Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Most semmi különösebb okom nincs a levél írásra, de ha kívánod, megklaszifikállok
n
Jegyzet Egyedi szóalkotás. Értsd: kategorizálok (latin).
az eddigi tanulásom eredményéről. Tehátlan halld:
n
Jegyzet A Kisújszállási Főgimnázium évkönyve osztályonként, tanegységekre lebontva tartalmazza az előírt tankönyveket és irodalmat a kiadásra vonatkozó adatok megjelölése nélkül.
Móricz István
Móricz István
alábbi listáját az 1900–1901. tanév évkönyve alapján egészítettük ki, illetve korrigáltuk: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 76–80. Az általa feltételezhetően használt kiadások adatait az OSZK katalógusa alapján adtuk meg.
 
  VII. osztályról.  
  Vallástörténeti (összehasonlító)   könyvem
n
Jegyzet Gergely Károly, Összehasonlító Vallástan a gymnasium VII. osztálya számára (Debrecen: Csokonai, [s. a.]).
nincs. Nehéz é ez?  
  Magyar: Poetikából tudom mind azt a mit tanulni kell. Ugy hiszem, ebből nem kell egyébb.
n
Jegyzet A Magyar nyelv tananyagát a "lyrai epikai és drámai költ. összes műfajai" képezték, a kötelező olvasmányok
Shakespeare
Shakespeare William
Julius Caesara   ,
Molière
Molière
Fösvénye   és
Katona József
Katona József
Bánk Bánja   voltak. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 77.
 
  Latin:
Vergil
Vergilius Maro Publius
Aeneisze   nincs meg nekem.
Cziczeróbúl
Cicero Marcus Tullius
tudom fordítani, már át vettem Cat elleni I   és IVik beszédet   .  
  Német.
Schiller
Schiller Friedrich
Az Orlénans-i szűz   . Ebből tudok vagy 10 felvonást fordítani. Kell é több belőle?
n
Jegyzet A Kisújszállási Főgimnázium értesítőjében német nyelvből sem a hetedik, sem a nyolcadik osztályos tananyagban nem szerepel
Schillertől
Schiller Friedrich
Az orléans-i szűz   . Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 78, 80.
Gyula
Pallagi Gyula
bátyám azt mondta, illetve írta, hogy nem kell több
könyv
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ebből, a németből.  
  Görög: Nincs Herodótom   .
n
Jegyzet Geréb József, szerk., bev., jegyz., Görög-prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon irataiból: A gymnasium felsőbb osztályai számára (Budapest: Eggenberger, 1897).
Odisseából   a VI és IXiket már lefordítottam. Kell é több, vagy csak ezt gyakoroljam
n
Jegyzet A Kisújszállási Főgimnázium értesítője szerint összesen 1600 sort kellett teljesíteni az Odüsszeia I., V., VI., IX., XI. és XVII. énekéből. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 77.
 
  Számtan: Ugy vagyok vele, mint a macska a forró kásával csak kapdosok belőle valamit, de borzasztó nehezen megy a fejembe mind számtan, mind a Geometria. Hisz ebből nem tesz ki 100 lapot a kettő együt, mégis odaadnám a többiért. Ezzel mit csináljak. Nem jó volna é, ha a mit nem értek, megírnám neked, s tételről tételre megmagyaráznád. De kár, hogy oly messze vagy.  
  Phizika. Ezzel megint furcsán vagyok, csak a levezetése gonos
 [?]
[unclear1]
, mint a czigánynak télen a szél. Az első száz oldal csupa levezetés. Nem tudom ezzel mit csináljak, ugy kiment a fejemből. No de nem azért mondom, mintha megretiralnék
n
Jegyzet Meghátrálnék (német).
tőlle, hanem azért is legyőzöm, könnyebb ez az algebraéknál. Furcsa: Ezt a VII és VIII. osztályokban is tanulják, hát ebből 200 lapot kell tanulni, vagy hogy? Ugy vagyok most vele, mint a kinek fele büntetésit elengedték, s alkudnék a hajduval, hogy még abból is símítson el valamit. – Tudod falun a pletyka stb – székhelyén az ember akarat nélkül is anekdotázik, ne biráld hogy sikkerült é vagy nem.  
  Erre is sok bélyeg menne el, ha mindent kérdeznék a mit nem tudok belőle. Ott tanulom élvezettel, a hol nincs levezetés.  
 
Pol. földr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Politikai földrajz.
Ezen már tul estem, könyebb végét fogván a dolognak ezt már becsaptam.  
  Ebben az osztályban a
Szám
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Számtanon
és
Ch.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
kémián
kívül mindennel rendbe vagyok.  
  VIII. osztály  
  Vallás
Prot egyh. tört:
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Protestáns egyháztörténet.
Ez a kis ujamba van 3 év óta, tudom mint a vízfolyás mindenütt.  
  Magyar: Az irodalmat tanulmányoztam. Ugy tettem mint a rák hátulról kezdtem tanulni, s egy lappal mindig előbb jöttem, nem lévén nagy örömöm annak a gyerekségnek tanulásában a mit még 3ad év is tudtam, így esett meg az
esett,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
eset,
hogy hátulról visszafelé
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a 114ik lapnál voltam, no ezen nem busulok, ez is rendben.
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
1900. november 27-i levelének lapszámutalásából világos, hogy
Góbi Imre
Góbi Imre
könyvének 1892-es kiadását használta: Góbi Imre, A magyar nemzeti irodalom története: Középiskolák számára ( Budapest: Franklin, 1892).
 
  Latin. Semmi féle latin könyvem nincs, csak igaz az ódák,
Horátiusé
Horatius Flaccus Quintus
. Ebből tudok könyvnélkül 8at, fordítani vagy 12őt.
Elégé.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Eléggé.
Még a tavalyi tudományom, de előszedvén a füzetöt
 [?]
[unclear1]
, már tul vagyok rajta.
n
Jegyzet A nyolcadik osztályban latin nyelvből
Horatius
Horatius Flaccus Quintus
munkáin túl
Tacitus
Tacitus Cornelius
szemelvényeit kellett olvasni. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 79.
 
  Német. Ebből is csak egy könyvem van. Az is Herman és Dorothea   . Jó é ez?
n
Jegyzet
Goethe
Goethe Johann Wolfgang von
műve a VII. osztályosoknak volt kötelező olvasmány. Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 78, 80.
Ebből már fordítottam vagy 10 lapot.
Gyulabátyám
Pallagi Gyula
azt írta, hogy akármit el lehet
 [?]
[unclear1]
fogadni, csak tanuljam. S tanulom. Többet tudok németből mint
pataki
Sárospatak
diák koromban. Igaz hogy idő hozza a tudományt.  
  Görög. Ehhö
 [?]
[unclear1]
van egy Iliasom   . Egyebb semmi. Ebből még nem fordítottam semmit, de van fordításom hozzá, egy nap alatt jót haladhatok belőle. A görög nyelvtant tanulmányozom. Más könyvem nincs belőle. Kell é több.
n
Jegyzet Görög nyelvből a nyolcadikosoknak az Iliász   mellett tananyag volt a
Szókratész
Socrates
előtti görög bölcselet, és olvasniuk kellett
Platón
Plato
dialógusait, a Szókratész védőbeszédét   és a Kritónt   . Forrás: Pallagi Gyula, szerk., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1900–901. tanévről, (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1901), 79.
 
  Számtan. Phűűűű – – Ez még a kurucz világ az egész kapcsolástan
stb
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
alig 30 oldal, de már ez olyan nekem mint a prepának a logaritmus. De ez sem kő vágás. Hát még a geometria? erről ne is szóljunk. Mit gondolsz nem volna é jó pl. egy theologust kihozni vagy 2 hétre – colloquatió után kijönne – pl.
Vircsiket
Vircsik András
vagy
Simon Józsefet
Simon József
,
n
Jegyzet
Móricz István
Móricz István
gimnáziumi ismerősei, 1899-ben VII-es gimnazisták voltak
Sárospatakon
Sárospatak
. Forrás: Sárospataki lapok, 1899. jún. 26., 564.
hogy magyarázna valamit. Mint látod, mindennel rendbe lennék a rendes időre, csak a Szám s Physikától félek. A vakátiót a gyerekeknek Május 15én kiadhatom. De hely! legyek én csak éretségis, akkor… akkor… akor… mit is mondjak, neked prezentelem a vadonat jól járó és szépen ketyegő órámat, a mit már már kezdek megunni.  
  Phisika? Kérdeztem fentebb. Szólj, válaszolj?…  
  Oknyomozó
tört.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
történelem
n
Jegyzet A magyarok oknyomozó történelme   c. tankönyv.
Ezzel is ugy jártam mint a mádi zsidó.
n
Jegyzet Semmivel sem jutott előbbre. Forrás: O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások (Budapest: Gondolat, 1966), 457.
Mátyás
Hunyadi Mátyás
király udvaránál kezdtem, s jót vagy 80 oldalt haladtam innen, s ekkor veszem észre, hogy előről kell kezdenem, s ott hagynom most, de baj ez.  
  Lélektan: Ez a legkedvesebb tantárgyam. Három nap alatt a végin leszek. Igen szép és kedves tantárgy.  
  Gondolkodás tan: Ebbe is belefogtam, vagy 30 oldalt tudok belőle, ettől sem félek. Szóval szépen rendbe jönnék májusra mind a két osztállyal, a Szám és Phizika nélkűl, de ezzel sok bajom van. Lábor omnia vincit.
n
Jegyzet Labor omnia vincit improbus (latin): a szívós munka minden akadályt legyőz.
Vergilius
Vergilius Maro Publius
szállóigévé vált mondása a Georgica   első könyvének 145–146. sorában szerepel.
Lakatos István
Lakatos István
fordításában: "A durva / munka legyőz mindent, ha szorít nyomorunkban a szükség." Vergilius, "Georgica: Első könyv", in Vergilius, Összes művei, ford., jegyz. Lakatos István, utószó Borzsák István, A világirodalom klasszikusai (Budapest: Európa könyvkiadó, 1984), 39–54, 43.
 
  Térjünk más dologra.
Édes anyám
Pallagi Erzsébet
Kisujszálláson
Kisújszállás
van, nem tom mikor jön haza.
Gyulabátyám
Pallagi Gyula
kézfogózott.
n
Jegyzet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
és párja,
Szilágyi Juliska
Szilágyi Julianna
eljegyzése 1901. január 15-én volt, esküvőjük 1901. április 9-én. Előbbit
Móricz Dezső
Móricz Dezső
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írt 1901. jan. 22-i leveléből, utóbbit
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
Móricznak
Móricz Zsigmond
szóló 1901. márc. 13-i leveléből tudjuk.
Azt hiszem hallottad. Már gratuláltam neki.
Dezső
Móricz Dezső
tanul. Jól érzi magát. Pénzünk kevés van. Reményünk anyi hogy a jövő héten szednek vagy 150-200
frtot.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
forintot.
De kevés a remény.
Ida
Móricz Ida
jól ír.
Károly
Móricz Károly
a kis gazda a háznál.
Édesapám
Móricz Bálint
a szakácsné. A hiányzó könyvek közül a melyiket érdemesnek látod küldd el. Irja
Sabromszkinál
Sabromszki
 [?]
[unclear1]
voltál? Szervusz Csókol szerető testvéred
Pista
Móricz István
Aláírás
 
  Nézz utánna a szövőszéknek, írj rólla, mert temérdek a fonalunk.
Pista
Móricz István
Aláírás
 
 
Nagyszerű korcsolya pályánk van. Korcsolyázok.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

Szentes
Bodrogszentes
Törölt
« 189 »
1900
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
dec
[kézváltás] Móricz Zsigmond
A datálás indoklása: A levél szerint
Pallagi Erzsébet
Pallagi Erzsébet
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
és
Szilágyi Julianna
Szilágyi Julianna
eljegyzése alkalmából –
Kisújszálláson
Kisújszállás
tartózkodik.
Pallagi Gyula
Pallagi Gyula
1901. január 22-ei levelében számol be
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
édesanyja
Pallagi Erzsébet
előző napi, azaz január 21-ei érkezéséről. Jelen levél így e napot követően, 1901. január 21. után keletkezhetett, vagyis
Móricz
Móricz Zsigmond
utólagos datálása téves.

 
image
image
image
image