Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői út 91. II. 51  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Vashegy
Szirkvashegy
, 1905. aug. 11.  
  Édes drága jó
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Bizony, már régen nem írtam, de mostanában repülnek a napjaim, mert igazán sokat dolgozom,
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
úgy, mintha lány lennék itthon, mint azelőtt.
Ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Épp
úgy ábrándozgatok én most az én kis öreg uramról, aki leül egy héten egyszer, oszt ír egy levelet is nekem, és akkor eszébe jut, hogy van egy asszony is a világon, aki
tulajdonképen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen
hozzátartozik. Hiába beszél, hiába, kis édes, csak jól mulat maga. A városliget,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1905. aug. 5-én írt képeslapja:
Hűvösvölgy
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1905. aug. 7-én írt képeslapja:
stb. stb. Azért nincs olyan levegője mint nekem, most jöttem (sötétben volna ha a hold nem világítana) az erdőből, a forrástól. Vizet voltam inni
Mánczossal
Mánczos József
meg a
fiával
Mánczos Zoltán
.  
  És
Mánczos
Mánczos József
tiszteli magát, azt üzeni, én meg azt, hogy csókolom és szeretném, ha magával mehetnék el itt az erdőbe.
Mánczos nénitől
Mánczos Józsefné
, képzelje! 2 kis üveg ribizlizulczot
kaptam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, úgy örülök neki, mint egy kis gyerek valami
neki
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kedvesnek, pl. datolyának. Ma azonban 60 egész krajczár kiadásom volt.  
  Muczókám, édes, hogy van? Nem dolgozik, lelkem? Pedig szeretném, ha… de abban a melegben, az szörnyű is lehet. Várjon csak, milyen lusta leszek én ott! Hát mi lesz akkor a pályamunkával? Hát a tragikummal   ? Édes, – úgy-e majd akkor ül bele azokba a rongyos írásokba és könyvekbe, ha én otthon leszek?  
  Mucza, hát a kályhával mi lesz? Jaj, maga semmit sem csinál. Legalább azokat a Pálinkás tányérokat cserélje ki édes, ha csak egy kis kedvet tud kapni hozzá. 2 alul hibás, azt ugyanolyan képű egészért, és a többit is, tudja mi a bajuk, olyan szép szobadíszt vesztünk így el. Jaj, edényt is kell már egyszer venni, meg szenet, fát, zsírt, kanalakat, – ennyit rögtön, amint haza érek, de lesz-e miből muczókám? Úgy-e, csak 1-je után jöjjek, mert addig nincs a házban semmi? – Nekem van pénzem édes, de magának? – Irja-e a kiadást? Hanem a takarékkönyvért csókolom édes jóm, nagyon meg vagyok vele elégedve.  
  De látja, az a nyavalyás
Anna
Anna_cseléd
, ha nem jön, tán vinnék magammal innét, ugyan, nem tudom, megérne-e 4
frt.-ot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
Ha pedig az nem jön oda mostanig, akkor nem igen bízok hozzá. Az anyjával, eddig nem beszéltem, lehet, hogy már ők megegyeztek együtt. Édes!
Lehrhez
Lehr Albert
menjen el, és hozza haza a
Herczegh
Herczeg Ferenc
albumot   ,
n
Jegyzet Talán: Herczeg Ferenc, Szelek szárnyán, Budapest: Athenaeum, 1905. Az Ujság ajándéka előfizetői részére. Forrás: Yartin, "»Szelek szárnyán.« (A Herczeg-Album művészeti szempontból.)", Az Ujság, 1905. máj. 7., 14.
meg mit még? –  
  Semmiféle kelmevétel megbízást nem adok, a blúz kész. – Hanem a nyakam rút. –  
  Édes, hogy írnék én
Petinek
Burghardt Péter
n
Jegyzet Utalás az 1905. július 31-én továbbküldött levélre
hisz nem tudom a címét, meg lapom sincs. De ha maga nem is, legalább a címét küldje el. A
Farkas Gizi
Farkas Gizella
híre meglepett nagyon, én még nem láttam semmiféle eljegyzési lapot.  
  Csókolom az uborkáért lelkem, hála Istennek, egy gonddal kevesebb. Még a paradicsom van hátra, de azt ne bántsa édes, elég idő lesz, ha haza megyek. Van ott üveg elég; a stellageról azt mind meg kell tölteni, és ami a pinczében van, azt is mind. Azzal sok lesz a dolog, azt a sok piszkos üveget mosni is, ne fogjanak hozzá édes, hagyja azt nekem. Csak az az
Anna
Anna_cseléd
jönne, mit csinálok nélküle?  
  Édes, a teknőt okvetlenül meg kell reparálni, bedagasztani vízzel, ha
végkép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
végképp
nem lehet, venni kell újat. Édes, tán megpróbálhatná nagyon kevesenként vizet öntögetni bele, de nehogy tele öntse az előszobát! Inkább ne bántsa. Hát a virág mit csinál, él? Legyen rá gondja. –  
 
Pistáék
Móricz István
bizony egy betűt sem írtak nekem, hisz ez nem baj, csak ők ne lennének bajban. De hát mit tud az a két ember ott idegen helyen pénz nélkül csinálni?
Nagymama
Nyilas Katalin
még
Mádon
Mád
van?  
  Képzelje csak, édes,
mama
Szklenár Teréz
még most is
Jolsván
Jolsva
van.
Apa
Holics Zsigmond
is ott van nála azóta mindég betegen. Szegény
mama
Szklenár Teréz
, nem akar
apa
Holics Zsigmond
nélkül
Vashegyre
Szirkvashegy
jönni, ott még az ágyért is fizetnek. Most meg mind a is ott van. Itt meg a varrás várja
mamát
Szklenár Teréz
, nélküle nem tudom a
Pali
Holics Pál
dolgát varrni, pedig addig már nem mehetek, míg legalább azt nem segítek neki.  
  Vasárnap
Bisztróra
Ratkósebes
megyek. A
szirki
Szirk
iskola, (tényleg 16 m hosszú az egyik terme,
Szatmárban
Szatmár vármegye
olyan zavarba jöttem miatta) felszentelése 27én lesz murival egybekötve. Magát is hívatja
Csók
Csók György
, – de még tán én sem várom be, jó? Különben sem mehetnék el…  
  Jaj, csak
Jenőt
Holics Jenő
segítsük, édes. – – Nem tudom, mi lesz
apával
Holics Zsigmond
nagyon könnyen nyugdíjba teszik. Gondolni is rossz rá!  
  Nekem semmi bajom, csak az éjszakáim nagyon nyugtalanok, csak a felét alszom át. Hát az
Istók
Istók József
féle építkezéssel mi van édes? És mindenre feleljen amit kérdezek, kérem.  
 
Miklós
Móricz Miklós
hogy van? Örül, hogy háttal van
Vashegynek
Szirkvashegy
? Annyi pompás aludttejet meg kávét iszom, a mennyi belém fér.  
  Különben az egy
Mánczosékon
Mánczos József
kívül, alig érintkezem emberekkel. Magával vagyok mindig én édes kedvesem. Lelkem, ha nem csinál egyebet, legalább levelet írjon hát nekem többször. Emlékszik, hogy milyen keservesen hagyott ott
Miskolczon
Miskolc
? Nem tudom, mért jutott most eszembe az a furcsa jelenet. Akkor mintha a szívemet vitte volna el tőlem, másfelé az a vonat.  
  Nemsokára megyek már én is, csak ezt a szegény
mamát
Szklenár Teréz
sajnálom ezzel a tömérdek bajjal, dologgal. Itt még nem is gondol senki a hurczolkodásra. Még előbb
Pali
Holics Pál
megy, tudom lesz még egy kis komédia!!! –  
  Tán mindent megírtam már.
Mama
Pallagi Erzsébet
(a magáé) hogy van? Hát
apa
Móricz Bálint
? Birsalmát szerezzenek édes, ha lehetne. Nincs pénze, úgy-e édes? Úgy-e, tiszta inge sincs már? Hát gallérjai? Isten áldja meg kedves egyetlenem, írjon édes, írjon. Csókoljuk mindnyájan. Csókolja a maga örökre szerető
Jankája
Holics Janka
Aláírás
.  
  írtam egy lapot.
Fükőékről
Fükő János
semmit sem tud?  
  Bár lehetne maga is
Toldy Ferencz
Toldy Ferenc
!
n
Jegyzet Utalás
Móricz
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1905. aug. 10-én írt levelére.
– Nem miattam, magáért. Nekem ugyan nem kell senki más a világon, csak az, ami és aki, de magának nehezítem az életét édesem. –  
  Édes, nem tudna nekem valahogy kedvezményes jegyet szerezni pl. Szt. István napkor? – –  
  Igaz! Hát fog-e tudni németül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
?  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a boríték rektóján:

1905 aug 1
Törölt
« 4 »
2
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image
image
image
image
image