Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉPIRODALMI FIGYELŐ. II. ÉVF. I. FÉLÉV 1861-62  
  4. sz. 52. l.  
  29.  
  A lap hét számon át közli Imre Sándornak „Kazinczy nyelvújítása" c. ismeretes tanulmányát. A szerző harmadik folytatásban arról szól, hogy a fejlettebb polgárosodásra jellemző szavak jelentékeny része nyelvünkben jövevény vagy idegen szó. Igy „az adás-vevés maga idegen műszókkal járt : drága, ár*, matéria, portéka, licitál stb."  
 
n
Jegyzet * Vajon nem az ér párhuzamos főneve az ár?
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Imre Sándor cikke: SzF II. I. 2 - 10. sz. – Mai szakkifejezéssel Vajon nem az ér mélyhangú párja-e az ár? A. sejtését e párhuzamot illetően nem igazolta a későbbi kutatás.
 
  5. sz. 71. l.  
  30.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
,
Gy. P.
Gyulai Pál
jelzéssel, a Belirodalom rovatban két hasábon át elemz egy Erdélyben, névtelenül megjelent humoreszkgyűjteményt ( Kukliné prédikációi. Összeszedte Kukli Jeremiás. Kolozsvár.
1860.
1860
Stein János tulajdona.); igen kevésre értékelve szerzője írói képességeit s humorát egyaránt. Többek között kifogásolja, hogy alakjaiban nincs meg a típus következetessége. S ez, mondja gyakori, általános hiba nálunk is. Kitér ezzel kapcsolatban
Jókai
Jókai Mór
humorára is. „E vád alól még
Jókai
Jókai Mór
t sem menthetni föl, ki humoristáink közt legkitünőbb tehetség, s a valódi humor hangjait is szokta érinteni. Például a Kakas Márton alakja (mert ez nemcsak puszta álnév, hanem egyszersmind alak is akarna lenni) magában véve igen jó gondolat. De, egyebet mellőzve, volt-e reá szükség, hogy Márton ura Vasárnapi Ujságban mindegyre megrontsa alakját, ki-kiessék szerepéből s előálljon egy-egy oly nemű cikkel, melyben annyi humor sincs, mint a V. U. akármely képmagyarázatdban?*"
 
 
n
Jegyzet *
Jókai
Jókai Mór
, midőn Kakas Mártont megteremtette, ugy látszik, állandó humoros alakot akart belőle képezni. Első megjelenése Mártonnak:, s egyideig következetes szereplése, határozottan ily alak. De később, vagy szándékosan, vagy a hirtelen szerkesztés kényszerűsége miatt, oly dolgokat is ád K. M. szájába, melyek ő hozzá nem valók. Pedig, hogy akarva megtarthatta volna jellemét Mártonnak, bizonyitja mégeddig egységes testvére, Zebulon ur. Azonban Kukliné prédikációval szemben azt sem kell feledni, hogy egészen más ily művet egy húzamban irni, más pedig, izenként s rögtönözve adni közönség elé.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Jókai
Jókai Mór
híres élclapjában, az űstökösben (szerk. 1858- 1880) teremtette meg a lap legfőbb humoros alakjának, Kakas Mártonnak figuráját. Sikerült voltára s rögtöni nagy népszerűségére jellemző, hogy 1859-64 között évenként igen kelendő naptárt adott ki a figura nevével. (Kakas Márton Naptára), 1860-ban pedig két kötetben bocsátotta közre a figura szájába adott verseket, elbeszéléseket, humoreszkeket. (Kakas Márton tolltaraja.) Az A. s a
Gyulai
Gyulai Pál
által megrótt következetlensége az alaknak 60-ban s még inkább 61-ben kezdett mutatkozni. – Zebulon úr néven az És mégis mozog a föld Tallérossy Zebulonjának korábbi változatát szerepeltette az űstökösben
Jókai
Jókai Mór
. – Jercold, Douglas William (1803- 1857) angol polgári humorista és vígjátékíró. Mint író, sikeres darabjai ellenére is, elég jelentéktelen, nevét a Punchba irt humoreszkjei tartják fenn. Ezeknek egy gyűjteménye a szóban forgó könyv, amely valószinűleg a következő angol gyűjtemény fordítása: Mrs' Candle's Curtain Lectures. London 1846.
 
  6. sz. 90. l.  
  31.  
  Bartalus István hat számon át közli Egy zenebölcs életéből c. humoros beszélyét. Az első folytatás első bekezdésében áll ez a mondat:„Ezért nagyszerűen fejezte ki magát egy jeles költőnk, (nevével adós maradok*), igy szólván : kiakasztom keblemből a szivemet, és feltartom az égre, hogy melegítsen és világitson, mint a nap."  
 
n
Jegyzet *
Petőfi
Petőfi Sándor
.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  8. sz. 126 l.  
  32.  
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
rövid, gúnyos hangú cikkben reflektál
Brassai
Brassai Sámuel
Nincs már ismeretyü ! c. cikkének e kitételére „Moleschott és Boswel-je,
Mentovich
Mentovich Ferenc
az eszmék létét tagadják." Cikkét így zárja le: „sem szóval, sem irásban nem adtam alkalmat arra, hogy az eszmék létezését tagadók közzé soroztassam. Ha ön netalán egyebet akart mondani, s azon különbségre céloz, mely az eszmék – nem létezését – de eredetét illetőleg az én s – ugy látszik – az ön meggyöződése közt van : legyen szabad azon észrevételt kockáztatnom, miszerint a meggyőződést csak ugy törökösön zsinórozással nem lehet elfojtani. Marosvásárhelyt December 18-án 1861.*  
 
n
Jegyzet * Miután az eszmék létezését lapunk – mely nem általános bölcsészeti – nem vitatja, csupán egyszerűen fölteszi: közöljük e rövid önvédelmet, de a nélkűl, hogy e tárgyban hosszabb vitára lapunkban tért engedhetnénk, s az egy szóból támadt polemiát bezárottnak tekintetni kérjük.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Brassai
Brassai Sámuel
cikke ( SzF II. I. 6-7. sz.) tulajdonképpen nem
Mentovich
Mentovich Ferenc
ellen irányult, hanem Szemere Miklós ellen (lásd 12. mj.); de
Brassai
Brassai Sámuel
mellesleg, szokása szerint, osztogatott mindazoknak egy-egy oldalvágást, akik valamivel kihívták ellenszenvét, rosszallását; így
Mentovich
Mentovich Ferenc
nak is, a.killek materializmusa állandó célpontjául szolgált. S mint többnyire, ezt a cikkét is megzsufolta cikornyás ékekkel, s amúgy törökösen sújtásos kiszólásokkal; erre utal
Mentovich
Mentovich Ferenc
a zsinórozdssal. – Boswell, James (1740-1795) angol író, G. Johnson hű kísérője, népszerűsítője és életrajzírója. A hívó, az odaadó tanítvány jelképeként használja
Brassai
Brassai Sámuel
a nevet. – Moleschott Jakab (1822-1893) holland fiziológus, aki német és olasz egyetemeken tanított. A XIX. századi mechanikus materializmus egyik legfőbb képviselője és népszerűsítője.
 
  10. sz. 147. l.  
  33.  
  Imre Sándor e számban befejeződő hat folytatásos tanulmányának (
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
nyelvújitása) egyik szakaszában divatos germanizmusokat sorol föl. „Másutt – így szól, – , a német vagy más nyelv szemlélhet/Jsége utánoztatik szolgailag : értekezik felette ( ról), elmélkedik felette ( róla), gondolkodik felette ( on), hasonlit rá (hoz), hatályon kívül (nélkül), oda lyukadunk ki (rést, eligazoddst lelünk).*  
 
n
Jegyzet * Ez utóbbi is germanismus volna? Erdőháti ember nagyon mondja ezt.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Imre Sándor cikkérelásd 29. mj. – Erdőhátnak több vidéket is neveznek a régi Magyarország területén, így a Mátra és a Bükk aljának palóc lakta vidékét.
A.
Arany János
azonban – bár
Tompa
Tompa Mihály
s
Lévay
Lévay József
n át ezt a vidéket is ismerte – alighanem az Aradtól, Nagyszalontaol keletre eső, főkép Hunyad megye északi részén elterülő vidékre gondol.
 
  153 l.  
  34.  
  Szemere Miklós kézirása, bár egészében szépvonalú, kiválóan értelmi jellegű, határozott karakterű, jóarányú irásmód benyomását teszi, sajátos rövidítéseivel, betüjeleivel, kapcsolásainál fogva szinte olvashatatlan. Ezért nyomtatott szövegeibe nagyon sok nyomdahiba került, s folyvást neheztelt a szedőkre és szerkesztőkre, így
Arany
Arany János
ra is. Kiengesztelődése jeléül Arany Jánoshoz címmel verset küldött a lapnak, amelynek első sorai így hangzanak:  
 
 
 
Nem írok én több kritikát neked, Arany János !
 
Mert ez egy is vala nagyon, de nagyon hiányos,
 
Tömve volt, mint öklöm, olyan hét sajtóhibával*
 
Mik az irót egybefüzik a botor libával.
 
 
 
n
Jegyzet *Nehogy az olvasó azt vélje, hogy a felsorolandó nyomdahibák mind a Figyelőben laknak, kijelentjük, hogy t. barátunk cikkében utólag sem birtuk e hét kövér sajtóhibát felfedezni. Egyszersmind sajnáljuk, hogy e meleg levélre csak szerkesztői sovány jegyzettel válaszolhatunk, azzal is ily későn, miután a levél „per ambages" jutott ide. Ez egyszer az „impertinens sors!"
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet per ambages: kerülő úton.
 
  12. sz. 184. l.  
  35.  
  Szél Farkas „Szerb lakodalmi dalok és szokások. Wesely után." c. két folytatásban közölt cikkének második részéhez, a lakodalmi ajándék átnyújtásának egyik szokását tárgyalóhoz ezt a lapalji megjegyzést fűzi A.:  
 
n
Jegyzet * Im, mennyire érdekes összetalálkozás népünk lakodalmi verseiben a vőfély köszöntésekkel, hol az ételekre stb. hasonló tréfák mondatnak. Ezért igen kivánatos volna ismernünk a határos népek szokásait, ezért méltányoljuk ez ismertetés fiatal írójának törekvését, s nyitjuk meg lapunkat szives készséggel, a mennyiben terünk engedi, hasonló közlemények számára.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Széll Farkas (1844- 1909) csongrádi elszegényedett kálvinista középnemescsalád fia, közeli rokona
A.
Arany János
vejének, Széll Kálmán ref. lelkésznek; Arany Lászlónak a pesti egyetemen s azután is jó barátja, bár sohasem lett fölfogásban oly erősen polgárias, mint Arany László. Magas bírói tisztségeket ért el, s passzióval foglalkozott helytörténeti és jogtörténeti kérdésekkel; pályáját szépirodalmi kísérletekkel és néprajzi cikkekkel kezdte. – Wessely, Eugen (1799- 1828) cseh származású tanár, aki a monarchia délszláv lakta területein is éveken át tanított, a szerb népköltészetet is vizsgálta, s gyűjteményéből 1820-ban kötetet is adott ki. Egeszen bizonyosan azonban nem lehet megállapítani, valóban ez volt-e
Széll
Széll Farkas
forrása.
 
  36.  
  A lakodalmi mókáknál alkalmazott „ekekötelék" -ról maga a szerző** alatt megjegyzi: „Ez a szerbeknél fagalyakból (gúzs) van kötve, s rendesen nagy."
A.
Arany János
ehhez zárójelben hozzáfűzi:  
 
n
Jegyzet ** (Magyaruk pating a neve. Szerk.)
n
Jegyzet A pating vagy patting, pattying szót a Szinnyey-féle Tájszótár is ezzel a jelentéssel adja, s a magyar nyelvterület keleti felén mutatja ki. Előfordul
A.
Arany János
Bolond Istók-jában is (lásd 67. vsz.): „És mintha fojtogatták vón pattinggal, /Fejökből a szem úgy kidagadott."
 
  186. l.  
  37.  
  A lap közöl három mutatványt
Wohl Stephanie
Wohl Stephanie
gyermekeknek írt lirai tónusú olrtató meséiből. (Stephanie regekönyvéből; Virágálmak, A nagymama könyvei, Hová repülnek a madarak?).
A.
Arany János
a következel lapalji jegyzetet csatolja hozzá:  
 
n
Jegyzet * Wohl Stephania , Janka testvére, irja e kedves regéket. A képzelem, kedély és érzelem oly frissesége ömlik el e naiv szerzeményeken, hogy méltónak láttuk megismertetni a Figyelő olvasóival. Már több csinos regéje fordult meg kezünkön, leginkább virágokról, de mi ezekből csak egyet vevénk fel, az I. számut, hogy a másik kettőben más-más oldalról mutathassuk be a fiatal szerző tehetségét. Ez igen kedves, kétségkivűl; csupán azt ajánljuk neki, ne írjon felettébb sokat, nehogy ismétlésbe találjon esni, s egyhanguvá legyen utoljára. S igyekezzék a nyelvet egészen sajátjává tenni, azaz a németesség legkisebb árnyalatától is megszabadítani, – mi olykor most még zavarja az élvezést.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  38.  
  Az utolsó darabban csalogány mesél útjáról; többek közt ezt mondja: „Benéztem Granada erdeibe a hiúz* lassan, hizelgő léptekkel közeledett.""  
 
n
Jegyzet *Van-e ám ott hiúz?
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  18. sz. 285. l.  
  39.  
  Salamon Ferenc válaszát közli a lap, amelyet ez Dobsa Lajosnak a MS-ban megjelent ellenbírálatára adott. (
Dobsa
Dobsa Lajos
ellenbirálatáról.) Lábjegyzet áll a cikk alatt, amelynek végéről bizonyosan véletlenül, elmaradt ugyan a „Szerk". jelzés, ám a szövegből kitetszően nyilván a szerkesztőé az.  
 
n
Jegyzet * Hogy e választ ily sokára közöljük, nem az iró késedelméből történt. De közölni, bár későn, szükségesnek látjuk, mert meddő polemia helyen elveket fejteget, különösen a drámairó jogát vizsgálja, szemben a históriával. Oly kérdés, melyet nem fölösleges vitatni.
n
Jegyzet Salamon Ferenc kemény bírálatot írt Dobsa Lajos István, első magyar király c. ötfelvonásos tragédiájáról. ( SzF II. I. 10- l1. sz.) Sok egyéb közt, egyik alapvádként azt hozza fel ellene, hogy a történelem ama tényével szemben, amely szerint István király sikerrel teljesítette történelmi feladatát, tehát nem tragikus hős, történetietlen módon tragikumot akart ráerőszakolni a nagy király alakjára.
Dobsa
Dobsa Lajos
a MS 1862. jan. 25-26-i tárcájában válaszolt, mindenekelőtt azzal védve álláspontját, hogy a műnek sikere volt.
Salamon
Salamon Ferenc
főkép erre az érvre felel, de az író jogát és kötelességét is újra tisztázza a történeti tényekkel szemben.
 
  21. sz. 324. l.  
  40.  
  Salamon Ferenc jelentését közli a lap az ez évi Teleki-díj kiadásáról, (Jelentés az idei, Teleky-féle pályázat eredményéről.) amelyet a Nőuralom című Szigligeti-darab nyert el.
Salamon
Salamon Ferenc
természetesen még nem tudta, ki a szerző, de a szerkesztő a cikk végére tett jegyzettel már tudósítja az olvasót.  
 
n
Jegyzet * Immár tudjuk, hogy a pályanyertes vigjáték szerzője. ismét –
Szigligeti
Szigligeti Ede
.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  22. sz. 337. l.  
  41.  
  Az ifjú Zilahy Károly egyik fontos tanulmányát közli főcikként a lap (
Petőfi
Petőfi Sándor
álláspontja). A címhez csillagot tesz, s a lap alján megjegyzi a szerkesztő:  
 
n
Jegyzet *
Petőfi
Petőfi Sándor
életéről közelebb
Gyulai
Gyulai Pál
tól fogunk adni egy érdeke s cikket.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A jelzett Gyulai-cikk a Szeberényi Lajos könyvét keményen megbíráló kritikai tanulmány;
Zilahy
Zilahy Károly
dolgozatára nincs benne közvetlen vonatkozás. ( Néhány év Petőfi életéből. Irta Szeberényi Lajos. Szeged Burgernél. 1861. SzF II. 1. 1-3. sz.)
 
  343. l.  
  42.  
  A Tárca rovatban olvasható Thaly Kálmán vers fordítása. (Don Alonso „a Hű." Románc. – Spanyol eredetiből.) A vers alatt ez a megjegyzés áll:  
 
n
Jegyzet * Figyelmeztetjük az olvasót e költeményben a spanyol asszonáncra, mely az első részben e-é, a másodikban a-á hanggal rím helyett végig foly az egész románcon.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Thaly
Thaly Kálmán
nem adja a vers szerzőjének nevét. – A vers első hat sora, ill. spanyol asszonáncai a következők:
 
 
 
Don A lonso Perez Guzman
 
Búsan ül az asztal mellett, A legjobb bor : epe néki –
 
Nem is nyúl az ételekhez.
 
Mert a mórok, nyilra kötve,
 
Várba lőttek ily levelet.
 
 
 
  23. sz. 359. l.  
  43.  
  * jelzés alatt Gyergyai Ferenc bírálatot ír három folytatáson át
Mátray
Mátray Gábor
szavalattanáról. (A rendszeres szavalattan alaprajza. Tankönyvül írta Mátray Gábor.
Pest
Budapest
en 1861.) Egyebek közt szemére veti a szerzőnek, hogy a hangok vizsgálatánál „az osztályozás nem tiszta, hanem zavart, némelyik betü két, három osztályba is van sorozva." A példák hosszú felsorolása végére A. csillagot tesz, s megjegyzi:  
  *
n
Jegyzet Igaz, hogy a hangok többrendű osztályozás alá is eshetnek, például a p lehet ajakhang is, némahang is egyszerre; de biráló nem is ezt rója meg, hanem hogy az osztályozás nem elég rendszeres, különösen, hogy nincs először a beszélő szervek szerint, másodszor a hang minősége szerint stb. rendezve, mint ezt minden valamire való nyelvtanban látjuk.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Gyergyai Ferenc (1799-1874) kolozsvári értelmiségi, bár nemességgel rendelkező polgárcsalád fia. Városi s kormányhivatalokban tisztviselősködött, s nyugalomba vonulta után teljesen az addig is passzióval űzött, de dilettantizmustól nem ment nyelvészkedésnek szentelte idejét. Kritikája: SzF II. I. 23-25. sz. – Szerzőségéről
Gyulai
Gyulai Pál
levele tudósít, amellyel felküldte
Gyergyai
Gyergyai Ferenc
kritikáját
A.
Arany János
-nak. (1862. márc. 7. Somogyi 447. 1.) –
Mátray
Mátray Gábor
ra lásd 175. gl.
 
  24. sz. 375. l.  
  44.  
  Aigner Lajos a Külirodalom rovatban rövid cikket irt az ókori könyvkereskedésről
[szerkesztői feloldás]
[Irodalmi közlekedés és könyvkereskedés az ókorban. (Töredék nagyobb munkából.)]
, s abban egyebek közt azt mondja, hogy a „fölolvasások közül a nyilvánosak, melyeket Asinius Pollio hozott divatba* ép ugy mint a magánkörbeliek – ingyen tartattak, de annál nagyobb és általánosabb volt a közönség részvéte."  
 
n
Jegyzet * Ez a rómaiakra vonatkozik. Mert a görögöknél már Herodotus korában szokás vala nyilvános felolvasásokat tartani.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Aigner Lajos (1840- 1909), aki torontáli német polgári családból lett lelkes patrióta magyarrá s a magyar könyvészet áldozatos munkásává, németországi tanulmányútjáról hazatérve, ez időben tette meg első könyvészeti kísérleteit, s
A.
Arany János
segitő figyelmeztetéssel kísérte próbálkozásait. (lásd 56. mj.) – Gaius Asinius Pollio (ie. 76 - i. 5) római író, politikus, Caesar hive, magas méltóságok és megbízatások viselője, aki azonban élete második felében visszavonult, s csak a műpártolásnak s irodalomnak élt, meghonosítva többek közt a fölolvasásokat is Rómában. – Lukianos és Plutarchos azonban már tudósítanak a görögöknél is ilyen felolvasásokról, sőt arról is, hogy Hérodotosz nyilvános ünnepségeken is olvasott fel műveiből. ( Pauli' s Real-Encyclopddie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart 1914. II. sorozat I. köt. 436. 1.)
 
  25. sz. 391. l.  
  45.  
  Szilády Áron mutatványt közöl a perzsa Bárzonámé fordításából. (A Bárzonámé-ból.) A szerkesztő csillagot tesz a cím mellé, és a következő lapalji megjegyzést fűzi hozzá:  
 
n
Jegyzet * A Bárzonáme egy nagy terjedelmű perzsa eposz, mely a Rusztem (Firdusi főhőse) családjára vonatkozó mondákon alapúl. Igy neveztetik főhőse, Bárzó, vagy Bárzu, nevéről, ki Szohrábnak, a Firdusi költeményéből ismeretes Szohrábnak fia, és igy Rusztem unokája. E Szohráb, mielőtt Irán elleni hadjáratát megkezdené, szerelmi viszonyba esik a szép Sahrud-dal, kinek, elbúcsuztakor, egy gyűrűt ad, a miről majdan születendő gyermekét az apa megismerhesse. E viszonyból származik Bárzu, a mi hősünk, kit anyja husz éves koráig a legnagyobb titokban rejteget, félvén, hogy a fiú atyja haláláért boszút áll Rusztem-on. (Szohráb ugyanis, mint hasonlókép ismeretlen fiu, tulajdon atyja Rusztem által öletett volt meg a harcon.) De elérve a 20 évet, Afrsiab, a turáni király, magához veszi az ifju Bárzót és háboruba küldi Iran (Persia) ellen. Ott elfogják, de fölfedezi származását és az iráni seregbe áll. Most események és kalandok végtelen sora következik, melyekben a Sahname legtöbb hőse és mások is szerepelnek. – E rövid tartalom-vázlatból is megtetszik, hogy Barzu sorsában nincs meg azon eposzilag végzetes, egyszersmind drastice megrenditő alap, mely Firduzi Szohrábját a legmeghatóbb költemények közé emeli, minőt valaha emberi toll leirt. Mindazáltal érdekes munka, és mi ismertető tisztünknek vélünk eleget tenni, ha belőle e mutatványt közöljük, melyet derék forditónk, ki már a Sahnáme egyes részeivel is diadallal küzdött, vala meg, az eredeti perzsából, ez eredeti mértékben ily sikerrel tett át magyarra. A mérték ez:
 
 
n
Jegyzet U –– / U –– / U –– / U U
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A Bárzonámé-t vagy Barzu-Name-t manapság rendszerint a Shah Name egy folytatásos, föllazított népiesebb utánzásának tekintik az orientalisták. –
Szilády
Szilády Áron
az Új Magyar Múzeumban tett közzé tanulmányt és fordítást Firdusiból (1860. I. 37I. 1.), s A. valószínűleg részben onnét vette át a megjegyzésében szereplő adatokat.
 
 

Megjegyzések: