Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urhölgynek  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Márton u 35/c III/44  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  X/4.  
  Édes
Jancsikám
Holics Janka
!  
  Nemis képzeled, hogy hol vagyok és milyen kétes egzisztenczia lett belőlem, katonaéknál.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. október 3-án jelentkezett a 44. gyalogsági ezredben szolgálatra. A Budapesti hadtestparancsnokságon belül a Császári és királyi hadcsapatok 44-ik gyalogezredének címe a IX. kerületi gr. Nádasdy-laktanya volt
Budapesten
Budapest
. Október 4-én
Móriczot
Móricz Zsigmond
a XVI. számú helyőrségi kórházba irányították, jelen levél megírásának ez a helyszíne. Október 5-én visszatért a laktanyába, ahonnan 6-án hazaengedték. Forrás: Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 14 (Budapest: Franklin Társulat, 1903), 152, 247.; Móricz Zsigmond, Jegyzetei, Kézirat, PIM Kézirattár M. 100/3957/a..
Móricz
Móricz Zsigmond
katonai szolgálatának előzményeiről lásd
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1900. április 27-i levelének jegyzetét.
 
  Barátom! Ma bejelentettem hogy lesz katona a ki lesz, de én ugyan teljesen meg volnék elégedve ha tovább nem kellene fényes bakkancsomat mutogatni a világban, tegnapi nagy dicsőség arató kirukkolásom után. És képzelje édes barátom, már be vagyok kópertázva
n
Jegyzet Betakarva (latin).
egy pár napra az ispotályba. Bizony lelkem,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
várjuk az orvost, a ki vizitál és oszt életet meg halált.  
  Ha látnád pajtás, micsoda takarítás és rettegés van a tiszteletére. Magamon is erőtt vett valami gyász beteg hangulat, annyira hogy ma délben már nem kosztoltam, bár még te se tudsz
főzni
[cryptography] Móricz Zsigmond
izletesebb menázsit,
n
Jegyzet Közélelmezés (francia).
mint itt a hogy ellátnak bennünket.  
  Komám! Eszem a szádat! Micsoda komédia volt itt most!  
  Csengetgenk! Erre haptákba vágja magát minden bakajelölt s oda áll az ágya sarkához, mert ki van adva az ordré
n
Jegyzet Parancs (német).
hogy így kell és ha bejön az orvos, minden perczben a szemet kell lesni.  
  Velem szemben áll a kis szolgabíró, a mellett a vén patikus. Két komikus figura mindenik
czibil
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
czivil
. Egyik alacsony, köpczös, hizott – a másik hosszu, sápadt, intelligens
szakálla
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szakállas
és 27 éves. S most mindenik egy ember, 1 kopf
n
Jegyzet Fej (német).
a kit cédulával
mint engem
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
adnak és vesznek át. A cédulát kiállította a század kommendáns
n
Jegyzet Parancsnok (német).
frájter
n
Jegyzet Őrvezető (német).
úr! és fel van benne sorolva életrajzomnak sok fontos és nevezetes pontja, pl. hogy hányszor esett az én
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
karácsony; hogy
Csécsét
Tiszacsécse
így irják-e  
 
Tséce
Tiszacsécse
 
 
Céce
Tiszacsécse
 
 
Czécze
Tiszacsécse
 
 
Tczétcze
Tiszacsécse
 
 
Tsétse
Tiszacsécse
,  
 
Sése
Tiszacsécse
 
 
Csésze
Tiszacsécse
s mikor
minden
Gyorsírás
német ékes nótázásomat kimeritettem, hogy igy ne irja, - akkor kezembe nyomja a tollat irjam elibe. Leirom s ö arról remekül le is másolja hogy  
 
Csésce
Tiszacsécse
,  
  - Kérem, fordítva az esset,  
  - Gut, gut!  
  És lett:  
 
Scésce
Tiszacsécse
 
  Azután wird geschriben (?)
n
Jegyzet Írva van (beschreiben, német).
hogy hány darab ruha és stb. van rajtam.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
44 pontból állván a lista, minden ezrednél annyiból a mennyi az ezred száma.  
  Bizony édes egyetlenegy barátom. Akkor tudnád meg mi az élet, ha ide kerülnél. De te lelkem egy szerencsés véletlen eset miatt már erre nem jutsz. Ne is vegyék észre kivánom soha hogy hadkötelezettségednek nem tettél eleget. Most hej
Jancsi
Holics Janka
,
Jancsi
Holics Janka
! Ha észrevennék mi lenne abból?  
  Kópé! Csókolom a zúzzád!  
  No de hadd mondjam el mi mindent kell még kiállani a bakának. Egy kirendelt Gemeiner
n
Jegyzet Közkatona (gemeiner soldat, német).
a hóna alá veszi és el transportálja a tizenhatos kórházba. Ott két frájter ostorhegyre veszi és kivallatja. Akkor kiállitjuk Wacht am Rheinra   ,
n
Jegyzet Utalás
Karl Wilhelm
Karl Wilhelm
Wacht am Rhein   c. hazafias zeneművére, ami az 1870–1871-es francia–porosz háború idején rendkívül népszerűvé vált. Forrás: Gombos László, "Háború vagy béke? Egy magyar szimfónia a „Nagy Háború” idején", in Zenetudományi Dolgozatok 2013–2014, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014), 163–180.
és ő őrzi a Rajnát a tornáczon, várva a jó szerencsét. Azután egy arra tévedt káplár rá ripakodik két intelligens nép nyelvét
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
téve csuffá, hogy mit akar? Ő a két nemzet nyelvét szépen össze párolva és közös mundérba huzva bevallja, hogy semmit sem akar, de már ugy tetszik
neki
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mintha évek óta tartana ez az expedició s alázatosan megkéri, hogy a tisztelt frájterság mit akar már vele.  
  Erre megkapja a feleletet  
  – Geh weiter.
n
Jegyzet Menjen tovább (német).
 
  Ő azt feleli rá, hogy  
  – Ich gehe in die schule.
n
Jegyzet Én iskolába megyek (német).
 
  Erre a frájter (itt a legnagyobb az a frájter, mint közvetlen főnök.)  
  úr megjuhászodik s felvezeti az embert az V. pavillonba a 17. szobába és (ha ilyen gyorsan menne ez!) bebocsátja 12 darab ember közé a kik ott össze vannak zárva és bőjtölnek erősen kártyán, sakkon, adomán és – suttyomba hozatott krémeseken és cukrászi meg grájzleri
n
Jegyzet Szatócs bolti, vegyeskereskedési (német).
remekeken.  
  Hej szivem, szive! Édes fiam, nehéz egy ilyen magamforma bakának el nem érzékenyedni, mikor a tizenkét, mondd 12 önkéntes sziv riadó öleléssel esik a nyakába.  
  Akkor aztán van tollhegyre
nem
Gyorsírás
vehető öröm?  
  Mert persze mind ugyazon czélból vagyunk betegek és látatlanok.  
  Mikor kedvünkre kitánczoltuk és kibirkoztuk magunkat, letegezve egymást a sárga földig. Akkor jön a remítő szó  
  – Jön az orvos.  
  Kártya, szivar, asztal ágy rögtön rendbe jön s részben eltünik a regruta had haptákba áll és várja bőszen az öreg
istent
[cryptography] Móricz Zsigmond
 
  Egy felórái hapták után
meg
Gyorsírás
jelenik a frájter ur s kijelenti hogy  
  – Hájte wird kájn vizit.
n
Jegyzet Ma nem lesz vizit (német).
 
  Tyhü, lelkem, milyen bibliának szánja erre az emberhad a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
fő orvos úr fejét! Nagynak! a melyre mindnyájan
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
imádkozhassanak dupla porciót. De én belőlem meg elfogy a tartalom ez után az illatos kitörés után, s engedj meg édes egy barátom, hogy a köztünk levö tiszteletteljes viszony nem profanizálta vallásos érzelmeimet s én megengedtem magamnak ezt a bibliai célzást.  
  Mert hogy is tudjam én
meg
Gyorsírás
mondani, milyen véghetetlen szeretet és tisztelet fűz hozzád édes
Jancsikám
Holics Janka
!  
  Ime, a többi betegek kint üdülnek sétálva a pázsiton azaz porondos utakon. Én pedig egy korcsmai emlékű hosszu asztal mellé letelepedve levelet irok neked. Ugye nem veszed furcsán s rosz néven, ha ugy el vagyok fogódva mikor rád gondolok, mintha szerelmes volnék beléd.  
  Nem tehetek róla édes
Jancsikám
Holics Janka
, de a te lényed elbűvölt engemet. Ha olyanokra gondolok, a kiket veled összehasonlíthatok, ámulva látom, hogy senki, de senki soha, de soha nem tünt fel elöttem olyan jó szinben, hogy csak árnyéka is lett volna benne csak az összehasonlithatásnak is.  
  Áldjon meg az isten édes
Jancsikám
Holics Janka
. Maradj te meg olyan jónak és oly nemesnek mint  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1903 okt 5
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image