Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Holics Zsigmond
Holics Zsigmond
urnak  
 
u. p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
utolsó posta
Nagyrőcze
Nagyrőce
.
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m
Gömör és Kishont vármegye
.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
. 1904. okt. 20.  
  Kedves jó
Bácsi
Holics Zsigmond
!  
  Egy rendkivüli kéréssel fordulok Kedves
Bácsihoz
Holics Zsigmond
.  
 
Édesanyám
Pallagi Erzsébet
ma két hete, mikor
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
Vashegyen
Vashegy
voltam sulyosan megbetegedett, régi szivbaja ki ujult és görcsökben tört ki. Azóta betegen fekszik és rendkívül gyenge, állapota nem igen javul, sőt tegnap ujra rohamai voltak, a mi őt is, minket is igen kétségbeejtett.
n
Jegyzet Vö. , melyben
Móricz
Móricz Zsigmond
édesanyja
Pallagi Erzsébet
állapotának javulásáról ír.
 
  Ezért az a kivánságom
hogy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az ő állapotára és sulyos betegségére való tekintetböl siettessük az esküvöt. Elöször arra gondolt, hogy siessünk rögtön vele, de ma már ismét enyhült a baja s egy kissé lehet várni vele.  
  Én arra való tekintetből, hogy
Pesten
Budapest
lakást csak novemberben és májusban lehet kivenni, most vettem már ki lakást elsejétől
n
Jegyzet A Budapesti Czim- és Lakásjegyzékében nem találjuk a
Móricz
Móricz Zsigmond
által bérelt lakást. Budapesti Czím- és Lakásjegyzék, kiad. Franklin Társulat, Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 16 (Budapest: Franklin Társulat, 1904–1905).
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint első közös lakásuk címe
Holics Jankával
Holics Janka
: "Budapest, IX., Üllői út 95. I. em. II. udvar, alkovos, egyszobás." Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 483..
Móricz Virág
Móricz Virág
eltérő adatot közöl: "Üllői út 91. II. emelet 51. Alkóvos szoba, konyha, előszoba." Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 78–79.. A levelekben az utóbbi címnek különböző variációival találkozunk. 1905. március 21-én kelt levél címzése: IX. Üllői út 91. sz. II. udvar, II. em. 51, az 1905. június 15-én kelt levélé IX. Üllői út 91. II. em. Az 1905. június 25-én kelt levélben Üllői út 19 szerepel, nyilván tévesen, továbbá: 2 em. 51 ajtó. Az 1905. július 25-én kelt levél címzése: IX. Üllői út 91. II. 51. stb, ezek fényében
Móricz Virág
Móricz Virág
adatát tekinthetjük hitelesnek. Szintén
Móricz Virág
Móricz Virág
szerint 1906 augusztusában átköltöztek az Üllői út 95. III. emelet 79. szám alá Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 85.. Az első levél, amely az új címre szól,
Elek Artúr
Elek Artúr
1906. szeptember 11-én kelt levelezőlapja, ugyanakkor előfordul (különösen
Móricz Dezső
Móricz Dezső
leveleinél), hogy a levélírók még a régi címzést tüntetik fel.
s igy legczélszerübb lesz nov. 5-ikét tüzni ki esküvő napjául. Ez szombathoz két hétre lesz.  
  Odáig a következő teendők vannak.  
  Beszerezni a
Janka
Holics Janka
okmányait; ezek a következők:  
  1. a Keresztlevél, ez talán meg is van, az iskolában használt Keresztlevél is jó.  
  2. Községi bizonyitvány arról, hogy
Janka
Holics Janka
1904. márczius hava óta
Vashegyen
Vashegy
a szülei házánál lakik. Ezt a jegyző állitja ki.  
  3. Apai beleegyező nyilatkozat. Ezt az apának az anyakönyvvezető elött kell aláirni.  
  Egyéb okmány nem szükséges.  
  Én még választ várok és akkor elküldöm az én okmányaimat azzal a kéréssel, hogy tessék szives lenni elmenni velök az anyakönyvvezetöhöz
Nagyrőczére
Nagyrőce
és bejelenteni, hogy dispenzáczió
n
Jegyzet Feloldás, felmentés valamely kötelezettség alól (lat.). Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt. (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 3: 308. Itt: az illetékes hatóság által adott kivételes házassági engedély, amelyre az esküvő közeli időpontja miatt volt szükség.
végett azonnal terjessze fel a főispánhoz. Az hivatalból rögtön felterjeszti és a dispensatió legfeljebb 2-3 nap alatt megjön.  
  És a
bpesti
Budapest
anyakönyvvezető a kitöl felvilágosítást kértem azt mondja, hogy minden bélyeg és költségmentes.  
  Ebben az ügyben tehát kedves jó
Bácsitól
Holics Zsigmond
a következöket kérem, hogy beszélejen egyszer a jegyzővel, egyszer az anyakönyvvezetővel.  
  A
Janka
Holics Janka
ügyére vontakozólag pedig a következő ajánlatom van. Ők, a
Nénike
Szklenár Teréz
segítségével, végezzenek el mindent, a mit két hét alatt el lehet végezni, mint ezt megirtam
Jankának
Holics Janka
és nagy kéréssel
Nénikének
Szklenár Teréz
. Talán nem volna czélszerü addig feljönni
Pestre
Budapest
ö nekik bevásárolni, hanem akkor tessenek följönni és meg venni, a mit még szándékszanak, mikor már végleg feljön
Janka
Holics Janka
.  
  Különben erre nézve tessék megbeszélni, hogy mit szándékoznak tenni.  
  Én mindenbe belenyugszom és mindent köszönettel veszek, csak november 5-én meg lehessen az esküvő. Fájdalom sietni kell, kétségbeejtően sietni. A jövő ugyan isten kezében van, és senki sem lát előre semmit, lehet hogy nem fenyeget semmi komolyabb veszély, de azért szükséges számot vetni a körülményekkel. Tessék elgondolni kedves
Bácsi
Holics Zsigmond
, milyen állapotok vannak most nálunk, ennyi fiu, ilyen nagy család s
édes anyám
Pallagi Erzsébet
már két hete beteg.  
  Tehát még egyszer nagyon, nagyon kérem tessék szives lenni megtenni a mit
kerék
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kérek
, mert nekünk ilyen körülmények közt muszály sietni.  
  Minden percz kár és veszély a mivel elmarad a határidő.  
  Ezek után maradok igaz szeretetettel  
  alázatos szolgája  
 
móriczZsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
. 1904. okt. 20.  
 

Útmutató:

Móricz
Móricz Zsigmond
korábbi lánykérő levele
 
image
image
image
image
image
image
image
image