Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tekintetes
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
joghallgató Urnak,  
 
Budapest
Budapest
.  
  V. Nador u. 15. III. em. 30.  
 
Debreczen
Debrecen
. 1900. nov. 14.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
a levelezőlap írásakor a tiszántúli református egyházkerület őszi közgyűlésén vett részt
Debrecenben
Debrecen
. A közgyűlés
Degenfeld József
Degenfeld-Schonburg József
főgondnoknak a debreceni református egyház megrendszabályozásáról szóló indítványát vitatta meg és fogadta el. Forrás: "A debreceni református egyház megrendszabályozása", Budapesti Hírlap, 1900. november 15., 9.
 
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  E perczben hallgattam végig a „Jelentés az
e. ker.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
egyházkerület
költségvet…”
Zs. S
Zsigmond Sándor
. ékesszavú főjegyző
n
Jegyzet
Zsigmond Sándor
Zsigmond Sándor
(1846–1922) református esperes 1897 és 1905 között volt a tiszántúli református egyházkerület főjegyzője. Forrás: "A tiszántúli egyházkerület közgyűlése", Protestáns egyházi és iskolai lapok 40 (1897): 702.; "Egyházkerületi főjegyző választás", Szamos, 1905. ápr. 13., 3.
kenetes olvasásában. Mindazáltal, vagy
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ezért, vagy végre talán fűggetlenűl ettől,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1900. november 18-i levelében idézi ezt a szövegrészt.
eszembe jutott, hogy neked is írhatnék egy levelet. Tavaly ilyenkor (vagy nem ilyenkor még?) itt voltál.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1899–1900. tanév első szemeszterében a Debreceni Református Kollégium Teológiai Akadémiáján tanult.
– Természetesen egy ily viszonyok közt íródó levél szenved mindazon defectivákban,
n
Jegyzet Hiányosságokban (latin).
a melyek a
Taine
Taine Hippolyte Adolphe
-féle milieu-elmélet szerint nékie kidukálnak.
n
Jegyzet A milieu-elmélet
Hippolyte Taine
Taine Hippolyte Adolphe
pozitivista módszere, mely három tényezőre, a fajra (race), a környezetre (milieu) és az időpontra (moment) vezeti vissza a műalkotások létrejöttét (forrás: Horváth Károly, "milieu-elmélet", in Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 8:398.).
Taine
Taine Hippolyte Adolphe
a korabeli magyar irodalmi életben népszerű tézisét Az angol irodalom története   c. munkájában fejtette ki, mely 1881 és 1885 között
Csiky Gergely
Csiky Gergely
fordításában magyarul is megjelent: Taine Henrik [Hippolyte Taine], Az angol irodalom története, ford. Csiky Gergely (Budapest: Akadémia, 1881–1885).
 
  Pua-ról   mit írjak? Beszélni inkább lehet
ne
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
erről.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pua   c. vagy Puaként   említett művét nem ismerjük. Két versszakát
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. november 18-ai leveléből ismerjük.
Pallagi
Pallagi Gyula
homályossága miatt bírálja meg a művet, és javaslatot is tesz átírására. Ezekből kiindulva a Pua   egy rövidebb terjedelmű verses epikai mű lehetett, a kifogás tárgyává tett homályosságát tekintve talán ballada. A főhős neve (Pua) és a refrén szövege ("Óh te gaz, te kénguru szivü") alapján arra következtethetünk, hogy a Csendes-óceáni szigetvilág valamelyik kultúrájának egy mítoszát dolgozhatta fel.
Balbit  
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Balbi   c. művének szövegét nem ismerjük. A cím és
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
itt olvasható elemzése egy, a Puához   hasonló témájú és szerkezetű, azzal megegyező műfajú művet sejtet.
megnézem, még nem volt részint alkalmam, részszerint időm. Bármily kedvezőtlen ítéletet formálj is elmém élességéről, kénytelen vagyok a verset még ma is homályosnak tartani. Oly idegen az íze, hogy
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
ezért
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
az élvezhetőség czéljaira egyéb tekintetekben legalább lenni tartozik. De majd revidealom
n
Jegyzet Felülbírálom (latin).
gonddal, s esetleg pár
hist
.-geogr.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
históriai-geográfiai
megjegyzéssel kell közölni. Nekem tetszik különben. –  
  Semmi bajunk nincs.
Apádékról
Móricz Bálint
most nem tudok ujat, azóta, mióta ama hírt irtam.
n
Jegyzet Talán
Móricz Bálint
Móricz Bálint
tanítóvá való kinevezésének híréről lehet szó, melyet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1900. október 27-ei levelében írt meg
Móricznak
Móricz Zsigmond
.
– Az öreg
Tisza
Tisza Kálmán
n
Jegyzet
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
(1830–1902) politikus, nagybirtokos, az MTA tagja. 1848-ban a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszériumában segédfogalmazó. A kiegyezés előtt a "határozati párthoz" csatlakozott, majd annak vezetője lett. 1875–1890-ig Magyarország miniszterelnöke volt, s korábbi politikáját feladva a kiegyezés szellemében kormányzott. 1875-ben megalapította a Szabadelvű Pártot, mely három évtizedes fennállása alatt az ország meghatározó pártja volt.
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
1890-es bukása után is meghatározó tagja maradt a pártnak 1902-ben bekövetkezett haláláig. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:869–870.
negyedszer szólal fel, mióta ez a levél készül. Az
ifju
Tisza István
n
Jegyzet
Tisza István
Tisza István
(1861–1918) politikus, az MTA tagja,
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
fia. 1886-tól országgyűlési képviselő a Szabadelvű Párt tagjaként. 1903 és 1905 közötti első miniszterelnöksge idején a Monarchia válságát, háborús konfliktusba való kerülését előre látva törvénybe foglalta az újonclétszám növelését. 1910-ben régi híveivel megalapította a Nemzeti Munkapártot, mely megnyerte az abban az évben tartott választásokat. 1913–1917-ig tartó második miniszterelnöksége idején ismét a Monarchia szétesésétől tartva eleinte a nemzetiségek megnyerésére törekedett, és a háború elkerülését szorgalmazta. Miután a háború kitörését nem sikerült megfékeznie, politikáját a német szövetséghez való ragaszkodás, valamint a politikai és gazdasági erőknek a háború szolgálatába való állítása jellemezte. 1917 májusában kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről. 1918. október 31-én, az őszirózsás forradalom napján, fegyveres katonák meggyilkolták. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:867–869.
mellett ülök, de az hallgat. Ohó,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
felszólalt.
Épen-épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen-éppen
beszél. A papír elfogyott szerencsére. Isten veled kíván minden jót szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image