Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Erős zavarral, de erősen békételen hangulattal is, veszem a tollat elő-fele, hogy
Nagyságodnak
Szász Károly
megírjam, mennyire hálás vagyok sok jóakaratáért, legközelebb azért hogy egyáltalán közli a Reviczky   czikket,
n
Jegyzet Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
– s hogy e hálát
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem érinti az a meggyőződésem, hogy a "szerkesztői szent jogok" absolute semmi jogot nem adhatnak arra, hogy a szerző tudta és beleegyezése nélkül bármilyen lényegbe vágó bele- vagy ki-korrigálást lehessen tenni egy czikken.
n
Jegyzet
Szász
Szász Károly
szerkesztőként javításokat tett az íráson, amelynek egy részét
Móricz
Móricz Zsigmond
nem fogadta el, így a
Móricz
Móricz Zsigmond
és
Szász Károly
Szász Károly
közötti kapcsolat a Reviczky-tanulmány   körüli konfliktus miatt egy időre megromlott.
Móricz
Móricz Zsigmond
úgy értesült, hogy a szerkesztői javításokkal ellátott, általa el nem fogadott variánst közölte az Uránia, amely információ azonban tévesnek bizonyult. A levélváltás további dokumetumait lásd a
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett 1902. május 30-án , 1902. június 3-án , 1902. június 8-án írott leveleiben. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 296.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 124.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:317.
 
  Nagyságod négy fajta javitást ajánlott a melyekre nézve ugy képzeltem elég lesz, ha udvariasan nem szólok, hanem meg hagyom az eredetit a maga formájában, – ez válasz lesz,
Törölt
« arra »
,
Törölt
« hogy »
ne méltóztassék korrigálni.  
  1.) Az idegen szavak helyesírása. De ez olyan lényegtelen, s nekem ez ideig még nincs erre nézve meggyőződésem kijegeczesedve; ugy hogy itt még köszönöm, ha egy határozott elv szerint következetesen méltóztatott javitani.  
  Hanem a többivel már nem igy vagyok:  
  2.) Stiláris kifejezéseket alakított át
Nsgod.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságod.
Nagyon sajnálom, hogy az impurumot
n
Jegyzet Piszkozatot (latin).
eldobtam, s most
nem
Gyorsírás
tudok szószerint idézni. – Volt egy kifejezés nálam, ilyen forma: "hire-pora is régen elrepült már" – ezt méltóztatott kijavitani erre a sablonos, százszor megunt hangu mondatra: bizonyára régen elfeledték.  
  Vagy: "nem utánajár, hogy állást kapjon, hanem igy dalol…" a nyelvtan szabályai szerint méltóztatott egy kissé rendezni: nem jár utána, hogy állást kapjon, hanem igy dalol… Amott azt a szándékos, piczi ellentétet – itt sikerült örökre kitörölni.  
  3.) Méltóztatott ajánlani, hogy a III–IV. részt röviditsem; helyeket jelölve ki. Más szóval méltóztatott azt ohajtani, hogy a lélektani elemzés egyes finomabb részleteit, melyek
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
azért vannak oly bőven tárgyalva, mert különös súly vagy rájok helyezve, – töröljem ki. Igy a Souvenir   13 dalának elemzését is pl.  
  4.) A részek elhelyezését tekintve az óhajtása volt
Nsgodnak,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Nagyságodnak,
hogy más sor legyen. Ez teljesen lehetetlen. A II czikkben van
Reviczky
Reviczky Gyula
élete 1855–1874ig; a III-ban 1874–1877ig; a IV-ben 1877–1889-ig.  
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
! Soha sem volt szükségünk jobban arra a, vagy 30
frtra,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintra,
a mit ezért a tanulmányért kaphatok, – már is helye van, az egész családunknak égetően szüksége van reá, – de ha
Nagyságod
Szász Károly
előre kijelenti, hogy a szerkesztői szent jogok ilyen áldozatokat kivánnak, lemondtam volna arról a szerencséről, hogy az Uránia hasábjain lásson nagy és komoly lelki munkával végzett tanulmányom napvilágot.  
  Ha az eredeti forma nem kompromitálja az Urániát, kérném, különösen a 4), ha lehet a 3.) sőt a 2.) pontban foglaltak visszaadását is.  
  Maradok nagyságod alázatos szolgája  
  tisztelője
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 
Kisujsz
Kisújszállás
. 1902. maj. 26.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Ezt akartam először elküldeni.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A
Szász Károlynak
Szász Károly
szóló postázott levél keletkezésenk dátuma 1902. május 30.

 
/o:mzs-lev.tei.181/2l2.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.181/2l2.2   X (Close panel)
image