demeter Katalin, "Egyetértés", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:488–489.
számára, hol a Tárczában névtelenül kérném közölni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1848   . c. versét az Egyetértés nem közölte. A   végül 1903-ban, a Protestáns Új Képes Naptárban jelent meg: Móricz Zsigmond, "1848", Protestáns Új Képes Naptár 49 (1903): 31–32.
 
  Még annyit óhajtok megjegyezni, hogy e levéllel csupán
Nagyságod
Eötvös Károly
előtt szándékozom megjelenni.  
  Maradok
Nagyságod
Eötvös Károly
 
  legőszintébb tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1902. jan. 31.  
  (Petőfi utcza 70.)  
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
1848  
  Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország.
  Szegény Magyarország!
  Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy asszony,
  Szegény özvegy asszony.
 
 
  Jókor reggel siet keserves robotra,
  Csak ráripakodik uraság hajduja.
 
 
  Hol maradt a lyányod, asszony!
  Hol a lusta lyányod, asszony?
 
 
  Nem lusta a lányom, drága hajdu uram,
  Csak gyenge a lyányom, drága hajdu uram.
  Harmat arczát eső vágta,
  Gyenge kezét kapa törte,
  Testét munka elcsigázta,
  Fiatal a lyányom, drága hajdu uram.
  Kiküldöttem ludas pallagra,
  Hadd pihenne lelkem magzatja,
  Dolgozok én helyette is ma.
  Jaj ne menjen érte drága hajdu uram!
  Magam földe gazba’, gyomba’,
  Jövök érte is robotba,
  Gyenge még a gyermek, drága hajdu uram!
 
 
  Bizony csak érte ment uraság hajduja.
 
 
  Örökkévaló egy isten
  Ki hallgatja meg az árvát?
 
 
  Robotból haza mén szegény özvegy asszony,
  Csak ráripakodik császár katonája.
 
 
  Hol lappang a fiad, asszony!
  Hol a betyár fiad, asszony!
 
 
  Nem betyár a fiam, drága vitéz uram!
  Nem lappang a fiam, drága vitéz uram!
  Egyetlenegy édes fiam,
  Én támaszom, én oltalmam,
  Ő nélküle meg kell halnom!
  Ne vigyék el fiam, drága vitéz uram!
  Ha csepp sziv van a szivökben,
  Ha cseppet hisznek istenben,
  Ha irgalom van az égben,
  Ne vigyék el fiam, drága vitéz uram!
  Ő táplál a két kezével,
  A császár se kivánná el
  Ne bántsák a fiam, drága vitéz uram!
 
 
  Bizony csak elvitte császár katonája.
 
 
  Örökkévaló egy isten,
  Ki hallgatja meg az árvát!
 
 
  Sziveszakadt-búban szegény özvegy asszony.
  Csak ráripakodik falu kisbirója.
 
 
  Itt a szolgabiró, hol az adó, asszony!
  Itt a szolgabiró, egzekválnak, asszony!
 
 
  Ne egzekváljanak, drága biró uram,
  Jaj, ne gyilkoljanak, szolgabiró uram!
  Véres verejtékem csurgott,
  Gyenge lyányom szakadtig volt,
  Fiam a császár el vitte,
  Jaj ne egzekváljon, szolgabiró uram!…
 
 
  Bizony csak el egzekválták.
 
 
  Örökkévaló egy isten
  Ki hallgatja meg az árvát!
 
 
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
meg hallgatta,
  Szegény asszonyt vigasztalta,
  Két orczáját megcsókolta.
 
 
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
, édes apánk
  Kardot köt az oldalára,
  Fényes csákó a fejébe’,
  Lángos bátorság szivébe’,
  Ugy megyen az ország házba,
  Annak is a közepébe,
  Országos urak elébe.
 
 
  Halljátok meg ti fő urak,
  Kardot köttem oldalamra,
  Fényes csákó a fejembe,
  Lángos bátorság szivembe,
  Azért jöttem ti közzétek,
  Hogy beszéljek egy asszonyról,
  Egy szegény özvegy asszonyról,
  Kinek lányát, gyenge lányát
  Ti hajdutok roboton öli;
  Kinek fiát, ő egy fiát
  Ti császártok a csatán öli;
  Kit ő magát, szegény magát
  Ti törvénytek éhhel megöli.
 
 
  Hogy hallják országos urak
  Pironsággal rája kérdik,
  Ki légyen a szegény asszony,
  Hogy ők rajta segitsenek.
 
 
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
, édes apánk
  Csak megfelel igyen arra.
 
 
  Ki légyen a szegény asszony,
  Hogy ti rajta segitsetek,
  Azt is megmondom tinéktek.
  Az az asszony egész ország,
  Az az asszony Magyarország!
 
 
  Felzugnak országos urak:
  Édes hazám Magyarország,
  Édes anyám Magyarország!
  Gyenge lyányod megbecsüljük!
  Te fiadat el nem adjuk!
  Téged boldogságban tartunk!
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
arra kérünk,
 
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
légy vezérünk!
 
 
  Igy gyult ki a forradalom!
 
 
  – Ki ezt néktek eldaloltam,
  Igaz magyar fiu vagyok,
  Édes hazám ha hallgatod,
  Még többet is dalolgatok.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image