Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves Öcsém
Zsiga
Móricz Zsigmond
!  
  Régen várhatod már tőlem ezt a levelecskét, de hogy mindeddig hasztalan kellett várnod, azért ne engem, hanem a következő urakat vond kérdőre:  
  1.
II. Rákóczy Ferencz
Rákóczi Ferenc
őnagyságát, aki midőn a
tiszabecsi
Tiszabecs
győzelmet olyan könnyelműen megvívta, nem gondoskodott arról, hogy ezen esemény emlékére kétszáz év múlva rendezendő kuruczünnepélynek elő- és utókészületei arányosan legyenek felosztva a tízezer rendező között és ne 10-nek kelljen a gesztenyét megsütni a többi 9990 számára és még az edényt is felmosogatni utánuk.  
  2.
Bagothay Sámuel
Bagothay Sámuel
n
Jegyzet
Bagothay Sámuel
Bagothay Sámuel
(1868–?) főgimnáziumi tanár
Sárospatakon
Sárospatak
. Forrás: Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, 19 köt. (Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939–2002), 2:1034.
urat, aki nemes önvédelmi harczában tudtán kivül egy uj theologiai rendszert izzadt ki magából: az orthodox-rationalismust, vagy ha jobban tetszik: a rationalis orthodoxiát. Ez az ujszülött azonban nehezen fogja szülöapját megmenteni az "emberi sors"-tól, mely után felkelni javulva: dicsőség.  
  3. Azokat a kurátor uraimékat, akik mult évi számadásaikat annyira rendben hagyták, hogy a számvevőszék másfél napig emanáló bölcsességét kellett a szegény jegyzői tollnak megrögzíteni a többi gyűlési tárgyak mellett.  
  4. Az édes, osztatlan közbizalmat, mely is 8 iskolában 300 növendéknek s azok neveletlen tanítóinak és tanítónőinek – pardon ez a közbeszólás a hátam megett álló
valakinek
Szeles Erzsébet
szólt.  
  – lelki gondozását bízta reám. – Még folytathatnám tovább, de majd azt mondanád:
Száli
Sipos József
, te nem panaszkhadal, te dicsekedel! –  
  No, nem is akarok én panaszkodni, ha csak a felett nem, hogy a
tiszabecsi
Tiszabecs
gyönyörűséges nap után következő felséges estét a tánczterem porráégése olyan hirtelen be nem fejezi. Ezzel a szó szoros értelmében
"füstbe ment
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ment"
a
milotai
Milota
papnénak
Szeles Erzsébet
általad kilátásba helyezett és félig már meg is vívott
tiszabecsi
Tiszabecs
győzelme. (a dicsőségből adjuk meg a maga részét a
Giza
Giza
k. a.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kisasszony
remekelte bluznak is). – Irányul még panaszom ama tényállás ellen is, hogy egy téli felsőm és a
feleségem
Szeles Erzsébet
kabátja elégett a haza oltárán, s eféléket az
újlaki
Tiszaújlak
labancz-szabók módfelett (legalább is az én módom felett) drágán csinálnak az ilyen magamfajta kurucznak.  
  Annyi ténydolog, hogy az ünnepélyünk nagy port vert fel; elannyira, hogy a 200 tagból álló lovasbandériumnak csak halvány körvonalait lehetett sejteni 3 lépésnyi távolságról. A
tarpay
Tarpa
kuruczoknak volt egy zászlótartójuk (eredeti kurucz-zászló foszlányait tartotta), aki csaknem tökéletes képmása
II. Rákóczy Ferencznek
II. Rákóczi Ferenc
; ámde a hajfodrai olyan formán voltak beporozva, mint egy egykoru franczia gárdatiszté. – Nyeltünk hát port eleget. S nyeltünk nagy mondásokat; annyit, hogy ha azoknak csak 1/10 része tetté válnék, az egész
Khuen
Khuen-Héderváry Károly
Körber
Ernest von Koerber
regime gulyás hussá apritódnék
Tiszabecstöl
Tiszabecs
Chlopyig.
n
Jegyzet Utalás
Ferenc József
Ferenc József
1903. szeptember 16-i Chlopy-i hadparancsára. Forrás: Gratz Gusztáv, A dualizmus kora: Magyarország története 1867–1918, 2 köt. (Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1934), 2:20–21.
– Nyeltünk aztán gulyáshust is, meg egyéb sült és főtt étkeket, hideg és meleg italokat stb. a végén pedig füstöt és ijjedelmet, – meg aztán náthát, – báli kosztümben menekülvén a lángok közűl.  
  Vigasztalásul azonban arról is referálok, hogy nem vált még vizzé a
szatmári
Szatmár vármegye
szittya-vér. Oktober 8-án a megyei gyűlésen
Nagy László
Nagy László
n
Jegyzet (1850–1935) alispán, földbirtokos. Forrás: "Nagy László (lázári)", in Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 9:709.
alispán uron fényes elégtételt vett a
T.ujlakon
Tiszaújlak
megtiport nemzeti becsület. A legvéresebb szagu ellenzéki indítványok: – a háromévesek hazabocsátásának sürgetése, adószedés megtiltása, a chlopyi hadparancs és legfelsőbb kézirat disqualifikálása stb. – három voks ellenében egyhangúlag lettek megszavazva, s midőn a dühtől elvakult
alispán
Nagy László
kijelentette, hogy ő nem fogja e határozatokat végrehajtani: a közgyűlés nyomban egy három tagu bizottságot választott a határozatoknak azonnali végrehajtására. Ha valaki a detronizálást találja vala indítványozni, az megszavaztatott volna. Tanulság: ne bántsd a magyart!  
  Míg a megyei párttusák hullámai ily gigászi hömpölygéssel zugnak, – mig az
ecsedi-láp
Ecsedi-láp
mintegy 150 négyszögkilometernyi területen lángokban áll s a tanyák és emberlakta helyek alól kiég a talaj, hogy az épületek besüllyednek izzó pokol mélységeibe (már 7 napja tart a katasztrófa s ki tudja mikor lesz vége?): addig a
milotai
Milota
parochián tűz- és vízmentesen, szokott egyhangúsággal folynak a napok. E sorok írója a mult hetekben sokat kóborolt ugyan, hivatalos és félhivatalos utakban, de annálinkább itthon "ül" most, hogy uti élményeit jegyzőkönyvek és jelentések alakjában papírra hányja. Ezt a lelketlen munkát néha-néha egy kis favágással,
Emike
Emike
szerint "pilifel"éssel teszi szellemesebbé és változatosabbá. A
tiszteletes asszony
Szeles Erzsébet
is kiheverte már a
tiszabecsi
Tiszabecs
diadal szülte izgalmakat s egész odaadással vallatja
Emikét
Emike
bizonyos versek és nóták arányában, aki is szent áhítattal zengi a vallomást: "kitin vadok én, majd mednólok én" stb. – kísérve fel-felcsattanó kaczajától.
Gizike
Giza
már az ágyban nyugszik és ott forgatja könyvét, hogy holnap
Szapolyai Jánosról
Szapolyai János
illőképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
illőképpen
referálhasson az eskolában.  
  Ami a képes lap albumot illeti, annak eredete és származása igen jól tudódik, de mivel minden keresztlevél nélkül, a
Giza
Giza
k. a.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kisasszony
jegyében érkezett hozzánk, e rejtőzködő szemérmetességet kívánta tulliczitálni az a képes lapra iródott apasági kereset. Akinek inge, az vegye magára.  
  Most volnál itt! Sehol és soha több nótát és tőrülmetszett mondásokat nem kapsz, mint a fosztókákban kapnál.
n
Jegyzet
Sipos József
Sipos József
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
első népköltési gyűjtőútjára utal, ami 1903. június 15–1903. szeptember 1. között volt. Forrás: Móricz Zsigmond Szatmár megyei népdalgyűjtése, kézirat, PIM Kézirattár M.100/5087/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 62–63.
Egyet ízelítőül ide iktatok:  
  Nyáron, ha a szegény ember a nagy gazdához megy, az udvaron játszó kis fiu félve huzódik tőle, az anyja meg bíztatja: ne félj kis fiam, bácsi az! – Télen pedig ha az ablak alatt elkullog a szegény ember, kikiáltanak, hogy "ne jöjjön be, mert fél a kis fiu!" Egy atyafit meg azzal kunéroznak, hogy este a fosztóból félt haza menni, s mikor az imádott leány kérdezte hogy tán félsz te Károly? így felelt: dehogy félek, csak irtózom!  
  Ugyan igaz! Nem ismered
Tomori Jenő
Tomory Jenő
n
Jegyzet
Tomori Jenő
Tomory Jenő
(1872–1929) újságíró, képviselő, fordító. Forrás: Csikay Valéria, "Tomori Jenő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 3:2106.
ujságírót? Azt hiszem a Független Magyarországnál van.
F.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Folyó
hó 7-én egy
függ.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
függetlenségi
pártgyűlésen lenn volt
Szatmáron
Szatmárnémeti
, hol is a gyűlésnek csekélységem lévén a jegyzője, együtt, egymás mellett töltöttük az egész napot.  
  Hát a gyűjteményeddel mi van már? Mikor látjuk rendszerbe foglalva? Szeretném már nyomtatásból olvasni a fite-futa futurendát. –
n
Jegyzet Móricz
szatmári
Szatmárnémeti
gyűjtéseinek teljes anyagát nem publikálták, a népdalgyűjtését 1991-ben adták közre. Lásd: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk. Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény 17 (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság–Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991)
 
  A vallásbeli hovátartozandóság kiderítésére ajánlott módszeredet alkalmaztam sok embernél és szomoruan kellett tapasztalnom, hogy a pápás vallás még mindig tulnyomó többségben van imádott hazánk véráztatta földein, és hogy Ábrahám magvai is meglehetős tért foglalnak el az igaz Kálvinista faj rovására. Hála fejében én is közlök veled egy hasonló czélu titkot. Kinek hitvallását tudni akarod, gyujts a számára gyujtót, mikor szivarozni készül. Ha elveszi tőled az égő gyujtót, akkor pápista; ha megfogja kezedet és oda vonja a szivaréhoz, akkor lutheránus, hapedig agyarára vágva a szivart, félre fordított fejjel várja mig odáig emeled a gyujtót, akkor kálomista. A zsidó ugy sem gyujt szivarra, míg meg nem kínálod.  
  A három napos katonasorhoz gratulálunk.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1903. október 3-án jelentkezett a 44. gyalogsági ezredben szolgálatra. Október 4-én
Móriczot
Móricz Zsigmond
a XVI. számú helyőrségi kórházba irányították. Október 5-én visszatért a laktanyába, ahonnan 6-án hazaengedték. Forrás: Móricz Zsigmond jegyzetei, Kézirat, PIM Kézirattár M. 100/3957/a.
Móricz
Móricz Zsigmond
katonai szolgálatáról lásd
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1900. április 27-i levelének jegyzetét, illetve a
Holics Jankának
Holics Janka
írt 1903. október 5-i levelet.
Nagyon elég egy igaz magyartól ilyen ex-lexes világban. De már nagyon este van a faluba, azért én is nyugovóra térek, kívánván neked is csendes nyugodalmas jó éjszakát és tolmácsolván az egész háznépnek sok-sok jókívánságait. Még
Emite
Emike
it titteli a
Dida
Móricz Zsigmond
ulpit.
n
Jegyzet Értsd: Zsiga úrfit.
 
  Isten veled! írjál sokat és gyakran, mert az nálunk egy napi kellemes szórakozást jelent  
  Ölel szerető bátyád  
 
Sipos J
Sipos József
Aláírás
 
 
Milota
Milota
1903. okt. 13.  
  Édes ,
nagymamádnak
Nyilas Katalin
és testvéreidnek szíves üdvözlésünket!  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image