Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. I. ÉVF. I. FÉLÉV 1863  
  2. sz. 46. l.  
  68.  
  Magyar Akadémia címmel névtelen, csevegő hangú cikk számol be az Akadémia közelmúlt üléseiről. Azt bizonygatja, hogy az Akadémia iránt szélesebb körökben is lehetne érdeket keltem; többek között így szól: „Aztán mért ne lehetne tudományos ülésekről női közönségnek referálni? Az a bibe hogyan. [Például így, – javasolja:] X … ur, akademikus, épen ülésből jön. »Ah, hozta isten ! már féltem, elmarad a theáról.«*"  
 
n
Jegyzet * Ebédről, amice. Nem tudja, hogy mikor az akademiának vége van, akkor kezdődik az ebéd.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk anonim, de stílusa arra mutat, hogy fiatal, kezdő ember írása; talán
A.
Arany János
fiáé, Arany Lászlóé. Stílusa mindenesetre az ő fiatalkori leveleinek stilusával rokon, s
A.
Arany János
megjegyzéseinek évődő hangja is egészen közel állóra mutat.
 
  3. sz. 62. l.  
  69.  
  Turgenyev egy novelláját adja a lap
[szerkesztői feloldás]
A találkozás, írta Turgjénef. Oroszból fordította K. B.
, s ennek egy mondata így hangzik: „Őszintén megvallva, nem igen szeretem a fenyőfát, halvány lilaszin törzsével s szürkészöld ércfényü lombozatával [ … ] szeles derült napon az egész zajosan hullámzik és susog a tiszta légben, s minden egyes levele némi titkos vágy által megkapva szárától elválni, elszakadni s a távolba tova iramlani törekszik.*"  
 
n
Jegyzet * Ez nem fenyő leirása, valami más lesz.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ez az elbeszélés Turgenyevnek az Egy vadász feljegyzései című művéből való, s az újabb fordításokban A találka címet viseli. –
A.
Arany János
-nak igaza volt; az 1953-ban megjelent (
Bp
Budapest
. Új Magyar Könyvkiadó) Áprily Lajosféle fordítás így adja e mondatot: „Megvallom, nem nagyon szeretem ezt a fát – a nyárfát – a kékesszürke törzset, a szürkés-zöld, fém-fényű lombozatot, melyet szeret minél magasabbra emelni s reszkető legyezőként tárni szét a levegőben; nem szeretem hosszu nyeleikhez ügyetlenül kapcsolódó tisztátalan, kerek leveleinek örök lengedezését" stb. (208. 1.)
 
  65. l.  
  70.  
  Néhai aláírással évvégi csevegő tárcát közöl a lap e száma.
[szerkesztői feloldás]
Sylvester. (
Pest
Budapest
1862. dec. 31.)Sylvester. (
a szerkesztő következő lapalji megjegyzésével:  
 
n
Jegyzet * Kissé megkésett. Azonban elmélkedni sohasem késő.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet E szám megjelenési dátuma január 18. – Kit rejt a Néhai álnév", nem lehet megállapítani.
 
  6. sz. 142. l.  
  71.  
  A lap e száma az „Irodalom" rovatban rövid cikket közöl Egy két adat a hirlapok és kalendariumok történetéből címmel. Egy helyütt ez áll a cikkben: „A legrégibb magyar kalendárium, eddigi kutatások nyomán, 1571 re szól* fordítása a krakkói kalendáriumnak."  
 
n
Jegyzet * Legrégibb magyar naptárunk, az úgy nevezett Jászay-codexben 1466, kézzel irva.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk szerzőjének annyiban volt igaza, hogy az általa emlitett volt a legrégibb magyar nyomtatott kalendánum: „Kalendariom Az égnek forgasabul megismert és el rendelt praktikaual eggietemben, es mostani Urunk jessus születésse után MDLXXI esztendőre Cureloniai Szaniszló Jacobeus mester Crakkai acadeinianak Astrolog indicioma szerint. E. G. altal magiarra fordetatoth, Stainhofer Gáspar altal Beczben niomtatott az felseges Rom. Chászar kegielmes engedelmöbel." – Jászay kodexnek – első másolójáról s a régi magyar nyelvemlékek harmadik kötetében gondozójáról: Jászay Pálról, – az
A.
Arany János
által emlitett első magyar kézírásos naptárt tartalmazó Müncheni kódexet szokták nevezni régebben.
 
  7. sz. 160. l.  
  72.  
  Szalay László Galantai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora c. könyvéről Br. Kemény Gábor ismertetést ír (Emlékezzünk régiekről.), s ennek egy lapalji jegyzetében ezt mondja: „A Koszorú tiszt. szerkesztő-kiadója hadjáratot inditott a »nő«-k ellen. Kérem, jól megértsenek : világért sem állitom, hogy tisztelt barátom, Arany J. merne kikötni a nőnemmel; csakis a »nő« szót, mely egyértelmünek vallotta magát a »né«-vel, a »feleség«-gel, utasitotta ki lapjából.*  
 
n
Jegyzet * Világért se utasitottuk. Csak egy helytelen használását róttuk meg.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Kemény Gábor (lásd 211. gl.) e megjegyzésében
A.
Arany János
-nak ismeretes kis szatirikus cikkére utal: „Nő-e, vagy né". ( K 1. 1. 1. sz.) Az „egy helytelen használás", amelyet
A.
Arany János
megrótt, az az akkoriban elharapódzott képtelen divat, hogy az ún. asszonyképzőt, a --t a szóval cserélték föl, s így írták: Jámbor Tamásnő, Tóth Pétemő, Szabó Pálnő stb.
 
  9 sz. 213. l.  
  73.  
  Bartalus István ismerteti a Zene c. rovatban Mosonyi Mihálynak hat legújabban megjelent népdalát. A dalok szövegéről szólva, amelyeket Tóth Kálmán írt, egy helyütt azt kifogásolja, hogy a „Jaj istenem ! jaj istenem be félek" c. dal ama gondolata, „hogy akinek az égre kellene vigyázni, nem tudott eléggé őrködni, s egy csillag e miatt lehullott [ … ] inkább megjárná salonban, mint a nép közt, melynek egyik erős oldala a hit és a vallás, mely költészetéből az ilyen kifejezéseket számüzi". Néhány sorral odébb pedig újra
Tóth K.
Tóth Kálmán
-t idézve folytatja: „»Nem felejtem el a régit |Bubánatom hosszát, végit«. Azt hiszem, hogy e két sort nem nagy logikai rokonlánc köti egymáshoz. Ugyanis a régi csak boldog szerelem lehet, mellyel a bubánatnak semmi köze. Ha pedig az utolsó sor a jelenre vonatkozik, akkor hogy lehetne elfeledni a végét, mikor éppen benne vagyunk ?*„  
 
n
Jegyzet * Épen az a baja, hogy nem felejtheti, de nem is látja a végit. T. cikkirónk a szövegre tett észrevételei közt csak egyet találunk nyomosnak, azt, mely a nép kegyes érzelmére vonatkozik.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Mosonyi Mihályra lásd 302. gl. Az utóbb kifogásolt s az A. által megvédett sorok Tóth Kálmánnak híres, máig élő dalából, a Felleg borult az erdőre címűnek utolsó versszakából valók.
 
  13. sz. 307. l.  
  74.  
  Balogh Zoltán epés glosszát ír Ormos Zsigmondnak öt folytatásban az előző számokban megjelent, Gróf Széchenyi emléke milyen legyen? c. cikkéhez. (Észrevételek Ormos Zsigmondnak cikkeire a Széchenyi-szobor ügyében.) Első mondata így hangzik:„Bocsásson meg t. szerkesztő ur, hogy én is szaporitom a szót e számtalan hasábon végigvitorlázott ügyben*"  
 
n
Jegyzet * Oly számtalan mégsem volt a hasáb. De közlöttük, mert tárgya korszerü vala, s mert nem fölösleges nálunk szépmüvészeti tárgyakról beszélni, ha bővebbecskén is.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ormós Zsigmond (1818-1894) Arad megyei középnemes családból született, polgárias neveltetéséből hozta magával a művéstet és művelődés tiszteletet, amely, midőn jogászként
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
körébe került, csak erősödött benne. Különösen a képzőművészetek érdekelték; szerette Itáliát, s midőn Világos után a hatóságok folyton zaklatták, eladva birtokát, oda is költözött, s csak a 60-as évek enyhülése idején tért haza. Az olasz művészetet s egyáltalán a művészetet a német polgári művészettörténet révén ismerte meg, s annak szemével látta; egész műveltségében, mint
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
ében is sok a németes elem. Egyéniségében a műveltségkultusz s a patriarchális nemesi magatartás sajátosan egyesült. 1867 után főispán és főrendiházi tag lett. Cikke csakugyan szokatlanul hosszú, terjengős, komótos kényelemmel előadó, gyakran iskolásan oktató, máskor túlságosan is emelkedett modorú írás volt. Öt számon át jelent meg főcikként. ( K 1. 1. 2 - 6. sz.) –
Ormós
Ormós Zsigmond
sal való szerkesztői levelezésből néhány darab maradt fönn, az, amelyben a Széchenyi-emlékről szóló cikket kérte
A.
Arany János
, nem. – Balogh Zoltánra lásd 251. gl.
 
  75.  
  Néhány sorral alább így folytatja szarkasztikusan
Balogh
Balogh Zoltán
: „Távol legyen tőlem, hogy én Ormos Zsigmond műismereteit kétségbe akarjam vonni, vagy kárhoztassam azért, hogy encyclopoediai modorban felhalmozott adatait közölte mert hisz azokban sok jeles ember eszméje nyilvánult ;**"  
 
n
Jegyzet **O. Zs. urat nem is arra kértük fel, hogy szakemberek számúra irjon, hanem irjon a nagyközönségnek, terjesztve ismereteket, melyek a szakértők előtt már talán nem újak, de azért emlegetni lehet és kell.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Abban is igaza van
Balogh
Balogh Zoltán
nak, hogy
Ormós
Ormos Zsigmond
cikke számtalan, a tárgyhoz szorosan nem tartozó elmefuttatásba, ismeretközlő részletbe indázik szét. De az is kétségtelen, hogy e részletek többnyire érdekes művészettörténeti tudnivalókat, hasznos művészetelméleti gondolatokat visznek az olvasó elé. S bár
Ormos
Ormos Zsigmond
e cikkének levelezésbeli nyoma nem maradt, feltehetjük, hogy
A.
Arany János
, ha nem ösztönözte is ez ismeretterjesztő jellegre a szerzőt, nem is tartotta haszontalannak azt.
Ormos
Ormos Zsigmond
következő tanuhnányának megjelenése előtt is - az Esterházy-képtár grafikáiról - láthatólag nem az ismeretterjesztő jellegtől, hanem csak a túlságos hosszúságtól óvta a szerzőt. (lásd
Ormos
Ormos Zsigmond
levelét
A.
Arany János
-hoz, 1863. nov. 5. MTA Ltár 418.)
 
  308. l.  
  76.  
  Cikkét így zárja le
Balogh
Balogh Zoltán
: „Hagyjuk meg a művészek szabadságát. Állítsa Széchenyit mindenki elő ugy mint gondolja, s meg vagyunk győződve, hogy sokkal több sikerült ma fog beérkezni a pályázatra, mint ha – recipék által előre terrorizálván* a művészeket – a mavek nagy része egy kaptafára lenne ütve."  
 
n
Jegyzet * Egyéni vélemény még nem terrorizmus. Az oly művész, kit efféle dolog terrorizál, nem sok bizodalommal lehet maga és tehetsége iránt. Különben mi is azt tartjuk, hogy a művészeti felfogást a művészre kell biznunk. Ss egyáltalában nem akarjuk, hogy a „Koszorú" legyen az a tér, hová e tárgyban a két haza összes szavazata begyűljön. Azért e két rövid cikkel, – kivéve, ha nagyon figyelemre méltó dolgozat érkeznék – bezárjuk az a tárgyu vélemények közlését.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet „A két rövid cikk" egyike
Balogh
Balogh Zoltán
é, a másika P. Szathmáry Károlyé, közvetlen
Balogh
Balogh Zoltán
é után. (Még egy szó a Széchenyi-szobor ügyében); ennek művészetfelfogása közel állt
A.
Arany János
-éhoz, az allegórikus ábrázolástól éppen úgy óvott, mint az epikus kísérlettől, egy életmozzanat szoborba öntésétől. „Legyen meg rajta a csendes nagysággal párosult nemes egyszerüség, nyugodtság és természetes fesztelenség. Legyen az könnyen érthető s igy allegoria nélkül. Tüntesse a nagy férfiut jobbkezével egy melléje helyezett állványon fekvő tervrajzokra nehézkedve, mint gondolataiban merűltet, vagy az uj eszmétől megragadottat élete delén, élethű és művészi felfogásu arcai, dombormű ékesitésü talpazaton, szokásos magyar diszöltönyében, fedetlen fővel és ércöntetü szoborban." – Több cikket e tárgyban a lap valóban nem közölt. – Közölve Várdai: Beöthy 345. 1.
 
  14. sz. 313. l.  
  77.  
  Három folytatásban főcikként Két angol regény címmel W. aláírással föllengző, nevekkel, utalásokkal zsufolt és cikornyás, iskolamesteres modorú tanulmány jelent meg a lapban.
A.
Arany János
Trollope-nak Orley Farm és a szerző által meg nem nevezett írónak Lady Audley's Secret c. regényéről. Polémiára ösztönző hangnemben, irónikusan a Kritikai Lapok meg nem jelölt cikkéből és helyéről vett idézettel, így kezdi a szerző dolgozatát: »Biz' én örülök rajta, hogy Homerus és
Shakespeare
Shakespeare, William
soha sem olvastak aesthetikát«*"
 
 
n
Jegyzet * Ez mind jó, csak meg ne forditsa a gyakorlat: „Épen azért, mert aesthetikát nem olvas, Kis Péter lángész."
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk
Brassai
Brassai Sámuel
é; ő használta a W szerzői jelet
A.
Arany János
lapjaiban s a modor is teljesen reá vall. – Trollope, Anthony (1815-1882) postahivatalnokból lett angol regényíró, Thackeray követője és barátja. – A Lady Audley's Secret szerzője M. E. Braddon (1837-1915) angol írónő, aki regényeket, színműveket, tárcákat irt; a maga korában igen népszerű, bestseller-jellegű és -rangú író, bár később művészete mélyült. – A Kritikai Lapokra lásd 247. gl. Ezt a lapot, illetőleg annak irányát, főképp pedig kissé tudákos, fölényes modorát nem szerette
A.
Arany János
, s több csípős megjegyzést tett rá. (lásd 231. gl.)
 
  16. sz. 378. l.  
  78.  
  Szabó József A léghajózás 1862. Angliában címmel hathasábos, könnyed modorban irt, társasági hangnemben tartott cikkben ismerteti a legújabb léghajózási kísérleteket. Cikke lezárásában egyik mondata így hangzik: „A költészet és a tudomány a magas regiókra nézve szerencsétlenségre nem értenek egyet. Amaz tüzes elragadtatással mutat fel mint a dicsőség és fény honára, hova a vitézség és nagyság el fog jutni ; mindent boldognak mond mi az éggel van összekötve; a tudomány ellenben az ő őt érzékével vizsgálja a felső téreket, s egyszerüen jelenti, hogy ott igen hideg van, lélegzeni nehéz, a fej elkábul, a látás elhomályosodik, az öntudat lassanként elvesz, s végre elalél az ember.*"  
 
n
Jegyzet * Többnyire a költő is igy jár vele, ha test és lényeg nélkül phantomok szárnyán kapaszkodik az alaktalan ürbe.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Szabó Józsefre lásd 181. gl. – E nézetét
A.
Arany János
nemcsak több értekező írásában (pl. Fejes-, Bulcsú-bírálat), hanem a 1853-ban keletkezett A sárkány c. versében is megfogalmazta.
 
  17. sz. 402. l.  
  79.  
  Voltaire szíve címmel a jeles francia író szívét tartalmazó urna különös sorsával D. S. aláírású tárcacikk ismerteti meg a lap olvasóit. A cikk egyik mondata így hangzik: „Mi Shakespeare volt Angliának,
Schiller
Schiller, Johann Christoph Friedrich
és
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
Németországnak, az volt Voltaire Franciaországnak.*"
 
 
n
Jegyzet * Ez csak úgy nagyában odavetett itélete a cikkirónak (All the Year Round), honnan e közlést átvesszük.
 
 
n
Jegyzet Szerk
n
Jegyzet A D. S. jelű szerzőnek más munkája nem jelent meg a SzF-ben és a K-ban. Kilétét nem lehet megállapítani. – All the Year Round népszerű vegyes tartalmú, a VU-hoz hasonló angol folyóirat, amelybe Dickens is irt. – E megjegyzés újabb adat
A.
Arany János
-nak a német klasszika két nagyja, főképp
Goethe
Goethe, Johann Wolfgang von
iránt érzett s az
A.
Arany János
-irodalomban kevéssé számon tartott tiszteletére.
 
  18. sz. 426. l.  
  80.  
  Névtelen szerző tollából, nyilván külföldi lapból átvéve a Koszorú, Uj ásatások Pompejiben címmel történeti ismertetést közöl, amely szerint a föltárt házak egyikében található képeken „nevezetes két férfialakot" is találtak, „melyek a régiség buvárokat alkalmasint nagy zavarba hozzák.* E férfialakok modern ruházatot viselnek [ … ] hosszu pantalont és blouseszerü tunicat".  
 
n
Jegyzet * Nem igen. A régi rómaiak, sőt görögök is, nagyon jól ismertek többféle blouse és pantalon nemű barbar ruházatot, (pl. bracae, bracatus miles), de viselni magok nem tartották illőnek.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
A.
Arany János
írásába hiba csúszott: nem bracae, hanem braccae; kétféle nadrágot neveztek így a rómaiak: egy bőszárút, ez Ázsiában volt divatos s egy szűkszárút. Ez a gallusoknál s germánoknál divatozott. Ez utóbbi az északibb vidékeken szolgáló légiók katonáinak szokott ruhadarabja volt, de Rómában sohasem honosult meg. Ez volt a bracatus miles. – Mi volt kiírva a pesti házfalakra, s mit jelentett a két kígyó, nem tudtuk megállapítani. A rómaiaknál a larok jelképe volt.
 
  81.  
  A továbbiakban a régi római szokások föllelt emlékeiről szól a cikk. Egy „falon egy hajdankori kéz e szavakat irta »Otiosis hic locus non est, discede morator,« a mi más szókkal annyit tesz: ácsorgó, eltakarodjál innen."**  
 
n
Jegyzet ** Szórul szóra. Valódi értelme az, a mi
Pest
Budapest
en is itt-ott a házak falain olvasható: kéretik stb. A két kigyó is annak a jele
 
 
n
Jegyzet Szerk
 
  21. sz. 499 l.  
  82.  
  Pesti unió címmel V. V. aláírású cikk ismerteti a pesti dalárdák ügyét, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy „épen a legmagyarabb városokban, mint Debrecen, Kolozsvár, Szeged, Nagyvárad, Arad, nem alakultak még ily egyletek*"  
 
n
Jegyzet * Lehet, hogy van e helyek közül némelyikben, de egyszerű hirlapi megemlités után nem tarthatja az ember emlékezetében.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Pesti Unio polgári dalegylet, amelyet 1861 októberében alapítottak, mégpedig a budai Népszínház körébe vonva, 1862. májusában, mint teljesen önállót, újraszervezték. A Tigris szállóban, a Margit-szigeten, s más nyilvános elóadóhelyeken rendezett dalesteket. – Kézi könyvek szerint, különösen Kolozsvárt, valóban élénk zenei élet volt ekkor.
 
  502. l.  
  83.  
  Halász Dezső tollából egy rövid, kegyeletes hangú cikk az irodalmi társaságok feladatává kívánja tenni Szemere Pál némely munkáinak kiadását, (Szemere Pál munkáinak ügyében.) mert ezek közül több, pi „a »Tandithyramb és Dalverseny«-nek keresztelt, különösen irodalmi férfiaknak felette tanulságos munka.*"  
 
n
Jegyzet *
Szemere
Szemere Pál
munkáiból és (ha bár később is) gazdag leveles gyüjteményéből egy kiadás rendezése hozzáértő férfiak által nagyon kivánatos; ezt, ugy tudjuk, a pesti ref. tanintézet eszközölni akarja és fogja is, mely az elhunytnak sirkövéről sem feledkezett meg, sőt az már készen is van, csak a felállitás hiányzik.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Halász Dezsőre lásd 173. gl. – Szemere Pál „»Tandithyramb és Dalverseny«- nek keresztelt" munkája, amely kéziratban maradt fönn, tulajdonképpen olyan esztétikai fejtegetéseket tartalmaz, amelyek egy-egy vershez vannak kapcsolva, annak esztétikai kommentárjai. Egy részletét Halász Dezső már 1860-ban közrebocsátotta: „Erdeilak, mint ftármas dalverseny és Petőfi Sándor. Szemere Pál »Tandithyramb és Dalverseny« cimű munkájából közli Halász Dezső." – Szemere Pál munkáinak tervezett kiadása azonban csak három évtized múltán valósult meg: Szemere Pál Munkái. Születése százados emlékünnepe alkalmából közrebocsátja a Kisfaludy Társaság, szerkeszti Szvorényi József.
Bp
Budapest
. 1890. I–III. köt.
 
  22. sz. 510. l.  
  84.  
  E számban főcikként Székely Bertalan közöl igen magvas, magyaros stilban, kitűnő világossággal megirt cikket a festmény és a fénykép viszonyáról. (Festészet és fényképelés), elutasítván a (– későbbi szakszóval élve –:) naturalizmus kisértó veszélyét. Cikke végén megbélyegzi azokat a festőket, kik fotográfusokká lettek. „A művesség jövedelmezőbb volta sokat vezethet erre a térre, .kikben a művészi ihlettség csak igen alanti fokon állt, kik nem hatoltak annyira a művészet magasabb légkörébe, hol hivatásukról meggyöződvén, a művészetről semmi áron többé le nem mondanának.*"  
 
n
Jegyzet *Talán egy kissé élesb megrovása oly müvészeknek., kik művészetök további gyakorlatát egy photographiai terem megnyitásával (sovány napokban) összeférhetőnek tartják. Mi ezeket ugy nézzük, mintha világhírű seborvos egyuttal beretváló „officinát" sem röstel tartani.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ilyen eset volt pl. Ország Antalé, akinek az új foglalkozáshoz maga A. is szerencsét kívánt (lásd 286. gl.), nem mintha elvi felfogása nem esett volna
Székely
Székely Bertalan
éhez közelebb, de anyagi bajoktól folytonosan aggódó lelke megértette és megbocsátotta az effajta „árulást". – Beretváló officina: beretváló műhely.
 
  6. sz. 616. l.  
  85.  
  Székely Bertalan fenti, Festészet és fényképelés c. cikkére válaszol Barabás Miklós hasonló chnű dolgozattal, védelmébe vevén a fényképezés jogait – a maguk helyén.
A.
Arany János
a vita elmérgesedésétől tartva, e megjegyzést teszi a cikk végéhez:  
 
n
Jegyzet *Lapunk szük tere nem engedi, hogy efféle 'speciál makfejtegetéseknek szabad mezőt adjunk, annál fogva tekintélyes festőnk ez ellenvéleményével bezárjuk e tárgyban a vitatkozást.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Lásd az előző mj.
 
 

Megjegyzések: