Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak.  
 
Kispest
Kispest
 
  (
Pestmegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
)  
 
 

Melléklet ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
I Évfolyam
Bulkesz
Bulkeszi
1903 június 21 Vasárnap 3 szám
[kézváltás] Burghardt Péter
Bulkeszi Hírlap
n
Jegyzet
Bulkeszi
Bulkeszi
postatakarékpénztárral és postahivatallal rendelkező nagyközség
Bács-Bodrog vármegyében
Bács-Bodrog vármegye
az 1891-es adatok szerint. Forrás: "Bulkesz", in A Pallas Nagy Lexikona, 18 köt. (Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893–1900), 3:820. A PIM Kézirattárában L. 123 jelzet alatt található, kézzel írt folyóirat 1903. május? és 1903. július 25. között jelent meg. Az 1903. július 9-ei számban utalás olvasható az első évfolyam 1. számában megjelent „Villamos   ” című
Móricz
Móricz Zsigmond
írásra, vagy inkább
Burghardt Péter
Burghardt Péter
"Mókus Gazsi" nevében elkövetett paródiájára. Az 1903. június 21-ei szám kisebb változtatásokkal megegyezik az első számmal.
[kézváltás] Burghardt Péter
 
 
Felelős szerkesztő
Burghardt Péter
Burghardt Péter
Társadalmi hetilap Kiadó tulajdonos
Burghardt
Burghardt Péter
.
[kézváltás] Burghardt Péter
 
  A villamoson   .  
  Regény egy
bulkeszi
Bulkeszi
kötetben.  
  A
B. H.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Bulkeszi Hírlap
számára irta  
  Mókus Gazsi.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írói álneve.
Burghardt Péter
Burghardt Péter
tollából minden bizonnyal az első Móricz-paródiát olvashatjuk.
 
  Annak, a ki nem tudja (van-é
Bulkeszen
Bulkeszi
ily alak?) elárulom, hogy
Budapest
Budapest
Magyarország
Magyarország
fővárosa. Sőt többet elárulom, hogy itt fél millióval több tüdő leheli ki ózondús illatát, miért is itt igen jó levegő van. A bulkesziek feljöhetnek ide üdülni, olyan finom arczszint kapnak itt jó pénzért, hogy no!  
  A ki ennyivel sincs megelégedve, annak megtelefonálom, hogy itt a közlegelőt úgy hivják hogy Villamos   . t. i. a negyedmillio úr – negyedmillio hölgyön legelteti a szemét.  
  Tegnap kilegeltem a Keleti pályaudvarra egy kereszttestvérem fogadására, (ez a testvérem nem azért kereszt, mintha már czipeltem volna, vagy czipelni ohajtanám a vállamon) ((Ez csak közbevetés)) (((Gyöngébbek számára))) ((((Sértésnek ne vegye tisztelt Bulkesz!)))) {Kérem alássan. Szerk} (((((Több zárójelet nem használok ne tessék félni))))).  
  Kereszttestvéremről az a hir keringe, hogy leány, hogy szőke s hogy csinos – utólagos meglepetések elkerülése végett előre kijelentem a lá Boulques:
n
Jegyzet Tréfásan: Bulkeszi módra (francia).
hogy tényleg lány, tényleg szőke s tényleg – hm – nagyon csinos.  
  Én tehát kilegeltem eléje s miközben a negyedmillio hölgyböl rám eső százalékon, jónagy százalékon legelgeték, azon töprenkedtem, hogy miről fogom megismerni azt a csinos szőke lányt, a kit nekem jussom van megcsókolni {Veto! Szerk} (csak úgy hidegen) {mán a ki hiszi, de én nem há! Szerk} tegezni esetleg gorombáskodni vele – legalább testvérekkel úgy szokás. Láttam eleget (Hacsak
Bulkeszen
Bulkeszi
valami extradivat nincs e tekintetben) {Legyen nyugodt! Szerk}  
  Közérthető kiváncsisággal lestem a vonatot. A kiváncsiság annál érthetőbb lesz a Bulkeszi Hirlap szellemes és válogatott izlésű közönségének {e már
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
! Sz.} ha elárulom, hogy nem ismertem ezt a várt kereszttestvéremet.  
  Mikor legközelebb láttam valami tíz éve, törődtem is én efféle csitri leányokkal, mint ő. Sőt, ne vegye rossz néven a Bulkeszi Hirlap bájos, tündéri édes publikuma, {hu, hu! kiért olvad ez? Szerk} de a lányokról akkor még azt tartottam hogy azok csak valami alsóbb rendű lények {Ej! Szerk} a kikkel egy méltósága teljes tudatában élő IV. gymnazistának scandalum
n
Jegyzet Botrány (latin).
szóba is állani. No látják mennyit nőttem azóta – lefelé! Most már azt tartom, hogy a lányok olyan magasabb rendű idealis paradicsomi teremtések {Azért! Szerk}, a kik skandalum, ha szóba állanak ilyen póri alakokkal, mint e distinguált
n
Jegyzet Kitüntetett (latin).
vállomásozó
 [?]
[unclear1]
! Én pedig vártam. Vártam, hogy rám ismerjenek. Mert elöször is a nők jobb emlékkezőtehetségüek (!!!) mint az urak; masodszor ez az én esetem speciális eset volt. Én mint biztos forrásból tudom, ezelött tiz évvel ideálja voltam ennek a ma csinos szőke kereszttestveremnek:  
  Szent Isten, milyenek ezek a leányok. Higyék el nekem, hogy ez a lány akkor valami
maszatis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
maszatos
kis majom volt. Leeresztve viselte a haját és örökké verekedett az öcscsével. Na nekem ugyan nem kellett belőle. Nekem még akkor egy ideálom volt Az apostol  
Petőfi Sándortól
Petőfi Sándor
. Igaz, hogy most is csak egy van {Nem apostol, hanem
okl.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
okleveles
tanitónö, és az eredetiben ugyan zárójelben van és át van húzva, de eredetiség okáért jónak látta kiirni a Szerk.}. Szóval most is bezeczt
n
Jegyzet Foglalt (német)
a szívem s így csak pro forma erdeklődtem a jövendő kereszt iránt, a kinek kötelessége is volt hogy rám ismerjen, mert ott volt e czélból a mellemen egy irgalmatlan csokor buzavirág, sőt a kalapomnál egy másik.  
  Mint látható jó előkészületekkel vártam a keresztet. (Villamos rövidités kedveért nevezzük igy a bájos ösmeretlent. A villamos rövidités
Pesten
Budapest
ugyis nagyon divatos. Pl. a villamos kocsík oldalán e négy titokzatos betü: B. K. V. T. ez azt jelenti tisztelt
Bulkesz
Bulkeszi
, villamos nyelven Bekávéztál? A másik kocsi jön vele szemközt ilyen felirattal: B. V. V. ez felel amannak: Beveván!)  
  Végre csengettek, kolompoltak, orditottak, hogyne Jön a kereszt!  
  Tízezer embert néztem sorra.  
  Egyse kereszt.  
  A tizenegyediknek is a közepén jártam, amikor egyszer csak megláttam arra hátúl elillanóban egy kék kalapot.  
  Szent Isten!  
  A lélegzetem is elállott.  
  Ez a kalap!  
  Hölgyeim! Képzeljék! Kék: Szalma! Olyan totoska
 [?]
[unclear1]
, felcsapott karimával. Kék szalaggal.  
  Ész nélkül rohantam utána! Világos, hogy ész nélkül, mert mikor utolértem, szembenézett velem – valami levelibéka volt – kénytelen voltam olyan grimaszt vágni a szeme közé, hogy sohse felejti el, föltétlenül. De hogy meri az ő kalapját viselni. Botrány!  
  Igy bolonddá tenni az embert! Kolosszalis! de hogy lehettem ily viziló!  
  Hol van Ő most? Üdül! Pirül. – Hízik mint egy mangalicza!…  
  Száz ilyen bánatos és gyöngéd gondolat fogott el s mikor kibánkodtam és kinyögtem magam, azt látom, hogy üres a palyaudvar, csak egy pár zsidó hordár orr fényeskedik nekem benne. Thyü! a kereszt!  
  Üssön bele a mennykö!  
  Ilyen keresztyéni jókívánság röppent el ajkaimról De hamar béfogtam a csőröcskémet –, mert eszembe jutott egy költemény, melyet, mint szeretve tisztelt {hínnye! Szerk} Szerkesztönk mult héten névtelenül {ohó! a végén ott pirult a név. Szerk} megjelent tárczájában szépen mondja: – – "eszembe jutott egy költemény, melyet bár engedélyem nincs rá a szerzőtől, itt közlök:"  
 
  aztán kisfiam – feddi tovább –
  Goromba voltál, azt nem szabad.
  Kivágom a nyelved, ha káromkodol.
  Főkép lányok előtt, nem szégyenled magad?"
  "Édes mama kérlek te nem tudod,
  hogy a lányoknak mi imponál.
  Szakértőbb vagyok már ebben én
  A káromkodás férfierény.
  Nagy férfiut jelző hős kifejezések:
  Ördög! Pokol! Mennykő! s más kedvességek!
  Erős akaratról tesznek tanuságot
  Szájtátva csodálnak ilyenkor a lányok.
  Hát még a sistergős tüzes istennyila.
  Na itt reparáljunk:
  A keresztnek mostan ezt kénhallania.
  Node kereszt ide, kereszt oda, nincs kereszt, most ez a kereszt. F.k.
 
  Helyi hirek.  
 
Bulkeszen
Bulkeszi
már évek óta minden csütörtök reggel hetivásár van.  
  A
bulkeszi
Bulkeszi
szép leánykoszorú
f. h.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó hó
21én délután kerti mulatságot rendez, melyre az egész szerkesztőség hivatalos.  
  Megérett a ribizli! E szókat adták tegnap szájról szájra a helybéli jövőben megalakitandó Magyar casino tagjai, illetve leendő megalakítói a mi azt jelenti, hogy két hét mulva a társas összejöveteleket a helybeli közbecsült s buzgó tanítók egyikénél S. P. urnál fogjuk kitünő ribizli bor mellett eltölteni. Éljen!!!  
  A helybéli községi
feökorcsmában
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főkorcsmában
minden kedden friss czipó és illatos kvargli
n
Jegyzet Kvargli: ausztriai német eredetű sajt. Forrás: Benkő Loránd, főszerk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970), 696.
kapkodható, a
vicefeöszamár
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vicefőszamár
úr nem csekély örömére, nagy kedvelője lévén
őkeme
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
őkelme
ezen zamatos ételneműnek.
Főszerkesztőnk
Burghardt Péter
Bulkeszen
Bulkeszi
körutakat létesitett elnevezvén őket a helybeli leány
Törölt
« ó »
okról Elvira, Erzsike Lenke s Mariska neveken.  
  Szerkesztősegünk személyzetének életrendje Hétfő Kedd és Szerdán. 5–1/2 7 felkelés, hideg fürdő s reggeli 8–12 irás, olvasás v. henyélés. Ebéd. 1–6 ismét irás vagy olvasás. vacsora. 6–7 a férfi compania felkeresése. 7–9. séta a hölgyekkel a corson. 9–1/2 11 olvasás. Délután esetleg séta az állomásfőnökhöz ill a vendéglőbe pityizálás
n
Jegyzet Iddogálás (népies).
végett; néha rokonok látogatása.  
  Csütörtök, Péntek-Szombaton 1/2 7-ig ugyanaz, mint fent. 8–12 ujság szerkesztés. 1–6 szintén az. 6–1/2 11 ugyanaz, mint fent. Vasárnap. 9ig ugyanaz mint fent. 1/2 10–10 – templomba menés. 1/2 12ig ájtatoskodás. 3/4 12kor vizit. Ebéd. 3ig rendesen henyélés. 3–6 v. 7 ig rendesen (nem mindig) csöndes muri az állomásfőnöknél v. a vendéglőben a companiával. 7–1/2 11ig ugyanaz mint fent. Ugye jó berendezkedés? Vagy nem?  
  Hiteles forrásból értesültünk, hogy egyike legkedvesebb olvasónőinknek e héten a véletlen folytán majdnem szerencsétlenül járt. Ugyanis lemenvén a padlásról, véletlenül megcsúszott s leesett az öt méternyi mélységbe. Még most is reszket egész lényünk, ha rágondolunk arra a borzalmas esetre. De hál’ Istennek nem történt semmi komolyabb baja, mivelhogy szerencsére egy csomó pokrócz hevert lenn a földön, melyek a megsérülést megakadályozták. Kérjük kedves olvasónőinket vigyázzanak magukra, mert nem is tudják mily fájdalmat okoznának egyes embernek, ha esetleg szerencsétlenül járnának.  
 
Gömöri
Gömör és Kishont vármegye
levelezőnk írja, hogy
Nagyrőczén
Nagyrőce
e héten vásár volt, a melyen a legtöbbet
H. J
Holics Janka
.
okl.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
okleveles
tanitónő vásárolta be és pedig csupa a háztartásban szükségeltető eszközöket, butorokat stb. Megkérdeztetvén miért veszi ezeket, azt felelte a nótával hogy: "Szüret után lesz az esküvőm." –  
 
Veszprémben
Veszprém
a honvédezredeshez feljelentés érkezett R. I. tiszthelyettes ellen, aláírva ötven hajadon által, mely azt tartalmazta, hogy fent nevezett uriember mindegyiknek kurizált s magába bolonditotta őket és most egyiköket sem akarja elvenni. Mire az ezredes azt felelte: "Van neki, van neki, van…"  
  Mint tudomásunkra jutott nem csak ama honvédezredes dúdolja azt a nótát, hanem
Bulkeszen
Bulkeszi
valami orvostanhallgató is.  
  Önök nem?  
  Szerkesztői üzenetek.  
  M-ának. Szerkesztőségünk nagyon örvendene, ha Önnek valami kedves czikkét közölhetné a lapban. – Szives meghivását örömmel vettük, de legmélyebb sajnálatunkra igénybe nem vehetjük, pedig haj, mint szeretnők látni kedves orczáját s gyönyörködni bájos vonásaiban!!! –  
  Mint látjuk azt hiszi, hogy szerkesztőnk még jó nagyszülőkkel is rendelkezik; tévedéséről felvilágosítandó (kegyes engedelmével) családja szomorú történetét megírjuk egy levélben. Azt hisszük érdekes. Mint vannak fogai? Jómulatást Kézcsók.  
 
J-ának
Holics Janka
.
n
Jegyzet Az üzenet
Holics Jankának
Holics Janka
szól.
Kérem közöttünk teljesen felesleges a szerénykedés hisz nem kivánunk mi kolosszalis remekművet. Bármit küldhet. Várjuk, várjuk, de ne hiába várjuk!!! Köszönjük
Rőczét
Nagyrőce
. Miért legeslegkedvesebb, leghiresebb s legszebb városa
Gömörmegyének
Gömör és Kishont vármegye
(nekünk
Vashegy
Szirkvashegy
szebb), tán azért mert
főszerkesztőnk
Burghardt Péter
tavaly ott töltö
Törölt
« »
tt 24 órát? vagy nem? Írja meg. Köszönjük a meghivást, felelet, mint fent. Számos kedves kérdésére levéllap ment. Már meggyógyúltunk, hisz oly jó dokt
Törölt
« ó »
orunk van, olyan kedves! Mit csinál? Miért röpül úgy az ideje? Jó mulatást! Kézcsók.  
  B-ának. Miért hallgat csevegő ajka, miért búsúl halovány orczája? (igy kell lennie, mert hallgat!) Hol maradt az a "majd többet"? Feleljen bőven, nagyon bőven. Maga is, a ki azt mondta, hogy mindig is sokat, nagyon sokat fog küldeni, maga is hallgat?? Tán csak nem mi vagyunk az okai? Kaptunk
Veszprémből
Veszprém
egy lapot, melyen rajt egy fars
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet Nem megbízható, hamis (német).
alak
 [?]
[unclear1]
. Hm! Vaj ki ő és merre van hazája? Nem tudja? Jó mulatást. Kézcsók.  
  Mókus Gazsinak. Teljesen megvagyunk elegedve. Csak gyakrabban. Köszönet. Jó mulatást! Üdvözlet.  
  P-ónak. Czikket kérünk.
Veszprémben
Veszprém
tán teremnek saftos mondások? Vagy csend terül el a tájon mint
Pesten
Budapest
. Jó mulatást! Üdvözlet.  
  Ajánlatot kérünk miként lehetne több ujságot egyszerre irni, mert igy 3 napig irva gyakran irógörcseink vannak már. Indigót nem lehet használni.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image