Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  tanítónő, urleánynak  
 
Csetnek
Csetnek
.  
 
Gömör megye
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Bpest
Budapest
. 1904. máj. 18.  
  Édes
Jankám
Holics Janka
!  
  Ha maga nem ír,
Törölt
« n »
s
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
em tudom állani, hogy ne írjak. Pedig semmi különös írnivalóm, de szeretném már a szavát hallani. Vajon maga várja ugy a postát, mint én?  
  Tegnap nagy idegesen erös és szörnyü levelet írtam magának.
n
Jegyzet Ismerünk egy
Móricz
Móricz Zsigmond
-levelet, ami 1904. május 17-én kelt, de ezt postára adta, itt valószínűleg egy másikról van szó.
Nem küldöm el, mert félek hogy sok terhe lesz már, olyan dolgokból a mik a "begyben" raktározandók el.  
  De azért nem nyelem le, hogy: nem tartom jó politikának
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néninek olyanokat írnia, a miket ő a világért se mutat nekem meg mert:  
  – Nem lehet,
Janka
Holics Janka
nem engedi. Ő itt mindent bevall, hát ha megmutatom, akkor a milyen konok az a
lány
Holics Janka
, többet nem ír nekem. Pedig most írt!  
  Én ugyan ismerem magát, hogy olyanokat nem igen írt, a mit én is ne láthatnék meglepetés nélkül, de azért biztosítom, hogy ha a
Zsani
Szklenár Johanna Emília
néni közvéleménye szerint én avatatlan vagyok is, – de
Anna
Tomasovszky Anna
s esetleg mások, stb. – nem avatatlanok, S…– eh. – pardon.  
  Hát a kalapügy? Szent egek. Tudja ha a kalapról a multkor olyan alaposan nem nyilatkoztam annak az volt az oka hogy tetszett a színe stb. nekem, – de ez a kalap, ez nem tetszik s igazán örülnék neki ha magának se tetszenék. Bár czélszerűbb volna, ha megnyerné az izlését.  
  Tudja hogy ezt is egyedül vette
Zsani
Szklenár Eugénia
néni! Hát persze hogy valami sokkal nem lehetett külömb amannál. Az is szép, hogy egy koronával többet adott érte, mint amazért. Az 4
frt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forint
ez 4.50 volt, azt mondta legalább. –  
  Pfuj, pletyka.  
  Ma d. e. láttam a
királyt
Ferenc József
. Az üllői uton a Thék gyárral szemben építenek az
Erzsébet
Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia Erzsébet
emlékére templomot. Annak az alapkőletétele volt ma.
n
Jegyzet Lásd: "Az Erzsébet-templom alapkőletétele: Budapest, május 18.", Budapesti Hírlap, 1904. máj. 19., 11.
Ott voltam én is a főrendek és főpapok közt, papírral és ceruzával, markírozván
n
Jegyzet Színlelve (francia, német).
az ügybuzgó ujságirót, fehér-szürke ruhában. Véletlenül kerültem be, összetalálkozván riporterünkkel.  
  Nem azért mentem itt a pirosra
n
Jegyzet A levélnek ezen a pontján vált az írás fekete tintáról piros tintára.
mintha égő gyönyör emléke hevitene, vagy véres napokról álmodnék, nagy öröm volna a szememet vakitani, s a magáét is, – hanem mert az egyetlen fekete tintát
Miklós
Móricz Miklós
elcsizelte
n
Jegyzet Elcsente, ellopta.
elölem, s ő – pénzt keres vele, hát teheti.  
  Láttam főherczegeket, főherczegnőket, grófokat és bárókat hím és nőnemben s csudálkoztam rajta, micsoda buta szeszélyei vannak a világrendnek.  
  Itt vannak a félistenek s a született herék. Olyan áru ruha rajtok, mint annak a munkásnak három élet alatti keresete a kit, (az őt bámulót,) a lovas rendőr gázolt a tulsó oldalon nyomorékká. S az a munkás sem kiválóbb lélek ennél a nullánál.  
  A java részéből, pl. A legmagyarabb főherczegből s fiából egész tisztességes kondásgazda vagy – bányafelvigyázó lett volna isten segitségével. A többi
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ugy elosztódott volna jeltelen és észrevehetetlen rangokba, hogy bizony a se kutya ugatna utánok.  
  S ime egy rajtok kivül fekvő ok, egy ős apjuknak szerencsés keze olyan sajátságos kivételes állapotot biztosit nekik, a melyikben minden lat
n
Jegyzet Mértékegység.
érdemük mázsás dicsőséget és
minden
Gyorsírás
mázsa vétkük csak egy félszemernyi gáncsot termel.  
  Ugy látszik jó szerencse ez a veres tinta, mert ime "a fennálló rend ellen való lázítás" folyik belőlem, a mit csak a bika s a biródühítő veres szin jelképezhet. A fekete tinta elpirulna ha ilyeneket irnék vele.  
  Pedig ha birókézbe kerülne ez a levél, nem volna jussuk elitélni érte, még ha tizszer ilyen hevesen fejeztem volna is ki magam, ha t. i. olyan korrektül tudnám elmondani a mit akarok,
Törölt
« A »
mint a hogy szeretném.  
  Mert én ugyan nem lázitom magát édes egyetlen szivem a fennálló rend ellen. De mivel tudom, hogy maga roppant lázadó természetű, kihívó modoru, s mindent semmibe vevő, vörös ruhát viselő és munkás marseillest
n
Jegyzet Gáspár Imre Föl dalra, társak!... kezdetű Munkás-Marseillaise   -ként közismert munkásmozgalmi dala, melyet Rouget de l’Isle-féle Marseillaise dallamára énekeltek.
dudoló, s a nemzetközi világot megváltó sociáldemokraciának vérig való hive:– hát elmondom, hogy mind ez érzelme jogtalan, mert "röndnek muszály lenni." S ha az a rend hogy a hülyék és czédák és gazok uralkodjanak, hát csak tessék, hadd uralkodjanak. Mi meg lessük ki a réseket, hol lehet kitérni az utjokból s hogy lehet elfelejtkezni ró
Törölt
« k »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ok.  
  Már én el is felejtettem. Nem is ilyesfélét akartam én irni, hanem szépen élvezetesen referálni a cerimoniáról, a
Mária Jozefa
Esterházy Mária
gyönyörű termetéről,
Törölt
« s »
és
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szép selyem ruhájáról, a legszebb emberről a
királyról
Ferenc József
, a kinél gyönyörűbb nagyapó (még e
levélirásánál) sincs jelen.)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
levélírásánál) sincs jelen.
 
  Az ember már hozzászokott káprázatos kifejezésekkel irni mindenről, a mi az udvarral függ össze. Ezért aztán kevesli a mit kap. Az előkelők nem magasabb rendű lények, mint mink. A toalettjük sincs olyan, mint a nap, nem kell behunyni a szemünket, A grófnék arczbőrén meglátszik a szépvizek hatása.  
  (Nem leltem magamnak valót!)  
  (Nincs köztük senki, a ki méltó lenne az én kis angyalom czipőjét ki vagy be fredirezni
 [?]
[unclear1]
.)  
  Igaz. Mostanában csupa színházjárásban élek. Ma is megyek, Budára.  
  Most már sietnék, de nem tudok hova, hova… olyan sok helyre
kék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kellene
mennem.  
  Irjál édes. Irjál. Ne restelld gyöngyöm, angyalom, gyémántom, szentem.  
  Ime május 11-én irtál legközelebb.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 11-én írt levelét nem ismerjük.
És most már 18! érted? 18! Mennyi elvesztett idő! és még mikor lesz, hogy ez a levél odaér és ki tudja, ez a száraz levél lelkesit-e irásra?… Jaj, mennyi baja van egy szerelmes fiunak! Persze, ha 12 lapos leveleket irunk másnak, akkor kimerül az irodalmi kedvünk. Csókol csókol szerelmes hű
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1904
[kézváltás] Móricz Zsigmond
máj. 18
[kézváltás] Unknown

 
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.5   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.6   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.2   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.3   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.478/5h3.4   X (Close panel)
image