Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Ad. 8.
[kézváltás] Unknown
 
 
Óh jöjj az isten áldjon meg, nekem is sok mondani valóm van. Csókol DezsődKOHA_AUTH:313737
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Éjszaka 12 óra van. Mindenki alszik a házban s már én is elvégeztem, legalább nagyjából a holnapi dolgomat. 9-10-ig most estve
Juliska
Szilágyi Julianna
Néninél voltam. Mostanában mindig fel megyek ilyenkor részint mert mostanában nagyon fájt a foga s így én altattam el
Kálmuczit
Pallagi Kálmán
, részint mert látva hogy jól esik neki. Szegény jó Lélek! Milyen vallásos türelemmel viseli ezt a nagy csapást! Milyen jól fogta fel a leendő hivatását! Eddig ebben az évben nem szerettem, de most úgy szeretem mint
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámat érte. Nem tudja elhatározni mit tegyen a jövőben? hova
Törölt
« n »
menjen lakni? ugy látom nincs kedve
Mihályfalvára
Mihályfalva
menni, inkább
Debreczenbe
Debrecen
. Ma délben kérdi tőlem, hova megyek én jövőre? mondom
Pestre
Budapest
! Ő erre elkezdett sirni s ezt mondta "Mindnyájan
Pesten
Budapest
lesznek együtt és én hol leszek? mi lesz velem? Árvák lettünk." Engem nagyon meghatott - mert még többet is mondott - s láttam hogy szeretne köztünk lenni.
Törölt
« igy »
ezért
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mondam, hogy jöjjön fel Ő is oda, soha semmi körülmény közt nem akad többet olyanokra, akik annyire szeretik öket mint mi! Igy otthon lesz! Megélhet
Pesten
Budapest
annyiból, amennyi jövedelme lesz. stb. Úgy látom volna hozzá kedve, mert mint mondja "Szeretem én magokat." És ha te és
édesnagyanyám
Nyilas Katalin
és
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
szóval az egész családunk hivná, azt hiszem feljönne. Én szeretném. Többet látnánk és jobban tanithatnánk azt a két kis aranyos . Gondold meg és irj neki. Olyan jól esett neki a leveled,
Törölt
« hogy »
mintha
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyámtól kapta volna. Ide adta elolvasni.
Kálmán
Pallagi Kálmán
bácsi azt kérdezte igazat irsz-e te abban? ő azt mondta "
Zsiga
Móricz Zsigmond
nem hazudik" Tehát látja s érzi hogy szeretjük. Most pakoltatja a butorait, mert ha el nem küldi valahová rövid idő alatt elárverezik. Még nem tudja hova küldi, pedig már csomagolják.  
  Nem tudok én erről többet irni mert nagyon fáj.  
  Nekem már félig meddig ki van adva az ut itt. Elsején mehetek azt hiszem oda a hova tudok. Ird meg mit csináljak!  
  Nem irtál még
Milotára
Milota
a legátió ügyben? Jó volna el nem késni.  
  Három koronát kűldtem szemüvegre. megkaptad? Kértem kölcsön 3 forintot. 3 korona iskolás adósságba kellett.  
  Jó éjszakát! nem tudok tovább irni, mert
Gyula
Pallagi Gyula
Bátyám áll előttem!  
  Az ember halandó!  
  Csókol
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
 
Kisujszallás
Kisujszállás
1903 Febr. 23.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
 
  Mostanában, - mióta ez az óriási csapás sujtott minket, kezdem az embereket s az emberi természetet vizsgálni. De sajnos napról-napra mindinkább megérlelődik bennem az a tudat hogy az ember semmi. Minden
tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen
ok nélkül és küzdve dolgozik vagy kényelmesen pihen mint a here. Elnézem ezt a czigarettát a mit Sanyi letett, füstöl; egyszer simán egyenesen száll felfelé, de mintha csak meggondolta volna a dolgot elkezd gomolyogni, egy
Törölt
« szer »
karikát máskor idomtalan alakot képezve magából. A szine is most kék, majd világos szinű. Hát nem ilyen az ember élete? Elöször megszületik. Ekkor még nem tud magáról semmit. Ha éhes sír, ha semmi baja nincs alszik. De nem sokkára elkezd fejlődni. Nő testileg s mint mo
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
dják lelkileg is. Már ki tudja fejezni gondolatát. De még semmi czélja. Nem gondol semmivel még csak azzal sem honnan veszik azt az enni valót a mit ö megeszik. Egy pár év
ig
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« mulva »
így megy az élete. Beadják esetleg iskolába, ott tanul mert muszály; ha van mibőlparancsol
 [?]
[unclear1]
, költ s büszke rá; egyébb czélja nincs minthogy apjától minél több pénzt csikarjon ki, s minden nap elkészüljön a leczkéjével némelyik mert fél a szekundától, másik mert tetszik neki ha többet tud a többinél. Amarra azt mondják, léha, könnyelmű, emerre szorgalmas fiu.  
  Évek telnek s az élete napról-napra eszerint megy. Semmi változat. Egyszerre eljön egy idő s azt mondják most már érett ember vagy, válassz pályát magadnak. (Idáig hasonló a czigaretta füsthöz, mely egyenesen halad) Kiki pályát választ magának. Egyik csupán azért hogy
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megélhetést biztositsa magának; nem bánja akármi csak fizessenek érte. Ha jól fizetnek a feleslegest elissza, elmulatja - talán még azt is a mit nem lett volna szabad - de nem törödik semmivel. Egyik napott tolja másik után. Dolgozik iszik, mulat s ha e két utolsóban kellőleg, illetöleg torkig részesűl azt mondja "Csupa boldogság az élet" Ha nem "Átkozza az Istent
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"
, embert s magát boldogtalannak mondja.  
  A másik fajták, kiket már az iskolában is jó szorgalmasaknak neveznek, most is lelkiismeretesen utánna jár mi lessz természetéhez legmegfelelőbb. Egész életét munkára szenteli, küzd éjjet és napot. Nem törödik egésségével. Megveti a mulatságot, megveti azokat akik nem olyan életet folytatnak mint ők. De ezek a jók is megoszlanak. Némelyik azért dolgozik hogy lássák munkásságát, dicsöitsék tudományát, neve ismeretes legyen. Mások azért dolgoznak mert több tudománynyal több fizetésre lehet szert tenni. E két elem képezi a nagyobb tömeget. Csak egy pár válik ki, aki nem a pénzért nem a dícsöittetés vágyáért dolgozik, hanem hogy minél többön segíthessen, de ugy, hogy amit tud a jobb keze, ne tudja a bal. Ez szeretné magát egyszerünek tartani. Nem törekszik semmire
Törölt
« , »
Törölt
« miáltal »
csak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a mivel nemes dolgot vihet végbe.  
  S mindebből a sok
Törölt
« fa »
minöségü emberböl, kik pedig mindannyian egy uton indultak el mik lettek tehát? csavargók, élösködök, kéjencek, munkások s becsületes derék emberek. S mindezek hogy szaporítsák a világot egy izben egy-egy szegény csupán erre a czélra teremtetett lányokat elvesznek s már megkezdett utjokon tovább haladnak. Egyik gőgös büszke, másik alázatos haszonlesö
vagy
Gyorsírás
kaján. És ennek a sok nyomorult életnek mi lesz a vége? az hogy az a derék becsületes ember, aki csupán arra törekedett hogy má
so
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kon segítsen dolgozik, tanul, hogy a művelődést elősegítse, meghal fiatalon, elfáradva anélkül hogy elmondhatná "boldog voltam" És amazok a csavargók, haszonlesők, pénzsóvárok élnek soká, pedig csak ártalmára vannak az emberiségnek. Hány van aki nem érdemli meg a napi kenyeret s még is duskál a vagyonban, míg az a munkás
derék
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ember éhen hal.
Törölt
« És »
 
  És mégis azt mondják hogy jó élni! Én nem hiszem! Ha akad egy-egy becsűletes ember annak csak kin lehet az élet. Látni a sok haszontalant s érezni tudni, hogy ő nem segíthet az erkölcsi javitásokon
megis
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mégis
köztök kell élnie.  
  S azt mondjuk van egy szeretö jóságos Atya!? Mért hagyja akkor meg ezt az állapotot mért nem fordit egyet rajta? Ha jó?! mért hagyja azokat kik éltöket csak a jónak szentelik olyan kárhozatra méltón élni?  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
! belebolondul az ember még csak abba is, ha erről gondolkozik. Én már nem tudok hinni sem Istenben sem emberben. Azóta a végzetes nap óta nem láttam egy embert, akiben jót csak sejtettem volna is. Mindenkinek pénz az Istene. A szegény alázatos a felsőbb
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
való »
ranguhoz, s az lenézi emezt. Mindeniknek ott ül az arczán az a kaján mosoly.  
  De milyen gyarló is az ember! Én tudom, érzem, hogy én sem vagyok jó. Perczről-perczre rosz lettem, rosz gondolkozásunak érzem m
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gam. Hogy felfogadtam én akkor, millyen bensőleg fogom gyászolni ezt a tökéletes embert, kit az Isten
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
az én bátyámnak rendelt, s azóta már hányszor viseltem magam hozzá nem méltóan!  
  De nincs is kellő alkalmam a magamhoz térésre. Amit egy órában talán javulok, a másik óra lerontja. Mert folyvást olyanok akadnak elém, kiktől nem tanulni hanem romlani lehet. Szeretnék elvonulva élni, de nem lehet. Mennem kell visz az áradat!  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
mi lesz velünk? Tudod mi? Por s lélek de olyan, mely még a végtelenben is azután a dicső példány után fog szálni, a melyik február 8 án regel 5 órakor szállt el hogy még a másvilágra is utat mutasson nekünk.  
  Csókol sírig szeretö testvéred  
 
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
 
  1903 Febr. 27 estve II óra.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903. márc 1.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
. Feltehetően
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólagos datálása a levél érkezési dátumát jelöli.

 
image
image
image
image
image
image
image
image