Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  jó volna ha elmenne valahogy
vacatiosni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vakációzni
egésségi szempontból s ne tanuljon 3 hétig semmit még valami orvosságot is rendelt! Igy talán elmulik a köhögése. Megy a hegyek közzé, vagy
Fükőhöz
Fükő János
igy pótolja a vidéket.
n
Jegyzet Alighanem
Móricz Miklósról
Móricz Miklós
van szó, 1904. július 19-én kelt levelében maga is ír arról, hogy betegeskedik.
 
 
Pista
Móricz István
udvarol – jelenleg – a kisasszonyoknak.
n
Jegyzet levél szerint talán azonosak bizonyos Szabó lányokkal.
Szegény feje nem tud mit okosabbat csinálni. Ir hozzájok költeményeket, miből talán egyet leirok, élvezd:  
 
  Két kis barna leányka lakik egyedűl eme házban
  Amde erényük erős s ajtajuk nyitva van ám.
  Nem jár ott idegen férfi soha, bárha akarnák.
  Bár Hades lehelé rájuk az élet erőt
  És
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
adott szép tükröt s Furta
 [?]
[unclear1]
isteni orrot
  Szép Eris emelé ajkaikon fel a trónt
 [?]
[unclear1]
  Ily sok kellemtöl megrakva sohajtanak egyre
  Ajtajuk nyitva marad, nem rabol senki se ott.
 
  A görög lyrai Anthologiát  
n
Jegyzet Sarudy György, Görög lyrai Anthologia, (Budapest: Franklin, 1902).. Középiskolások számára készült tankönyv. Kempf József, "Birálat", Hivatalos Közlöny, 16. sz., 341–343.
tanulmányozgatja s ugy látszik megragadta, mert örökké hexameterezik s irja az epigrammokat. Különben semmi baja. Sóhajtozik a délutáni munka után, de nem megy utánna, emlegeti hogy kellene a katonasághoz a pénz, de bizony az nem, csak a rendes adóssága szaporodik.  
  De hát róla is legyen elég tempora mutandur, sedille mungoam mutatur.
n
Jegyzet Latin mondás, helyesen: tempora mutantur, et nos mutamus in illis. Jelentése: változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk
 
 
Károly
Móricz Károly
,
Sándor
Móricz Sándor
bevégezték a
vacatiót
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vakációt
. Tanulják mind a ketten a magyart, még most egyelőre egyebet nem, mert nem érek rá.  
 
Ida
Móricz Ida
? Ő róla már keveset lehet mondani. Most
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
vetkezik le mert 10 óra felé jár az idő. A rejtvényeket megfejtették s bevitték, hanem a kérdésére nem igen tudott válaszolni, mert nem hogy ő, de még mi sem tudjuk, hol s merre vagy.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
és
Priss Pál
Pariss Pál
Az Ujság munkatársaként Nagyapó néven levelezett a gyerekekkel. 1904. július 24-től augusztus 22-ig népdalgyűjtő úton van
Szatmár
Szatmár vármegye
megyében.
Móricz Ida
Móricz Ida
valóban beküldte Az Ujság július 17-i számában közölt rejtvény megfejtését. "Megfejtések és rejtvények", Az Ujság, 1904. július 24., 39.
 
  Most már csendes a ház, rátérhetek magamra. Dehogy csendes! Be jött
Pista
Móricz István
s elkezdett
Miklóssal
Móricz Miklós
veszekedni, mert nem egyezik meg vele a Nagyidai czigányokra  
n
Jegyzet Arany János, "A nagyidai cigányok", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 3:215–266.
nézve. Nem akarja elhinni, hogy az nem sokat erö munka. Pedig ez
Pistának
Móricz István
"egyéni véleménye, a mely mindig van olyan mint a
Miklósé
Móricz Miklós
, még ha ő VIII
gymn.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
gimnáziumos
is" Most már elég hangos, s
Miklós
Móricz Miklós
még mindég nem akarja elhinni.  
  Hát én velem azóta nagyon sok minden történt.  
 
Lehr
Lehr Albert
-rel határtalan ismeretségbe, mondhatnám barátságba keveredtem. Mindennapos vagyok a házánál. Ha már egy nap nem megyek ő is, a
felesége
Kiss Emma
is neheztel. Eldiskurálgatunk, szomigáljuk
 [?]
[unclear1]
Toldi magyarázatát,
n
Jegyzet Jeles írók iskolai tára XC. Toldy estéje. Költői elbeszélés hat énekben. Irta Arany János. Magyarázta Lehr Albert. Budapest, Franklin Társulat 1905.
a melyik most a sajtó alatt van. Ebben a hónapban már kész lesz. Felolvassa, vagy felolvastatja velem a java részeket s megmagyarázza. Tudom már hogy
Tompa
Tompa Mihály
nem birálta meg helyesen, a minthogy ő megis ráfolgatja
 [?]
[unclear1]
egyenként. Érdekes munka. Csak talán tulságba megy a sok magyarázgatással. Érdekes az első része, hol magát a müvet magyarázza s
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
s a tragikumokat benne. Maga is ezt tartja a legjobb részének, mert ezt a legnehezebb megmagyarázni is ugy, hogy a gymnazisták is megértsék.  
  Erre különben szintugy az egész munkára vonatkozólag a te véleményedre nagyon kiváncsi s elvárja "hogy Az Ujságban" is megbirálod.
n
Jegyzet
Móricznak
Móricz Zsigmond
nem jelent meg cikke ebben a témában.
Azt hiszem itt-ott változtatna is rajta, ha veled beszélne. Roppant sajnálom, hogy olyan fogyatékos az én tudományom, szinte restelem, nem tudok hozzá szólni, pedig ő szeretné; azt sem akarom, hogy csak dicsérjem, nem akarok hizelgés vádja alá kerülni. Mert hát az igazat meg vallva nekem az egész nem tetszik. Nem szeretem azt a rendkivül, szörszálhasogatásig menő magyarázgatást. Lehet pedig, hogy az igen jó benne csak én nem tudom megbirálni, sohasem tanultam Toldit   igy, nem foglalkoztunk vele, csak
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
megtanultuk a verset. Pedig néha csakugyan olyan érdekeseket mond, hogy egész meglep. Ha magyarszakos volnék, most megpróbálnék ebben az irányban tanulmányozni, de így nem érek rá.  
  Máskor, más munkájából olvas fel valamit. Herman és Dorottyát  
n
Jegyzet Johann Wolfgang von Goethe, Hermán és Dorottya, ford. Lehr Albert, (Budapest: Kisfaludy Társaság Franklin Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1900). Az eredeti versmértékben fordította "zamatos magyarsággal adta vissza az eredeti formában, vegyíti hexameterekben Göthe gyönyörű idylljét, törhetetlenül ragaszkodva ahhoz a mindenesetre megfontolást érdemlő fordítói elvhez, hogy a fordítótól tartalmi és formai hűséget egyaránt kell követelnünk." Dr. Szücs István, "A magyar Ilias", Uránia 3, 4. sz. (1902): 120–123.
ugy megszerettette velem hogy már azóta átolvastam, többször. Sohasem vettem eddig észre milyen szép, s hogy mi benne a szép s most sokért nem adnám. Abban is van azért nem valami kiváló rész. Hanem azért erre vonatkozó véleményemet sem merem megmondani neki, mert hátha csak én nem értem?  
  Tulajdonképpen igen nehéz a helyzetem vele szemben, mert folytonosan ujabb és ujabb fogyatékosságára jutok az ismereteimnek. De még is örülök, hogy erintkezhetek vele
Törölt
« m »
, mert sokat lehet töle tanulni.  
  Legjobban tetszik a forditásai közzül a Heine költeményeinek forditása.
n
Jegyzet A Heine-fordítások nem jelentek meg kötetbe rendezve. Legtöbbet, az Uránia mellett, a Budapesti Szemle közölt, például Heinrich Heine, "Heine dalaiból", ford. Lehr Albert, Budapesti Szemle, 321. sz., 426–428.
Ezt még nem adta ki, de azért többet felolvasott közzüle.  
  Itt ujra furcsán vagyok. Ő legjobbnak a "két gránatos   "
n
Jegyzet "Irodalom és művészet", Budapesti Hírlap, 1904. nov. 22., 12.
fordítását mondja, én pedig azt a leggyengébbnek gondolom. Ismerem a
Szász
Szász Károly
fordítását,
n
Jegyzet Heinrich Heine, "A granátosok", Uránia 4, 13. sz. (1903): 458–459.
ő azt ugyan legucsmolja, pedig nekem az jobban tetszik. S meg mondani mégsem mondhatom, mert
ha
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
nem tudom helyesen kifejteni ki nevet, vagy azt mondja "ne szóljon olyanhoz a mihez nem ért" Igy hát én az olyan nóta a melyik
nem
Gyorsírás
nagyon tetszik, hallgatok. (Pedig ezt beleegyezésnek tartják)  
  Irtam már vele is ugy vagyok mint Máhlerrel
 [?]
[unclear1]
n
Jegyzet Nem tudjuk, kiről van szó. Az 1904. június 9-én kelt levélben "Mahler-féle igéretről" van szó.
. Eleinte bámultam a tudományát, öt magát a legnagyobbak közzé számítottam s ma Isten tudja miért, nem tartom olyan nagy embernek. Nagyon rosszul esik, hogy olyan hiu. A magáét mindig a legtökéletesebbnek tartja, a többit lenézi, s gucsmolja. Pedig ez baj. S aztán nagyon szereti, ha hizelegnek neki, dicsérik a munkáit. Elmondta hogy dicsérték meg Hermanért  
n
Jegyzet Johann Wolfgang von Goethe, Hermán és Dorottya, ford. Lehr Albert, (Budapest: Kisfaludy Társaság Franklin Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1900).
az akadémián a Toldiját   s a többit. Hogy adtak neki a tanítványai emléket s hogy ő ezt megis érdemli. És azt is, hogy
Arany
Arany János
öt kérte meg, hogy Toldi estéjét   rendezze sajtó alá "mert csak akkor lett volna az irodalomban kiváló jó T   . magyarázat" S mert Róth
 [?]
[unclear1]
nem
Gyorsírás
őt bizta meg anyagiak miatt, amazt a
birálót
Riedl Frigyes
"huzott fülűnek" s egyébb ijesminek titulálja nyilvánosan is.
n
Jegyzet
Lehr Albert
Lehr Albert
a Toldihoz   fűzött magyarázatai 1882-ben jelentek meg. Arany János, Toldi: Költői elbeszélés, nyelvi és tárgyi, jegyz. Lehr Albert, (Budapest: Franklin Társulat, 1882)..
Móricz Dezső
Móricz Dezső
valószínűleg 1903-as kiadásról beszél, melyet
Riedl Frigyes
Riedl Frigyes
rendezett sajtó alá Arany János, Munkái, jegyz. Riedl Frigyes, 43. köt. Magyar remekírók (Budapest: Franklin-társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1903).
 
  Hanem azért mindezt megbocsátom még, mert megszerettette velem
Cserei Miklóst
Cserei Miklós
is, kiben eddig csak egy rendkívül unalmas történetirót láttam, a ki csak arra jó, hogy kötelező olvasmány alakjában kinozzák meg vele a tanulókat. Most látom, hogy nem is a története fontos – mert hisz ott elfogultságok miatt sok a hamis adata – hanem az a gyönyörü szép magyar nyelvezete. Milyen remekül tudja a párbeszédeket elmondani, vagy pl. ott a hol a fia haláláról beszél, igazán meghatja az embert. De nem is lehet olyan részt találni, a melyiket ne olvashatnánk gyönyörrel, élvezettel. Ha én magyar tanár lennék, de másképpen tanitanám az irodalmat!  
  Megmutatta
Arany
Arany János
Toldijának elökéziratát, s a radványi sötét erdöben  
n
Jegyzet cím, Tetemre hívás
- nek melyet
Arany
Arany János
személyesen adott neki s
Petöfinek
Petőfi Sándor
azt a verstanát , melyet még ismertetni is fog. Ezeket ugyan felesleges elmondani, mert hiszen te ugy is ismered.  
  Minden délután olvas fel nekem valamit s elbeszélgetünk rajta órák hosszáig. Hej ha én többet tudnák!  
  Jó lenne ha küldenél neki egy levelet, igen szivesen venné, mindig kérdez, persze én sohasem tudok mondani semmit.  
  Elvégeztem a könyvtárnoki tanfolyamot,
n
Jegyzet "Irodalom és művészet", Alkotmány 9, 139. sz., (1904): 8..
Móricz
Móricz Zsigmond
is tervezte a tanfolyam elvégzését , de
Szatmár
Szatmár vármegye
vűrmegyében volt népdalgyűjtő úton a Kisfaludy társaság megbízásából.
s megkaptam az első diplomát, mely már a megélhetést biztositja. Sok érdekes dolgot tanultam, kár, hogy te is nem hallgattad. Megismertem sok katalógust,
Szabó Károly
Szabó Károly
müvét,
n
Jegyzet Szabó Károly, Régi magyar könyvtár I–IV, (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1879).
általános nézetet a világirodalomra vonatkozólag, s utmutatást, hogy hol mit találok meg. Régi iratok
meg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ismerését, régi papi irokat, a hártyákat stb. Megnéztem minden valamirevaló iratát
Pest
Budapest
valamennyi valamirevaló könyvtárának. A halotti levelet, Ehrenfeld codexet, Corvinakat stb. stb. Könyvtári rendszerekkel ismerkedtem meg – ha csak felületesen is – mert ilyen rövid idő alatt sokat nem lehet tanulni. A
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
könyvtárát, rendszerét, egyetemét, képviselőházát stb. Arra is utmutatást, hogy hol találunk erre vonatkozó mankókat
 [?]
[unclear1]
. Mert tulajdonképpen mindenben az volt a fő, hogy forrásmunkákat ismerjünk meg. Hanem a legnagyobb sajnálatomra a legn. rész mindeniknél német – francia – angolul van irva, a mi tehát rám nézve rejtvény.  
  De hogy ennyi szószaporítás után mégis rátérjek a
tul
Törölt
« l »
ajdonképeni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpeni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, talán már itt volna az ideje  
  Elmentem a statisztikába, magammal vive az indexemet s diplomámat, hogy adjon a nyárra valami munkát. Előbb az indexet adtam oda, nézegette – ámbár már – mint monda ismerte – s himez-hámoz, hogy nincs munka, hogy nem vehet fel, hogy tavaly sem voltam én velük megelégedve. Akkor aztán odaadtam a diplomát s megfordult a koczka. Nem szólt egyebet csak "kérem hogy ne vennénk fel a könyvtárba?"
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
s áthelyezte azt a hosszu nyaku urat más osztályba s engem 60 forint fizetéssel azonnal kinevezett; másnap hivatalban is voltam. 3 hónap mulva, ha ott maradnék, véglegesítene.  
  Pompás szobám van.
Ha esetleg írnál nekem, s ide czimezed stb azonnal megkapom, legalább kellemes lesz az a napom.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Egyedül vagyok benne, senkisem jár keresztül rajta, senki sem törödik vele hogy mennyit dolgozom,
Farkasfalvi
Farkasfalvi
még csak be sem jött háborgatni, nem ugy mint
Szombatfalvi
Szombatfalvi
valamikor. Mennyit kuncsorogtam tavaly hogy ide jussak, nem értem el s most ime ez a rongyos diploma mit tesz? A szobám is olyen kellemes és hüvös, mintha jégbe hűtenék, passió benne dolgozni. 1000
 [?]
[unclear1]
könyv van a kezünk alatt. Ugy-e szép? Mit szólsz hozzá.  
  Igy élünk mi, igy élek én, csendesen, megelégedetten a sorssal - ha a tudománnyal nem is - de nem így
Boriska
Fükő Boriska
, kire levelem második részében rátérek.  
  Ma beszéltem vele. Nálok voltam – eldicsekedni, pedig már tudta
Miklóstól
Móricz Miklós
.
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Nagyon megváltozott egy pár nap óta. Sáppadt, a szeme kisirt s ön magán valami kellemetlen alak van, hogy nohát ha a sors igy akarta, legyen meg! Tudni illik visszakapta a leveleit kíséretül ennyi
Törölt
« t »
irással "Felejtsen el örökre, nem érdemlem, hogy valaha rám gondoljon"
R. J.
R. J.
.
n
Jegyzet Ismeretlen hadnagy.
 
  Biz ő megsiratta, elsiratta Isten tudja hányadszor! Szegény lány, igazán sajnálom. Többet soha életembe nem udvarlok egy lánynak sem, mert látom milyen kinos a való tudata. Játszás a legénynek, halál a leánynak. Kedvem volna megfojtani azt a hadnagyot mégis csak gyalázat így bánni el valakivel.  
  Most aztán
Boriska
Fükő Boriska
a. m.
 [?]
[unclear1]
meg
Gyorsírás
változik. Udvaroltat magának s kaczerkodik ugy mint a többi lányok. Figyelmesen vizsgálja a szemközt levő emeletet ahol regel 8, este 5-ig állandóan egy 25 évesnek látszó csinos barna fiatal ember néz az ablakára gukkerrel
vagy
Gyorsírás
anélkül, hogy őt meglássa. Még
nem
Gyorsírás
beszéltek, pedig már régóta néz.
B
Fükő Boriska
. ugyan szeretné hogyha valami uton-módon bemutatnák – de azért alkalmat
nem
Gyorsírás
ag még.  
  Nem csodálom, ha dicséri korom sötét szép fekete szemét. Mit csináljon egyebet.  
  Még
Janka
Holics Janka
kisasszony sem ir neki Pünköst óta egy levelet sem, nem is hívja, nem is megy, nincs hát ki előtt kiszomorkodni magát. Jó volna ha irnátok, de ne emlitsd, hogy én irtam, mert megharagszik s azt pedig nem akarnám.  
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
mit irjak még Vagy talán ez is sok már? Ird meg,
hogy
Gyorsírás
irjak e még vagy ne. Szeretnék veled beszélni, most szükségem volna rád. Olyan sok változáson mentem keresztül azóta, hogy nem is képzeled. Szeretnék tanulni, rohamosan tanulni, uttól érni téged, vagy legalább nyomodba lépni. Mondd, hogy lehet, milyen uton s milyen irányban tanujak? Igy össze-vissza mindent vagy csak külön a Földrajzot – Történelmet? A göröghöz absolute nincs semmi kedvem. Ostobaság az semmi hasznom sem lesz soha belőle, nem hogy inkább a németet vagy angolt vagy francziat tanitanák. Igazán nem tudom hogy tudok elkészülni rá. Már Szeptemberre nem lesz belőle semmi sem, talán Deczemberre.  
  Igaz-a! elfelejtettem hogy te azt sem tudod hol jártam én.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
, bejártam
Szilágy
Szilágy vármegye
megyét. Megnéztem sok igen érdekes várromot, csatamezőt megmásztam a Mongurát, hallottam sok mondát a várakra vonatkozólag. Elolvastam a
Petri Mór
Petri Mór
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
Szilágy m. monográfiáját  
n
Jegyzet Dr. Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája I-VI., Szilágy vármegye monographiája (Szilágy vármegye közönsége, 1904).
s
Kővárinak
Kőváry László
Erdély műemlékei  
n
Jegyzet Kőváry László, Erdély régiségei és történelmi emlékei, (Budapest: Horizont, 1892).
cz. munkáját. Ugyhogy mindent tudtam, hol mi van megnézni való. Jaj be pompás ez a vidék óriási magas hegyeivel, szikláival, barlangjaival, melyekhez mindenütt egy-egy monda füződik.  
  Hanem erről beszélni érdekesebb, mint írni. No, ugy tetszik máskor írok egyébrül.  
  Most pedig édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
bucsuzom. Elég volt az irásból neked pedig az olvasásából, vagy sok is?  
  Csókol számtalanszor sirig szerető testvéred
Dezső
Móricz Dezső
Aláírás
Már 1/ 2 1, mindenki alszik, de azért ők is csókolnak.  
 
Janka
Holics Janka
kisasszonynak üdvözletemet add át
Bpest
Budapest
1904 VII/16.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image