Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  VII, Kerepesi-út 54.  
  Monsieur  
  Monsieur  
  Le Professeur
Ignace Kont
Kont Ignác
n
Jegyzet
Kont Ignác
Kont Ignác
(1856–1912) irodalomtörténész, bibliográfus. Munkásságának fő célja a magyar kultúra (elsősorban az irodalom) franciaországi megismertetése, népszerűsítése volt. 1902-től a
párizsi
Párizs
Sorbonne-on a magyar nyelv és irodalom magántanára, 1907-től rendes tanára. Működése alatt vált hivatalossá az egyetemen a magyar oktatás. Legfontosabb munkája a magyar vonatkozású francia művek bibliográfiája, a Bibliographie française de la Hongrie (1521–1910)   . Forrás: Kiss Sándor, Kont Ignác (Debrecen: [s.n.], 1935).; Szentmihályi János, "A hungarica-bibliográfia néhány problémája", Magyar Könyvszemle 74 (1958): 109–117, 110–111.; Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:965.; Cz. Farkas Mária, "Kont Ignác és nyelvtankönyve", Hungarológiai Évkönyv 9 (2008): 49–60.
 
  26 rue Baudin, 26.  
 
Paris
Párizs
 
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Mélyen tisztelt
Uram
Kont Ignác
!
n
Jegyzet A levél korábbi fogalmazványa a PIM kézirattárában található az M. 100/2617-es jelzeten. Mindkét fennmaradt változat keltezetlen, jelen variánsra azonban
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
utólag rájegyezte a megírás évét: "1906". Egyik, 1906-os naptárába feltehetően éppen a levélírás teendőjét jegyezte fel a június 5-ei dátumhoz: "Kont – tervezése". Erre a jegyzetre hagyatkozva mindkét fogalmazvány 1906. június 5-re tehető. Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.
 
  Szives bocsánatát kérem, midőn a következő dologban bátor vagyok kegyes tanácsát kérni.  
  A Kisfaludy Társaság megbizásából
Szatmár
Szatmár vármegye
megyében egy kötetre való népköltési anyagot gyűjtöttem;
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– egyik 1906-os naptára szerint – február 23. és március 10. között járta
Szatmár vármegye
Szatmár vármegye
településeit, a népköltészeti anyagot május 24. és 29. között tisztázta, a kötetet pedig még aznap elküldette
Vargha Gyula
Vargha Gyula
részére
Móricz Dezsővel
Móricz Bálint Dezső
. A kötet rendezése évekig elhúzódott,
Móricz
Móricz Zsigmond
több ízben is küldött tisztázatot a Kisfaludy Társaság
titkárának
Vargha Gyula
, aki mindannyiszor visszaadta további kiigazítások céljából, így végül az
író
Móricz Zsigmond
életében nem jelenhetett meg. A kötet tisztázatait nem ismerjük. Az
író
Móricz Zsigmond
nagyszabású anyaggyűjtésének fennmaradt dokumentumaiból
Katona Imre
Katona Imre
és
Voigt Vilmos
Voigt Vilmos
adott közre egy kétkötetes válogatást 1991-ben: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény 17–18 (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991). Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82. Vö.
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1904. augusztus 22-i levelének vonatkozó jegyzetével.
a jövő év folyamán fog megjelenni a Társaság kiadásában.  
  Rendezés és tanulmányozás közben összehasonlitás kedveért a német népköltészetet is vizsgáltam s a francziát is szándékozom tanulmányozni.
n
Jegyzet
Kont Ignác
Kont Ignác
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
küldött válaszát nem ismerjük, illetve nincs tudomásunk róla, hogy az
író
Móricz Zsigmond
később a francia népköltészetet is tanulmányozta volna.
 
  Azomban a
budapesti
Budapest
könyvtárak meglepően szegények e tekintetben. Majdnem semmit sem találtam; a franczia népköltést sajnos nem tudom megtalálni nálunk.  
 
Szily Kálmán
Szily Kálmán
urral beszéltünk erről a dologról, s ő tanácsolta, hogy kérjem meg Önt, hogyha tulságos alkalmatlanság nem volna, méltóztassék némi információt adni, honnan ismerhetném meg a franczia népköltészet történelmét, irodalmát s egy pár főbb gyűjteményt.  
  Nem kérek teljes
Törölt
« bibliografiát »
repertoriumot
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
világért sem, ha nagy munkával járna annak összeállitása ugyis egyelőre csak az volna a czélom, hogy egy olyan gyüjteményt kapjak, mint nálunk pl. az
Arany
Arany László
-
Gyulai
Gyulai Pál
-
Vargha
Vargha Gyula
szerkesztette gyűjtemény   , (a Kisfaludy Társaságé.)
n
Jegyzet A Magyar népköltési gyűjtemény c. sorozatról van szó, amelynek első kötetét
Arany László
Arany László
és
Gyulai Pál
Gyulai Pál
jegyzi, a sorozat szerkesztője
Vargha Gyula
Vargha Gyula
volt: Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből, szerk. Arany László, Gyulai Pál, Magyar népköltési gyűjtemény 1 (Pest: Athenaeum, 1872).
 
  S egyuttal igen kérném méltóztassék megjelölni a kiadót és az árat is, mert
Szily Kálmán
Szily Kálmán
ur "ha nem tulságos Drága" szivesen megrendeli például a legjellemzőbb gyűjteményt az akademiai könyvtár számára.
n
Jegyzet
Szily Kálmánt
Szily Kálmán
1905. április 6-án nevezték ki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának főkönyvtárnokává. 1924-ig betöltött hivatali ideje alatt a könyvtár gyűjteménye másfélszeresére nőtt. 1905 május 29-én előterjesztett munkatervében a magyar nyelvű irodalmon kívül a tudós társaságok és egyesületek kiadványainak, folyóiratoknak s az "Összes munkáknak" a megszerzését tűzte ki célul. Forrás: Ilosvay Lajos, "Szily mint főkönyvtáros (1905–1924)", in Gazda István, szerk., Szily Kálmán emlékezete (1838–1924): Tudományos munkásságának kronológiája, Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 33 (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002): 91–94.
Esetleg
Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán
urat az Egyetemi Könyvtár szerkesztőjét is sikerül megnyernem, hogy más gyüjteményt megszerezzen.
n
Jegyzet
Ferenczi Zoltán
Ferenczi Zoltán
(1857–1927) irodalomtörténész, az MTA tagja, 1899 és 1925 között az Egyetemi Könyvtár igazgatója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 1:499.
 
  Ezek után ezer bocsánatot kérve  
  maradok mélyen tisztelt  
  Uramnak  
  alázatos szolgája  
  igaz tisztelője  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  hirlapiró  
  Az Ujság, az Urania stb. munkatársa  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a borítékon:

1906.
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.1   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.2   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.3   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.4   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.5   X (Close panel)
image
/o:mzs-lev.tei.780/4b10.6   X (Close panel)
image