Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. I. FÉLÉV 1864  
  I. sz. I. l.  
  97.  
 
Kemény
Kemény Zsigmond
nek Classicismus és romanticismus c. ismeretes esszéjét közli a lap három folytatásban főcikként. A címhez
A.
Arany János
csillagot tesz a következő lapalji megjegyzéssel.  
 
n
Jegyzet * E cikk bevezetése a szerző egy nagy terjedelmű tanulmányának, melyet
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
munkáiról készit. Ezt azért látjuk szükségesnek megjegyezni, hogy egy pár hézagot vehetni észre benne, melyek a tanulmány folytában ugyan kipótoltatnak, de a melyeket itt az egész munka terve mintegy kényszerűvé tett. Azonban e bevezetés igy is elég önálló cikk és sokkal jobban és szebben rajzolja a classicizmus és romanticizmus kifejlődését az európai irodalomban, mint sok kötetes munka; irodalmunkban pedig első ilynemű tárgyalása e kérdésnek, melyet, a mint egy pár közelebbi példa mutatja, még íróink sem igen látszanak eléggé érteni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Kemény
Kemény Zsigmond
e híres tanulmányát nem folytatta; itt megjelent formájában maradt az.
Vörösmarty
Vörösmarty
ról dolgozott ugyan ezután is: emlékbeszédet készített róla, s el is modta a Kisfaludy Társaság 1864. febr. 6-án tartott közgyűlésén. De ezt a tanulmányt nem illesztette ahhoz. – Utolsó mondatában
Várdai
Várdai Béla
szerint „
Arany
Arany János
a
Gyulai
Gyulai Pál
és Zilahy Károly között lefolyt ismeretes polemiára gondolhatott, mely a Tartuffe-ből kiindulva a körül forgott; romantikus iró-e
Moliere
Jean-Baptiste Poquelin
". Várdai: Adalék 238. 1. – Közölve uo.
 
  3. l.  
  98.  
  Laurának. (1845) c. kéziratában hátrahagyott Vörösmarty-verset adja közre a lap e megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet *
Vörösmarty
Vörösmarty
e még kiadatlan költeményét a Vörösmarty Minden Munkái kiadójának szivességéből közöljük.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Nyilván nem Ráth Mórra, hanem
Gyulai
Gyulai Pál
ra gondol
A.
Arany János
(lásd 95. mj.)
 
  3. sz. 65. l.  
  99.  
  K-i jelű kritikus beszámol a Képzőművészetek rovatban a Pesti Műegylet 1863-64. december-január havi kiállitásáról, s itt a saját szövegében szereplő „staffage-képen" szó után, zárójelben, ezt a megjegyzést teszi „ (mikor lesz erre már jó magyar szó)"*  
 
n
Jegyzet * Töltelék.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet E kritikát Keleti Gusztáv írta. Keleti Gusztáv (1834- 1902) pozsonyi német eredetű polgárcsalád fia, a híres statisztikusnak, Keleti Károlynak testvéröccse. Bécsben Rahl iskolájában tanult festeni, majd különféle német festőtelepeken. Mint tájfestő tett névre szert, mindvégig idealizáló, klasszicizáló törekvést mutat. Mint kritikusnak azonban nagyobb volt a szerepe. A művészeti kritika egyik úttörője nálunk. Egyideig Eötvös Lóránd mellett nevelő, s ekkor közeli viszonyba került Eötvös Józseffel, aki esztétikai fölfogására igen erősen hatott, de már nem annyira a realista regényíró, mint inkább a Gondolatok szerzője. – A „staffage-képen" szó nem -on, -en, -ön-ragos helyhatározó, hanem -képp, -képpen ragos módhatározó; ám ennek ellenére sem látszik egészen találónak A. szóajánlása.
 
  4. sz. 90. l.  
  100.  
  Torkos Sándor az Irodalom rovatban Egy üldözött szenvedő c. nyelvészeti tárgyú tárcájában a szenvedő igeragozás használatának visszásságairól, jogtalan visszaszorításáról szól, egyebek közt így: „Törvényes régi jó Külszenvedő ige alakunk, szeretett nemzeti nyelvünk egyik fontos életszerve, már-már teljes elnyomatással fenyegettetik* a leszek (fio) igével képzett korcs szenvedő ige alak által".  
 
n
Jegyzet * Nem kell félteni! Kárpótlásul mindenütt használják a hol nincs rá szükség. Igy a cselekvő többes 3-ik személye helyett, midőn határozatlan. Ide s tova nem irják: „harangoznak" hanem „harangoztatik". Olvastunk egy beszélyt, melynek ez volt a cime: „Lefőzettem!" Igy mindenütt, hol activ constructio volna a könnyebb, természetesebb, magyarosabb.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Torkos Sándorra lásd 206. gl. – A külszenvedő ige alak a passzívum, a valóságos szenvedő, az, amelyet mai szóhasználatunkban is így nevezünk. Belszenvedő igealakon a -va, -ve végű határozói igenévből s a lenni létigéből képzett összetett alakokat értették;
Torkos
Torkos Sándor
példáiból: „a községek érdekei szorgosan és alaposan meg lőnek vitatva"; „compromittálva lett"; „A ministeri felelőség elvül lett kimondva" – fio, latinul: leszek.
 
  91. l.  
  101.  
  A továbbiakban a lesz segédigés kapcsolattal való visszaélésekről szólva így ír: a segédigés alakok közül „Eleinte csak a történeti és általános mult harmadik személye (lőn, lett) lőn használva, az is csak elvétve; [ … ] most már pedig [ ] minden időnek minden személye divatozik.*"  
 
n
Jegyzet * Mi is érezzük s irtjuk a lesz igével összetett szenvedő alak germanismusát, legtöbb felhozott esetben. De gondolkozzunk egy kissé. A van összetett hasonló alakot senki sem mondhatja idegennek. A gabona le van kaszálva, le volt kaszálva, le lesz kaszálva. Ez, ugy hiszem, magyar. A lesz igével is, bizonyos szófüzésben mond a nép hasonlót. „Mire a gabona le lett vágva, egészen besötétedett." Nehogy ezt is ki akarjuk irtani. „Gertrud meg lőn mentve" a fentebbi példákban ehhez húz, mert jelene igy volna: meg van mentve.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Torkos Sándorra lásd 206. gl. – A külszenvedő ige alak a passzívum, a valóságos szenvedő, az, amelyet mai szóhasználatunkban is így nevezünk. Belszenvedő igealakon a -va, -ve végű határozói igenévből s a lenni létigéből képzett összetett alakokat értették;
Torkos
Torkos Sándor
példáiból: „a községek érdekei szorgosan és alaposan meg lőnek vitatva"; „compromittálva lett"; „A ministeri felelőség elvül lett kimondva" – fio, latinul: leszek.
 
  6. sz. 121. l.  
  102.  
  Árpádfi Géza A szellemi fásultság címmel egy kissé fellengző, régiesen tudálékos, paposan magabiztos, moralizálva oktató hangu, feícikként közölt eszmefuttatást ad közre a szellemi közömbösség ellen, nyelvészeti problémákat is érintve. A maga cikkéhez fűzött egyik lapalji jegyzetében ezt írja: „ Talán ideje már az elig - satis-t az etymon szerint irva is megkülönböztetni az elég - conflagrattól. A kezdemény nem tőlem származik. Akadémiai tag adott rá példát.*  
 
n
Jegyzet * E cikkben maradjon hát.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Az Árpádfi Géza álnevet a K-ban Csaplár Benedek (lásd 383. üz.) használta. Meglepő Csaplár Benedek e megkülönböztetést célzó javaslata, hiszen ő olyan vidékeken is élt, amelyeken a zárt és nyilt e ejtésével világosan éreztetik a különbséget az elég ige és az ëlég határozatlan számnév között. Történeti alapja sincs javaslatának; az ëlég az általánosabb alak a nyelvtörténet folyamán s nem az ëlig. – etymon szerint: szóeredet szerint; satis, latinul: ëlég; conflagrat, latinul: elég.
 
  10. sz. 238. l.  
  103.  
  -i. -r. jelzésű kritikus jó logikával, erős nyelvérzékkel, szolíd hangnemben hosszan fejtegeti, miképp tarthatná fenn magát a csődbe jutott budai Népszínház, amelynek nagy kezdeményező készségű igazgatója, Molnár most a bukás elől az operetthez és bohózathoz látszik végképp pártolni. Ám játszon a hét nagyobb részében operettet, javasolja a cikkíró, de néhány napot hagyjon meg minden héten irodalmi szintű vígjátékra és népszinműre. Így, e kettős megoldással megtarthatja „tisztelt közönségét," fönnmaradhat, de nagy elvi feladatáról, a budai közönség ízlésének iskolázásáról és magyarosításáról sem mond le egészen. –
A.
Arany János
a következő hosszú, kisebb cikknek beillő megjegyzést fűzi e javaslathoz:  
 
n
Jegyzet * Érdekesnek láttuk közölni e jószándékú és jól irt cikket, habár minden pontját nem helyeselhetjük is. A budai szinház nem a nemzeti szinház, hogy nemzeti igényeket kössünk hozzá, sem oly intézet, melytől a drámai művészet magasb nemeit várjuk. Segitettek ugyan egyes adakozók, de nem a nemzet s elvégre is csak a maga erején kell megélnie. Ezért nem hibáztathatni az igazgatót, ha megélni törekszik és szinháza fenntartására minden oly eszközt megragad, mely erre alkalmas. De élénken kell hibáztatnunk valahányszor az izlést és erkölcsöt lábbal tapodja. Botrányra senkinek sincs joga. Például a cancan nem szinpadra való s még Páris egyetlen szinpadán sem láthatni. Ilyesmit tenni semmi nemű körülmények között nem szabad. Az operette jogos műnem, nem hibáztatjuk, csak ohajtjuk: vajha igazgató, költők és zeneszerzők némi nemzeti operette megalapitásán fáradoznának. A látványosság sem hiba, csak oly látványos műveket kell választani, melyeknek némi költői becsök is van. Átalában pedig nagyon ohajtandó, hogy a budai népszinház szünjön meg a nemzeti szinházzal versenyezni, válasszon magának saját kört, az operettek, bohózatok, népszinművek körét s igyekezzék ezt minél nemzetibb alapon kifejteni. Hanem ide költők is kellenek. Egy pár költő, sőt tehetséges átdolgozó is erős lendületet adhatna a budai szinház ügyének. Hány oly francia vaudeville, bluette stb. van, melynek alapeszméjét átvéve, igen eredetien, a magyar és pesti viszonyokhoz alkalmazva, lehetne feldolgozni. Szóval a budai szinháznak az alsóbb, de azért jogos drámai nemek képviselőjének kellene lenni, s minél nemzetibb alapon. Lételének csak igy van értelme, különben aligha lesz több üvegházi növénynél.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk szerzője nyilván Almási Tihamér (lásd 251. gl.), aki ez időben kezdte népszínműveit írni, és sokat forgott a Budai Népszínház körü; ugyanakkor mint egykori kőrösi
A.
Arany János
tanítvány, akit továbbra is tisztelő, szívélyes jóviszony fűzött nemcsak A.-hoz, hanem családjához és barátaihoz is (lásd levele
A.
Arany János
-hoz, 1862. nov. 11. MTA Ltár 36.), alkalmasnak látszott, hogy a K és Népszínház, illetőleg ennek pártolói között keletkezett ellenszenv megszüntetésén munkáljon. Almási Tihamér szerzősége mellett szól az említett levél is, amelyben közremunkálását ígérte
A.
Arany János
-nak (lásd uo.), s továbbá az, hogy valamennyi kézikönyv, életrajzi összefoglalás, amelyek javarészt a kortársak adatai s a saját önéletrajzi közlései alapján nyugszanak, a K munkatársának mondják, holott nevével alig egy-két cikk jelent meg a lapban. Erre utal testvérének, Balogh Zoltánnak
A.
Arany János
-hoz intézett bocsánatkérő levele is (1862. nov. 17. MTA Ltár 37.), amelyben a laptól való elszakadását mentegeti, jóllehet az ő neve öccsénél jóval gyakrabban fordult elő eddig is, azután is
A.
Arany János
lapjában. – A Népszinház működését mindig nagy figyelemmel kisérte a K; eleinte, mig Molnár (lásd 56. gl.) az anyagi sikert nem bármi áron akarta biztosítani, igen meleg pártfogással szólt ügyéről; hogy azonban Molnár Párizsból hazaterve
Offenbach
Offenbach, Jacques
divatos operettjei közül is a legsekélyesebbekkel s más hasonlókkal, meg színházi masinériával előállított vásári látványosságokkal csalogatta a közönséget, élesen szembe fordult vele. – vaudeville: énekes, zenés, nevettető, érzelmes színházi játék, az operett egy válfaja; bluette: a vaude ville testvér műfaja; a poén, a vicc még erősebben érvényesül benne.
 
  11. sz. 251. l.  
  104.  
  Dalmady Gyöző Karácsony estéjén c. versét közli a lap e – márc. 13-iki – száma, a következő lábjegyzettel:  
 
n
Jegyzet * Az alkalomszerűségtől kissé elkésett. Nem a szerző hibájából. Hanem a jó mindig jó.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  16. sz. 379 l.  
  105.  
  Z. A. aláírással három folytatásban, Társadalmunk című tárcácikk boncolgatja az akkori Magyarország művelődési és civilizációs problémáit. Szól az öltözködésről is, s a nyugatias, kényelmesebb öltözet mellett száll síkra. Mert „Két hibája van a mi nemzeti magyar ruhánknak ; egyik, hogy nagyon cifra ; másik, hogy kényelmetlen. E két oknál fogva uraknak való inkább, semmint olyan embernek, a ki dolgozik.*"  
 
n
Jegyzet * Ez nem épen ugy van. Minden iuha cifra, ha cifrán csináltatjuk, s kényelmetlen, ha diszöltözet. Magunk is oly magyar ruhát hordunk, mely se nem cifra se nem kényelmetlen. Azt, hogy csak urnak való, megcáfolja az a körülmény, hogy népünk, a legdolgozóbb osztály, mindig magyar ruhában járt. Egyébiránt arra való a divat, hogy módosítson rajta szükség szerint. Árpádtól napjainkig sok változáson ment át nemzeti öltözetünk, s vajon miért ne mehetne át ezután is.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A cikk írója Zichy Antal (1823-1898), Zichy Mihálynak, a jeles festőnek testvérbátyja. Somogyi középnemescsaládból született, jogász lett, a szabadságharc idején követ, a Békepárt tagja; a hatvanas években tevékenyen közreműködött a kiegyezés előkészítésén, 67 után Deák-párti képviselő, majd főrendiházi tag. Némi konzervativizmusra hajló szabadelvűség jellemezte; nyugati, polgárias széleskörű, főképp irodalmi és festtészettörténeti érdeklődés volt kezdettől sajátja. Bár verset, drámát és elbeszélést is írt, történeti tanulmányai hoztak neki nevet és elismerést, s az Akadémia tagságát is. Különösen
Széchenyi
Széchenyi István
írásainak gondozásában buzgólkodott sokat. A. felhívására, hogy munkatársa legyen a K-nak előzékeny levélben tett ígéretet. (1862. nov. 11. MTA Ltár 36., 1256.) A magyar nemzeti viselet pártolása, szorgalmazása A. egyik kedvenc vesszőparipája volt. Több glosszájában is síkraszállt mellette. Így pl. átvett egy rendkívül hosszú tudósítást a PN-ból szóról szóra, amely arról írt, hogy a portugál király s a párizsi közönség mekkora elragadtatással nézte egy, a nyugati országokat járó magyar festő, Kovács Mihály ruháját, majd gúnyosan hozzáfűzte: „Hátha még
Pest
Budapest
re jőne az az úr
[szerkesztői feloldás]
aki ti. Párizsban különösen dicsérte
Kovács
Kovács Mihály
ruhájátaki ti.
, s meglátná, mily nagy a kegyelet itt nálunk nemzeti viseletünk iránt, akkor lehetnénk csak igazán büszkék." ( K II. II. 4. sz. Vegyes.) – A. – ismeretes – mindig szívesen hordott csizmát, fekete magyaros szabású sima nadrágot, egyszerű zsinóros, nyakig zárt, de nem túl magas gallérú fekete kabátot, fehér inggel és csokorra kötött rojtos magyaros nyakkendővel. Amidőn az 59-es föllendülés idején újra divatba jött a magyar viselet, óvatos volt: „Félek, hogy ha csináltatok, kimegy a divatból… Felöltönyöm mindig volt magyar is, az most is van és hordom." Félt, hogy reményeiben újra csalódnia kell s az újra divatját mult magyar ruha e csalódásra emlékezteti folyton. ( A. krk. VI. köt. 236. 1.)
 
  17. sz. 387. l.  
  106.  
  Salamon Ferenc két folytatásban rövid esszét, esszévázlatot ad közre Shakespeare címmel. A nagy drámairóra serkentően ható népszokásokról szólva megemlíti, egyebek közt, a május elsejei népünnepélyt, midőn „az egész nép fiatala, vénje már napfeljötte elött künn volt az erdőn és mezőn s muzsika szónál szedte a tavaszi virágokat*"  
 
n
Jegyzet * Erre több célzás van a „Szentiván éji álomban" is.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ilyen célzások találhatók rögtön az első szín folyamán, Hermia és Lysander beszélgetésében, pl. ott, hol Lysander éjtszakai találkozóra hívja Hermiát: „Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel / Atyád lakából, és ama ligetbe, / Mely városunkhoz egy mérföldnyire van) / Hol téged egykor s a kedves Helénát /Találtak volt május ünnepén"
[szerkesztői feloldás]
A. fordítása
.
 
  19. sz. 447. l.  
  107.  
  Vilmos aláírással Az életből címmel elbeszélés jelenik meg e számban, melynek utolsó mondatához csillagot tesz a szerkeszteí a következő megjegyzéssel:  
 
n
Jegyzet * Minden félreértés megelőzése végett kijelentjük, hogy e beszély kézirata már nálunk volt, midőn egy némileg hasonló fejleményű novelletta megjelent a Koszorúban.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Vilmos néven Csapó Vilmos (lásd 491. üz.) írt a K-ba. – A „némileg hasonló fejleményű novelletta": Dallos Gyula (lásd 430. gl.) fordítása meg nem jelölt angol szerzőtől: Egy szinésznő életéből címmel ( K II. 1. 17-18. sz.).
 
  450. l.  
  108.  
  Torkos Sándor egy csokorra való szólást, szójátékot, szállóigét ad közre A magyar nép szójátékai címmel. Köztük ezt is „Ennyihány birkának hány a lába? mire megjegyzendő, hogy Dunántul* ennyihány = egy nehány, de ennyi hány, mint két szó azt jelenti = enni hány, innen a kétértelmüség, a felelet az, hogy: két lába van, márt. i. annak, ki a birkának enni hány."  
 
n
Jegyzet * Ugy ejtik azt Biharban is, az ország másik szélén.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Torkos Sándorra lásd 206. gl. – E szójáték a Dunántúlon, Zalában ma is általánosan ismert.
 
  109.  
  A továbbiakban a nyelvbotlásos szójátékokról is szól
Torkos
Torkos Sándor
. Pl. ,,Ajánlom magamat, kecses begyébe' e. h., becses kegyébe' (az Üstökösből)."*  
 
n
Jegyzet * Mert valamint Jónás elnyelte a cethalat, stb. Igen ismeretes deák vic.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Természetesen
Jókai
Jókai Mór
nagy közkedveltségnek örvendő élclapjáról van szó.
 
  22. sz. 528. l.  
  110.  
  A Vegyes rovat egyik kis, nem a szerkesztő által irt glosszája így kezdődik: „Külföldön az emberek sokkal élelmesebbek, mint minálunk :"*  
 
n
Jegyzet * Nálunk sincs mit panaszkodni e felől.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
 
  23. sz. 548. l.  
  111.  
  F. Szabó Sámuel Székely népköltemények címmel két folytatásban népdalokat, balladákat és balladaváltozatokat ad közre, nevezetesen a
Gyulai
Gyulai Pál
által közrebocsátott Ajgó Márton két változatát is (Molnár Anna, Sajgó Márton), de előttük újra közli összehasonlításul a Gyulai-féle szöveget is. A második változat, azaz tehát a harmadik vers utolsó sorához
A.
Arany János
csillagot tesz a következő jegyzettel:  
 
n
Jegyzet * Egy variánsa a középsőnek megjelent a Koszorú folyó évi első számában. De nem árt közölni, ha már csak azért is, mert közelebb a „Fővárosi Lapok"-ban cikk jelent meg bizonyos román hazafi tollából, mely némi hasonlóságot mutatván ki Molnár Anna és valamely oláh költemény közt, nemcsak azt vindicálja, hogy e ballada az oláh néptől származhatott, (mi vita tárgya lehet) a székely nép közé, hanem egyenesen azt, hogy irói plagium, a gyüjtők forditják most hevenyében, hogy megmutassák, mennyire gazdag a székely elbeszélő költészet, a minek eddig semmi hire nem volt. Nem ám, mert senkisem törődött vele, csak most kezd a gyüjtés lábra kapni: s e három különböző variánsa is ugyanazon költeménynek mutatja, hogy ez nem irodalmi humbug : ilyet iró nem is képes csinálni, a mit mindenki átláthat, ki az eredeti népszerzeményt az irói utánzástól meg birja különböztetni.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet A már korábban, „a folyó évi első számban" közölt variáns Molnár Anna (Ószékely ballada) címmel, illetőleg alcímmel jelent meg a következő lapalji jegyzettel: Kriza J. Vadrózsáinak sajtó alá adandó második kötetéből. – Szabó Sámuelra lásd 523. gl.; közleményének első fele: K II. 1. 22. sz. – E variáns közlője Gálfi Sándor (1810-1871), aki székely középnemescsaládból származott, jogász lett, megyei tisztséget töltött be, de jobban érdekelte az irodalom a jogtudománynál. Fiatalabb éveiben maga is írt verseket, később
Kriza
Kriza János
egyik legjobb szemű és készültségű gyüjtőtársa lett. – A FL cikkét Grocescu Julián írta; s egy része volt ez a híres Vadrózsapörnek (lásd 441. gl.).
 
  112.  
  A továbbiakban elemzi a közlő a Molnár Anna féle változatot, majd így ír: „Ajgó Mártont
Gyulai
Gyulai Pál
ra bizom, hadd vezesse be ujra, – ha jónak látja, – a »Koszorú« olvasóközönségénél."
 
 
n
Jegyzet *
Gyulai
Gyulai Pál
a Budapesti Szemlében ezt már megtette; egyébiránt a Kisfaludy-társaság népköltési gyüjteményéhez csatolt jegyzetekben fog szólni a variánsokról is.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
cikke, amelyet az Erdélyi Muzeum Egylet 1860. febr.-i tudományos ülésén olvasott föl, már sokat fölvetett a Vadrózsapör által felszínre hozott problémákból, de az egyes balladákkal általános esztétikai és nem annyira a folklór s főképp az éredet szempontjából foglalkozott. (BpSz 1860. XXX. füzet.) –
Gyulai
Gyulai Pál
a Kisfaludy Társaság megbízásából Arany Lászlóval együtt adta ki A magyar népköltési gyüjtemény uj folyamát, 1871-72 és 1882-ben.
 
  25. sz. 587. l.  
  113.  
  Az Északi Tenger mélysége címmel s a cím alá zárójelbe tett – „(Dán)" – eredetjelzéssel Erdélyi János népdalt közöl. A szerkesztő csillagot tesz a címhez a következő lapalji jegyzettel:  
 
n
Jegyzet * E népkölteményt (castis omnia casta) annak megmutatására közöljük, hogy a legtöbb eredeti invenció a néptől származik. Ezt is már ismerjük német (gondolom Hölty-féle) átdolgozásban, s magyar forditása köztünk is elterjedt s az
Erdélyi
Erdélyi János
Népdalgyüjteményébe is bejutott.
 
 
n
Jegyzet Szerk.
n
Jegyzet Ez a közlés nyilván a Vadrózsapör visszhangja, s nyilván (lásd 441. gl.); arra kivánt újra nyomatékkal visszautalni, amit már egy jegyzetében emlitett, hogy ti. a népköltészetben nincsen értelme a plágiumnak, mert egyik nép mindent bátran birtokába vesz a másik költészetéből; vagyis az átvétel körülményei s nem a plágium kérdése lehet tárgya a kutatásnak. – A Hölty-féle változat kétséges; alighanem tévedett A.; mindenesetre nem sikerült megtalálnunk a rendelkezésre álló Hölthy-kötetekben. –
Erdélyi
Erdélyi János
népdalgyűjteménye: Magyar Népköltési Gyüjtemény; Népdalok és mondák; a Kisfaludy Társaságból megbizásából szerkeszti Erdélyi János,
Pest
Budapest
1846- 48. 1-111. köt. – Közölve Várdai: Adalék 730. 1. – castis omnia casta: tisztának minden tiszta; e latin szólást erotikus, suexualis téma, vonatkozás mentegetésére szokták mondani. Itt is erről van szó: a románc-szerű vers párbeszéd egy legény és huga között; arról tudakozódik a legény, mért volt csizma a lány ágya előtt s aztán később mért hallatszott gyereksírás a lány szobájából.
 
 

Megjegyzések: