Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Magyarország Vármegyéi és Városai  
  (Országos Monografia)  
  szerkesztősége és kiadóhivatala  
  A
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
belügyminiszter 84189/1907. sz. a., a vallás- és közoktatásügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 8342. és 729. eln. sz. a., a földmivelésügyi
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
miniszter 31835/VII. 2. b. és 12182. eln. sz. a., a
m. kir.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
magyar királyi
pénzügyminiszter 846/P. M. sz. a. és
Magyarország
Magyarország
herczegprimása 1663. sz. a. ajánlja körrendeletileg az érdekelt köröknek.  
  Telefon-szám 93-50.  
  Postatakarékpénztári számla 4150.  
 
Budapest
Budapest
190
8. junius 3.
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
  V., Magyar
Tud.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Tudományos
Akadémia-épület.  
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
!  
  Sulyos teherként nehezedik lelkemre a Kisfaludy Társasággal szemben levő kettős adósságom. Sajnos egyiket sem tudom hamar leróva; hivatalom sőt hivatalaim naponként 8-10 órára lefoglalnak s nincs szabadságra módom.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
ekkor még Az Ujság gyerekrovatát szerkesztette, illetve az Országos Monografia Társaság segédszerkesztője volt. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:335.
De a kunsági gyűjtést az ősszel ugy hiszem elvégezhetem,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Beöthy Zsoltnak
Beöthy Zsolt
írt 1907. március 20-ai levelében kért támogatást a tervezett kunsági gyűjtőútjához.
Csanak Dóra
Csanak Dóra
kutatásai szerint a Kisfaludy Társaság 1907. május 29-ei ülésén háromszáz korona összeget szavazott meg számára.
Móricz
Móricz Zsigmond
jelen levele megírásáig nem tudta megvalósítani az utat, később,
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
küldött 1909. február 20-ai levelében két sikertelen kísérletéről számol be. Valószínű, hogy a kunsági népdalgyűjtésre végül nem kerített sort. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:331.
októberben kapok vakácziót, s a
szatmári
Szatmár vármegye
kötet rendezésével egyre haladok.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– egyik 1906-os naptára szerint – 1906. május 24. és 29. között tisztázta a kötetet, melyet még aznap elküldetett
Vargha Gyula
Vargha Gyula
részére
Móricz Dezsővel
Móricz Bálint Dezső
. A tisztázatot bizonyára visszakapta további javítások elvégzésére.
Beöthy Zsoltnak
Beöthy Zsolt
küldött 1907. március 20-ai levelében az év őszére ígérte a kötet benyújtását,
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
jelen levele mellett 1909. február 20-án is türelmét kéri. A kötet végül
Móricz
Móricz Zsigmond
életében nem jelent meg, tisztázatait nem ismerjük. Az
író
Móricz Zsigmond
nagyszabású anyaggyűjtésének fennmaradt dokumentumaiból
Katona Imre
Katona Imre
és
Voigt Vilmos
Voigt Vilmos
adott közre egy kétkötetes válogatást 1991-ben: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény 17–18 (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991). Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82.
 
  Bátor vagyok ezuttal mellékelni egy füzetet a
szatmármegye
Szatmár vármegye
néprajzából   , a mely különlenyomat a szatmári monografia-kötetünkből   .
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Szatmár vármegye népe (Budapest: Országos Monografia Társaság, 1908).
A duplumot a Kisfaludy Társaságnak szántam; a melynek érdeme vagy inkább a melynek tartozom köszönettel s hálával, hogy megismerhettem a vármegyét.  
  Ezzel maradok Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
jóakaratát továbbra is kérve, igaz, mély tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1908
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image