Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  1848   -at,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
levelében a Kossuth 1848-ban   c. színpadi művének keletkezéstörténetéről és kisújszállási előadásáról tudósítja szüleit.
– mert szemembe ötlött, hogy okt. 19-re
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
eltéveszti a hónapot.
Kossuth Lajos
Kossuth Lajos
születésének 100. évfordulója és a hozzá kapcsolódó ünnepi rendezvények 1902. szeptember 19-én zajlottak.
díszelőadást hirdettek
Kossuthnak
Kossuth Lajos
n
Jegyzet A díszelőadást
Kisujszálláson
Kisújszállás
a Nagyvendéglő udvarán épült nyári színkörben rendezték meg, a darabokat
B. Polgár Béla
Polgár Béla
társulata adta elő.
Móricz
Móricz Zsigmond
Kossuth 1848-ban   c. színpadi darabján kívül
Jókai Mór
Jókai Mór
A szigetvári vértanúk   c. színmű első felvonása, valamint három némaképlet (a felvonások elején vagy végén előadott, általában hazafias témájú élőkép, tabló), a Kossuth Lajos születése   c. ismeretlen szerzőtől származó mű,
Balogh Árpád
Balogh Árpád
Kápolnai csata utáni ima   c. darabja, illetve
Rákosy Viktor
Rákosi Viktor
a Fohász   c. műve került színre. Források: A díszelőadás plakátja, nyomtatvány, magántulajdonban.; Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 1:25.
.  
  Alkonyat után jutott ez eszembe, ugy este 1/2 8-tájt.  
 
Vágtatattam
 [?]
[unclear1]
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vágtattam
végig-végig a kert uton s kiszélesedett pár percz alatt az 1848   drámai jelenetekké.  
  Vacsorára kész voltam a tervvel.  
  Szótlan vacsoráztam s asztalt kértem egy üres szobába, mert itt nagytakarítás levén üres szoba is van.  
  Nagy nehezen adtak.  
  1/2 9-tájt hozzáfogtam leírni, a készre kitervezett jeleneteket.  
  12. órakor járkáltam mezitláb. A gyerekek
Törölt
« e »
véletlenül felébredtek s így
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
is,
meg
Gyorsírás
hallották a kopogást.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
bejött s ijedt bosszus arcczal mondta; feküdjem le, mert ez nem ésszerű dolog. Igértem,
hogy
Gyorsírás
igen. De csak annyit tettem, hogy lábujhegyen járkáltam azután.  
  2. óra után feküdtem le.  
  Kész volt a darab.  
  Másnap reggel roppant drukkban valék, mit tegyek? Megmutassam
Gy
Pallagi Gyula
.
b.-nak?
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámnak?
A szinészekkel beszéljek?  
  Nem tettem semmit, hanem ujra le irtam az egészet javításokkal. Délre kész volt.  
  Ebéden se szóltam róla.  
  Délután se.  
  Borzasztó elkeseredtem. Igy lesz ez mindig, mondok. Sose is teszek én semmit.  
  Nekiültem s irtam egy levelet a
szinigazgatónak
B. Polgár Béla
,
n
Jegyzet
Polgár Béla
B. Polgár Béla
(1860-1909) színész, színiigazgató, bonviván. Forrás: Székely György, főszerk., Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 620.
játssza el a darabot. Az igazgató nem volt itthon, a titkár üzent hogy szeretné
meg
Gyorsírás
beszélni velem.  
  Vacsora után elmentem.  
  Roppant szives volt "a tanár urhoz" s igérte, előadják,
hogy
Gyorsírás
ne?  
  Éjjel újra leirtam az egészet, külön a szerepeit is mindenkinek.  
  Másnap,
szerda
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
d.e. 11-kor kellett volna elvinnem, de órám volt számitásom ellenére s nem vittem.  
  Egy negyedóra alatt egy fiatal tanár-kollega, most jött ember,
meg
Gyorsírás
támad, hogy a színészek
előakarják
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
elő akarják
adni a darabom, helyes.  
  Én döntök, hogy ő olyan könnyedén szólott róla, mindjárt nem látszott nekem se olyan szörnyű nagy dolognak.  
  Szólottam róla
Gy
Pallagi Gyula
.
b.nak.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámnak.
Ő csudálkozott.  
  Délben 12-kor, már a lakáson vártak a szinészek és ragadták
 [?]
[unclear1]
a darabot.  
  Délután 3-kor már próbára mentem. Kinosan folyt. Látszott, nem sokat
Törölt
« értenek »
örülnek neki.  
  Kivált
n
Jegyzet
Balogh Árpád
Balogh Árpád
(1857–1925) színész, színiigazgató.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Kossuth 1848-ban   c. darabjában a főszerepet
Balogh Árpád
Balogh Árpád
játszotta. Forrás: Székely György, szerk, Magyar Színházművészeti Lexikon (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 51.
volt bosszus. Hogyne, holnapután este előadják, és egy dikcziót kell bevágni.  
  Kétes hangulattal menék haza s többet nem mertem próbára menni.  
  Ma d.e.
Dezsőt
Móricz Dezső
elküldtem, adjanak ingyenjegyet nekem s neki.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.-ék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyámék
pénzen váltottak. Adtak.
Dezső
Móricz Dezső
látta a próbát s némi jó hireket hozott.  
  Ez ujra magamhoz hozott s délután nyugodtan hallgattam a
Gyula
Pallagi Gyula
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
ünnepnyitó beszédét s a
Dezső
Móricz Dezső
szavalatát.  
  Este mentünk szinházba. Én nem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
aequó animó,
n
Jegyzet Nyugodt lélekkel (latin).
mint a latin mondja.  
 
Törölt
« A »
Először némakép   volt,
majd
Gyorsírás
a Himnuszt   énekelték. Azután a Szigetvári vértanuk   első felvonását adták. Irta
Jókai Mór
Jókai Mór
.  
  Azután az én rövid, – vagy 20 perczig tartott – egyfelvonásos kor
Törölt
« k »
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ajzomat.  
  S mondhatom, a
Zrínyi
Zrínyi Miklós
esküjére   mindenki dühös volt: Diszlet nincs. A szinészek nem tudják a szerepet és fabábok.
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
kétségbe volt esve a darabomért, a mit utoljára se látott.  
  A függöny legördült s én menekültem ki.  
  Odakint hűvös volt, s mikor 3-at csengettek én dideregve mentem be ujra.  
  Sok mindentől dideregtem.  
  Mit is tegyek.  
  Hamarosan hátra vonultam az állóhelyre, a parasztlegények, lányok közé.  
  Borzasztó sokan voltak, amennyi csak befért.  
  Lestem a függönyt. Soká nem huzták fel.  
  Egyszer csak felgördül és – és beszélnek.  
  No mit mondjak?  
  Tetszett, még én is kiváncsi voltam mi lesz?  
  Annyira kíváncsi voltam,
hogy
Gyorsírás
felálltam egy deszkára lábujhegyre hogy jobban lássam, hát egy legény csak meglódit s letaszit róla:  
  – Nem látok.  
  Persze szivesen kotródtam, csak hogy lásson ő.  
  De, hogy játszottak azok a szinészek!  
 
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
el van ragadtatva. Elevenek, élő emberek, ha nem szólanak is játszanak. A szerepet mind tudja. Csudálatos jól tudja. Még a ruhára is több gondot forditottak. Uj ruhákat kértek kölcsön. S ki venné észre, hogy nincsen diszlet?  
  Mikor a függöny lement, tapsoltak éktelenül. A diákok, a kereskedősegédek, a legények. Mellettem ugy verték a tenyerüket, hogy a fülem majd belesiketült és a tenyerem belefájult.  
  Magam is majdnem tapsoltam.  
  Végre felhuzták a kortinát s egy színész ezt mondá:  
  – A távollevő szerző nevében igen köszönöm.  
  A taps bosszúságra vált, elcsitultak s a távollevő szerző tulboldogan rohant a színpadra hogy gratuláljon a szinészeknek.  
  Ezek is boldogok voltak.  
 
Igazgató ur
B. Polgár Béla
, igen köszönöm, és gratulálok a játékához, – rohantam neki.  
  – De kedves tanár ur, kapott az rajtam, mért nem jelent meg.  
  – Fel kell huzni a kortinát, itt a szerző! – kiáltotta egy.  
  – Hó, akkor én menekülök – rikkantom csak
Kossuth Lajosnak
Balogh Árpád
kiáltok utána:  
 
Kossuth Lajos
Balogh Árpád
ur! Igazán szivből gratulálok!  
 
Kossuth Lajos
Balogh Árpád
meglepetésében, örömében majd a földig hajlott.  
  – Köszönöm, tanár úr! De tessék megjelenni.  
  De én rohantam s utánam egy pár szinész.  
  Persze
nem
Gyorsírás
tudtak
visszavinni.  
  Igy a.  
 
Gy
Pallagi Gyula
.
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bátyám
el van ragadtatva.
Juliska
Szilágyi Juliska
is. Hát
Dezső
Móricz Dezső
!  
  Na.  
  Csókolom
édes jó szüleimet
sirig szerető fiok  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  Üti a 12-őt. Éjfél.  
 
Kisújszállás
Kisújszállás
1902. szept. 19.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image