Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Gajári Ödön
Gajári Ödön
 
  Mélyen tisztelt kedves Főszerkesztő
Uram
Gajári Ödön
!
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
a Hét krajcár   c. elbeszélése sikere után tudatosan készült rá, hogy pusztán az írásból tartsa fenn magát. Jelen levelében Az Ujságnak mondott fel, ahol a gyerekrovatot szerkesztette.
Móricz Miklós
Móricz Miklós
szerint az Országos Monografia Társaságbeli segédszerkesztői posztjáról ennél is korábban, 1908 decemberében mondott le (tanulmányokat 1910-ig továbbra is írt a Vármegyék-sorozat készülő köteteibe). Vö. Móricz Miklós, Móricz Zsigmond érkezése (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966), 467.
 
 
Törölt
« Olyan nagy irodalmi terveket tüztem ki magam elé »
 
  Legyen szabad most, mikor azon a ponton állok, hogy belső elhatározás és fontos lelki okok alapján el
Törölt
« határoztam »
szántam
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
magamat arra, hogy tisztán irodalmi terveimnek éljek, – hadd legyen szabad hálás és meleg köszönetet mondanom Főszerkesztő
urnak
Gajári Ödön
és Az Ujságnak
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
hosszu,
az
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
éveken át tartott jóakaratért, a mellyel lehetővé tették hogy ha volt bennem képesség a fejlődésre, – élhessek is vele. Sohasem fogom elfeledni ezt a külömben sulyos lelki gyötrelmekben is gazdag korszakot, – a melyben Az Ujság valóban melegágya volt
Törölt
« ambicióimnak s terv »
irói egyéniségem zsendülésének.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmondot
Móricz Zsigmond
Az Ujságnál korai, tökéletlenül teljesített feladatai, valamint kezdetben gyenge írásai miatt mellőzték, tárcáit csak a legritkább esetben közölték, fő feladata pedig a gyerekrovat társszerkesztése volt. Írói ambícióit a munkatársai közül
Elek Artúr
Elek Artúr
támogatta, akivel életre szóló barátságot kötött. A hosszú írói érés egy-egy figyelemre méltó darabja (pl. a Fillentő   , vagy a Judith és Eszter   ), illetve a később sikeressé vált verses állatmesék első példányai itt jelentek meg először. Vö. Elek Artúr, "Móricz Zsigmond kezdőkora", Nyugat 17 (1924): 1:229–232.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 145–150.; Móricz Virág, Apám regénye (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), 63–65.
 
  Most azonban,
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
irói terveim megvalósitása miatt nem maradhatok tovább szerkesztőségnek, mindennapos munkára befogott rendes tagja. Szükségem van egyebek közt arra, hogy tetszés szerinti időt tölthessek
Budapesttől
Budapest
távol, az ország külömböző részében. Ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Főszerkesztő
Urhoz
Gajári Ödön
, – bizva és hivatkozva számos alkalommal tanusitott jóakaratára s buzditására: –
Törölt
« hogy »
méltóztassék feloldani Az Ujság
hoz való
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
rendes belmunkatársi kötelezettségem alól.  
  Egyszersmind megjegyzem, hogyha Az Ujság hajlandó és kész módot adni rá, hogy nem azzal a munkával, a mit eddig végeztem, hanem mással, tisztán irodalmival, ezután
Törölt
« is mó »
még reméllem nagyobb mértékben lehessek hasznára, mint eddig voltam, – igazán boldogság lesz rám, ha szellemi erőim legjavát bocsáthatom Az Ujság rendelkezésére.
n
Jegyzet Tudomásunk szerint
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
a felmondólevél megírását követően még négy elbeszélése jelent meg a napilapban: "Kend a pap?", Az Ujság, 1909. dec. 25., 106–107.; "Tromf", Az Ujság, 1910. márc. 27., 89.; "Csönd", Az Ujság, 1910. ápr. 23., 1–3.; "Birtokjavítás", Az Ujság, 1910. máj. 5., 1–3. Vö. Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 139, 142–143.
 
 
Még csak azt kell megjegyeznem, hogy ezt fölajánlani, nemcsak belső vonzódásom, de kötelességem átérzéséből is kellett, most a mikor más helyről kaptam hasonló szellemű, rendkivül kitüntető ajánlatot.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
  Ezzel maradok Főszerkesztő
Urnak
Gajári Ödön
szives értesitését kérve,  
  igaz, hű tisztelője  
 
MZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Bp
Budapest
. 1909. szept. 20.  
 
Kijelentem hogy ha reflektáltam rá vagy is reflektálok míg F urKOHA_AUTH:110306 ki nem jelenti hogy számit-e rám a jövőben Az Ujságnál, vagy nem.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image