Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Mélyen megindulva olvasám
Nagyságodnak
Szász Károly
levelét,
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmondnak
írott, május 30. és június 3. között írott válaszlevele ismeretlen.
melyet
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most kaptam meg.
Mert már 1-én itthon voltam.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nagyon kérem méltóztassék elolvasni e levelet, – ha tapodják, a féreg is visszafordul fövel.
n
Jegyzet A levél
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky Gyula   c. tanulmányával kapcsolatos szerkesztői és írói konfliktusra utal. Előzményét lásd a
Móricz
Móricz Zsigmond
Szász Károlynak
Szász Károly
címzett, 1902. május 26-án és május 30-án írott leveleiben.
 
  Erős érzelmek ragadták meg lelkemet s én fájdalommal látom, hogy elveszítettem egy jóakarómat, olyan embert a kit eddig igazán -nak ismertem.  
  De még nagyobb fájdalommal gondolok arra, hogy ha ilyen auspicium
n
Jegyzet Előjel, kilátás (latin).
mellett indulok az életnek, különösen az irodalmi életnek örömmel nem nézhetek a jövőbe.  
 
Nagyságod
Szász Károly
ridegen adja tudtomra, s indulattal érezteti velem, hogy szétszakitotta azt a viszonyt, mely eddig közöttünk volt.  
  Miért? Mi volt az a rettenetes bün, a mivel én kihivtam e csapást?  
  Ennek a levélnek a hangjában nem csak az van, hogy egy czikket visszaad a szerkesztő, mert a lap szellemének nem felel meg. Itt, ez van: a Szerkesztő meggyőződött, hogy egy czikknek a szerzője olyan hitvány fráter, akivel nem jó érintkezésben lenni s legyen a czikkje akármilyen, irodalmilag erkölcsös cselekedet öt kiebrudalni a szentséges csarnokból.  
  Tehát vagy ez áll, vagy az mit előbb mondtam, hogy ellenem van erkölcsi kifogása.  
  De ha az áll, hogy
Nagyságod
Szász Károly
engemet tart oly nyomorultnak, a ki
Törölt
« vel »
nem méltó arra, hogy szóba álljon vele az ember; a kinek szükséges megmondani annyi elözmény után is, a menynyit
Nagyságod
Szász Károly
mondott, hogy: "– így hát Önnek nincs miért hozzám fáradnia" –,: akkor,
igen
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szilárd meggyöződésem, hogy jogom van követelni mondja meg
Nagyságod
Szász Károly
, hol és mivel adtam én
Törölt
« jogot »
okot
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
erre a hangra.
Nagyságod
Szász Károly
eddig ugy beszélt velem, mint a bátya az öccsel
Törölt
« , »
: micsoda gyalázatos tettet követtem én el, hogy azon a hangon utasitson el,
Törölt
« mint egy »
a mely indokolt egy szemtelen vigécczel, vagy egy pernahajder zuglap revolver zsurnalisztájával szemben?  
  Én tudtommal ezt tettem:  
  Egy szerkesztő elfogadott egy dolgozatomat közlésre, s el mondott egyuttal egy csomó megjegyzést, hogy igy meg igy javitsak a czikken. Részint a lap kedveért, részint hogy a dolgozat értéke növekedjék. – Én a figyelmeztetések nagy részét köszönettel vettem s a lap kedveért szükséges javitást mindet végrehajtottam; másokat is szemelőtt tartva a dolgozat értékének növeléseért is javítottam. De volt néhány olyan figyelmeztetés, a melyekről hosszas gondolkozás után beláttam, hogy nemcsak hogy javitásnak nem válnának be, de rontanák a dolgot; udvariasan nem tárgyalgattam ezek felöl, hanem hallgattam. Ugy képzelve, hogy a czikk végre is az enyém. – A szerkesztő ur sietett elmaradt javitásait rögtön végrehajtani. – Én hirét vettem s bár nagyon nehezemre esett a dolog, lemondtam a tervről, hogy rögtön megírjam neki mért nem tartom jónak apróbb tanácsait. Udvariasan, csak napok mulva, lenyugodva, csak pár sort izentem neki, azon a hangon a mely régebben állandó volt közöttünk; s csak
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
megemlitettem, csak tréfásan, hogy a "szerkesztői szent jogok" nem igen adtak jogot arra, hogy olyan javitásokat is tegyen ő rajta tudtom kül, a melyekre igen szilárd meggyözödésem szerint nem volt szüksége a dolgozatnak. –  
  Most feleljen
Nagyságod
Szász Károly
, mi történt tovább? minek nézte a szerkesztő ezt a pár sort?  
  maradok  
  alázatos szolgája  
  tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
1902. júunius 3.  
  Petőfi u. 70. sz.  
 
U.i. Igen kérem méltóztassék a kéziratomat, – ha tényleg nem jelent meg, – postafordultával visszaküldeni.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image