Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Dr.
Knezovits Adolf
Knezovits Adolf
n
Jegyzet
Knezovits Adolf
Knezovits Adolf
(?–1922) ügyvéd. A Pannónia Magyar Irodalmi Intézet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
elleni perében az írót képviselte. Halálának hírét lásd: Budapesti Közlöny, 1922. dec. 3., 2.; Igazságügyi Közlöny 31 (1922): 658.
 
  ügyvéd  
 
Budapest
Budapest
, VIII., József-körut 43.  
  Telefon: 55-11.  
 
Budapest
Budapest
, 190
typewriting
 
  Kedves
Barátom
Móricz Zsigmond
!  
 
Törölt
« A p »
P
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
annoniának
n
Jegyzet A Pannónia Magyar Irodalmi Intézet
Strasser Bertalan
Strasser Bertalan
könyvkereskedő és
Kramer Mór
Kramer Mór
könyvterjesztő közös cége. Forrás: Budapesti cím- és lakjegyzék 20 (1908), 643.
Ellened indított perében legnagyobb sajnálatomra arról kell értesitenem Téged, hogy a biróság itélettel arra kötelezett, hogy felperesnek 8 nap alatt végrehajtás terhével 152 korona
tökét
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tőkét
annak 1908 október 1-től járó
5%
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
kamatait és 33
K.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Korona
60 fillér perköltséget fizessél. – Ezt az összeget még abban az esetben is meg kell fizetned, ha az itélet ellen felebbezéssel is élnél. Azért légy szives a fenti összeget nekem póstafordultával beküldeni, hogy felperes követelését kiegyenlithessem, mert különben végrehajtást fog Ellened kérni. –
n
Jegyzet A per részleteit nem ismerjük.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Pannónia Intézet javára megítélt összeget kifizette, amint az
Gáspár Izidornak
Gáspár Izidor
, a felperes ügyvédjének
Knezovits Adolf
Knezovits Adolf
részére küldött 1909. január 22-ei leveléből kiderül. Gáspár Izidor, Knezovits Adolfnak, Budapest, 1909. január 22., PIM Kézirattár, Móricz Zsigmond-hagyaték, M. 100/3114.
 
  A biróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy megtévesztés nem forog fenn, mert az aláirási ivben, melynek másolatát
Krecsméry
Krecsméry
ba
Törölt
« t »
rátunknak
n
Jegyzet Nem sikerült azonosítanunk.
beküldöttem világosan rajta van, hogy a jövedelem egy része fog csak a hirlapirók javára fordittatni. Neked pedig mint intelligens embernek
tudnok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tudnod
kell, hogy az általad aláirt megrendelő jegy tartalmazza a valóságot, nem pedig az, hogy az ügynök mit mondott az
Törölt
« o »
O
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
tthon kör
n
Jegyzet Az Otthon Írók és Hírlapírók Köre 1891-ben alakult meg
Solder Hugó
Solder Hugó
kezdeményezésére, első elnöke
Rákosi Jenő
Rákosi Jenő
volt. Forrás: A Pesti Hirlap lexikona: A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben (Budapest: Pesti Hírlap, 1937), 809.; Csikay Valéria, "Otthon-Kör", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1529.
nevében. Én az itéletet nem találom helyesnek,
Törölt
« hanem »
és
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
amennyiben óhajtod meg fogom felebbezni. Egyuttal annak a közlésére kérlek, hogy a
z
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iv aláirásakor nem volt e
Törölt
« u »
ú
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
gy összehajtva, hogy a felső részt látni nem lehetett, vagy az ügynök nem mondotta-e, hogy az iv tartalmától
Törölt
« előzőleg »
eltérőleg
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
az egész jövedelem az
Törölt
« o »
O
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
[kézváltás] Knezovits Adolf
tthoné lesz. –  
  Szives válaszodat póstafordultával várva maradok  
  Szivélyes üdvözlettel  
  igaz hived  
 
dr
Knezovits
Knezovits Adolf
Aláírás
[kézváltás] Knezovits Adolf
 
  ügyvéd.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image