Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes Lelkem jó !  
  Edes jó
Nagyanyám
Nyilas Katalin
!  
  Elmentek! Itt hagytak magamra! Árva vagyok! Ugy érzem magamat, mint az, kit mindenki elhagyott egy olyan városban, mely azelőtt számára kedves volt! Istenem mi van még hátra? Micsoda és milyen keserűséget kell még megérnem!? Itt lenni még tovább nagyobb kárhozat számomra, mintha testileg kinoznának, nap nap után! Elmennem azelőtt a ház előtt anélkül hogy be ne menjek, mert az elvan átkozva, mert már annak lakói elpusztultak! Óh irgalom atjya ne hagyj el!
n
Jegyzet Idézet
Arany János
Arany János
Ágnes asszony   c. balladájából (refrén). Lásd: Arany János, "Ágnes asszony", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 1:213–216.
De nem, nem akarok tovább menni a fájdalomnak ezen az utján, mert megörülök. Kisirtam magam! Elhitetetem magammal, hogy meg nyugodtam mert most nekem erő kell, még pedig irtózatos, ha valaha megakarom találni azt a végtelen jóságot, azt a végtelen szeretetet, melyet Édes jó
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámtól kaptam; ha megakarom érdemleni hogy azt mondják "Ez Dr
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
öccse, az akit annyira szeretett"! Pedig megakarom érdemleni ezt a nevet. Óh Édes jó most tudom már, mennyire szerettem én Őt, s mennyire Ő engem. De nem beszélek erröl tovább, mert megint nem birok erőt venni magamon. Hidegen, megfontolva fogok beszélni.  
 
Juliska
Szilágyi Julianna
Néni ezzel a két aranyos ma délben (1903 Márcz. 5) 1 óra 3 kor elutazott. Előbb elvitetett mindenét 2 vagonnal volt. A második
Törölt
« k »
at ma én adtam fel. Több helyröl elbucsuzott. A lehetö legnagyobb részvéttel vannak mindenütt iránta. Mindenki igen sajnálja. Legjobbak
Karácsony
Karácsony Béla
n
Jegyzet
Karácson Béla
Karácsony Béla
(1866-1946)
Kisújszalláson
Kisujszállás
történelemtanár, internátusvezető, iskolaigazgató. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1895–96. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1896), 65.; Karácsony Béla gyászjelentése, 1946. szeptember 22., OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, hozzáférés: 2018.11.09, .
tanár urék voltak hozzá (Áldja meg az Isten érte öket még haló porokban is),
Karácsonné
Karácson Béláné
minden nap eljött
Juliához
Szilágyi Julianna
, elhivta sétálni, igyekezett mulattatni, ahova ment bucsuzni, mindenüvé elkisíérte, feledtette a fájdalmát, játszott a gyermekekkel stb stb. A tanárok is igen-igen jók hozzá. Nem lehet azt elképzelni, hát még elmondani, hogy milyen szellemet hagyott
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám maga után. Mindenki arra törekszik a
t-ok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tanárok
között, hogy ugy tegyen amint
Pallagi
Pallagi Gyula
tenne. Istenem beh szép tőlök!  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
olyan nagy hibát csinált azzal hogy
elnem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el nem
jött, mint
Montecuculi
Raimondo Montecuccoli
mikor nem ment
Zerin
Újzrinyivár
várát felmenteni holott mehetett volna. t. i. eljtászotta a magyarok bizalmát.
Juliska
Szilágyi Julianna
Néni rendkivül várta. Egész bizonyos volt a jötte felöl. Folyvást kérdezte de miért nem jön?
vagy
Gyorsírás
miért nem ir? Még az éjszaka is várta. Most hogy nem jött a
Jólélek
Szilágyi Julianna
még mentett hogy biztosan később akart jönni a héten. Jó lenne ha irnál neki, hogy mit nem akarok tanácsot adni; mi vagyok én még hozzád képest?  
 
Szabó
Szabó Károly
n
Jegyzet
Szabó
Szabó Károly
ének-zene tanár
Kisujszalláson
Kisujszállás
. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1895–96. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1896), 65.
tanár urral most beszéltem Egy 600 és 400 forintos váltón forgató
 [?]
[unclear1]
. A dolog ugy áll, hogy
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám a piczulás bankból vett ki kötvényre 400 forintot a
Szabó
Szabó Károly
jótállása mellett,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
s azóta a betéti könyvecskén minden héten fizette az illetö
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
ugy annyira, hogy most már nincs csak 100 forint, de ilyen fizetés mellett Januárra az is
Törölt
« lejárna »
letörlesztődne.
s azt SzabóLOK:00212 szivesen fizetné
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
De
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám 400 forintért (több vagy kevesebb valamennyivel azzal nem vagyok biztos)
Satránszkiért
Satránszki
jót állott. Most irt a bank
Satránszkinak
Satránszki
,
Törölt
« fizeti-e tovább »
fizesse ki mind. vagy pedig keritsen kezest, de
Satránszki
Satránszki
azt választotta, hogy Ö nem akart tudni semmi adósságról. Igy aztán a 300 forint törlesztést ebbe akarják betudni s
Szabó
Szabó Károly
tanát urat pedig perelik, hogy fizesse ki a 400 forintot. Jó lenne
teha
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tehát
ha
Pistának
Móricz István
miután ő jól van ezzel az urral - elmenni hozzá s megmondani, ne bolondozzon, mert a nyaka közzé vágsz. (t. i. te
Pista
Móricz István
) A másikra
nezve
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
többé kevésbé nyugodt, miután a szőllőre van táblázva
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
. A szőllőt azt hiszem igen jó volna, ha kedves jó
Apám
Móricz Bálint
adná el szabadkézből, mert ez a sok hitelező nyugtalankodik.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
adósságairól lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 78–79.; Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 177–178.
 
 
Törölt
« N »
Irántam a tanárok rendkívül jók. Mindazonáltal bizonyos havi pénzösszeg nélkül nem tudom magam fentartani. Igaz, hogy a Tanárok amilyen jók nagyon szivesen adnának, de
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
olyan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
finom
 [?]
[unclear1]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
hogy félek a szégyentől kireped. Pedig már Februárra is szükségem lett volna 3 forintra, melylyel
Karácsonynak
Karácson Béla
tartozom, kölcsön kértem. 1
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
50
kr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
krajcár
a mosónénak s egyre másra 1 korona. Erre a hónapra is kellene 4 forint. A mosónének
még
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mindig tartozom. Tessenek szivesek lenni megirni, remélhetek e valamenyit hazulról, ha nem is ennyit. Tessenek elhinni hogy jobban fáj nekem az hogy kérnem kell akárminék, szégyellem megama is, de mittegyek? Pedig nem akarnék olyan lenni mint sok a diákok kőzt.  
  Nem tudom meg írtam-e már hogy
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámnak három öltözet ruháját és a czipöit kaptam meg, tehát ruha tekintetében ez évre rendben vagyok. (defájafejem.  
  Most több mondani valóm nem igen van.  
  Csókolja mindnyájokat sirig szerető fiok  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 
Kisujszalláson
Kisujszállás
1903 Febr. 5.
n
Jegyzet
Móricz Dezső
Móricz Dezső
keltezésében a hónap véletlenül hibás. Levelében a fentebb említett dátumban, helyesen, március szerepel.
 
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
ha van kedved és időd, légyszives csinálj egy kis vázlatot ehez a dolgozathoz "A nyelvujítás apologiája". Nekem sem kedvem, sem türelmem nincs hozzá, nem hiszem hogy csak elégségest is össze tudjak ütni. Nem tudok most
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, (pedig még hozzá se kezdtem mert nem értem) be kell adni. Az önképzőköriek közzűl kettővel nyerhetnél 10-10 koronát s ez:  
 
Jókai
Jókai Mór
humora az uj földesurban    
  Egy satira
vagy
Gyorsírás
egy ballada.  
  Servus Csókol  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
rájegyzései:

Tim
 
Poddy
 
Carney
 
Sloper
 
Carbine
 
Carneyné
 
Carbinné
 
Poddiné
 
Lisette
[kézváltás] Móricz Zsigmond

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Poddy   c. operettjének szereplői. Az operett egy angol egyfelvonásos dráma alapján készült, melyet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
fordított
Móricz
Móricz Zsigmond
számára. Címét és szerzőjét nem ismerjük. Az operett zenéjét
Györe Károly
Györe Károly
szerezte. Librettójából részletek ismertek
Györe Károly
Györe Károly
és
Móricz
Móricz Zsigmond
levelezéséből, kottája ismeretlen.

 
image
image
image
image