Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Hűtlenűl elhagytalak, – azt gondolod, pedig nem ugy van.  
  Sok ügy-baj foglal el meglehetősen, s nehezen esik egy levélbe beleakadni abban a kis időben, a mi u. n. szabad idő. Annyíval inkább, mert ezt a szabad időt rettenetesűl occupálja
n
Jegyzet Elfoglalja (latin).
rettenetes náth
Törölt
« asa »
ám
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
. S occupálja immár, jó órában legyen mondva, 14 nap óta, vagy pontosabban három hét óta. Közben a torkom is kihült-behült; láz is megnyaggatott, szóval a sas is megrugdosott, mint a példaszó mondaná az ilyen helyzetre. –
n
Jegyzet Utalás
Arany János
Arany János
Toldi estéje   első énekének hetedik versszakára: "Megavult az ős ház, a zápor lemosta, / Az idő, e vén sas szörnyen megrugdosta," Lásd: Arany János, "Toldi Estéje", in Arany János Összes művei, kiad. (I–VI) Voinovich Géza, szerk. (VII–XVI) Keresztury Dezső, (XVII–) Korompay H. János (Budapest: Akadémiai–Universitas, 1951–), 2:155–215, 158.
 
  Elég az ahoz, hogy az "Ezredév után"   arra a számra, a melyikre jött, későn jött, arra a számra, a melyik azután jöve, elfeledkeztem róla, amikor
figy.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
figyelmeztető
levelezőlapod
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
szóló 1900 novemberében kelt levelezőlapját nem ismerjük.
jött, már szintén későn jött.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ezredév után   c. versét
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
végül a Kisújszállás és vidéke december 16-ai számában közölte: M. [Móricz Zsigmond], "Ezredév után", Kisújszállás és vidéke, 1900. dec. 16., [4.]
Tárczát az inas üres óráiban napokkal előre kiszed, – ha van. A jövő számra nem tudom a társszerkesztőség (vagy micsoda) besorozta-é és szedi-é már a nyomdász inas, de azt hiszem, igen. – Mindenesetre valószínű, hogy igen. Ha azonban nem ugy volna, én nem mordulok érette. Olvasd el nyugodtan, bírálva, ellenséges indulattal azt a verset, mintha teszem ki a csuda írta volna, nem tudom, ki az irodalmi ellenséged, s akkor azt hiszem, nem fogod szeretni. Nincs benne elég igazság, azt hiszem. Szóval tudnék inkább beszélni róla. Ugy hogy ha közlik is csak egy rejtélyes M. betű lesz alatta. Mindazáltal, ha netán a mostani lapból kimarad, s te óhajtod nyomtatásban látni, hogy jobban bírálhasd, a jövő számra okvetlen kiszedetem. a
"K. és V."
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
"Kisújszállás és Vidéke"
megbirja, arról szó sincs.
n
Jegyzet A Kisújszállás és Vidéke 1893 és 1944 között megjelenő hetilap volt. Felelős szerkesztője Dr. Mészáros Gyula, helybeli birtokos-ügyvéd, főmunkatárs Pataky István gazdasági iskolai tanár, kiadó és laptulajdonos Szekeres József nyomdász. 1900-ban a követekező írások jelentek meg a lapban
Móricz Zsigmondtól
Móricz Zsigmond
: Margitka   , A bicska   . Forrás: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, kézirat, PIM M. 129., 47.; Szabó Lajos és Zsoldos István, Fejezetek Kisújszállás történetéből, A Damjanich János Múzeum közleményei 21-22., (Szolnok: Damjanich János Múzeum, 1969), 78.
De én téged és magamat néztelek, – s mi ugy hiszem, nem birjuk meg. – E tekintetben kényes vagyok egy kissé még a leghanyagabbul készült dolgoknál is; s az a hanyagság prózánál ritkán
szűl
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
oly érezhető bajokat, mint versnél. –  
 
Szász K
Szász Károly
. irja, hogy meghív valamelyik délutánra. Helyes volna ha megtenné; akkor ejtsd módját, hogy
Nagy Sándorékhoz
Egresi Nagy Sándor
is benézz.
n
Jegyzet Bizonyára
Egresi Nagy Sándorról
Egresi Nagy Sándor
,
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
kollégájáról van szó, aki 1900-ban a Közoktatásügyi Minisztérium Számvevőségének egyik számvizsgálója, később tanácsosa volt. Forrás: Budapesti cím- és lakjegyzék 12 (1900–1901): 203.
 
  Mit írjak még?  
  Azt, hogy jelen állapotával nem vagyok megelégedve.
n
Jegyzet A Móricz-család ebben az időben nehéz anyagi körülmények között élt, amit jól érzékeltetnek a fennmaradt levelek.
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
1900 októberi levelében írja
Móricznak
Móricz Zsigmond
, hogy
Móricz István
Móricz István
és
Dezső
Móricz Dezső
kevés pénzt kaptak a tanításból, a
családfő
Móricz Bálint
pedig nem találja a helyét, amióta
Sárospatakról
Sárospatak
elköltöztek. A
Móricznak
Móricz Zsigmond
küldött láda szerény tartalmáról tulajdonosa is ír
Pallagi Gyulának
Pallagi Gyula
szóló levelében, mely végül postázatlan maradt. A
Móricz Károly
Móricz Károly
és
Sándor
Móricz Sándor
taníttatásával összefüggésben felmerült gondokról jelen levélből tudunk.
Hiszen ők se, tudom, de én főként nem, s olyan szempontból, a mit ők tán nem figyeltek meg eléggé. –  
  Nevezetesen abból, hogy
a két kis fiu
tanittatásáról föltétlenűl gondoskodni kell valahogy.
Károly
Móricz Károly
és
Sándor
Móricz Sándor
nem nőhetnek fel napszámos cselédnek. Vagy polg. iskolát legalább, vagy gymnasiumi osztályokat végezniök kell. Szerintem ez ugy volna egyedűl lehető, ha
Patakra
Sárospatak
megint bemennének. Sehol sem oly olcsó a tanítás, mint
Patakon
Sárospatak
. Másutt a ruházat is sokba kerül. Kedves nem kedves dolog rájuk nézve, az mellékes; fő hogy szükséges.  
  A
gerepsét
Őrös
nincs rá eset, hogy megtartsuk.
n
Jegyzet
Gerepse
Őrös
vagy Gerebse-puszta Zemplén megyében Őrős határában található. Forrás: Barsi János, szerk. Magyarország történeti helységnévtára Zemplén megye (1773–1808) 2. köt. (Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1998), 1:244.
Móricz Bálint
Móricz Bálint
1899 októberében negyven hold földet vásárolt itt a
sárospataki
Sárospatak
ház áráért. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 210, 218, 219, 475.
Én ki vagyok merülve. Különben is megfontoltam, hogy nem járna haszonnal. Ott csak ugy lehet gazdálkodni, ha ott laknak; akkor
Károly
Móricz Károly
,
Ida
Móricz Ida
,
Sándor
Móricz Sándor
mi lesz?  
  Irjál haza ilyen értelemben; hogy győződjenek bele ebbe a gondolatba. Vagy másuvá kell menniök városra. Hiszen végre, ha
Debr.-be
Debrecen
mennének is én nem bánnám, de amiatt se látom jónak, hogy ott a fiuk tanittatása költségesebb minden tek.-ben, mint
Patakon
Sárospatak
. – Egyszóval, a fő ez, a taníttatni kell. –  
  Isten veled, mi megvagyunk baj nélkűl.
Laczi
Pallagi László
most havi 30
frtot
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot
kap.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
monográfiájának elszórt utalásaiból képet kaphatunk az idősebb nagybáty,
Pallagi László
Pallagi László
helyzetéről. Ezek szerint
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
a levél megírása idejében, 1900 őszén fordult legifj.
Szász Károlyhoz
Szász Károly
, hogy
bátyja
Pallagi László
számára telekkönyvi állást szerezzen: "
Laci
Pallagi László
testvérem, aki most letette a telekkönyvi vizsgát, […] egy korona napidíjból tengődik
Kisújszálláson
Kisújszállás
" Idézi: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 269.
Lászlónak
Pallagi László
végül
Szilágysomlyón
Szilágysomlyó
sikerült olyan állást kapnia, amelyből el tudta tartani családját- Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 269.
Szász Károly
Szász Károly
ezúttal nem tudott segíteni. Forrás: Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 335.
Csókol számtalanszor  
  szerető bátyád
Gyula
Pallagi Gyula
Aláírás
 
 
Kisujszállás
Kisújszállás
, 1900. nov. 28.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image