Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Debreczen
Debrecen
1901. már. 5.  
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Mikor kezembe vettem kedves, becse
Törölt
« le »
s
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
leveledet,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Nagy Lajosnak
Nagy Lajos
küldött 1901. március 5. előtti levelét nem ismerjük.
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
engesztelhetetlen természet ellenes létben lettem legyen. Ezt a sok e betüt daczosságomnak köszönheted, mert csak nem dühös lettem, hogy miért kérült össze e két szó, hogy kezembe vettem s pláne utánna kellett volna irnom még ezt is hogy kedves leveledet.  
  Na hát mikor kezenbe adták én ott feküdtem az ágyamon vasárnap reggel tisztességére – uram bocsá! nem egész józanon. Előtte való este egy coetus lakó bucsuzott el s a búcsúpohár, (fenn a coetusban történt) a vizespohár volt, s én elkésvén egy kicsit fenékig üritettem mindig, s hogy utól értem őket, azt megmutatta a másnapi fejzúgás és fanyar kedv, csak ugy mormogtam és bámultam bele a nagy világba. De ennek hál'Isten! vége!  
  Kedves
Fiu
Móricz Zsigmond
– ni nagy betüvel irtam! – nem mondom én hogy
Dikens
Dickens Charles
nem tud beszélni, de én inkább csak azt akarám vala mondani neked, hogy
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
mert ily hosszú jellemzéseket használ a történet folyama lesz lassú s ebben csakugyan – ilyen formán tehát – igazam van. Egyébiránt a díót felveszem s igyekszem megtörni, Ha Manfréd   ,
n
Jegyzet
Byron
Byron George Gordon
drámai költeménye: Byron, Georg Gordon, Manfred: Drámai költemény, ford., bev. Ábrányi Emil (Budapest: Singer-Wolfner, 1891).
Kain  
n
Jegyzet
Byron
Byron George Gordon
misztériumjátéka: Byron, Georg Gordon, Kain: Drámai költemény, ford. Londesz Elek (Debrecen: Debreczeni Ellenőr Ny., 1886).
Sekszpir
Shakespeare William
leköt a szivem mélyéig ezt is csak majd tudni fogom olvasni.  
  Te szinte előttem vagy, amint rohansz végig az utczákon, sötét tavaszi estén, fejedet a vállaid közé rántva vagy besülyesztve keresvén az uton egy soha elnem vesztett kincset. Jaj ha veled lehetnék, de sokat tudnék beszélni, de jó fiu volnék; ugy irigyellek te abban a , mindent látsz s következőleg mindent tudsz, én itt semmit, unalmas ismert előttem minden, az élet léha s még csak nem is izgatja az ember lelkét, ha csak a testét nem kinozza néha. Hej járnék én négyrét görnyedve cs
Törölt
« é »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
k én volnék te! Ugy vágyom innen el, pedig vannak a kik szeretnek, de egy sincs a kit én ugy szeressek, a hogy kellene s megcsalom őket így napról napra! Mennyi bűn terheli a lelkemet! Megtanultam a farizeuskodást. S még két évig itt kell őriznem a Collégiumot. Nyugtalanúl élni a könnyelmü kollégák közt.  
  A multkoriba felmentem csaknem! majdnem!
Pestre
Budapest
! A theologus congressusra voltak kegyesek kollegáim egyik képviselőnek kiküldeni, de:
25frtom
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
25forintom
– legalábbis – nem levén, itthon maradtam.  
  Pedig ugy vágytam látni azt a
nagyvárost
Budapest
, nem tudtam ugyan, hogy te ott vagy csak sejtém, meg aztán van ott több ismerősöm, egy festő is:
Papp Aurél
Popp Aurél
a rajziskolában stb stb. = ez barátom!
n
Jegyzet
Papp Aurél
Popp Aurél
(1879–1960) festőművész, művészetkritikus,
Ady Endre
Ady Endre
gimnáziumi barátja. 1901-ben a
budapesti
Budapest
Mintarajztanodában (a Magyar Képzőművészeti Egyetem elődje) tanult, ahol 1903-ban tanári képesítést szerzett. Kiterjedt levelezést folytatott a korabeli irodalmi élet fontos képviselőivel, köztük
Kós Károllyal
Kós Károly
,
Tamási Áronnal
Tamási Áron
, vagy
Octavian Gogával
Goga Oktávián
. Pályájáról lásd: M. J. [Murádin Jenő], "Papp Aurél", in Romániai magyar irodalmi lexikon, főszerk. (I–II) Balogh Edgár, (III–V/2) Dávid Gyula, 5 köt. (Bukarest: Kriterion, 1981–2010), 4:406–407.
 
  De az Isten áldjon meg én már csaknem mindent leirtam magamról, te is irj nekem hogy vagy? miket irogatsz? hova? mik a terveid? Mit csinálsz? vannak e ismerőseid? ideálod? ideáid? protektoraid? milyen ember legifjabb ismersz-e irodalmi embereket?  
  Most kíváncsi vagyok a
Farkas Imre
Farkas Imre
n
Jegyzet
Farkas Imre
Farkas Imre
(1879–1976) költő, operettíró, zeneszerző. Szerelmes verseivel már fiatalon országos hírnévre tett szert. A Debreceni Kollégiumban és
Budapesten
Budapest
tanult jogot, így
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
személyesen is ismerhette. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 3:191.
vers kötetére
n
Jegyzet Farkas Imre, Versek (Budapest: Singer és Wolfner, 1901).
Én nekem úgy tetszik az a fiu! – szalon költő – oly kedves egyszerü minden verse, kedves fordúlatokkal.  
  pl.  
 
  "Hat óra…, nedves
n
Jegyzet [az eredetiben:] Szürke,
őszi este…
  Sáros vizes a kövezet…
  Egy
n
Jegyzet [az eredetiben:] S egy
karcsú lenge lányalak jő:
  Közelebb… egyre közelebb!
 
 
  Ép oly sima, sötét ruhája,
  S kalapja van mint Teneked!
  Egész te vagy! – Óh csak ne jönne
  Közelebb egyre közelebb!".
n
Jegyzet Farkas Imre, "Hat óra…", in Farkas Imre, Versek (Budapest: Singer és Wolfner, 1901), 70.
 
  Hm. Piroska! Igen bizony: "Piroska! ez a név! jaj nekem ez a név"! Ismerem utczáról, egy párszor utánna rugaszkodtam már; magában ment igyekeztem észrevétetni vele valamit a mi félig sikerült is, félig ördögöt! egészen! S ugy is kevés: hogy érdeklődöm iránta, hogy bámulom, hogy csodálom, egyszer szembe jött velem, már akkor sejtett valamit, s hogy közelebb jött azt találtam mondani jaj Istenem be szép! s erre elnevette magát!  
  Nem magas, fekete haja s szeme van, arcza sárgás zománczczal van bevonva (:ez frázis:) gyönyörüen tud nézni, méltóságos komolysággal, de kedvesen. Beszéde meg igazán felséges, de shajna mióta hideg van nincs kedvem sétálgatni az utczán arra, a merre ő jár.  
  Na nem vagyok talán már konok sem, de te légy még konoktalanabb,
Törölt
« s »
h
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ogy igazán én legyek a legszerencsésebb sereg jóismerős
Törölt
« öd »
eid
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
között.  
  A lant pönög mint irtam néha néha,
n
Jegyzet Lásd
Nagy Lajos
Nagy Lajos
1901. február 27-én írt levelét
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
.
de semmi kedvem sincs hozzá hogy idefirkantsak csak egyet is, majd máskor, de meg nem haragudjál.  
  Vagy hát Istennekifakereszt! ott lesz egy valami kis darabka papiron.  
  A jó Isten áldjon meg hosszú leveledért, én is fogok még ha az idő bételjesedik egykor ily hosszú levelet írni neked!  
  Fáre well!
n
Jegyzet Isten veled! (angol).
 
 
Nagy Lajosod
Nagy Lajos
Aláírás
 
 
Nr. 2.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Debreczen
Debrecen
1901 márcz. 5  
  U. i. Nem ijedjél meg a rózsaszinű boritéktól
n
Jegyzet A levél borítékja nincs a levél mellett.
 
 
Lali
Nagy Lajos
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image