Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Ujság  
  Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
!  
  E levél átadója
Pál
Holics Pál
első éves joghallgató, a ki sógorom. Az ő érdekében azzal a kéréssel vagyok bátor Méltóságos
Uramhoz
Vargha Gyula
fordulni, hogy méltóztassék őt fölvenni napidíjasnak a Statisztikai Hivatalba.
n
Jegyzet
Holics Pál
Holics Pál
megkapta az állást, amint az
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
küldött 1909. október 2-ai leveléből kiderül. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:339.
 
  Szorgalmas, jóakaratú és tehetséges fiú (az egyetemen mind a két féléven tandíjmentes.) És nagyon szegény. Özvegy
édes anyját
Szklenár Teréz
neki kell segítenie s mostanáig semmi keresete sem volt. A mult évben szolgálta le az önkéntesi évét
n
Jegyzet Vö.
Szklenár Teréz
Szklenár Teréz
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
és
Holics Jankának
Holics Janka
küldött 1908. január 2-ai levelével.
s ekkor, valamint azóta az én háztartásomban él. Ugy hogy az ő fölvételével, velem is jótéteményt tenne Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
.  
  Kérésem ismételve, magamról óhajtok még egyetmást mondani.  
  A jövő hónap elsejétől hivatali lekötöttségemnek egy részétől fölszabadulok. A „Vármegyéknél” nem járok be, hanem idehaza végzem el a munkámat.
n
Jegyzet
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
már pár hónappal korábban, 1908 decemberében lemondott a Monografia Társaság segédszerkesztői állásáról, és ettől kezdve 1910-ig már csak tanulmányokat írt a Magyarország Vármegyéi és Városai   c. sorozat készülő köteteibe. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 467.
Önálló részeket irok s szerkesztek nekik. Igy lesz időm rá, hogy eleget tegyek a Kisfaludy Társaságnál levő kötelezettségemnek. Szeretném elvégezni mielőbb a kunsági gyűjtőutat,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Beöthy Zsoltnak
Beöthy Zsolt
írt 1907. március 20-ai levelében kért támogatást a tervezett kunsági gyűjtőútjához.
Csanak Dóra
Csanak Dóra
kutatásai szerint a Kisfaludy Társaság 1907. május 29-ei ülésén háromszáz korona összeget szavazott meg számára.
Móricz
Móricz Zsigmond
már 1908. június 3-ai levelében is mentegetőzik
Vargha Gyulának
Vargha Gyula
az út halogatása miatt, jelen levelében pedig két sikertelen kísérletéről számol be. Valószínű, hogy a kunsági népdalgyűjtésre végül nem kerített sort. Vö. Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:331.
a melyet külömben már kétszer kezdettem meg sikertelenül s meg fogom csinálni a szatmári kötetet is.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
– egyik 1906-os naptára szerint – 1906. május 24. és 29. között tisztázta
Szatmár vármegyei
Szatmár vármegye
népköltészeti gyűjteményének kötetét, melyet még aznap elküldetett
Vargha Gyula
Vargha Gyula
részére
Móricz Dezsővel
Móricz Bálint Dezső
. A tisztázatot bizonyára visszakapta további javítások elvégzésére.
Beöthy Zsoltnak
Beöthy Zsolt
küldött 1907. március 20-ai levelében az év őszére ígérte a kötet benyújtását,
Vargha Gyulát
Vargha Gyula
1908. június 3-án biztosította felőle, hogy az év végén már nekiáll a munkának. A kötet végül
Móricz
Móricz Zsigmond
életében nem jelent meg, tisztázatait nem ismerjük. Az
író
Móricz Zsigmond
nagyszabású anyaggyűjtésének fennmaradt dokumentumaiból
Katona Imre
Katona Imre
és
Voigt Vilmos
Voigt Vilmos
adott közre egy kétkötetes válogatást 1991-ben: Móricz Zsigmond, Szatmári gyűjtés, szerk., Katona Imre, 2 köt. Magyar Népköltési Gyűjtemény 17–18 (Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1991). Forrás: Móricz Zsigmond naptára 1906-ból, analekta, PIM kézirattár, M. 100/3957/2.; Hamar Péter, "Ma is megvannak a füzeteim, amelyekből ha kinyitom, egyszerre csap rám a daloló nép s a szenvedő nép", in Hamar Péter, Ködösítés nélkül (Budapest: Kairosz Kiadó, 2008), 55–82.
 
  És még van valami mondani valóm.  
  Hét éve, 1902 nyarán egy kis kötetnyi verssel apelláltam a
Szász Károly
Szász Károly
úr útján
Méltóságod
Vargha Gyula
ítéletére. Ez az ítélet annyira nem volt kedvező, hogy én azt a verscsomót egy híjján, ami a Protestáns Naptárban megjelent, – mind megsemmisítettem s azóta nem is adtam ki verset, – az állatmeséken kívül.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
1902 elején juttatta el verseit
Szász Károly
Szász Károly
útján
Vargha Gyulához
Vargha Gyula
.
Gulyás Istvánnak
Gulyás István
szóló 1902. június 9-ei leveléből tudjuk, hogy a versek többségét elégette, a megmaradt darabokból pedig – melyeket fel is sorol a levélben – Első aratás   címen kötetet tervezett kiadni. Tervét nem valósította meg, az itt említett versek közül azonban nemcsak egy, hanem kettő, az 1848   és az Az ezüst pohárka   is megjelent később a Protestáns Új Képes Naptárban: Móricz Zsigmond, "1848", Protestáns Új Képes Naptár 49 (1903): 31–32.; Móricz Zsigmond, "Az ezüst pohárka", Protestáns Új Képes Naptár 51 (1905): 51–52. A lap ezeken kívül a
Szász Károly
Szász Károly
fiának
Szász Ferenc
emlékére írt A Ferike ravatalánál   c. verset is közölte: Móricz Zsigmond, "A Ferike ravatalánál", Protestáns Új Képes Naptár 50 (1904): 40.
Móricz
Móricz Zsigmond
ifjúkori költeményeinek egy csekély része a Fehér könyvben   fennmaradt: Móricz Zsigmond, Fehér könyv, PIM Kézirattár, Móricz Zsigmond-hagyaték, PIM M. 129. Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 50–51.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:339.
 
  Most aztán mégis elszántam magam és barátaim unszolására átengedtem néhány strófát a Nyugat legutóbbi számának, a m
Törölt
« ik »
elyek
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ott meg is jelentek.
n
Jegyzet Nyilván
Elek Artúr
Elek Artúr
volt az egyik, aki felbátorította
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
verseinek beküldésére.
Móricz
Móricz Zsigmond
neki küldte el 1909. január 23-ai leveléhez mellékelve azt a kapcsos könyvet, amelyben tizenkét közlésre szánt vers szerepelt. Ezekből kettőt közölt a Nyugat: Móricz Zsigmond, "Édes kicsi bimbóm", Nyugat 2 (1909): 1:218–220.; Móricz Zsigmond, "Csönd", Nyugat 2 (1909): 1:220.
 
  Nagyon szeretném, ha
Méltóságod
Vargha Gyula
elolvasná azokat.  
  Milyen öröm volna az, ha a mostani ítélete nem lenne sújtó!… A zsoltárokon dolgozom már évek óta. Körülbelül 70-80 készen van már magyar versekben. Ezekkel szeretnék én föllépni.
n
Jegyzet Vö.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Soltész Elemérnek
Soltész Elemér
küldött 1908. február 26-ai levelével és a vonatkozó jegyzettel.
 
  De bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek magamról.  
  Hát az
öcsémre
Holics Pál
hívom föl még egyszer Méltóságos
Uram
Vargha Gyula
jószívű érdeklődését s maradok  
  igaz és mély tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
, 1909. febr. 20.  
  IX. Üllői út 95.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés:

1909 II/20
[kézváltás] ismeretlen

 
image
image
image