Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Csetnek
Csetnek
, 1904. jun. 6.  
  Édes jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Legelőször is engedje meg, hogy elmondjam, mennyire restellem, hogy ilyen összeszedett papiron teszem tiszteletemet, – de sok okot hozhatok fel mentségemre, – de csak azt az egyet említem, hogy nem tudnék ma lefeküdni anélkül, hogy magával illetve magához ne beszéljek. Úgy-e mellékles ilyenkor a papír külseje. Én már szólhatok magával bármiféle alak- és modorban úgy-e? Úgy-e édes, édesem? Úgy-e mondhatok neked mindent és
bármikép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bármiképp
, úgy-e
mindenképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mindenképpen
megértesz és úgy-e
mindenképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mindenképpen
kedves az neked? Persze, mi egyek vagyunk, ez biztos, ez szent, Te szoktad ezt mondani. De miről is beszéljek? Nem lehet azt a sok személyi hírt és pletykát papírra tenni, amit el tudnék mondani, meg tán nem is érdekelné; még tán a legutólsó megrázó (csak engem rázott meg, úgy, hogy reszkettem tőle, féltem éjjel) tragikus esemény sem, hogy t. i. itt a szomszédunkban az állásban, a csárdán egy cigánylegény feküdt állítólag holtan, agyonverve. Más pajtása ütötte agyon kapával úgy, hogy másnap reggelre feltámadván elméne a városházára és ott állítólag (!) 3 hónapi börtönt kapott verekedő elvtársával egyetemben a kezdeményezés díja fejében. Mindez állítólag történt, én csak a nagy sikoltozást, kiabálást hallottam az egészből, az állítólagos halott felett, mert én ugyan ki nem dugtam volna az orrom hegyét sem, úgy remegék, de azért potyogtak sűrűn a könnyeim szegény agyonvert "Rudi" felett.  
  Jaj, csakhogy elmondtam már ezt az egyetlen
csetneki
Csetnek
ujságot, amit én tudok, úgy-e ha még sok ujsággal traktálnám, savanyú pofinkával olvasgatná jelen ékes soraimat? Pedig még azt az egyet megírom, hogy itt "Az Ujság"-nak igen jó renoméja van; jó és terjedelmes lapnak tartják (nono, hisz tudom, hogy ez természetes, tudom, tudom, hogy mindenütt nemcsak
Csetneken
Csetnek
…) és azért szeretik, mert ott felül a címe alatt keresztyén nevek vannak. Én nagyon ritkán jutok hozzá, akkoris csak átlapozom, a casinó járatja; de már Magát a lapból bizonyosan minden uriember ismeri,
n
Jegyzet Az Ujság c. lapról van szó, melynek
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a munkatársa volt.
legalább érdeklődnek, mert a
papné
Bartolomeidész Lászlóné
utján tudják, hogy… "No lám, ejnye, pedig igazán komolyan azt hittük, hogy … izé …
Csipkay
Csipkay János
… stb".
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
1904. május 5-től 1904. június 21-ig helyettes tanítónő volt a Csetneki Ágostai Evangelikus Népiskolában. (Forrás: Magángyűjtemény, kézirat azonosító szám nélkül.)
Csipkay Jánost
Csipkay János
helyettesíti, "aki közben úgy meggyógyult, hogy feleségül akarta venni
Jankát
Holics Janka
." Lásd: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 211. Az első,
Holics Jankát
Holics Janka
Csipkay Jánossal
Csipkay János
hírbe hozó pletyka először az 1904. május 21-én kel levélben jelenik meg.
– Látja, ugy-e milyen jó. hogy most már nem kombinálnak tovább, különben Magának ez mindegy, ez csak engem érinthetne. –  
  Az
Iduska
Móricz Ida
versét köszönöm,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. május 29-i levelében olvasható
Móricz Ida
Móricz Ida
Nyilas Katalin
Nyilas Katalin
születésnapjára írott verse.
az íróját csókolom érte. – Jaj, de szeretnék már "szép Bereg lapályán … a Szépasszony dombján, Vérke pataknál" megállni, hallgatni a kósza szellő susogását nagy időkről, hűtlen szeretőkről, a Te hűséges sziveden.
n
Jegyzet Utalás
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
A szép asszony dombja   c. első önállóan megjelent elbeszélő költeményére, mely 1904-ben jelet meg. Lásd: Móricz Zsigmond, A szép asszony dombja. Krónikás történet, versekben, Budapest: Méhner Vilmos, 1904.
– Eszembe jut igaz! Már fel is szólított az isk. széki Elnök,
Sárkány
Sárkány
, hogy elvállalom-e jövőre is ezt a helyettesítést;
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
az eredeti tervek szerint 1904. június 21-ig helyettesítette
Csipkay Jánost
Csipkay János
a Csetneki Ágostai Evangelikus Népsikolában, azonban mint a június elsején kelt levélben is említi, felkérést kapott, hogy folytassa a munkát.
én nem igértem, de nem is mondtam le róla. Mit szól hozzá lelkem? Én nem bánnám végre, bár hasznom nem lenne belőle, legalább anyagi nem, hanem úgy gondolom, könnyebben, gyorsabban telne el az az év még. Irjon erről édesem, mert hisz "karácsonyból" azt hiszem csak a jövő karácsonykor lehetne valami.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
és
Holics Janka
Holics Janka
esküvőjüket tervezték, melyre végül 1905. január 5-én került sor
Vashegyen
Vashegy
.
No ne vegyek ezt annak a bizonyos ezerszeres vá
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
nak. Hisz én biztosan tudom, hogy meglesz, de nem igen lehet most karácsonykor. Különben erről majd beszélünk. Csak irjon véleményt, de gondolja meg maga is komolyan ezt a dolgot, úgy teszek, amint maga írja, ha pedig rám bizza, elfogadom. az állást. ––  
  Megkaptam együttes üdvözletüket;
Liszt
Liszt Ferenc
hűségesen végezte a rá bizott tisztet.
n
Jegyzet Valószínűleg
Liszt Ferencet
Liszt Ferenc
ábrázoló képeslapról van szó.
A bikaviadalról alig tudnék, ha nem gyönyörködtem volna ékes képében a Maga kedvességéből kifolyólag.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1904. június 3-i képeslapja.
Ujságot még ha ráérnék is, nem olvasok, nincs hozzá kedvem, itt van most is egy néhány "Magyar szó" "Bánffy, Tisza és a függetlenségi párt" vezércikkel pl., de aki "Az ujság"-nak olyan hive mint én (hát ne mosolyogjon már! mért ne lehetnék én is hive valaminek?!!) – hát az csak nem áll szóba holmi
Bánffyt
Bánffy Dezső
gúnyoló lappal? – Kivált, mikor arra is lusta, hogy egy sort is olvassan az iskolán kivűl. Itt van az "Urak és parasztok   "
n
Jegyzet Lásd: Mikszáth Kálmán, Urak és parasztok, Budapest: Révai, 1891.
és "A jó palóczok   "
n
Jegyzet Lásd: Mikszáth Kálmán, A jó palócok, Budapest: Légrády Testvérek, 1882.
is, de nem igen háborgatom őket. Az utóbbit nem olvasom azért, mert nem akarom letörölni a hímporát annak az egyszeri olvasásának, – a másikból elolvastam "Szontagh Pálné   "-t
n
Jegyzet Lásd: Mikszáth Kálmán, "Szontagh Pálné", in Mikszáth Kálmán, Urak és parasztok, (Budapest: Révai, 1891), 109–122.
az itteni
Szontagh Pálné
Szontagh Pálné
iránti tiszteletből, de Mórusz király esete elszomorított s én becsuktam ezzel a könyvet. Nem tetszik ez így magának?  
  Édes! Ma kedd reggel van, képzelje 3 óra alig mult s én felvagyok. 2-kor felébresztettek, nem tudtam tovább aludni, hát felkeltem. 6-ig elvégzem már a hímzésemet. azokat a
Gizi
Gallo Gizella
-féle monogrammokat. Olyasmi megy le a nyakamról, mint a maga megboldogult Szász-munkája
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
összeállította a költő és püspök
Szász Károly
Szász Károly
műveinek jegyzékét. A bibliográfia 1905-ben jelent meg név nélkül az Akadémiai Almanach "A tagok munkálatai" rovatában Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.   cím alatt. Lásd: [Móricz Zsigmond], "Szász Károly r[endes]. t[ag]. 1854–1904.", in Szily Kálmán, szerk., Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral MCMV-re (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1905), 215–231.
. Gondolkoztam, elküldjem-e ezt a levélt, de ki tudja, mikor irok másikat, hát küldöm. Ha nem tetszik benne valami, vágja ki és küldje vissza. Édes, egyetlenem, mikor látom már? Sietni fog, úgy-e? – 21-én majális lesz s én a táncteremből ülök vonatra, rögtön 22-én reggel.
Rozsnyóra
Rozsnyó
megyek s 23-án haza. Pá! Pá! Csókolja
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
  Holnaphoz, két hétre, kedden lesz a vizsga.
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
csetneki tanítványainak vizsgája.
én mindig csak azt számítom, mikor látom már édes. Az még soká lesz.
Szatmár
Szatmár vármegye
nagyon kedves Magának, ott fogja majd
Szatmár
Szatmár vármegye
az én boldogságomat. Aztán ott sok a szalmavirág! –– Tán el se küldjem addig az én szerény gyűrűmet? –  
  És nem is ír? Sok a dolga? Bizony nekem is igen sok; nagyon sok, nem irhatok tovább, nagyon sok a dolgom, aludni kell mennem, (a mult éjjel a magok
Dezsőjükkel
Móricz Dezső
álmodtam) csak írja meg, hogy meddig tart a szalmavirág saison, mikor látjuk
Vashegyen
Szirkvashegy
? – És most is eszembe jutott, hogy megkérdezem vajjon és "látjuk-e
Vashegyen
Szirkvashegy
?
" "Pá édes", mondom
Farkas Imrével
Farkas Imre
. Maradok a maga  
 
Jankája
Holics Janka
Aláírás
 
 
Kapok-e ma levelet vajjon?? … Mit csinál? Mi volt az a sok dolog?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image