Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Édes
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Alig bocsátottam utnak egyik levelemet,
n
Jegyzet Lásd
Móricz István
Móricz István
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1900. november 27-i levelét.
ímé a másik.  
  Örömmel vettem észre, hogy hasonlóan az , itt is nagy mértékben űzik a szövés fonás mesterségét, nem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
úgy mint
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ott, hanem eladásra, s így kenyér kereseti szempontból is.
Imregen
Imreg
csak saját szükségükre.  
 
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
is fon, s sok kedves szórakozást nyujtok neki ez alatt az „Oknyomozó
tört.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
történelem.”
n
Jegyzet Az Oknyomozó történelem  
Móricz István
Móricz István
tankönyve volt. Mangold Lajos, A magyarok oknyomozó történelme: A középtanodák 8. oszt. számára (Budapest: Franklin-Társulat, 1896).
stb. olvasásával. Azt tapasztaltuk azonban, hogy roppant szaporátlan, s hálátlan mesterség ez így orsóval fonni, s jobb volna „kerekes guzsalyról”
n
Jegyzet Rokkáról (népi, régies).
gondoskodni.  
  Eszembe jutván a te buzdító beszéded ez ügyben, azzal az értelmes, s szívre-ható kéréssel leplek meg, hogy szíveskedj utasítást adni arról, hogy miként kell kerések
 [?]
[unclear1]
utján szerezni ilyesmit, – nem pénzért, mert úgy itt is kaphatni – hogy emlékezetessé váljék ittlétem, mely azt hiszem rövid ideig tartó lesz a nép emlékében. Az „ilyesmit” kifelyezés jelenti a kerekes guzsalyt és szovatát
v
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
vagy
szátvát.
n
Jegyzet Szövőszéket (népi, régies).
 
  A második ok penig, mely buzgat a tett erőre ez: „Szeretnék egy kis emléket hagyni ittlétem emlékeztető jeléül. Szeretném befásítani az iskolát ill. ennek udvarát és kertjét, s a faluba is prezentírozni egy nehány
darabot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
darabot."
Hát ez miként sikerülhetne? Talán a magas minisztérium szolgálna illő kérelem utján nehány szár ingyen csemetével. Ha ez sikerülend, ugy azt fogják mondani a hívek hogy „Legyen áldott a ki jött az Úrnak nevében. Apollon öntözöt
 [?]
[unclear1]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
  Mer hiszen jó volna ha kéne, de ha nincs.  
  Hogy vagy
Darányi
Darányi Ignác
úrékkal?
n
Jegyzet (1849–1927) ügyvéd, 1881 és 1905 között a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője, 1895-től 1903-ig földművelésügyi miniszter. Minisztersége idején emelkedett a mezőgazdaság fejlesztésére fordítható költségvetés összege, szaktörvényeket hozott, melyek a gazdálkodás korszerűsítésére irányultak, azonban szociálpolitikai, munkajogi tartalmú törvényei széleskörű tiltakozást váltottak ki.
 
  Mer tudod olyan ez a nép, a ki lehuzza a papot a szószékből. Egy kicsit czuczulista
n
Jegyzet Szocialista (gúnyos).
nagyon.  
  Emlékezel-é mit mondtál egykor a szekeren, mikor
Ujhelyből
Sátoraljaújhely
jöttünk, – jövendettél –: „Ismered é a
boldogfalvi
Boldogfalva
lévita 'istóriáját”?  
  Hát ha nem egészen úgy is, de valahogy.  
  Olyan itt a nép, mint ott volt kezdetben. Soha korhelyebb falut nem láttam ennél, fogalmad sincs rólla, de dolgosabbat sem. Ugy-é nem fér ösze a kettő? A mit keres megiszi.  
  Nem ad ez az Isten igéjére semmit. Van egy áldott jó és jámbor fiatal papja, de majd megeszi.  
  Tiszta
ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
falu. Vagy négy
kath.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katholikus
család van benne, s azt mondja, hogy az akkor maradt itt, mikor a
ref.ok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
reformátusok
üldözték a
kat.okat,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katolikusokat,
s ezek a padlásra bujtak, nem tudtak szaladni a többi után, itt rekedtek.  
  Azt írtad,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Móricz Istvánnak
Móricz István
szóló, 1900 novemberében vagy decemberében írt levelét nem ismerjük.
hogy nem tudod nem pótló vizsgára készülök é? Isten ments
Törölt
« ? »
, nem elég nékem a magam baja, hogy még a máséval is törődjem, azért kérdezősködtem a könyvekről, hogy soha híröket nem hallám. Soha élvezetesebb tantárgyam nem volt az
Irod. tört. nél.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Irodalomtörténetnél.
Mondd csak, miket olvassak el a mi okvetlenül szükséges az éretségihez, a mit itt megkeríthetek. Irj egy kis latin fordítandó dolgozatot, hadd törjem ezt a jó okos eszemet.  
  Szervusz.  
  Csókol szerető testvéred
Pista
Móricz István
Aláírás
.  
  1900. Decz. 5.  
  Mivel lepsz meg a névnapomra? Várom mit hoz a Jézuska? A rokknak
n
Jegyzet Kabát (régies). Vö. Ortutay Gyula, főszerk., Magyar Néprajzi Lexikon, 5 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977–1982), 3:601–605, 601.
nézz utánna, mert itt kell csináltatnom. Rövid időn. Után néztek
 [?]
[unclear1]
Tánvan Tán van a templomba.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Tisztelem
Majtényit
Majthényi Miklós
!? Szereted a halat? Vasárnaponta eszünk. Látogasd meg
Sz. mérnök urat
Sz. mérnök úr
a kivel
Ungváron
Ungvár
találkoztam. Jársz é színházba, múzeumba, könyvtárba? Ejnyede megcsípett
 [?]
[unclear1]
egy bolha a hátam mellett. Láttál e sok tudóst? Irj hamar kérdéseimre, s egyébre is.  
 
Pista
Móricz István
Aláírás
okl. n. i
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
oklevél nélküli
tanító  
 
Imregre
Imreg
tanítót vittem
Laki Zoltánt
Laki Zoltán
. A főúr majd megöl a 60
frt. ból
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintból
még egy vasat sem látott.
Válasz
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Válassz
nekem egy jó téli rukkot, s küld el, gondolod milyen kell nekem.
Meleg legyen, jó is, csinos is, olcsó is.
küldd e majd kiváltom
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Akkor nem csináltatok itt drága hitványat. Hogy van a ruha álományod? Az enyém sehogy sem. Vasárnap
Patakon
Sárospatak
Betlen ünnepély.
n
Jegyzet A sárospataki főiskola diákjai 1900. december 8-án,
Sárospatakon
Sárospatak
jótékonysági ünnepélyt rendeztek a "Bethlen-szobor alap" javára, abból a célból, hogy
Nagyenyeden
Nagyenyed
felállítsák az
erdélyi fejedelem
Bethlen Gábor
szobrát. A terv meghiúsult. A ma
Nagyenyeden
Nagyenyed
található Bethlen-szobrot –
Ion Irimescu
Irimescu Ion
munkáját – csak 1982-ben avatták fel. Forrás: "Bethlen-ünnepély Sárospatakon", Protestáns egyházi és iskolai lapok 43 (1900): 798–799.; "Bethlen Gábor szobra Nagyenyeden", Népszava, 1982. aug. 4., 8.
Ott leszek.  
  Küldhetnél egyuttal egy kis kék írópapírt vagy 100 ívet.  
  De nagy szél fú! korcsolyázni lehet. Hát ott? Ott van é a korcsolyád. Fekete bundát küldj azt mondja
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
, meg egy jó téli kalapot. Az is igen rossz az enyém, kár itt venni.  
  Az iskolám rossz lesz. Nem járnak a gyerekek, bár kiadtam a kimutatást. 140 közül öszesen 40, ez is rendetlenül. Rossz a lakásunk, az utcza víz a konyhán foly keresztűl. A káposzta már savanyu. A tyukok keveset tojnak. A tehén rúg, de azért küszködik
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
. Ma konyhát meszelt
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
, sokat fárad.  
  Be van szántva 14 hold földem. A buza vetés szebb mint a papomé, majd meg öl érte. András estvén reggelig mulattunk nálla. Sok vendége volt. Sokat papolok helyette. Az éneklés a megölő gyilkosa a melyemnek. Minden reggel. Vasárnap. Siket a templomunk.
 [?]
[unclear1]
 
  A miről a másik levélben írtam írj pontosan ismételve kérlek. Álló íráshoz
n
Jegyzet Értsd: álló betűkkel való íráshoz.
még nem értek hihetőleg nem is fogok. Megmarad már a milyen van.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
korábbi, 1900. november 27-ei levelére utal vissza.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image