Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
 
Bpest
Budapest
. 1904. nov. 28.  
  Édes lelkem!  
  Édes egyetlen
Jankám
Holics Janka
!  
  Várom a kőnyomatost.
n
Jegyzet Litográfia, kőnyomás; egyfajta nyomdai sokszorosító eljárás. Mint a fejléc és a levél szövege is utal rá,
Móricz
Móricz Zsigmond
feltételezhetően Az Ujság szerkesztőségében írja a levelet.
Kilencz óra. Irok magának. Jó?  
  Megkaptam és köszönöm szépen a lakodalmi autogrammos lapot.
n
Jegyzet
Hallottam
Zs
Szklenár Johanna Emília
. néni regéit
valakinek
Holics Janka
töméntelen tánczáról… Olvastam ma a rettegve bontott és boldogan zsebre tett levelét ennek az én édes
Valakimnek
Holics Janka
s most nyugodt szivvel ülök itt la, hogy irjak egy pár sorocskát az én drága lelkemnek.  
  Hisz így minden rendben van. Ha maga jókedvü, megelégedett, akkor nekem paradicsom az élet. A Csokonai  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, "Csokonai Vitéz Mihály", Uránia, 1. sz. (1905): 3–13.
czikk ma jó nagyot lépett előre! ha igy halad, gyönyörüen elkészül mire kell.
Miklós
Móricz Miklós
is sokkal jobban van, ma már pecsenyét evett, valóságos, pompás töltött borjut s láza sem igen volt.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
is türhetöbb hangulattal volt, mint tegnap. No meg pénzt is kaptam! Nagy summát – 10 koronákat. (A Tanulók Lapja emeli a honoráriumot elöször 8 koronát adott, másodszor 9-et, most harmadszor 10-et! Csak igy folytassa!) És riporteri sikert is értem el: a
Herczeg Ferencz
Herczeg Ferenc
bírálatát lekaptam az Akadémiában s ez nagy öröm volt
Ágainak
Ágai Adolf
.
Gyulai
Gyulai Pál
is jóizüen vicczelgetett velem. Idefent is egész jól vitatkoztam a kollégákkal… szóval remek a zállapot. Már irodalmi terveim is támadtak: Tiszteletes jó uramék!  
5 elbeszélés
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
.
n
Jegyzet Talána tervezett elbeszéléskötet egyike a Házasodik a tiszteletes úr   . Lásd: Móricz Zsigmond, "Házasodik a tiszteletes úr", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 52–61.
 
  És mindezt az az egy levél, az a mai levél, az a Te megbecsülhetetlen édes leveled hozta! Csókollak érette édes, édes drága mindenségem, én boldogságom!  
  Izé! hogy én könyen szerzem a betegséget? Ki mondta azt magának? És mi alapon? Hu! Jó hirem lehet arra tifelétek! Az én egészségem vas! (nem avas!) És osztán meg itt a tél de kemény. Ma hó esett és el is olvadt rögvest.  
 
Pistát
Móricz István
biztatják, de ez 10-én lesz, vagy 15-én a kinevezés jan 12re.
Pista
Móricz István
, nem tom irtam-e, kapott 100 korona segélyt. Püff! Azazhogy még nem kapta meg, most irja aláfelé az
államtitkár
államtitkár
. Csak felterjesztették. –  
  Édes! Ne haragudjon most – (káromkodni akarok:)  
  Az ördög vigye el ezt a czudar
kőnyomatost
kőnyomatos
fél tiz és még most se jön. Pedig ma szükségem van rá. Én nem irhattam le a
Kóczán
Kóczán Ferenc
pályázat
n
Jegyzet "Kóczán-alapítvány.
Kóczán Ferenc
Kóczán Ferenc
(túzberki), földbirtokos 1887 jun. 6. kelt alapító levelében 12,000 frt alapítványt tett a magyar tud. akadémiánál oly célból, hogy kamataiból 100 drb arany adassék évenként a pályatársai között legjobb magyar történeti szinmű szerzőjének, és 2000 frtot, melynek évi 100 frt kamatából e pályázat birálói díjaztassanak." A Pallas nagy lexikona, 18 köt. (Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1893–1900), 10:662.
eredményét, mert azalatt a
Herczeg
Herczeg Ferenc
dicséretét skribáltam.
n
Jegyzet ír, följegyez, firkál
(Mit csinálsz majd ilyenkor édes! Éde! elhül a vacsora? pedig ebéd óta nem vacsorázék ma!) (Pedig éhes vagyok!) (Pedig nagyon!)  
  Hallotta micsoda kaszabolások voltak az egyetemen.
Dezső
Móricz Pista
a 3ik emeleten órán volt
Cholnokynál
Cholnoky Jenő
. Hallák vala lenn az apczugot, és le óhajtának szaladni de
Ch
Cholnoky Jenő
. ur azt mondá hogy:  
  – A geográfusok uri emberek!  
  És nem szaladtak le. Igy menekült meg a meg fületlenítéstől.  
  "hozzon egy nagy opricczert,  
  "két szivart,  
  "."hatosért szalámit  
  és "zsömlét"  
  ezt rendeli most egy
ujságiró kollega
ujságiró kollega
a , – oszt´ én is szivesen csatlakoznék hozzája! De nem teszem mer spórolni kö jaz hazájér!  
  3/4 10. Lánczos lobogós!…  
  Fejezze be a kű! Igy is kapupénzt kell fizetni, hát én nem várok tovább. Majd akkor még enyit se várok. Jó lesz édes?!  
  Pá! isten veled! Csókollak milliárdszor szerelmes
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image