Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  kisasszonynak  
 
Budapest
Budapest
 
  Hiteles másolat.  
  bélyeggel ellátott eredetiről.  
  Nálunk mi igy csinálunk?  
  Az ideálunkkal harczban
el
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
állunk?  
  Mikor lesz már nem beteg?  
  Hahaha!  
  Ez.  
  Kapjon meg!  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Mennyi mondani valóm van, s mennyire nem tudom mit mondjak. Hisz nap-nap után szakadatlanul magával beszélek; mondja, elképzeli-é, milyen kinos, hogy – soha választ, feleletet nem kapok.  
  Azt mondta akkor, hogy soha sem voltam őszinte. Igaza van. Nem tudom a természet mi czélból alkotott ilyennek, de én soha senkivel szemben sem viselem elfogulatlanul őszintén magam, – mig idegen. S nekem az egész világ idegen egy-két lényen kívül. – Lássa, most maga az egyetlenegy a ki nem idegen nekem.  
  Egy csöppet sem, egy szikrát, egy piczike árnyalatot tekintve sem. És én, mióta ezt tudom, azóta olyan teljesen, tökéletesen és tisztán őszinte vagyok magával szemben, a hogy az isten előtt állhat az ember, a ki a sziveket és veséket vizsgálja.
n
Jegyzet Utalás a bibliai szöveghelyre: "….én vagyok a vesék és szívek vizsgálója." Vö. Jelenések Könyve, 2: 23.
– Már volt rá eset, hogy egy-egy emberben többé-kevésbbé rokon lelket sejtve, odaadással szerettem, – de csak többé-kevésbbé. Maga az első s a mennyire az emberi lelket ismerem, érzem, hogy az utolsó, a kivel teljesen egynek érzem magam. Lássa, az eddigi barátságaimnak tragikuma abban volt, hogy valakivel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
bizalmas lettem, – s később ijedten láttam, hogy nem ő az igazi, nem az ő, a kinek gondoltam. S erre a másik véglet vett erőt rajtam s valósággal undorral hagytam a faképnél mindet.  
  Ugye látja hogy igazat mondok, abból is, hogy ezeket elmondom, pláne irásban, a mi megmarad s illetéktelen kezekbe kerülhet.  
  De ha szóval nem mondhatom el. Hiába szeretnék minden perczet mellette tölteni, ha nem lehet, ha egy héten egyszer se láthatom.  
  Milyen szép volt maga ma délután! Igazán nem mertem rá nézni, hogy nyilvánossá ne legyen ami érzek.  
  Óh mennyire terhes ez társaság. Nem ilyen emberek közt szeretném én látni magát, – hanem az igazat megvallva, tán leginkább egyedül. Az első percztől kezdve szerettem volna, ha "
kis mamájától
Szombatfalvy Klára
"
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1903. március 3. után írott levele alapján
Szombatfalvy Kláráról
Szombatfalvy Klára
van szó.
megszabadul. Ennek az asszonynak a nagy félvilági szabad modora nekem kinos a maguk jelenlétében. De ennek a hölgynek jó szimatja van és jó ízlése s tudja, hogy a saját becsét emeli, ha értékes lelkeket tud magához kapcsolni. Ezért is kapaszkodik annyira kivált magához, drága
J
Holics Janka
.  
  Ma mikor oda mentem, szinte ünnepélyes derült hangulatban voltam, s mint a hideg zuhany ugy hatott rám az a fogadtatás. Azok csipő, szuró s mindenekfelett kerítő megjegyzések, czélzások, gondolatok
 [?]
[unclear1]
, modor; az a perczig sem szünő összeboronálási szándék ugy riaszt engem tölök,
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hogy vonz Maga, mindenüvé a hol jelen van.  
  Tudja mi a külömbség Maga és azok közt? Az a mi
édesanyám
Pallagi Erzsébet
és az – asszonynép közt. Lássa én soha nem törődtem a nőkkel, egyáltalán semmi értéket nem tulajdonítottam nekik, – mert az én
édes anyám
Pallagi Erzsébet
olyan magas mintához szoktatott, milyen egy igazi , – hogy azt tiz millió asszony közül, kettő–három ha eléri. Óh jaj, hogy nekem látnom kell az
ő
Pallagi Erzsébet
elhalványodását, kifáradását. (Ezt sem mondtam volna ki soha, ha az a nagy vesztés hozzá nem szoktat, hogy valóban véges a mindenség.)
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
halála előtti utolsó szavait idézi. Lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 129.
Hanem én tudom, hogy
Deák Ferencz
Deák Ferenc
nem volt nagyobb ember nála; de ki lát bele egy ilyen kicsiny kör életébe. Pedig bizony
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
olyan nagy lélek kell a kicsiny kör betöltéséhez, mint a nagyéhoz.  
  És az életben Maga az első nő, a kit mikor
őhozzá
Pallagi Erzsébet
hasonlitok, nem háborodik szinte föl a vallásos érzelmem. Sőt azt hiszem még hasonló vonás is van a maga jellemében az övéhez. Más egyéniség, más lélek, de nem méltatlan
őhozzá
Pallagi Erzsébet
.  
  Csak azt ne gondolja édes egyetlenem, hogy hizelgek, vagy – rosszat ne gondoljon. Én annak a kit szeretek, sohasem hizelgek, de nem is leplezem ha mondani valóm van, akár jó, akár rosz.  
  Van egy fő külömbség Maga között és
őközte
Pallagi Erzsébet
: a nevelés. Az övé jobb volt. Vagy talán csak azért látom jobbnak, mert ahhoz szoktam.
Ő
Pallagi Erzsébet
puritán kálvinista pap család gyermeke. S ez a vonás rajta van örökre.
Ő
Pallagi Erzsébet
rajta is, mi rajtunk is.  
  A vallásról mostanában kezdenek közönyösen beszélni. Én tudom, hogy ez igazságtalanság. A lélek alapszinét mindig a vallásos nevelés adja meg, még akkor is, ha később a vallásos dogmákkal szemben fölvilágosul az ember. Addig mig a vallását nem tudom, – nem tudok megismerni senkit s a vallása rögtön utbaigazit, hol milyen vonásokat keressek a jellemében.  
  Nem akarok én most
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vallásról fejtegetést irni, csak anyi mondani valóm van, hogy igen sok mondani valóm volna a kálvinista magyar falusi papok szüziesen tiszta, ártatlan, igazság és becsület, hit, haza, emberiség szerető éles nézeteiről. Ennek a finom nemes, minden szépért, nemesért lelkesedő életnek szinte megtestesülése volt az én
anyám
Pallagi Erzsébet
.  
  Ma már nincs olyan, mint a míg engem kellett nevelnie. Nem azért nincs, mintha megromlottak, vagy átalakultak volna elvei, hanem azért mert megfagytak. Lelkét a 25 éves keserves családi élet
épugy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp úgy
elgyöngitette, – ha nem annyira is, mint testét.Én édes
Jankám
Holics Janka
, mim vagy te nekem, hogy ilyeneket is elmondok? Angyalom, jószellemem, – vagy csak végzetem?  
  Ugye nem csak ez?  
  Ugye, mikor hazahivtak, nem csak a szombati mulatság miatt sajnáltad volna itt hagyni
Pestet
Budapest
?  
  Ugye nem bánt, ha én levelet irok neked?  
  Ugye te is
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ilyen egynek érzed magad velem?  
   
  A mai csudálatos estére bámulva gondolok.  
  Te szép voltál, nagyon-nagyon-nagyon szép.  
  És én rosznak látszhattam, nagyon rosznak. Mi ütött hozzám, nem tudom, mért éreztem magam olyan fesztelen szemtelennek, – nem tudom. Hiszen te is ott voltál! Nem, nem igy. Olyankor, ha nem voltál ott, mindig lehangolt és kedvetlen voltam, csak legközelebb is alig tudtam pár szót szólani nála.  
  Reactió volt ez most a nagy csüggedés után. Mert én szerelmes vagyok a két legellentétesebb végletbe: az életbe és a halálba. Ha Te jutsz eszembe, erősnek, életre, küzdelemre, boldogságra vágyónak érzem magam, – ha
ő
Pallagi Gyula
, akkor tétlenség, csüggetegség, kinos némaság lep meg.  
  Álmaim is ezekböl vannak összegomolyítva egy perczben Te
veled
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, másban
Ő
Pallagi Gyula
vele vivódom.  
  Nem tudom mi lesz a vége, de most az eredmény az, hogy semmit se tudok dolgozni. Elfolynak a napok és semmi határkő nem jelzi mettül-meddig. Szerencsés vagyok a hivatallal, a sablonos, gépies munka lefoglal és kifáraszt legalább.  
  Mondom az a dugaszban összegyült kevés energia robban ki most.  
  (Igaz. Megkapta a levelemet?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. február 20–21. között írott levele.
Egyet irtam a Svábhegyen, – egyet itthon. Nem is tudom irtam-e többet, – mert hisz mindig ugyis azt teszem, hogy Magának beszélek.) (Nem tudom mi lesz velem, ha egy árva sorocskát se válaszol. Lássa, ha egészséges éles viszonyok közt volnék, akkor tán jobban belenyugodhatnék, hogy ugy legyen, de most olyan beteg vagyok lelkileg… a milyen egészséges testileg.)  
  És most áldja meg az Isten.  
 
Zs
Móricz Zsigmond
.
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
. 1903. márcz. 1.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzések:

1903 márc 1
[kézváltás] Móricz Zsigmond

I.
[kézváltás] Unknown

 
image
image
image
image
image
image
image
image