Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves ángyom
kisasszony
Holics Janka
!  
 
Zsiga
Móricz Zsigmond
diktál:  
  Egy csomó fontos dolgot kell hivatalosan bejelentenem, azonban ha magam kezébe veszem a tollat, rögtön ő lesz az uralkodó osztán kénye-kedve szerint száguldoz a papiron, én fontos dolgaim pedétiglen maradnak az "elfelejtettem" lomok tárházában. Ezért megragadom az alkalmat, hogy megmagasabb felügyelet alatt és legszakavatottabb, legügyesebb, legszebb irásu, legkomolyabb és legszebb titkárom (ki előtt titkom t. i. nincs, vagy ha van, arról neki sejtelme sincs) alkalmi segitségével kijelentsem, megjelentsem, bejelentsem
Törölt
« , »
a következőket:  
  Hódolóim tábora csak ugy nyüzsög a lelkesedéstől, hogy hódolatuk által kitüntetett tiszteltjök lakást előpénzelt; – mint ezt tisztelettel műmellékelt dolgok mutatják: a. egy dicshimnusz, mely szereztetett maga megmondja miért és kinek; b. egy levél, kit az a bizonyos pap irt, kit én Börvejinek tituláltam, s kit Nagysád annakidején véletlenül Tyukodinak értett; c. ez bemutatja magát
Törölt
« , »
külön magyarázat nélkül is, lévén egy nagyon komoly, tisztességtudó és rendszerető úriember, kinek is általam az lett válaszolva, hogy tiszta szivből kivánom, hogy minél előbb vissza küldhessem ugyanezt neki másolatban az én becses, kecses aláirásommal ellátva.  
  Németország legnagyobb irói, forradalomban tépik egymás haját, hogy műveim apróbb gyöngyeit melyikük ültethesse át honjuk
Törölt
« , »
nekem nagyon német nyelvére. Mig ők dulakodnak, egy
Blumgrund E
Blumgrund Ezékiel
. nevü uriember ügyesen, sikkesen, sebesen, helyesen, nemesen, csendesen, stréberesen, pénztelen, hittelen, magyartelen felszólit: "engedném meg, hogy apróbb tárczáim közül nehányat németre fordithasson és német lapokban közölhessen."
n
Jegyzet
Blumgrund Ezékiel
Blumgrund Ezékiel
levele:
Megengedtem.  
  Most, végzett dolgaim után izgatottan fetrengek a dikón. Nyugtalan vagyok. S van erre nagy ok. Harmincz nap van hátra.
n
Jegyzet Lásd a levél további részét: terveik szerint
Holics Janka
Holics Janka
november 19-én érkezik
Budapestre
Budapest
.
 
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
diktál:  
  A feje az
anyja
Pallagi Erzsébet
lábán, a lába a padlás körül jár, közbe-közbe rugdos, mint 6 hetes korába, visongat, mint 6 hetes korában, nagyon nyügös, – mi az? Olyan izgatott, hogy ha igy tart, 30 nap mulva vizes lepedőbe
csavarj
hat
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
uk
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
csavarhatjuk
.  
  Édes lelkem, aranyos
gyöngyvirágom
Holics Janka
!  
  Csakugyan nem tudok semmit se csinálni. S mikor azt mondom, hogy nem tudok szerelmes levelet irni az azt jelenti hogy izgatott s fizikailag is lázas állapotomban, ha tollat veszek kezembe igyekszem rögtön nyugodt, száraz és prózai lenni.  
  Holnap, azt hiszem hogy elküldhetem az okmányaimat, – ma még nem kaptam meg. Jöjjön már édes! Jöjjön. Odáig semmit sem dolgozom, pedig tömérdek a dolgom. Kérdezi
édes anyám
Pallagi Erzsébet
, – mit fogtok ti csinálni, hiszen nem dolgozol te egy pár hónapig semmit.  
  – Dehogy nem
édes anyám
Pallagi Erzsébet
! Muszály lesz, mert nem lesz mit enni.  
  – Ugy, hát akkor szinte áldás már, hogy semmid sincsen.  
  – Bizony ha volna egy pár ezer forintom, egy pár évig nem nagyon törném magam…  
  Ma reggel kaptam meg Vasárnap irott levelét.
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
Bizony én is vegyes érzelmekkel olvastam. A
nagymama
Szklenár Jozefin
levele nem volt örvendetes én rám nézve sem. De azért mert Magának én édes szentem rosz órát szerzett. Én tudom, hogy vagy naivság, vagy öncsalódás az náluk, mikor azt állitják hogy semmit sem tudtak "a mi ügyünkről' Hisz teljesen az ö szemük előtt folyt le az egész. Nagyon jól emlékszem, mikor Az Ujsághoz jutottam, –
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni szavára: "És el is venné
Jankát
Holics Janka
!" Ezt akkor ő magának vallotta be, –
nagymama
Szklenár Jozefin
pedig
édes anyámnak
Pallagi Erzsébet
mondta nem régen ezt:  
  – Tudtam biz én a legelső naptól, hogy ez lesz a vége, mert
Janka
Holics Janka
, tán még mikor a legelső bálon találkoztak, akkor azt mondta másnap
Zsigáról
Móricz Zsigmond
, hogy:
Móriczért
Móricz Zsigmond
3 esztendeig is elvárnék. El is várt.  
  Erre én azt véltem, hogy nem valószínű, hogy Maga ezt mondta volna akkor ugye édesem? De egy bizonyos belöle, az hogy sem
Nagymamának
Szklenár Jozefin
, sem
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néninek egyáltalán nem volt váratlan dolog "a mi ügyünk" kibonyolódása.  
  Meg aztán én nagyon jól ismerem az embereket, tudom, hogy milyen szemmel lehetett csak nézni és elnézni egy fiatalembernek naponkénti látogatását, bizalmas együttülését éjfélig tartó suttogását stb. stb. S bizonyos vagyok benne, hogy a legelső napon számot vetettek azzal, mi lesz?  
  A mi pedig azt illeti, hogy "
Janka
Holics Janka
sokat elmulasztott…" ez is igen furcsa vád sőt kicsinylő támadás. Mit mulasztott
Janka
Holics Janka
? Azt hogy nem keresett fenn valahol egy 400
frtos
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintos
állást, a hol beletemesse magát a legmonotonabb és neki nem valóbb falusi tanitónéskodóbb életbe s aztán találjon egy olyan másik tanitót a ki a néniknek talák tetszett volna, de a maga szivének nem felelt volna meg emedrésznyire, mint a kit igy talált. Mert nincs, nincs a földön másik sziv a ki ugy szeresse, ugy szerette volna magát, mint én, – és nincs a ki
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
ugy igyekezett volna boldoggá tenni magát, mint én. Nem még akkor sem, ha egész palotát rendezett volna be magának s nem egy szegény alkoto szobát! S ha a szüleinek, nagymamájának, nénijének magával az a czéljuk, hogy maga boldog legyen és megelégedett akkor áldaniok kellene azt a két esztendőt, a mit idefent "elhenyéltünk", mert a legnagyobb életboldogság alapját raktuk le mi, itt vivódva, szenvedve, és epekedve egymásért.  
  De ő nekik szegényeknek egészen más gondolataik vannak. Ök magukra gondolnak s nekiek az én velem való viszonyukra. Szegény embernek látnak a kitöl ök sokat nem remélhetnek, s olyan lelkünek, a kitől sohasem várhatják, hogy utánok futkosson, nekik hizelegjen
Törölt
« , »
– Pedig én rokonszenvezem velük s jobban szeretem öket hibáikkal és erényeikkel együtt, mint a menyire hittem volna valaha, hogy idegeneket megszeressek. Én öket rokonaimnak ismerem el, – de én vérszerinti rokonaim után sem szoktam törlészkedni. Pedig, bizonyosak lehetnek hogy ha szükségük van rá áldozatokra is kész vagyok értük, – hiszen nagy jótéteményt kapok tölök, az én
Jankámat
Holics Janka
! ismerem kötelességemet, hogy tarozom nekik érte, – érted!  
  Az a baj én édesem, hogy ök magát nem értik, nem érthetik, nem fogják megérteni soha. Nekik a bizalomból bizalmaskodást, szivességből hizelkedést, hálából meghunyászkodást kellene alakitani, hogy ök megelégedjenek.  
  De azért legyünk csak mi együtt, közös örömök és közös bánatok, czélok osztályosai; magunk erejéböl élők, tehát velük egyenranguak, – nem lesz nekik anyi bajok velünk. Maga édes angyalom oly tapintatosan, figyelmesen és pompásan tudja fenn tartani majd a jó viszonyt s az egyenlö szinvonalat, hogy én nem félek tőle, hogy valaha valakivel ilyen fajta bajunk legyen többet.  
  És igen! nem lesz idegen befolyás az életünkre, sehonnan. Nem is lehet, mert a mi életünk nem a hétköznapi viszonyok között élő emberek élete. És mi magunk sem vagyunk hétköznapi emberek. Ugye nem? – Az a nyárspolgári élet! Igenis mi nem fogunk azt élni, mert én nem elégszem be a sablonos méretekkel. Én a boldogságból is, a fájdalomból is nagyobb summákra vagyok berendezve mint más. Ha anyagi tekintetben kis lakásunk, bizalmas meleg kis fészkünk emlékeztet is majd felületes látogatót a nyárspolgári korlátolt tanyákra, – mi az igazi szellemi nagyurak boldogságában fogunk élni.  
  Különben mi az a nyárspolgár? Ezt a szót maga
Pozsonyban
Pozsony
ismerhette meg, a fogalommal együtt. Ez nem magyar osztály, hanem német. Nálunk nincsenek nyárs polgárok. Azzal vele jár az anyagi, erkölcsi és szellemi korlátoltság; a kis hivatalnokok értéktelen jellemvonásai, a sablonos élet unalmas szürkesége. Én nem vagyok szürke veréb, és nagyon rosszul érzem magam a fád
 [?]
[unclear1]
, szellemtelen kis körben. – És te
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
így vagy én édes angyalom. Nem a "nyárspolgári" szürkeségbe vágysz te lelkem, hanem a millió bajjal terhes életböl a nyugalmas, az édes otthonba.  
  És az meg lesz. És ha gimn. tanulók iskolai dolgozata helyett valami egyébb férfi-foglalkozás apró örömeit fogjuk is érezni és élvezni, – de bizonyosan örömökkel és boldog vigsággal telt napokat érünk!  
  Ezért gyere édes! Gyere. Olyan sóvárogva, olyan kimondhatatlanul várlak. A ki bizalmas pillanatban lát, szinte elszörnyed, mint veszedelmes állapottól a türelmetlen izgatottságomtól.  
  Erzsébet napjára ki lehet vinni az esküvöt.
n
Jegyzet Erzsébet napja: november 14., 25. és december 1. Valószínűleg nem a 14-re céloz, hiszen a levél későbbi pontján megtudjuk, hogy
Holics Janka
Holics Janka
november 19-én
Budapestre
Budapest
érkezik.
Móricz
Móricz Zsigmond
szerette volna előrébb hozni az 1904. karácsonyára tervezett esküvőjüket, melyre 1905. január 5-én került sor Móricz Virág, Apám regénye, (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979), 85.. Az Erzsébet-napi esküvő feltehetően
édesanyja
Pallagi Erzsébet
iránti tiszteletből merül fel.
Ugye jössz szentem, örömem, boldogságom?  
  Akkorra rendbe lesz a kis lakás.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
november elsejétől bérli a lakást , ahová 1905. január 5-én kötött házasságuk után költöznek
Holics Jankával
Holics Janka
. Lásd még jegyzetét.
 
 
Gratuláltak-e sokan?
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  De addig is gyere! És ird meg, mikor
n
Jegyzet Aláhúzás ceruzával, nem fekete tintával mint a levél többi részénél megfigyelhető. Az egy sorral fentebb olvasható beszurás szintén gratitceruzával van jegyezve.
jösz. Nem is gondolod, milyen sokan és milyen nagyon várnak! A , a
lány
Móricz Ida
, meg az
anyjok
Pallagi Erzsébet
, meg – nomeg én is, persze én külön vagyok már tőlük… Ma
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
számították, hogy ha eljönnek tizen látogatóba, – hova ülnek nálunk. Akkor eszébe jut, hogy nem 10-en, csak kilenczen jönnek, mert hisz én már ott leszek! Igy sokat foglalkoznak veled!  
  Óh mennyivel könyebb lesz az élet; a munka, és a bánat. Még szegény kis
Raffay Jolán
Raffay Jolán
n
Jegyzet
siratása is… Ugy megtetszett az alakja, jelleme, hogy ha valami történetet tudnék róla, most megörökiteném egy szerény kis emlékkel a nevét… Ha ugyan tudnék most irni…  
  Meg azok a kimagyarázkodások, a rosszul olvasott, vagy nem értett sorok, helyre igazitása, – a mit csak szóval lehet elvégezni. Vagy akkor már nem kell majd irás magyarázattal foglalkozni? Annál jobb!  
  És most még egyszer, és ugy látszik, még vagy harminczszor kérem, esdve kérem édes, hogy jöjjön. Minél előbb. Azazhogy nov 19-én.  
  S végre csókolom! Csókolom! Csókolom az ajkát, azt a szerelmes kéjben vonagló édes áldott ajkat sirig szerető
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Móricz
Móricz Zsigmond
azt írja,
Holics Janka
Holics Janka
november 19-én érkezik
Budapestre
Budapest
, és addig még harminc napot kell várnia. Ezek alapján a levél megírásánal ideje 1904. október 20.
 
image
image
image
image
image
image
image
image