Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt Nagyságos
Uram
Szász Károly
!  
  Most kaptam meg csak becses levelét
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1903. március 30-án írott levelére utal a megjegyzés.
s
válasz képen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
válaszképpen
, – miután megköszönöm a szives sorokat, – ezeket mondhatom:  
  Ebben a hónapban, ha valami közbe nem jön, szeretnék egy régi kedves tervemnek neki dőlni,
Arany János
Arany János
életéből, illetve jellemrajzából egy fejezetet kidolgozni
n
Jegyzet Az
Arany Jánosról
Arany János
szóló tervezett tanulmány feltehetően az 1902-ben, illetve 1903-ban írott költői-írói portrék sorába illeszkedik, a mű azonban 1903-ban nem készült el.
Arany Jánosról
Arany János
1931-ben közölt tanulmányt
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Nyugatban. Lásd: Móricz Zsigmond, "Arany János írói bátorsága", Nyugat 24 (1931): 2:613–621.; Vargha Kálmán, "Móricz Zsigmond fiatalkori tanulmányai", Irodalomtörténet 48, 4. sz. (1960): 229–252.
Ifjúkorát, az első pályázatig élt életét szeretném én tanulmányozni, nagyon érdekel, az ő jellemének kialakulása hogy is történt.  
  De nagy nehézségek fenyegetnek. Nem a tárgybeli nehézségek, – mert ezek csak még ösztönöznek, hanem – az, hogy könyvtárt nehéz lesz használnom. A Muzeumi csak délelőtt van nyitva, az egyetemit meg igy idegenül nem
Törölt
« kön »
lehet használni,
n
Jegyzet Jelen levél keletkezése előtt
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az Egyetemi Könyvtár megüresedett poziciójára pályázott.
Gyulai Pál
Gyulai Pál
írt ajánlólevelet a könyvtár igazgatójához,
Ferenczi Zoltánhoz
Ferenczi Zoltán
, azonban az állásra
Hóman Bálintot
Hóman Bálint
jelölték ki. Lásd: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 548.; Fülöp Géza, "Gyulai Pál levele Ferenczi Zoltánhoz Móricz Zsigmond érdekében", Magyar Könyvszemle 71, 3. sz. (1955): 223.; Móricz Zsigmond, Életem regénye, Móricz Zsigmond művei (Budapest: Athenaeum, 1939).
– bár megpróbálom megkérni
Ferenczy Zoltán
Ferenczi Zoltán
n
Jegyzet
Ferenczy Zoltán
Ferenczi Zoltán
(1857–1927) irodalomtörténész, 1899-től az Egyetemi Könyvtár, 1925-től pedig az MTA könyvtárának igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság és a Petőfi Társaság tagja, 1907 után alelnöke. Forrás: Demeter Katalin, "Ferenczi Zoltán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:586.
urat, legyen segítséggel.  
  A statistika érdekes élet,
n
Jegyzet
Vargha Gyula
Vargha Gyula
1902 őszétől 1903 júliusáig a Statisztikai Hivatalban alkalmazta
Móriczot
Móricz Zsigmond
díjnokként. Forrás: Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 124.
– délutáni s szakmány munkával bizony én féltem lekötni magam s nem is kértem ezeket Öméltóságától. Pedig teméntelen pénzt tudnak ott keresni a kik tudnak.  
  Az Uránia tagsági díját
n
Jegyzet Az Uránia a Magyar Tudományos Egyesület közlönye volt, így az egyesület tagsági díjára vonatkozik a megjegyzés. A Magyar Tudományos Egyesület tagjai az évi illetmény fejében, ingyenesen kapták a lapot. Forrás: Faragó Éva, "Uránia (1900–1924)", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2170.; Uránia 3 (1903): 145.
méltóztassék levonatni a honorariumból, ha szabad kérnem, – s nem lehetne semmi utat-módot találni, hogy vagy két példányt, de legalább egyet kaphatnék a három
péld.-on
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
példányon
felül.
n
Jegyzet Feltehetően az Uránia 1903 áprilisi számára utal a megjegyzés, ugyanis
Móricz
Móricz Zsigmond
Bajza   -tanulmányának első része ebben a számban jelent meg. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 145–154.. A tanulmány második részét a májusi szám közölte. Lásd: Móricz Zsigmond, "Bajza nagy polémiái", Uránia 4 (1903): 202–208.
Nagy szükségem volna rá, sőt még a tavalyi májusi számból is egy példányra.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
téved a lapszámot illetően,
Móricz
Móricz Zsigmond
Reviczky   tanulmánya ugyanis az Uránia 1902 júniusi számában jelent meg,. Lásd: Móricz Zsigmond, "Reviczky Gyula", Uránia 3 (1902): 179–193.
– Nem
volna
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
czélszerű az Urániát egyáltalán ugy nyomatni, hogy ne csak egy zárt kör élvezhesse, hanem a könyvkereskedők révén az egész publikum. Én azt hiszem, a ki nagy czélt akar elérni, annak nem szabad nagyúri non chalanceszal
n
Jegyzet Nemtörődömség (francia).
tartózkodni mai irodalmi viszonyaink közt a reklámtól. Legalább a szolidabb fajtától. Pedig az Uránia, bár népszerű czimleg, de nem szaladnak vele hirek a nép-szerin tova. Ez szép, nemes lehet, de vajon praktikus-e?  
  Hát
Ferkó
Szász Ferenc
ur volt a volt beteg, most már dali vitéz?
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
fia,
Szász Ferenc
Szász Ferenc
1903 áprilisában meghalt.
Szász Károly
Szász Károly
már az 1902. február 10-én írott levelében beszámol fia betegségéről.
Móricz
Móricz Zsigmond
A Ferike ravatalánál c. versében emlékezett meg róla. Lásd: Móricz Zsigmond, "A Ferike ravatalánál", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 40.
A hintán tán rekordokat csinál? S ad okot aggodalomra e téren végzett vakmerő produktióival? Idvezlem őt – s maradok Nagyságodnak  
  alázatos szolgája  
  tisztelő híve  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Kispest
Kispest
, 1903.  
  április 2.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image