Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Őnagysága  
 
Holics Janka
Holics Janka
 
  urleánynak  
  u. p.
Nagyrőcze
Nagyrőce
.
Vashegy
Vashegy
 
 
Gömör m.
Gömör vármegye
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
. 1904. okt. 24.  
  Édes drága jó
Jankám
Holics Janka
!  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most kaptam meg a levelét,
n
Jegyzet A levelet nem ismerjük.
egy hosszu héti kinos várakozás után. Legelöször is
édes anyámról
Pallagi Erzsébet
számolok be. Az ö állapotában semmi változás sincs. Folyvást fekszik, folyton gyenge. Szombaton egész könyen érezte magát s azt szándékozta, hogy vasárnap felkél. Nem engedtük, de nem is birt. Igy aztán csak az ágyból intézkedett s a hosszas ülés és a sok beszéd elég volt rá hogy ugy kifárassza, hogy teljesen visszaesett. Délután már rohamai voltak, orvosért mentünk, ma reggel ujra keservesen volt – most már egy kissé könyebben érzi magát. Az ő betegsége igen hosszadalmasnak igérkezik, de, reméljük a legjobbat! olyan veszedelmesnek csak azokban a perczekben látszik, mikor
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
rohama van.  
  Ő, mikor engem arra sürgetett, hogy rögtön esküdjünk,
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
lánykérő levele:
tényleg a rettentő végtől ijedt meg. De lassan hozzászokott már a gondolathoz, hogy csak betegeskedés az állapota. Az orvos tényleg igen biztatja söt kicsinyli a bajt. Ugy hogy most már nem azért sürget, mert fél attól, hogy ha ö itthagy, mi egy esztendeig nem találkozunk, – hanem azért mert őneki is szüksége van rád édes. Mióta fekszik, még nem volt megvetve az ágya, még nem evett ételt egy tányérral sem kedvére valót. A vendéglői kosztot nem is birjuk, de nem is izlik neki, a fiuk nem tudnak kedvére csinálni semmit, és a
nagymama
Szklenár Jozefin
föztje nem az övé. Hiába, a beteg embernek nagyon nem lehet parancsolni mivel érje be. –
Nagymama
Szklenár Jozefin
haragszik ránk, hogy nem hivjuk örökké, de talán ismeri az ö természetét, hogy ha a konyhában van, mindent maga akar végezni, s azoknak a nagy fazekaknak cipelésében ugy kifárad, hogy ö is azon gondolkozott már, hogy asszonyt kerittet ide, –
Baránét
Baráné
. De ez meg
édes anyámnak
Pallagi Erzsébet
nem kell, már akkor inkább a ki itt lakik
Ódorné
Ódorné
segit. Szóval
Nagymama
Szklenár Jozefin
se tud könyíteni rajta.  
  Édes! ne gondolja, hogy az a legridegebb önzés sürgetteti vele és velünk, hogy maga jöjjön, – hogy talán azt akarnók vegye át a mi nagy terhes családi életünk gondját. Isten örizzen!
Azt sem ök nem kivánják sem én nem engedném
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. De bizony vágyva vágyom rá, hogy
édes anyámra
Pallagi Erzsébet
is legyen a ki néha ránézzen. Mi ügyetlen fiuk ugy állunk mellette, hogy ha hozzáérünk, csak baj s tehetetlenül nézzük, ha vergődik.  
  Ugye érzi a szived édes, hogy szükségünk és micsoda szükségünk van rád!  
  Ez az egyik. A másik meg az, hogy nekem van rád szükségem. Édes! Semmit, absolute semmit sem dolgozom. Nincs tiz percznyi türelmem, hogy valamivel foglalkozzam. Odáig biztosan nem irom meg a Csokonait,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
sem egyebet, semmit. Tönkre teszem valósággal a tekintélyemet, és respektusomat és hitelemet.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
irhat bizonyitványt mellettem, hogy nap nap után itt vagyok, végigvetetem magam a díványon és nyögök. Édes, ha soká kell várni, elöször megbolondulok, másodszor megörülök és harmadszor megtébolyodom az utánad való nagy szerelem vágytól.  
 
Nagymama
Szklenár Jozefin
most jött be. Ö neki nem szóltam erről a mi mostani ügyönkről, mert én, a mi ügyünkről rajtunk kivül senkinek sem szeretek szólani. Itthon se tudnak róla a gyerekek pl. semmit. Azután sem fogok soha már a mi dolgunkról, csak mi ketten. Ugy élünk, a hogy élünk, nekem nincs szükségem publikumra a ki magánéletemet kritizálja, benne gyönyörködjön, vagy érte
 [?]
[unclear1]
tanácsoljon. Ugye nincs kifogásod ez ellen a jellemvonásom ellen?  
  Tehát most nincs és nincs semmi
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
más hátra, mint hogy én, ma délelőtt utána járok, hogy végre megkapjam a községi bizonyitványomat, még ma se kaptam meg, külömben már elküldtem volna az okmányaimat. Akkor postára teszem és ha lehet még ma. S küldöm
express
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hogy
apa
Holics Zsigmond
rögtön
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
vigye
Szirkre
Szirk
az . S mihelyt a törvényes, rendes határidő letelik, rögtön esküdjünk.  
  Mi ez ellen a maga akadálya? Egyetlenegy van, az hogy a
mamának
Szklenár Teréz
gondja lesz vele.  
  Az hogy az a bizonyos kelengye nincs készen, az nem akadály. Itt is meg lehet varrni, söt itt sokkal jobban lehet, mint
Vashegyen
Vashegy
. Itt nem kell sem szecska
 [?]
[unclear1]
után, sem
apa
Holics Zsigmond
után járni. Engem igazán kinosan érint, hogy ezt olyan sokszor emlitik, hogy pár ruhadarab miatt kell elhalasztani hónapról-hónapra a dolgunkat. Legjobban szeretném, ha "egy szoknyában" jönnél és semmit se kapnál, hanem majd a magunk erejéböl, magunk szorgalmából, a magunk érdeméből élnénk meg. Legalább sohasem lehetne még gondolatban sem szemünkre vetni, hogy a hozomány így, ugy bajt hozott rájuk. Ő nekik nagyon sok tudom én, most egyszerre az a pár száz forint, de mi az nekünk egy egész életre?  
  Ugye lelkem érted, hogy nem gorombaság, nem is gyöngédtelenség visz rá hogy ezt leirjam, hanem az, hogy te elötted nem tudok és nem is akarok
máskép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
másképp
beszélni, mint a legigazabban öszintén. A hogy az ember a saját szive elöl el nem titkolhatja gondolatát.  
  Ne készítsenek el maguk semmi egyebet, csak az ágynemüket. A többi mind várhat. Minden egyébb elkészülhet az után is. Ha nekem szép voltál, jó voltál az addigi ruhákban, én
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
nem vágyom rá, hogy uj ruhákkal uj asszonyt kapjak. Én a világgal absolute nem törődöm, és kivált mikor ilyen szükség miatt kell sietnünk, – semmi közöm hozzá, mit szól a nagy közönség
 [?]
[unclear1]
a menyasszonyom ruháira. Beszéljen
kiki
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ki-ki
a maga menyasszonyáról.  
  Sőt mi több én mindenről gondoskodom, hogy meg legyen az első szükségre. Szerdán döl el hogy menyit ád a Kisfaludy, akkor lesz az ülés. Veszek butort, fazekat, csuport, meg a mi kell mindent. Bizony az nem lesz fejedelmi berendezés, de magának lelkem lelke kénytelen-kelletlen le kell majd srófolnia merész röptü vágyait. – Ugye szépen biztatom?  
  És most ne jöjjenek
Pestre
Budapest
. Akkor majd, – hisz én is ezt irtam, – fejlön ha akar a
mamának
Szklenár Teréz
és megveszi a mit akar.  
  Én szivesen viszek téli kabátot, de – nem merek venni
maga nélkül
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. Inkább valami szép nagykendöt viszek, a mit fel lehet burkolni az öszi rokkocskája
n
Jegyzet Kabátja.
fölé. Kalapot se szivesen veszek, mert a maga izlésére nem tudnék választani, nem én, nem akik itt vannak.  
  Az esküvöt illetöleg nem bánom, ha minden ugy lesz a hogy lehet. Én az isten elött fogadok neked örök hüséget,
Törölt
« nem »
már megfogadtam ezerszer, régóta, – nem a pap elött. Hogy milyen talárba öltözik a pap, semmit se bánom. Ez a társadalmi szokás kedvéért történik, ha az azt kivánja, hogy Istennek
szirki
Szirk
szolgája
Csók György
végezze a ceremóniát, – hát végezze. De azt igenis föltétlenül óhajtom, ha csak emberileg kivihetö, hogy ne menjünk vissza
Vashegyre
Vashegy
, hanem egyenest a vonathoz, és a déli vonattal eljöhessünk, talán
Jolsván
Jolsva
ülve fel, a hogy közelebb. –  
  De éde! Éde! Nem bánom csak egy asztalt veszek, hanem
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
lesz, a nagyobbik, az iróasztal! A másik elég lesz ebédlönek! Jó? Jóó? Tudja a Muzsa nagy területet követel ki a szobánkból, – az nem huzódik meg sem sarokban sem a – kisasztal mellett! Érti édes? Értesz? Jó!  
  A kis szolgálót is rögtön kell hozni, mert – kell.
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
most vesszük majd legnagyobb hasznát… De ez a maga dolga, ebbe nem szólok.  
  Tehát édes! Ne halasszuk tovább semmi körülmények közt. Nem bánom, akármi lesz, ebben nem engedek. Lehet hogy terhes három hét lesz ez magának édes, de
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
azért nem engedek semmit, mert terhes és kinos magának. Engem valósággal elkeserit, ha arra gondolok, hogy magának, hogy neked kell szenvedned, türnöd. Lehetne csak, táviratilag mennék érted! És fogadom, hogy soha senkitől sem leszel kénytelen egy rosz szót sem elszenvedni! nem olyan lélekemésztő napokat, heteket, hónapokat.
n
Jegyzet
Szklenár Jozefin
Szklenár Jozefin
Szklenár Terézhez
Szklenár Teréz
írt, 1904. okt. 29-én kelt levelében így ír erről az időszakról: "Ha nem teheted a lakodalmat eléb, mond meg nem lehet és nem lesz, csak hogy végre nehogy keljen bánni a következményt, mert tudod hogy a te lányod Holich vér, és nem is lehet neki rosznéven veni, ha megunta már a poklot." Forrás: Móricz Virág, Anyám regénye (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988), 216.
Elég abból még három hét, sok is. És biztositalak, hogy ja három hónapra, vagy három esztendőre halasztjuk el, az is csak azt jelenti, hogy anyi idövel tovább tart a te martiriumságod ideje.  
  Hiszen csak az kell nekem, hogy
hozományképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hozományképpen
elnyirbálják a te jó kedved szárnyait s az én szerelmes kis
Jankám
Holics Janka
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
helyett
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy élet küszdelméibe fáradt asszonyt adj
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
an
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ak az ölembe. Köszönöm szépen! Bizony édes, ugy örizd a pacsirta dallos jókedvedet, hogy itt arra lesz nagy szükség köztünk. Nálunk midnenki tréfál, jókedvü, a hogy
édes anyám
Pallagi Erzsébet
irja neked: "minket a vidámság, nóta s más efféle gyógyszer szokott rendbe szedni." (Ezt a levelet majd csak együtt fogjuk elolvasni! Nem küldhettem el mert – tulságosan közvetlen…)  
  Jaj mióta készülünk már, és még meddig! Egészen megbünhödjük a mostani küzdelmeninkkel a multat s jövendőt.  
  Lássa édes, hát nem kinos dolog ez, hogy – én ugyanakkor irtam
apának
Holics Zsigmond
,
n
Jegyzet A
Holics Jankának
Holics Janka
szóló levelet nem ismerjük.
mikor magának, megkértem hogy beszéljen
mamával
Szklenár Teréz
, – és ő sem nem beszélt, sem nekem nem irt. Rá merjem én bizni az ügyemet, hogy végezze el a
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« telekkönyv »
vezetőnél
Vlahó Béla
? De azért el küldöm neki holnap express ajánlva. Még ma sem kaptam meg, de holnap már meg lesz biztosan.  
  Ezzel zárom levelemet: legkesöbb nov. 12 -én esküszünk.  
  És kérem magát, – nem Téged! kérlek édes, mindenre a mi szent, hogy okvetlen jöjj akkorra. (Ne jöjjetek most
Pestre
Budapest
! Semmi esetre!) Nem bánom akármi lesz is, de több hétre nem engedem eltolni az esküvöt a mi paradicsomunk kapujának nyitását. Maradok a te sirig szeretö, téged lelkedet csókoló  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image