Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Szirk
Szirk
(p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
(posta)
Rákos-Gömör
Gömörrákos
) 1905 4/IX.  
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
!  
  Üdvözlő soraidat
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Csók Györgynek
Csók György
szóló ismeretlen levele, melyre
Móricz
Móricz Zsigmond
más levelében is utal
hálás szivvel vettem. Sajnálom, hogy örömünnepünkön részt nem vehettél, pedig reméltem –
Ő nagysága
Holics Janka
szavai után – hogy augusztus hó folyamán feljösz
görbe országunkba
Gömör vármegye
n
Jegyzet A feltehetően Gömörországból származó Görbeország kifejezés
Mikszáth Kálmánnál
Mikszáth Kálmán
gyakran előforduló megnevezés. "A szerző előszeretettel nevezi képletesen: görbeországnak/-földnek, dimbes-dombos országnak/földnek." Forrás: Karol Wlachovský, "Palócország és a palócok Mikszáth képzeletében és a valóságban", ford. Szőke Edit, Irodalmi Szemle, 5. sz., (2011): 53.
s nehány órát szentelsz majd a mi nagy diadal napunknak is. –  
 
Jenő
Holics Jenő
sógorodtól csak tegnap értesültem arról, hogy a kedves
feleséged
Holics Janka
az ünnepély alkalmával még
Vashegyen
Szirkvashegy
tartózkodott és még sem jött el az iskolaavatásra, pedig élőszóval meghívtuk. – Hajlandó volnék amugy falusi szokás szerint megaprehendálni,
n
Jegyzet Megsértődni (latin).
ha nem gondolnám, hogy a hitvesi gyöngédség tartotta otthon, melynél fogva nem akart nálad nélkül még ily ártatlan, sőt azt mondhatnám "szent" mulatságban sem részt venni. –  
 
Tudósítás képen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tudósításképpen
légy szíves e nehány adatot legjobb belátásod szerint felhasználni:  
  Az iskola 25,000 koronába került, két év alatt készült el. – Minden egyes férfi, a 16 ik életévtől kezdve 8–8 napig ingyen dolgozott s 30
kor.-át
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
fizetett készpénzben; minden ökrös gazda 4 napig ingyen fuvarozott s minden özvegy asszony 4 napig ingyen munkát végzett. Ily nagy áldozatkészséggel sikerült felépítenünk a magyar nyelv és hazaszeretet ápolásának czéljára e hajlékot. A falunk uralja azt a dombot, melynek tetején épült ez a 50 méter hosszú, 17–17m oldalszárnyu iskola. Előbb azonban 3000
négyzet
Gyorsírás
m
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
négyzetméter
földet kellett elhordanunk, hogy sík területet varázsoljunk a dombtetőre.  
  Van benne 2 tanítói lakás, 3–3 szobás és két nagy tanterem. Az iskolai felszerelés a legujabb paedegogia
Törölt
« i »
elvei szerint van készítve s a rimamurányi társulat
n
Jegyzet A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt.
ajándéka. E társulat az építkezéshez 5000
kor.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
korona
értékű anyagot adott vas, mész, fa és horganyozott pléhlemezekben. – A pénzt 12 éven át szedtem be az egyház hívektől. – A munkában osztoztak:
Eisele Gusztáv
Eisele Gusztáv
bányagondnok, mint egyházfelügyelő, és
Dinay János
Dinay János
n
Jegyzet
Dinay János
Dinay János
egyházgondnok, 1906-ban a Szirki Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet igazgatóságának tagja. Forrás: Központi Értesítő, 28. sz. (1906): 586.
egyházgondnok. Augusztus 27én szentelte fel főtiszt.
Terray Gyula
Terray Gyula
n
Jegyzet
Terray Gyula
Terray Gyula
(1834–1925) evangélikus főesperes, lelkész. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:33.
gömöri
Gömör
főesperes 6 lelkész közreműködésével magyar nyelven. –  
  Gyönyörű volt, mikor felcsendült a tót nép ajkán ez a magyar ének: "Isten! e honnak imádott szent Atyja!"
n
Jegyzet Evangélikus egyházi ének. Az Evangelikus Keresztyén énekeskönyv 1937-es kiadásában a 640. ének. Forrás: Evangelikus Keresztyén énekeskönyv, Szarvas: Müller Károly nyomdája, 1937, 437.
 
  Én egy emlékiratot készítettem s akkor felolvastam. Ezt a jelen volt intelligens elem és az egyháztanács aláírta után pléh szelenczébe zártuk s az iskola falába befalaztattuk. –  
  Jelen volt vagy 10 falu népe ugy, hogy a templomba se fértek s a templom előtti téren százakra menő sokaság énekelt a bent levőkkel és egy lelkész a templomban, egy pedig kint prédikált egyszerre.  
  A közebéden 52 uri vendég vett részt.  
  Ime rapszodikus rövidséggel előadtam mondani valómat; az ujságíróra bízom a fésülést és a színezést. Bocsáss meg, hogy kétszeres bűnnel fizetek kedves leveledért, t.i. elkésve és pongyolán irok, de 6 egyház gondja, baja nyomja a vállamat s alig jutok baráti kötelességem teljesítéséhez. – Most a
ratkói
Ratkó
egyházat is a nyakamba varrták s már egy esztendeje administrálom a nagy Harang fizetsége reményében. – Ott se csekély a baj, nagyon is résen kell lennem, hogy valami pánsláv szomszédot ne kapjak oda papnak. Ugy veszem észre, hogy a régi szerelméhez visszatér nem csak az ember, hanem a rosz tót is… Már is kerülgetik egyes notórius hunczfutok,
n
Jegyzet Hunczfut, jelentése: huncut Lásd: Ambrus Lajos, "A leghosszabb magyar káromkodás", in: Ambrus Lajos,Szókalauz, 56–62. Budapest: Kortárs Kiadó Széphalom Könyvműhely, 1996.
mint a hullát a saskeselyűk. – Erről egyébként majd írok annak idején bővebben. –  
  Különben ezennel vedd talmi irói ígéretemet (nem tudom, arra felé többet hiteleznek-e erre a közönséges polgári szónál?), hogy mihelyt el vonulnak fejem felől a
ratkói
Ratkó
villámterhes fellegek, azonnal felcsapok riporterednek s a mi hírt, tárczát, vezérczikket, verset s egyéb haszontalanságot viczinális járatu agyam termelni képes, azt mind elküldöm neked, a papírkosarad számára.  
  Addig is, míg e fenyegetésemmel rettegésben tartalak maradok kedves
nőd
Holics Janka
ő nagysága iránt mély tisztelettel s kézcsókkal, Hozzád meleg szívvel  
  szerető barátod  
 
Csók György
Csók György
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image