Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
úrnak.  
 
Kispest
 
  (
Pestmegye
)  
 
 

Melléklet (kézzel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
 
I Évfolyam
Bulkesz
1903 június 21 Vasárnap 3 szám
[kézváltás] Burghardt Péter
Bulkeszi Hírlap
n
Jegyzet
Bulkeszi
postatakarékpénztárral és postahivatallal rendelkező nagyközség
Bács-Bodrog vármegyében
az 1891-es adatok szerint. Forrás: "Bulkesz", in A Pallas Nagy Lexikona, 18 köt. (Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893–1900), 3:820. A PIM Kézirattárában L. 123 jelzet alatt található, kézzel írt folyóirat 1903. május? és 1903. július 25. között jelent meg. Az 1903. július 9-ei számban utalás olvasható az első évfolyam 1. számában megjelent „Villamos   ” című
Móricz
Móricz Zsigmond
írásra, vagy inkább
Burghardt Péter
Burghardt Péter
"Mókus Gazsi" nevében elkövetett paródiájára. Az 1903. június 21-ei szám kisebb változtatásokkal megegyezik az első számmal.
[kézváltás] Burghardt Péter
 
 
Felelős szerkesztő
Burghardt Péter
Burghardt Péter
Társadalmi hetilap Kiadó tulajdonos
Burghardt
Burghardt Péter
.
[kézváltás] Burghardt Péter
 
  A villamoson   .  
  Regény egy
bulkeszi
kötetben.  
  A
B. H.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Bulkeszi Hírlap
számára irta  
  Mókus Gazsi.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
írói álneve.
Burghardt Péter
Burghardt Péter
tollából minden bizonnyal az első Móricz-paródiát olvashatjuk.
 
  Annak, a ki nem tudja (van-é
Bulkeszen
ily alak?) elárulom, hogy
Budapest
Magyarország
fővárosa. Sőt többet elárulom, hogy itt fél millióval több tüdő leheli ki ózondús illatát, miért is itt igen jó levegő van. A bulkesziek feljöhetnek ide üdülni, olyan finom arczszint kapnak itt jó pénzért, hogy no!  
  A ki ennyivel sincs megelégedve, annak megtelefonálom, hogy itt a közlegelőt úgy hivják hogy Villamos   . t. i. a negyedmillio úr – negyedmillio hölgyön legelteti a szemét.  
  Tegnap kilegeltem a Keleti pályaudvarra egy kereszttestvérem fogadására, (ez a testvérem nem azért kereszt, mintha már czipeltem volna, vagy czipelni ohajtanám a vállamon) ((Ez csak közbevetés)) (((Gyöngébbek számára))) ((((Sértésnek ne vegye tisztelt Bulkesz!)))) {Kérem alássan. Szerk} (((((Több zárójelet nem használok ne tessék félni))))).  
  Kereszttestvéremről az a hir keringe, hogy leány, hogy szőke s hogy csinos – utólagos meglepetések elkerülése végett előre kijelentem a lá Boulques:
n
Jegyzet Tréfásan: Bulkeszi módra (francia).
hogy tényleg lány, tényleg szőke s tényleg – hm – nagyon csinos.  
  Én tehát kilegeltem eléje s miközben a negyedmillio hölgyböl rám eső százalékon, jónagy százalékon legelgeték, azon töprenkedtem, hogy miről fogom megismerni azt a csinos szőke lányt, a kit nekem jussom van megcsókolni {Veto! Szerk} (csak úgy hidegen) {mán a ki hiszi, de én nem há! Szerk} tegezni esetleg gorombáskodni vele – legalább testvérekkel úgy szokás. Láttam eleget (Hacsak
Bulkeszen
valami extradivat nincs e tekintetben) {Legyen nyugodt! Szerk}  
  Közérthető kiváncsisággal lestem a vonatot. A kiváncsiság annál érthetőbb lesz a Bulkeszi Hirlap szellemes és válogatott izlésű közönségének {e már
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
! Sz.} ha elárulom, hogy nem ismertem ezt a várt kereszttestvéremet.  
  Mikor legközelebb láttam valami tíz éve, törődtem is én efféle csitri leányokkal, mint ő. Sőt, ne vegye rossz néven a Bulkeszi Hirlap bájos, tündéri édes publikuma, {hu, hu! kiért olvad ez? Szerk} de a lányokról akkor még azt tartottam hogy azok csak valami alsóbb rendű lények {Ej! Szerk} a kikkel egy méltósága teljes tudatában élő IV. gymnazistának scandalum
n
Jegyzet Botrány (latin).
szóba is állani. No látják mennyit nőttem azóta – lefelé! Most már azt tartom, hogy a lányok olyan magasabb rendű idealis paradicsomi teremtések {Azért! Szerk}, a kik skandalum, ha szóba állanak ilyen póri alakokkal, mint e distinguált
n
Jegyzet Kitüntetett (latin).
vállomásozó
 [?]
[unclear1]
! Én pedig vártam. Vártam, hogy rám ismerjenek. Mert elöször is a nők jobb emlékkezőtehetségüek (!!!) mint az urak; masodszor ez az én esetem speciális eset volt. Én mint biztos forrásból tudom, ezelött tiz évvel ideálja voltam ennek a ma csinos szőke kereszttestveremnek:  
  Szent Isten, milyenek ezek a leányok. Higyék el nekem, hogy ez a lány akkor valami
maszatis
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
maszatos
kis majom volt. Leeresztve viselte a haját és örökké verekedett az öcscsével. Na nekem ugyan nem kellett belőle. Nekem még akkor egy ideálom volt Az apostol  
Petőfi Sándortól
Petőfi Sándor
. Igaz, hogy most is csak egy van {Nem apostol, hanem
okl.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
okleveles
tanitónö, és az eredetiben ugyan zárójelben van és át van húzva, de eredetiség okáért jónak látta kiirni a Szerk.}. Szóval most is bezeczt
n
Jegyzet Foglalt (német)
a szívem s így csak pro forma erdeklődtem a jövendő kereszt iránt, a kinek kötelessége is volt hogy rám ismerjen, mert ott volt e czélból a mellemen egy irgalmatlan csokor buzavirág, sőt a kalapomnál egy másik.  
  Mint látható jó előkészületekkel vártam a keresztet. (Villamos rövidités kedveért nevezzük igy a bájos ösmeretlent. A villamos rövidités
Pesten
ugyis nagyon divatos. Pl. a villamos kocsík oldalán e négy titokzatos betü: B. K. V. T. ez azt jelenti tisztelt
Bulkesz
, villamos nyelven Bekávéztál? A másik kocsi jön vele szemközt ilyen felirattal: B. V. V. ez felel amannak: Beveván!)  
  Végre csengettek, kolompoltak, orditottak, hogyne Jön a kereszt!  
  Tízezer embert néztem sorra.  
  Egyse kereszt.  
  A tizenegyediknek is a közepén jártam, amikor egyszer csak megláttam arra hátúl elillanóban egy kék kalapot.  
  Szent Isten!  
  A lélegzetem is elállott.  
  Ez a kalap!  
  Hölgyeim! Képzeljék! Kék: Szalma! Olyan totoska
 [?]
[unclear1]
, felcsapott karimával. Kék szalaggal.  
  Ész nélkül rohantam utána! Világos, hogy ész nélkül, mert mikor utolértem, szembenézett velem – valami levelibéka volt – kénytelen voltam olyan grimaszt vágni a szeme közé, hogy sohse felejti el, föltétlenül. De hogy meri az ő kalapját viselni. Botrány!  
  Igy bolonddá tenni az embert! Kolosszalis! de hogy lehettem ily viziló!  
  Hol van Ő most? Üdül! Pirül. – Hízik mint egy mangalicza!…  
  Száz ilyen bánatos és gyöngéd gondolat fogott el s mikor kibánkodtam és kinyögtem magam, azt látom, hogy üres a palyaudvar, csak egy pár zsidó hordár orr fényeskedik nekem benne. Thyü! a kereszt!  
  Üssön bele a mennykö!  
  Ilyen keresztyéni jókívánság röppent el ajkaimról De hamar béfogtam a csőröcskémet –, mert eszembe jutott egy költemény, melyet, mint szeretve tisztelt {hínnye! Szerk} Szerkesztönk mult héten névtelenül {ohó! a végén ott pirult a név. Szerk} megjelent tárczájában szépen mondja: – – "eszembe jutott egy költemény, melyet bár engedélyem nincs rá a szerzőtől, itt közlök:"  
 
  aztán kisfiam – feddi tovább –
  Goromba voltál, azt nem szabad.
  Kivágom a nyelved, ha káromkodol.
  Főkép lányok előtt, nem szégyenled magad?"
  "Édes mama kérlek te nem tudod,
  hogy a lányoknak mi imponál.
  Szakértőbb vagyok már ebben én
  A káromkodás férfierény.
  Nagy férfiut jelző hős kifejezések:
  Ördög! Pokol! Mennykő! s más kedvességek!
  Erős akaratról tesznek tanuságot
  Szájtátva csodálnak ilyenkor a lányok.
  Hát még a sistergős tüzes istennyila.
  Na itt reparáljunk:
  A keresztnek mostan ezt kénhallania.
  Node kereszt ide, kereszt oda, nincs kereszt, most ez a kereszt. F.k.
 
  Helyi hirek.  
 
Bulkeszen
már évek óta minden csütörtök reggel hetivásár van.  
  A
bulkeszi
szép leánykoszorú
f. h.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
folyó hó
21én délután kerti mulatságot rendez, melyre az egész szerkesztőség hivatalos.  
  Megérett a ribizli! E szókat adták tegnap szájról szájra a helybéli jövőben megalakitandó Magyar casino tagjai, illetve leendő megalakítói a mi azt jelenti, hogy két hét mulva a társas összejöveteleket a helybeli közbecsült s buzgó tanítók egyikénél S. P. urnál fogjuk kitünő ribizli bor mellett eltölteni. Éljen!!!  
  A helybéli községi
feökorcsmában
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főkorcsmában
minden kedden friss czipó és illatos kvargli
n
Jegyzet Kvargli: ausztriai német eredetű sajt. Forrás: Benkő Loránd, főszerk. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, 2. köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970), 696.
kapkodható, a
vicefeöszamár
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vicefőszamár
úr nem csekély örömére, nagy kedvelője lévén
őkeme
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
őkelme
ezen zamatos ételneműnek.
Főszerkesztőnk
Burghardt Péter
Bulkeszen
körutakat létesitett elnevezvén őket a helybeli leány
Törölt
« ó »
okról Elvira, Erzsike Lenke s Mariska neveken.  
  Szerkesztősegünk személyzetének életrendje Hétfő Kedd és Szerdán. 5–1/2 7 felkelés, hideg fürdő s reggeli 8–12 irás, olvasás v. henyélés. Ebéd. 1–6 ismét irás vagy olvasás. vacsora. 6–7 a férfi compania felkeresése. 7–9. séta a hölgyekkel a corson. 9–1/2 11 olvasás. Délután esetleg séta az állomásfőnökhöz ill a vendéglőbe pityizálás
n
Jegyzet Iddogálás (népies).
végett; néha rokonok látogatása.  
  Csütörtök, Péntek-Szombaton 1/2 7-ig ugyanaz, mint fent. 8–12 ujság szerkesztés. 1–6 szintén az. 6–1/2 11 ugyanaz, mint fent. Vasárnap. 9ig ugyanaz mint fent. 1/2 10–10 – templomba menés. 1/2 12ig ájtatoskodás. 3/4 12kor vizit. Ebéd. 3ig rendesen henyélés. 3–6 v. 7 ig rendesen (nem mindig) csöndes muri az állomásfőnöknél v. a vendéglőben a companiával. 7–1/2 11ig ugyanaz mint fent. Ugye jó berendezkedés? Vagy nem?  
  Hiteles forrásból értesültünk, hogy egyike legkedvesebb olvasónőinknek e héten a véletlen folytán majdnem szerencsétlenül járt. Ugyanis lemenvén a padlásról, véletlenül megcsúszott s leesett az öt méternyi mélységbe. Még most is reszket egész lényünk, ha rágondolunk arra a borzalmas esetre. De hál’ Istennek nem történt semmi komolyabb baja, mivelhogy szerencsére egy csomó pokrócz hevert lenn a földön, melyek a megsérülést megakadályozták. Kérjük kedves olvasónőinket vigyázzanak magukra, mert nem is tudják mily fájdalmat okoznának egyes embernek, ha esetleg szerencsétlenül járnának.  
 
Gömöri
levelezőnk írja, hogy
Nagyrőczén
e héten vásár volt, a melyen a legtöbbet
H. J
Holics Janka
.
okl.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
okleveles
tanitónő vásárolta be és pedig csupa a háztartásban szükségeltető eszközöket, butorokat stb. Megkérdeztetvén miért veszi ezeket, azt felelte a nótával hogy: "Szüret után lesz az esküvőm." –  
 
Veszprémben
a honvédezredeshez feljelentés érkezett R. I. tiszthelyettes ellen, aláírva ötven hajadon által, mely azt tartalmazta, hogy fent nevezett uriember mindegyiknek kurizált s magába bolonditotta őket és most egyiköket sem akarja elvenni. Mire az ezredes azt felelte: "Van neki, van neki, van…"  
  Mint tudomásunkra jutott nem csak ama honvédezredes dúdolja azt a nótát, hanem
Bulkeszen
valami
Burghardt Péter
Burghardt
orvostanhallgató is.  
  Önök nem?  
  Szerkesztői üzenetek.  
  M-ának. Szerkesztőségünk nagyon örvendene, ha Önnek valami kedves czikkét közölhetné a lapban. – Szives meghivását örömmel vettük, de legmélyebb sajnálatunkra igénybe nem vehetjük, pedig haj, mint szeretnők látni kedves orczáját s gyönyörködni bájos vonásaiban!!! –  
  Mint látjuk azt hiszi, hogy szerkesztőnk még jó nagyszülőkkel is rendelkezik; tévedéséről felvilágosítandó (kegyes engedelmével) családja szomorú történetét megírjuk egy levélben. Azt hisszük érdekes. Mint vannak fogai? Jómulatást Kézcsók.  
 
J-ának
Holics Janka
.
n
Jegyzet Az üzenet
Holics Jankának
Holics Janka
szól.
Kérem közöttünk teljesen felesleges a szerénykedés hisz nem kivánunk mi kolosszalis remekművet. Bármit küldhet. Várjuk, várjuk, de ne hiába várjuk!!! Köszönjük
Rőczét
. Miért legeslegkedvesebb, leghiresebb s legszebb városa
Gömörmegyének
(nekünk
Vashegy
szebb), tán azért mert
főszerkesztőnk
Burghardt Péter
tavaly ott töltö
Törölt
« »
tt 24 órát? vagy nem? Írja meg. Köszönjük a meghivást, felelet, mint fent. Számos kedves kérdésére levéllap ment. Már meggyógyúltunk, hisz oly jó dokt
Törölt
« ó »
orunk van, olyan kedves! Mit csinál? Miért röpül úgy az ideje? Jó mulatást! Kézcsók.  
  B-ának. Miért hallgat csevegő ajka, miért búsúl halovány orczája? (igy kell lennie, mert hallgat!) Hol maradt az a "majd többet"? Feleljen bőven, nagyon bőven. Maga is, a ki azt mondta, hogy mindig is sokat, nagyon sokat fog küldeni, maga is hallgat?? Tán csak nem mi vagyunk az okai? Kaptunk
Veszprémből
egy lapot, melyen rajt egy fars
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet Nem megbízható, hamis (német).
alak
 [?]
[unclear1]
. Hm! Vaj ki ő és merre van hazája? Nem tudja? Jó mulatást. Kézcsók.  
  Mókus Gazsinak. Teljesen megvagyunk elegedve. Csak gyakrabban. Köszönet. Jó mulatást! Üdvözlet.  
  P-ónak. Czikket kérünk.
Veszprémben
tán teremnek saftos mondások? Vagy csend terül el a tájon mint
Pesten
. Jó mulatást! Üdvözlet.  
  Ajánlatot kérünk miként lehetne több ujságot egyszerre irni, mert igy 3 napig irva gyakran irógörcseink vannak már. Indigót nem lehet használni.  
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image