Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Törölt
« Február 5. »
1903. április. 16. –  
  Kedves
Tanár Ur
Szeremley Barna
!  
  Régóta tartozom már ezzel a levéllel, de még eddig nem tudtam elég nyugalommal irni
Gyula
Pallagi Gyula
bátyámról.
n
Jegyzet
Szeremley Barna
Szeremley Barna
még az 1903. március 19-ei levelében kért
Móricztól
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulára
Pallagi Gyula
vonatkozó életrajzi adatokat gyermekkorától
Kisújszállásra
kerüléséig, hogy megírhassa a Kisújszállási Főgimnázium értesítőjébe szánt nekrológját.
Itthon is, ha szóba jött, csak sirás és lehangoltság lett a vége, dolgom is volt sok, a mi elvont. Most végre van egy szabad napom (ágyban fekszem, t. i. beteg vagyok, azért ilyen az irásom is, mert fekve irok.)  
  Az életrajzhoz valami sok adatot most nem igen tudunk adni; a mit összeszedhettem, itt vagyon.  
  1858. febr. 23-án kelt egybe
József
LOK:00784
, akkori
csetfalvi
(
Bereg m
) ev. ref. lelkész
Katalinnal
Nyilas Katalin
,
Nyilas József
csécsei
ev. ref. lelkész leányával, ki 1839-ben
szül.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
született
s igy 19 éves volt ekkor. Férje 32-33 éves lehetett, biztosan nem tudták, mert elégett az anyakönyv.  
  Gyermekeik:
Erzsébet
Pallagi Erzsébet
szül. 1859. jan. 21.  
 
László
Pallagi László
szül. 1860. máj. 13.  
 
József
Pallagi József
szül. 1862. jun. 4.  
 
Katalin
LOK:00861
szül. 1864. okt.  
 
Beregujfaluban
Gyula
Pallagi Gyula
szül. 1867.  
 
Lajos
LOK:00862
szül. 1869. máj.  
 
Csetfalván
lakosok 4 évig, aztán  
 
Fejércsén
szinte 4 évig, aztán  
 
Beregujfaluban
kb. harmadfél évig.  
  Jó anyagi viszonyok közt éltek.
Nagyapám
LOK:00784
csendes, szobában ülő, takarékos ember volt.
finom, jó uri ember, a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Gy. b
Pallagi Gyula
. természete sokat hasonlitott hozzá.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Mindig dolgozott, predikáczióit szépen, gondosan kidolgozta, s gyönyörű irással irta le minden héten. Az egyházmegyének főjegyzője volt, s ez is sok dolgot adott neki. Ugy hogy ő a gazdaságra ügyet sem vetett, ezt édes
nagyanyám
Nyilas Katalin
végezte. Ő
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ellenkezőleg erélyes, gazdálkodni tudó, s azt szerető természetű
Törölt
« ember »
volt. Egy adomának is beillő történet jellemzi
nagy apám
LOK:00784
gazdálkodási rendszerét.  
 
Nagyanyám
Nyilas Katalin
bemegy hozzá az irószobába, s azt mondja:  
  – Ugyan lelkem, hogy nem nézel ki abba az istállóba, azok a lovak térdig gázolnak abba a szénába. Legalább szólnál nekik érte.  
  Ő erre hamar felkél a könyve mellől, kiáll a gangra,  
 
Mihály
LOK:00863
! – kiáltja –  
 
Tóth Mihály
LOK:00863
kocsis előáll.  
  – Hát azok a lovak mért gázolnak térdig a szénába,
Mihály
LOK:00863
, ha egyszer ugy lesz, elcsapom kendet, mit pocsékol itt
Törölt
« ? »
!
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 
Nagyanyám
Nyilas Katalin
ott állt mellette:  
  – Jaj, az Isten áldjon meg, inkább ne szóllottál volna, ha meg nem nézed.  
  És mégis nőtt a gazdaság, mintha maga végezte volna.  
  Bezzeg annál gyorsabban pusztult minden, mikor meghalt, s ott maradt
nagyanyám
Nyilas Katalin
özvegyen, öt gyermekkel.  
 
Gy. b
Pallagi Gyula
. 2 éves volt, mikor árván maradt. Kb. 7 éves koráig
Beregujfaluban
élt, ekkor átköltöztek
Csécsére
, hol a
nagyanyám
Nyilas Katalin
testvére,
István
LOK:00797
első gazda volt a faluban. (Ő mindig ideálja volt
Gy. b.-nak
Pallagi Gyula
a gazdaember mintaképének ismerte. Még ma is emlékszik rá a vidék, pedig 36 éves korában halt meg baleset miatt ő is.)  
 
Beregujfalusi
életéről kevés emlék van. Olyan jó kis gyermek volt, hogy a világon se volt olyan több. Minden testvére beczézgette; neki panaszkodott a többi egymásra; a többi ha marakodott,
hozzá hozzá
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozzá
mentek, hogy tegyen igazat. – Idegenek is ugy szerették már ekkor is, mint egész világ életében mindig. Szinte csudálatos, hogy akár merre ment, mindenki mennyire kedvelte; a falusi fiuk soha se csufolták, mint az uri fiukat (az ő
két testvérét
Pallagi László
és
Pallagi József
is). Nagy emberek is szerették.
B. ujfaluban
Rottler József
LOK:00865
volt az erdész irnoka. Hogy először találkozott
Gyulával
Pallagi Gyula
, azt mondja neki:  
  – Hisz nagy fiú vagy te már.  
  – Nagy mint egy csű tengeri.  
  Ezzel a felelettel ugy megnyerte, hogy ettül kezdve mindig "csű tengerinek"
hivt,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hivta,
s mindenüvé magával hurczolta, a merre ment.  
  1874-ben mentek
Csécsére
. Itt kezdett iskolába járni, de már akkor jól tudott irni olvasni,
Erzsi
Pallagi Erzsébet
nénje tanitotta meg.
B. ujfaluban
messze volt az iskola.  
 
Csécsén
ugy nőtt, mint a többi parasztfiu.
Édesnagyanyám
Nyilas Katalin
Bujfaluban
jóformán tönkre ment. A nép tolvaj, roszakaratu volt. Csapás Csapásra jött, tehene, disznónyája kidöglött, lovát kilopdosták az ólból, egész éjszaka szántottak rajta, méhét ellopták, buzáját lekalászolták; vállalatba fogott, fát vett az erdőn, s szenet égetett, zsindelyt hasittatott belőle. Még se boldogult.  
 
Csécsén
még tán rosszabbul ment.  
 
Bujfalusi
40 köblös föld helyett,
Csécsén
már csak egy pár hold volt, és az ő testvére nem volt olyan jó rokon, mint
Gy. b
Pallagi Gyula
.  
  Itt akkor jött rájuk jobb világ, mikor 1879-ben
Móricz Bálint
Móricz Bálint
, édes apám e házhoz került. Ő nagyon vállalkozó természetű, ambiciozus, örökös nagy tervű ember, s pár év alatt összevásárolt vagy 100 hold földet.
Nagyanyámmal
Nyilas Katalin
igen jól megértették egymást, s mig ők gazdálkodtak,
édes anyám
Pallagi Erzsébet
viselte a ház belső gondjait.
Gyula
Pallagi Gyula
volt a belső titkos bizalmasa; ők voltak ketten a legszorosabb viszonyban a családban. Egy pár jellemző emlék van ebből az időből róla. Egyszer az "oktató ur,"
Kassay
LOK:00864
, (ő róla tárczát is irt
Gy. b
Pallagi Gyula
., pályadíjat nyert vele az egyetemen valahol, a Békéssy Gyula neve alatt. Szerette.) rákiált:  
  – Na te kölyök, egész templom alatt világba járt az eszed, most mondd el, miről beszélt a pap.  
  Erre aztán
Gy. b
Pallagi Gyula
. elmondta a predikácziót elejétől végig, "szóhiba nélkül."  
  Máskor meg kiküldték a mezőre tinókat őrizni ő lehozta a padról a
nagyapám
LOK:00784
maradék könyvei közül a Franklin életrajzát   , behuzódott a bokorba, s ugy elfelejtkezett a tinókról, hogy három határból szedték össze.  
  Verset is kezdett már ezidőtájt irni, magától.  
  Egyszer
édesnagyanyám
Nyilas Katalin
nem akarta elhinni, hogy ő irta, erre ő kapta magát, –
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
vasárnap reggelre harangoztak, – s azt mondta.  
  – Tessék megnézni, mire beharangoznak, irok egyet.  
  Irt is 3-4 strófát. "Be szép is volt."  
  1880 telén, Karácsonykor dőlt el, hogy iskolába adják. Ettől kezdve júniusig tanította
Sipos József
Sipos József
n
Jegyzet
Sipos József
Sipos József
(?–?)
milotai
református lelkész, a
szatmári
egyházmegye tanácsbirája.
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
iskolatársa és barátja. Alakja megjelenik A fáklya   és A galamb papné   c. regényekben. Forrás: Nagy Iván, Magyarország családai: Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal, 12. köt (Pest: Emich Gusztáv Nyomdája, 1857–1868) 10:218.; Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 10:1163.
bácsi, a
milotai
pap, s Szigeten
 [?]
[unclear1]
vizsgázott az I. osztályról. "No neki buzdurjáskodnak", hogy ő megtanitja a másik osztályra is, de bizony szept-ben
Debreczenben
nem sikerült a vizsga, mert
szatmári
könyveket tanult.  
  Ekkor
Debreczenben
maradt, s ott végzett.  
  Kb. III. oszt. korában történt vele, hogy lekésett a vonatról, mikor nagyvakáczióra hazafelé ment. Szerencséje volt, mert hivatja a tanára, s kérdi:  
  – Van-é kedved egy uri házhoz menni a vakáczióra? Lesz 30
frtod
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintod
és teljes ellátás.  
  Igy került
hoz
LOK:00860
,
n
Jegyzet
Szilágyi Kálmán
LOK:00860
(?–?)
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
apósa. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04, .
ahol megismerte .  
 
Szilágyi
LOK:00860
úr ezzel fogadta őt akkor:  
  – Tudsz-é aztán neki parancsolni, fiam, mert volt e mellett már káplán is, azt is megverte, pedig korbácscsal.  
  Tudott-é?  
  Nem tudom, volt-e valaha vigasztalóbb
 [?]
[unclear1]
barátja
Szilágyi Zoltánnál
LOK:00223
.
n
Jegyzet
Szilágyi Zoltánnál
LOK:00223
(?–?) Szilágyi Juliannának testvére, Pallagi Gyula sógora. Forrás: Pallagi Gyula gyászjelentése, 1903. 02. 08., PIM Kisnyomtatványtár, Any.1833, hozzáférés: 2018.09.04, .
 
  Vakáczióra hozzánk jött haza. Ügyes volt, mindenhez tudott. Előttünk, gyermekek előtt a tökéletesség mintaképe. Nekem csinált kis szekeret, mindene volt: lőcse, czérfája
 [?]
[unclear1]
, nyujtója, lelke, szárnya; énekelni csak nagyobb diák korában tanult meg.  
 
Debreczeni
diákéletéről abból az időből való jó barátai, – pl.
Ujfalussy Dezső
Újfalussy Dezső
,
n
Jegyzet
Ujfalussy Dezső
Újfalussy Dezső
(1865–1935) főispán, felsőházi tag. Lásd: Kempelen Béla, Magyar nemes családok (Budapest: Grill Károly Könyvnyomdája, 1911–1932), 3:152.
járásbiró(?)
Máramarosszigeten
– tudná
nak
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
beszélni.  
  Mikor
Csécséről
kb. 1885-ben elkerültünk, akkor is a mi házunk volt az otthona, mig csak
Kisujszálláson
meg nem gyökeresedett.  
  De már bevégzem levelem. Tessék megbocsátani a rendetlen irásért és azért, hogy nem mondok annyit, a mennyit
Tanár ur
Szeremley Barna
várhatna. De a gyermekkoráról és a milieujéről akartam beszélni legalább nagyolva.  
  Ezek után maradok kedves jó
Tanár urnak
Szeremley Barna
alázatos szolgája  
 
Kispest
. 1903. ápr. 16.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image