Aranysárkány fejléc kép
 
KOSZORÚ. II. ÉVF. I. FÉLÉV 1864  
  1. sz.  
  335.  
  S. F. urnak, Késmárk. A két monda nincs elfelejtve, csak alkalomra vár.
n
Jegyzet Solcz Frigyesnek szól, és a két szepesi szász liun monda forog szóban. (lásd a 167. üz.)
 
  336.  
  Győr : Sz. 1. egylet. Sajnáljuk a botránkozást, annyival inkább, mert az nem eredeti cikk. De nem árt olykor az ellentábor véleményébe is bepillantani. Annyival kevésbbé, mert a Koszorú maga sem hódol a materialista elveknek; s az „Ember eredete" cimű cikksorozat ellensulyozta, a mi a másikban bántó lehetett.
n
Jegyzet Nyilván valamilyen vallásos egyletnek szól; Szent István-, vagy Szent Imre Egyletnek, (ez utóbbi létezéséről a Hfr 1863. 27. sz. tudósít is), amely bizonyosan
Mentovich
Mentovich Ferenc
cikksorozata ellen tiltakozott (a Természetjelenségek befolyása az emberi szellemre ( K I. II. 22-24. sz.). A cikksorozatot
Mentovich
Mentovich Ferenc
Th. Buckle híres angol – haladónak ne mindig mondható – polgári történész History of Civilization in England. 1857. c. műve alapján írta, amelyben a mechanikus materializmusnak egy válfaja lelhető föl. Az ember eredete c. cikksorozatot viszont
Mentovich
Mentovich Ferenc
tanulmányát megelőzve, az idealista szemlélet védelmében
Mentovich
Mentovich Ferenc
nak már régebbről esküdt ellenfele,
Brassai
Brassai Sámuel
írta. ( K I. II. 1., 2., 17., 18- 19. sz.) Később alighanem éppen ez vagy tán ehhez hasonló egyházi oldalról jövő tiltakozások indították arra
A.
Arany János
-t, hogy az általa oly nagyra becsült és kedvelt
Mentovich
Mentovich Ferenc
egy világnézeti tanulmányát visszautasítsa (lásd 447. üz.).
 
  337.  
  Sz. K. nak. Sz. Szállás. Későn kaptuk l-én. Már most mit csináljunk ujabb gyülésig? Egyebet is várnánk.
n
Jegyzet Szász Károlynak Szabadszállásra, ahova az Kunszentmiklósról 1863-ban költözött át, miután itt a kunszentmiklósinál nagyobb javadalmú lelkészségre választották meg.
Szász
Szász Károly
1863. dec. 25-én irt levelében (MTA Ltár 558.) előadta
A.
Arany János
-nak, hogy három havi megfeszített munkával a Nemzeti Színház és a Kisfaludy Társaság számára Shakespeare II. Richárdját és a VIII. Henrik-jét lefordította. Mivel azonban a Nemzeti Színház előadása bizonytalan, csak a Kisfaludy Társaságtól remélheti, hogy munkájáért hamarosan honoráriumot kaphat. Márpedig erre égetően szüksége volna, s ezért kéri A.-t, vigye az ügyet a Társaság decembervégi ülése elé.
 
  338.  
  P. Sz. K. Enyed. December is elmult, a várvavárt mégsem jő.
n
Jegyzet P. Szathmáry Károlynak Nagyenyedre, aki az elmúlt év végén beküldte már ígért értekezését Dugonicsról (1. 328. üz.); de
A.
Arany János
, nyilván, még inkább óhajtott volna tőle elbeszélést kapni; ez azonban csak jó sokára érkezett meg. ( Pár lap egy régi krónikából. K II. I. 14. sz.) Levelezésbeli nyoma ez üz.-nek nincs.
 
  2. sz.  
  339.  
  M. Vásárhely M. F. Szives üdvözlés viszont. A mult félévi hátralékot betudhatjuk és quittek lehetünk.
n
Jegyzet Marosvásárhelyre Mentovich Ferencnek. Újévre és ünnepekre küldött
Mentovich
Mentovich Ferenc
levelet, s néhány előfizetőt szerzett, meg néhány „restancziát" „hajtott föl". Erre vonatkozik a „quittelés". (1863. dec. 30. MTA. Ltár 394.)
 
  340.  
  P. Sz. K. Enyed. – Igen, 1863-ról fenn van. Első alkalommal betudhatjuk. Csak hadd jöjön az az izé, minél előbb.
n
Jegyzet P. Szathmáry Károlynak szól Nagyenyedre, s ugyanarról van szó, 'mint az előző, a
Mentovich
Mentovich Ferenc
nak szóló üz. esetében. „Az izé" a 338. üz.-ben említett elbeszélés lehet, s alighanem annak hibrid, meghatározatlan műfajára vonatkozik; elbeszélés is, történeti tanulmány is, történeti életkép is.
 
  341.  
  Észláng. Tárgyias. Hagyjuk már ezeket. Nem is oly modorban van tartva a fejtegetés, mint lapunk kivánná: nagyon iskolás.
n
Jegyzet A beküldött cikk nyilván arra a fejtegetésre kfván válaszolni, amely a K I. II. 11. sz.-ban jelent meg, s cáfolta
Brassai
Brassai Sámuel
álláspontját, aki szokott logikai mutatványai egyikében az észláng szót ajánlotta a lángész helyett. ( Müvészeti elvekről. K I. II. 6. sz.) Már e cáfolat túl hosszadalmas volt az e fajta, senkitől komolyan nem vett Brassai-féle javaslatra. Nyilván innen az üz. kedvetlen, elutasító hangneme.
 
  342.  
  A szenvedő balladája. A formában némi hangzatosság; de egyéb nem sok.  
  343.  
  A hiuság. Semmi tekintetben nem arra való még, hogy világot lásson.  
  344.  
  Luca széke. Az egész Lucából és székéből semmi sem válik ki. Nem is azért hiják azt L. székének, hanem mert Luca napján kezdik el csinálni.  
  345.  
  A boldogságnak álmait stb. A legjobb akarat mellett sem látunk bennök oly vonást, amely igazolná létezésöket. Örömmel közlenénk valamít: de ilyet minek?  
  346.  
  Puszták fiai. Petőfi, ha a zsiványságot idealisálja, háttérbe mindig odafesti az akasztófát. Itt a zsiványság valóságos csendéletképben van felmutatva.
n
Jegyzet Közölve: Várdai: Adalék 658. 1.
 
  347.  
  A fülemile. Ugy kell lenni, hogy az olaszban a nyelv bája teszi a kis dalt kedvessé, s az a magyar forditásban elveszett. Ha a lepkeszárny himpora letörölve: a hernyó nem kell.  
  348.  
  Csendes tónak. Gyakorlat.  
  349.  
  Jégvirágok. stb. Még nem arra valók.  
  4. sz.  
  350.  
  Serafin cimü beszély kéziratát nem találjuk. Elfogadva, megőriztük volna: el nem fogadott mű kéziratát nincs szerkesztő ki év számra tartogasson.  
  5. sz.  
  351.  
  Azon t. úrnak, ki egy zeneműt küldött be. A Koszorú nem adhat ki zeneműveket.  
  6. sz.  
  352.  
  Stuart Mária stb. Valami feszesség, mely gyakran érthetlenségig megy. Nem közölhetni.  
  353.  
  Hova lesz a virág, meleg. E themát egy allegoriában megfejteni, még nem költemény. Van némi gyakorlat a verselésben: de azért nem lehet közölni.  
  354.  
  Mért nem vagyok gyermek … Se a naivitás se annak ellentéte nem sikerült. Gyakran megdöccen a szó és - gondolat.  
  355.  
  Elveszett szivek … Közölhetnénk belőlük, de kedvező itéletünkben az udvariasságnak is volna része. Itt-ott van gondolat, de nem akar a formába simulni.  
  356.  
  Borongó felhők … Olyan kimondhatlan s ki nem mondott érzések. Mi határozottabbat szeretünk.  
  357.  
  Ott-ott, zuzzátok… A hang nem illik tárgyához. Hamis pathosznak nevezik az ilyet.  
  358.  
  Bucsu, - Visszatért remény. Mindjárt láttuk, hogy első kisérlet. Még a nyelv első iskoláján sincs túl. Multa tulit fecitque puer.
n
Jegyzet Nem tudjuk, kinek szól. – multa tulit fecitque puer: sokat tűr s tesz (addig mé~) a gyermek; azaz soká lesz ez még elfogadható; Horátius Piso-hoz írt eptsztolájából való e mondat.
 
  359.  
  T. E. Vattán. Semmit sem kaptunk ! Pár nap mulva magán úton.  
  360.  
  A. B. C. D. Közölhető a vers, meg a fordítmányok közül is.  
  361.  
  A harcok estéje stb. Gyenge viszhangja az olvasottaknak. Kár még sajtó alá rendezni.  
  362.  
  Egy csók, két halál. Se forma, se tartalom nem arra való.  
  363.  
  Néprománc, Uhland. Van némi gyakorlottság a verselésben, de még több erő s biztosabb kéz kell.
n
Jegyzet Tóth Endrének szól, aki 1864. febr. 3-i levelében (MTA Ltár 1211.) érdeklődött, megkapta-e A. azt a „Tiltakozás"-t, amelyet ő a K-ban kívánt közzétenni, mivel a Kisfaludy Társaság balladapályázatára küldött munkája, a Bertrand de Born c. vers, jutalmat nyert ugyan, de ugyanakkor a FL azt írta róla, – Tóth Endre legalábbis így summázza a cikket - „hogy silány ballada biz az". „Én azt tartom – folytatta e summázás után fölháborodottan – , hogy amit egy szemenszedett társulat megjutalmaz, az ne legyen, annak nem szabad silánynak lenni." Másfél hét múltán aztán, meg sem várva A. válaszát, Tóth Endre újabb levelet írt, egy „nyilatkozat"-ot küldve benne (1864. febr. 17. MTA Ltár 1212.), amelyben sértődötten utasította vissza a jutalomdíjat.
A.
Arany János
erre valóban elodázhatatlannak látta a választ, s „pár nap mulva magán uton", azaz a 1864. febr. 19-i (MTA Ltár 1230.) hosszú levelében azzal igyekezett megnyugtatni a sértődött költőt, hogy a sérelmezett megállapítás nem az ő balladájára vonatkozott, bár az ő, A. véleménye szerint sem tartozik az
Tóth
Tóth Endre
legeredetibb munkái közé.
Tóth
Tóth Endre
1864. febr. 21-én (MTA Ltár 1214.) válaszolt, megengesztelődve, s elállott szándékától.
 
  364.  
  M. B.-nek. 1, 2, 3. Gyengék bizony azok.  
  365.  
  L. Zs. urnak. Az ominosus 1-ső számot már harmadszor is megküldtük. Valaki nagyon belészeretett, s ugy látszik gyűjteményt akar szerezni csupa 1-ső számokból. Ha most sem jutna oda: boriték alatt kell megküldenünk.
n
Jegyzet Nyilván Lehr Zsigmondnak (1841-1871), Lehr Albert testvérbátyjának szól, Németkeresztúrra, ahol ez ez időben nevelősködött. Ev. pap volt ő is, mint atyjuk, de irodalomban s tudományban is tevékenykedett: ververset írt, fordított verset és prózát, s nyelvészeti meg irodalmi tanulmányokat adott közre. – A lapok elkallódása a postán állandó panasz tárgya a korszak lapjainak szerkesztői üzeneteiben. Gyakori eset volt pl. az, hogy hasonló nevűek elvitték át-tévedésből a nem nekik szánt, általuk elő nem fizetett lapott.
 
  7. sz.  
  366.  
  Rab panasza. Nagy a hang, kevés hozzá a tartalom.  
  367.  
  Népballada. Lehetet volna belőle szépet csinálni, de egykissé máskép.  
  368.  
  Gondoltam-e. Közölni lehetne, de másutt talán kedvezőbb feltétel ajánlkozik.  
  369.  
  Románc. Bércek mögé. Mind formai, mind tartalmi hiányokat találtunk.  
  370.  
  Melinda - inda. Kissé nagyon felötlő rím; a többi rész helyes; alkalmilag közölhetnők is. Az idős ügynek . stb. Figyelmet gerjesztett, inkább a forma, mint a tartalom által. Amaz erősebb, pedig összhangzásban kellene lenniök. Másért is bajos lett volna közölni. Csak előre !  
  371.  
  Mesturam stb. Kopott thema már ez, s itt nem igen van felújítva.  
  372.  
  Zsámbokrét. Várnunk kell a tavaszt. A remények a zöld vetés. sel talán jobban kihajtanak. Most zordon idő jár. Viszontüdvözlés-
n
Jegyzet A. többször is küldött szíves hangú üzenetet a Nyitra megyei Zsámbokrétre. Szerzői, esetleg ismerősei közül tartózkodott-e itt valaki, nem lehet pontosan tudni, de valószínűleg Nagy József (lásd 182. üz.) a címzett, akitől cikkeket kért, s aki tán előfizetőket is gyűjtött neki.
Nagy
Nagy József
ekkor ugyanis az itt birtokos Forgách Károly gróf (lásd 284. gl.) szolgálatában állt. (lásd Magyarország Vármegyéi. Nyitra vármegye,
Bp.
Budapest
én. 291-94., 318. l.) (Nagy József
A.
Arany János
-hoz, 1862. okt. 28. MTA Ltár 410.)
 
  373.  
  Egy kis leány halálakor. stb. Nem kiadni valók.  
  374.  
  M. Sziget. Megjött a küldemény. A jövőre nézve elfogadjuk ami önkint jő: de még nincs végmegállapodás; nagyon megdöbbentett az utolsó év. Nyilvános felhivás fog kiadatni. A kéziratot köszönöm, még nem olvashattam el. Szives üdvözlet!
n
Jegyzet Máramarosszigetre, Szilágyi Istvánnak szól, s nyugtázza azt a levelet, amelyben
Szilágyi
Szilágyi István
a 286. üz.-ben érintett vitás kérdésben
A.
Arany János
-nak ad igazat; majd arról panaszkodik, milyen könnyűszerrel el-elmaradnak a hátralékosok a befizetéssel. Végül, az iránt érdeklődik, mi lesz a jövő évi eljárásmód: „ várom a jövőre tett határozatát a Társaságnak. Mi sorsot szánta tok e vállalatnak?
[szerkesztői feloldás]
ti. a pártolói könyvilletmény-sorozatnak.
Itt vannak, a kik a 2 d cyclusban sem lépnek vissza a pártolástól. Hadd tehát tudnom a jövőt; még eddig felőle semmit sem olvastam, sem lapokban, sem másutt." (A.-hoz, 1864. febr. 10. MTA Ltár 68I.)
 
  375.  
  Kolozsvár A. B.-T. Z. Bár pénzkezelést nem igen örömest vállalunk, mindazáltal nem utasitjuk vissza e szép bizalmat, s ha addig alkalmasb egyén nem akadna, ám legyen. -
n
Jegyzet Talán valamilyen adomány továbbítására kérték az ismeretlen kolozsvári előfizetők A.-t.
 
  376.  
  Sz. S. N. K.-s. Vettük a csomagot. A mutatványra nézvet megvan kötve a kezem; talán majd később. Rendbe van-e a lapküldés? A hiba olynemű volt, hogy az „Ö. K. társulatnak" ké, példány kellett, hogy járjon, mert annyi küldetett innen.
n
Jegyzet Szilágyi Sándornak Nagykőrösre. Milyen csomagról van szó, nem lehet pontosan megállapítani. A szóban forgó közlemény Szilágyi Sándornak egy fordítása, illetőleg cikksorozata, amelynek tárgyát a bevezetés így adja: „a folyó évi »Revue des deux Mondes« 1.-ső füzetében Boissier Gaston a Ceaser alatt élt római ifjuságnak igen érdekes képét adja. [ … ] Ez életrajznak egy epizódját, Caelius viszonyát Clodiával e lapok olvasói bizonyosan szívesen veendik." ( K II. 1. 23. sz.) – Ö. K. Társulat: a nagykőrösi Önképzőköri Társulatról van szó.
 
  9. sz.  
  377.  
  Brüsszel. A küldeményt köszönettel vettük.
n
Jegyzet Brüsszelbe, Jósika Miklósnak s feleségének, Jósika Juliának, aki Signora Rozetti c. novelláját küldte el, levél kíséretében, s mielőbbi értesítést kért a novella sorsáról. (1864. febr. 8. MTA Ltár 249.) A novella meg is jelent ( K II. 1. 15- 17. sz.)
 
  378.  
  A. L. Abony. Tehát várunk vele.
n
Jegyzet Abonyi Lajosnak, akihez
A.
Arany János
a múlt félév végén (1863. dec. 27. OSzK.) igen keserű hangú levélben fordult: „ ... azt kell hinnem, hogy Kegyed is azokhoz esküdött, kik a Koszorúban nem tudom mi féle cliquet látnak, más tehetségek elnyomására. Szegény Koszorú, [ ... ] Ha Ön a Koszorúban nem ily rettenetes összeesküvést, szerkesztőjében nem a legnagyobb ármányszörnyeteget látja: kérem ne vonja meg közremüködését; s igen jól esnék, ha már január elején kaphatnék egy novellát – akár hosszú, ukár rövid lenne."
Abonyi
Abonyi Lajos
teljesítette is e kérést, de, úgy látszik, talán valmni pótlást akart még küldeni az adott novellához, mert Az Ur keze c. beszélyét nem a következő, hanem csak az azutáni számban kezdte közölni
A.
Arany János
( K II. 1. 11 - 13. sz.)
 
  379.  
  L. J. Miskolc. Quosque tandem?
n
Jegyzet Lévay Józsefnek szól a tréfás sürgetés, mivel régen küldött már verset. - „Quo usque tandem abutere, Catllinu, pntientia nostra?": meddig élsz még vissza Catilina a mi türelmünkkel. Cicero Catilina ellen mondott első beszédének szállóigévé lett első mondata.
 
  380.  
  Hanvára. Régecskén küldöttünk egy hosszu levelet. Azóta semmi hír. Nem kellett volna küldenünk?
n
Jegyzet Tompa Mihálynak; a „régecskén küldött hosszu levél" az 1863. dec. 13-i (MTA Ltár r1172.), amelyben A. valóban igen részletesen és szinte a szokottnál is melegebb hangon számolt be a maga és övéi minden ügyéről, bajáról. Hogy még sem kapott választ, innét a kissé indignálódott hang, enyhe szúrás. Az üz.-re
Tompa
Tompa Mihály
1864. márc. 12-én (MTA Ltár 1039.) hosszú tréfás, engesztelő hangon válaszolt: „Kaptam a … minek is mondjam? az admonitiot, a reclame-ot, az oldaldöfést. Kicsiny a bors, de erős. Az is rövid – de nem érthető. Hogy tdn nem is kellett volna azt a hosszu levelet küldenie : azt maga se hiszi, a ki kérdi. Én erősen hiszem: hogy nem hiszi. Nem kell hát veszkődnyi ! Válaszoltunk biz ott rögtön, sokat és mindenről, válaszoltunk saját erőtlen szemünk- és erős kezünkkel, ezt jó lesz figyelembe venni. A választ átolvasta az asszony is; me~ lehet tőle kérdeni, ha ugyan róla is fel nem tevődik, hogy fillent. E felteves se lehetetlen, a mint veszem észre. A hosszu levél elveszett; de még ezen esetre se áll: hogy azóta semmi hir, mert hát nem azóta irt-e az asszony a kedves komámasszonynak?" -
Tompa
Tompa Mihály
kezének erejéről valóságos legendák jártak; állítólag egy lópatkót el tudott puszta kézzel törni.
 
  381  
  Kolozsvár. -r. Nem haltunk mi meg, csak aluszunk, de már nem soká. Folytassa, kérjük, becses működését javunkra.
n
Jegyzet Nagy Péternek. Az a levél, amelyre ez az üz. válaszol, nem található. Nagy Péter felelete azonban erre az üz.-re megvan. (1864. márc. 2. MTA Ltár 415.): „A közelebbi »Koszorúban« hozzám intézett nyilt levélre válaszom ez: »serkenj fel már ember mély álmodból és egy nyaláb apróság van készülőben a »Koszorú« számára, a miről megemlékezni és ez által önnel bár ily távoli viszonyba lenni, mindig szerencséjének tartja, önnek igaz tisztelője Nagy Péter." (Az apróságokra lásd 298. üz.)
 
  382.  
  T. E. Vatta. A levél épen alkalmas percben érkezett, hogy mind a levélkét átadhassam, mint itt a nyilt postán vételét megizenhessem. A jelentés értelmére nézve nem ugy vélekedem. Mások ellen van az irányozva: a megtámadók és zajongók ellen, s átalában az üzleti szellem ellen. Higgadt elolvasás után magad is ugy fogod találni.
n
Jegyzet Tóth Endrének, aki 1864. febr. 21-i (MTA Ltár 1214.) levelében azt kérte, hogy azt a levélkét, amelyet ehhez mellékelt s amelyben a Kisfaludy Társaság pályázatán balladájával (lásd 358. üz.) nyert ominózus pályadijáról lemondott, juttassa el a Társaság titoknokához, Greguss Ágosthoz. A pályázatról szóló titoknoki jelentésnek különösen egy részletét nehezményezte
Tóth
Tóth Endre
, onnét – úgymond – hol „azon pontjához érek, hol az mondatik, hogy a Társaság felolvasásra sem méltatta; onnan kezdve egész odáig, hol, szántásvetéshez utasit a titoknok ur." „ … nem szükségkép,,.kell-e azt éreznem – folytatja – hogy ez egyenesen személyem ellen van intézve?" Közben szó volt a jelentésben arról is, hogy a pályázat üzleti ügynek látszik egyesek szemében. S mint az előbbi megjegyzéseket
Tóth
Tóth Endre
– alaptalanul – ezt is magára vette. Ezért tartja szükségesnek nyugtatni őt e tekintetben is
A.
Arany János
– A pályázat eredményéről Greguss Ágost titkári jelentését a Kis közölte: ( K II. II. 6. sz. Vegyes rovat.)
 
  10. sz.  
  383.  
  Árpádfi. Már mindent kézbe adtunk az illetőknek.
n
Jegyzet Szegedre szól, Csaplár Benedeknek, akivel több szives, tisztelő hangú levelet váltott
A.
Arany János
, s aki Árpádfi Géza néven több cikket is irt lapjainak.
Csaplár
Csaplár Benedek
(1821 - 1906) Pozsony megyei iparoscsaládból született, a piarista rendbe lépett, és annak iskoláiban tanított különféle vidéki városokban. A Virág-féle derék, tudomány- és hazaszerető egyszerű, a népből jött, s ahhoz hűséges régi vágású szerzetesek megkésett utóda. Sokat irt, történeti, irodalomtörténeti kérdésekről is, de többnyire jelentéktelen tárgyakról; egyáltalán: vidékies, kegyes, antiliberális, patriarchális szemléletével s oktató stilusával anakronisztikus jelenség volt. Már korábban is kéziratátadási, s közvetítési kéréssel fordult
A.
Arany János
-hoz. (
A.
Arany János
-hoz, 1862. dec. 15. MTA Ltár 50.) Most is, mintegy két hónappal a szám megjelente előtt, hosszú levelet küldött A.-nak, a legkülönfélebb kéziratokat mellékelve leveléhez, pl. Betlehemes játékot Szilágyi István számára, régi jogi iratokat a Nemzeti Múzeum számára, gyermekszokásokat a Kisfaludy Társaság népköltési gyüjteményének; úgy vélte, kár lenne, ha mindez elkallódnék, s kérte
A.
Arany János
-t, Juttassa el valamennyit a címzetteknek. (
A.
Arany János
hoz, 1864. jan. 7. OSZK.) S mivel
A.
Arany János
nem válaszolt rögtön, nyilván mert a megbízások elintézése előtt nem akart,
Csaplár
Csaplár Benedek
alighanem kérdést tett küldeménye sorsáról. Levele azonban nincs meg.
 
  384.  
  Lasztócra Sz. M. Vettük a levelet és a küldeményt nagy köszönettel. A kérdezett tárgyra nézve most röviden annyit: hogy csak rajta! jobb későn mint soha. Mások is vannak ugy vele.
n
Jegyzet Lasztócra Szemere Miklósnak, aki Szüreten c. költeményét ( K II. I. 13. sz.) küldte s egy levelet, amely azonban nem lelhető föl. De ebben valószínűleg arról is tudósította A.-t; végre nekilátott, hogy akadémiai beköszöntő értekezését, székfoglalóját megírja. Egy későbbi levelében ugyanis készülő székfoglalójáról írt, s akkor
A.
Arany János
ugyanezzel a tréfás biztatással buzdította. (lásd 485. üz., s
Szemere
Szemere Miklós
keltezetlen levelét MTA LTár 620.)
 
  385.  
  A női sokadalom stb. Gyengék minden tekintetben.  
  11.sz.  
  386.  
  M. L. urnak
Deézs
Dés
.
Vettük a levelet és küldeményt. Az utóbbi, ugy látszik, könyvszerűleg indul, s ily formában a Koszorú alig használhatja. A költemények is itt vannak, de nem azért „nem használhatók" mert „hangjok nem talál a korral, mely más fogalmakat más érzelmeket nevelt" hanem azért, mert nagyon is meghallanák ott, a hol nem kell. Szíves üdvözlet!
n
Jegyzet Medgyes Lajosnak szól, Désre, aki ekkor ott paposkodott. A küldött levél nem maradt fenn, s így nem tudjuk, mi a küldemény, de nyilván tanulmányféle. Ám ilyen
Medgyes
Medgyes Lajos
től nem jelent meg a K-ban. A versek közül egyet azonban fölvett A. ( Hymnus. K II. I. 14. sz.)
 
  387.  
  PPP. Kolozsvár. E név rébusz egy kis latinsággal megfejthető. De hogy küldjük mi vissza Mress Archiet.
n
Jegyzet Nagy Péternek, aki 1864. márc. 2-i (MTA Ltár 415.) levelében így írt: „Kérem szivesen tekintsen körül a »Koszorú« szerkesztőségi fiókjában, mert ott a többi lom között lenni kell még egy más beszélynek is, ily cím alatt: »Mrs Archie«; mikor forditottam, nem tartottam a rosszabbak közül valónak, ha nem találnánk egy véleményen lenni, sziveskedjék az én költségemen leküldeni." – A rebust ilyféleképpen lehet talán érteni: P.-tri Magni: azaz Nagy Péternek.
 
  388.  
  A Csermely. A „bimbó", melyről levele szól, még csak rügy, mint a kertészek mondják alvószem, várjunk vele mig fejlődik belőle valami.  
  389.  
  O. Th. urnak, Zürich. Reméljük azóta vette a Koszorú számait. Az ismertetés bizony még eddig elmaradt, nem akadván rá alkalmas egyén. Üdvözletünk az új pályán!
n
Jegyzet Theodor Opitznak szól, aki ez évben adta ki Petőfi-fordításainak első kötetét, a Petőfi-fordításoknak a szakirodalom szerint legköltőietlenebb kísérletét: Alexander Petőfi's lyrische Gedichte. Deutsch von Theodor Opitz,
Pesth
Budapest
1864. Később A.-tól is fordított, (1. kéziratos fordításjegyzék MTA Ltár). Személyéről keveset tud a szakirodalom, s így arról sem, mint került Zürichbe, s mi volt ott a foglalkozása (Petőfi Könyvtár 27-28. köt. 22-23. 1.)
 
  390.  
  Zs. Lajos. Emléksorok. Természetesen kijő; a mellékelteket majd meglássuk, van bennök valami.
n
Jegyzet Szász Károlynak szól, akinek ebben az évfolyamban egy csokorra való szerelmes verse jelent meg ezzel az álnévvel. 1864. márc. l-i (MTA Ltár 552.) levelében
Szász
Szász Károly
arra kérte
A.
Arany János
-t, fogadna el tőle közlésre, a legteljesebb diszkréció alatt, ezzel az álnévvel néhány költeményt. Magyarázatot nem fűzött hozzá, de – mint a versekből kiderül – a 40-es évei felé közeledő költő életének egy gyöngéd lírai közjátékáról van szó. – Ugyanekkor küldött A.-nak, „mellékelve", még két verset, amelyek hozzávaló eljuttatására egy fiatal erdélyi ismerőse, Demeter Sándor kérte meg. „Nekem eléggé tetszik a két vers s azért ime beküldöm", – írja
Szász
Szász Károly
, s kéri erre vonatkozólag D. Ágnes és társa névre üzenjen a nyilt posta. A. azonban, talán mert megfeledte, mégsem e néven üzent.
 
  391.  
  „Magyar" álnévnek. Irigyeljük önérzetét, mely levelében nyilatkozik. Ha nekünk annyi volna! De szinte restelljük kimondani, hogy ez önérzetet nem találtuk igazolva a költeményben. Némileg gyakorlott verselés, egyéb semmi. Különben köszönet a buzgalomért.
n
Jegyzet Közölve Várdai: Adalék 732. 1.
 
  392.  
  Dal a tavaszhoz. „Már két hete hogy beküldötte ön," mégis azóta se meg nem jelent, se nyilt levél nem ment róla. Ez bosszantó, persze, kivált minthogy „közeledik a tavasz." De mi azt tanácsoljuk: várjon vele hét tavaszt: s ha akkor is fel akarja vétetni, hát akkor felveszi a Koszorú – ha él. Most nagyon, de nagyon zsenge.  
  12. sz.  
  393.  
  Hanvára. A mostani levél szerencsésen idejutott, közelebb válasz megy. Sajnos, hogy az előbbiek elvesztek. Egyiket sem kaptuk – és valóban komoly volt nálunk az aggodalom.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak, aki A. februári sürgető nyilt postájára, (lásd 380. üz.) 1864. márc. 12-én (MTA Ltár 1039.) hosszú levéllel válaszolt. Az „előbbi elveszettekre" lásd 380. üz.
 
  394.  
  A. Sztregova. E percben kapom. Válasz reá, mihelyt lehet. Addig is ennyit: a próza még nem volt kezemnél: a versekből három, és kettőt kiadtam. Mi a többit illeti: erről levélben, vagy még jobb lenne, e szép tavasz napok folytán – személyesen. Szives üdvözlés.
n
Jegyzet Alsósztregovára
Madách
Madách Imre
nak, aki 1864. márc. 14-én (MTA Ltár 386.) levéllel kereste föl
A.
Arany János
-t, amelyben értesítette, hogy akadémiai székfoglalójával elkészült. ( A nőről, különösen aestethikai szempontból. K II. II. 1 - 3. sz.) S egyben mentegetődző, szabadkozó, félénk kérdést tett régebbi beküldött versei sorsáról, értékéről. „Ne sajnáld tőlem e fáradságot, nagy dolog az sok elfoglaltságod közt, de te szívességből nagyobbakat is megtettél. lgy voltam ládd egy novellával s nehány verssel, mit a Részvét könyvébe
[szerkesztői feloldás]
lásd 267. gl.
küldtem, hogy választva belőlük a' többit lapodnak adják át. – Holnapok, félévek multak s egy-egy jelent meg lapodban, nem tudom magam tájékozni, ezeket is csak az elnéző jóakarat közöltette-e veled, v. ezek jók, a többi rossz, – midőn én talán éppen másokat hittem jobbaknak, a' novella végre egészen silány-e, v. mi hibája. Ha már egyszer megtiszteltél nagyra becsült barátságoddal, mutasd azt végig." (1864. márc. 14-én MTA Ltár 380.) A két már ekkor közölt vers: A könnyek (K I. II. 12. sz.) s A rab család (K I. II. 15. sz.), a még közöletlen a Borbálához c. (K II. 1. 15. sz.), a novella pedig, mely „még nem volt
A.
Arany János
kezénél" A Kolozsiak c. (K II. II 12-13. sz.)
 
  395.  
  Sz. S. N. K. -s. Ha volna példányunk: de magunk is alig láttunk: még belőle. A cikkben egy kis módositás kell: mi a gyöngédebb füleket sértené ki kell hagyni.
n
Jegyzet Nagykőrösre, Szilágyi Sándornak, aki talán friss K példányokat kért
A.
Arany János
-tól. A cikk, amely esetleg a „gyöngédebb füleket sértené", Caelius és kedvese c. (lásd 376. üz.) –
Szilágyi
Szilágyi Sándor
levele, ha volt, nem található; lehet hogy csupán szóbeli üz.-re ad választ a nyílt posta.
 
  l3. sz.  
  396.  
  L. J. Miskolc. Pénzt, levelet megkaptunk. Az I. füzetbe két okból nem jöhetett. Először, mert ez alkalmi füzet s alkalmi darab kellett belé. Másodszor – ott van a Vegyes közt. Az I. félévi II. számból van, s megy. IV. Henrik nincs itt, még utána kell járni, van-e, s hol? L ... ka nincs itthon, az öreg jár el benne.
n
Jegyzet Lévay Józsefnek. Az a levél azonban, amelyre válasz ez az üz„ nem található, s így nem tudjuk pontosan értehnezni. A
Lévay
Lévay József
által „Kedves Barátom" megszólitással 1864. ápr. 2-án írott levél (MTA Ltár 329.), amely tévedésMl található az A. levelek között, s amely talán Gyulainak, talán Salamonnak vagy Csengerynek szól, hiszen A.-t harmadik személyként emlegeti, némi.kép felelet ez üz.-re. Visszaküldi a K I. félévi itt szóban forgó számait, „tévedésből kértem A.-tól" – úgymond –. – Ami kimaradt az első füzetből, az alighanem valamelyik Lévay által fordított Shakespearedarab, talán a Titus Andronicus, s a füzet pedig a Kisfaludy Társaság Shakespeare- kiadása, amellyel kapcsolatban a K II. II. 10. sz. Vegyes rovata azt mondja: „Az igazgató megbizatott: eszközölje ki, hogy a magyar Shakespeare I. köt., ha csak lehetséges,
Shakespeare
Shakespeare, William
születésének 300. évnapjára jelenjék meg." Az I. kötetben
A.
Arany János
Szentivánéji álom és Szász Károly Othello fordítása jelent meg, s a Nemzeti Színház a Szentivánéji álmot adta. Talán ezért volt az, „alkalmi" – A IV. Henrik nyilván a Shakespeare-dráma, amelyet
Lévay
Lévay József
le is fordított. S amint egy későbbi leveléből kiderül (1864. szept. 3. MTA Ltár 332.) a Delius-féle kiadást kérte, amelyből
Szász
Szász Károly
is fordított. (lásd 20. üz.)– L … ka kicsoda, nem tudjuk; úgylehet: Arany László. Őt kérhette meg
Lévay
Lévay József
, akit Arany László különösen kedvelt, különféle dolgok elintézésére, s helyette, mivel „nincs itthon", „az öreg", az apa jár el a vidéki barátok ügyeiben.
 
  397.  
  Körősbánya. Nem „föl sem vevés" az, ha minden beküldött műre azonnal válasz nem megy. Nincs mód szerkesztésben az etiquette közönséges szabályát pontosan megtartani s a mint jő a levél, munka, rögtön elolvasni és választ adni rá posta fordultával. Kivált, a hol e collectiv név: szerkesztőség, épen nem collectiv a valóságban.  
  398.  
  Vatta. Az elolvasást, szivesen. A kiadás: ott már két emberen áll a vásár. Az ominosus névtől van okunk félni. Experto crede Ruperto.
n
Jegyzet Vattára Tóth Endrének, aki 1864. márc. 17-i (MTA Ltár 1212.) levelében azt kérte A.-tól, hogy olvasná el a végre elkészült A férj c. költői beszélyét, és segítené valamiféleképpen azt kiadáshoz. Ha igenlő választ kap ez utóbbi kérésére, felküldi. Ezenkívül eljuttatta a Két fogoly c. balladáját, amelynek utolsó szakában Rákóczi neve is előfordult. „Nem tudom, nem fog-e a censura az utolsó sorban, a Rákóczi néven elképedni … ? Azért kérlek, azon esetre, ha lehet valamikép, hogy amellett a költemény is maradhatna, igazítsd ki ! " – A vers végül mégis a Rákóczi névvel jelent meg, csakhogy jóval később, az újabb enyhülés első heteiben. ( K III. I. 19. sz.), – experto crede Ruperto: higgy a tapasztalt Rupertnak; az Aeneis XI. énekéből való e szólás első két szava, a név a középkorban tapadt hozzá. A., úgy látszik kedvelte, egy kései levele utóiratát is így írta alá: „Expertus Rupertus" ( A. krk 1. köt. 559. 1.)
 
  399.  
  Sz. S. N. K. -s. Rám, kellemetlenül? Ki mondta azt? Ott van az ok, a mult heti nyiltlevélben.
n
Jegyzet Szilágyi Sándornak Nagykőrösre. A levél, ha levélbeli üz.-re válaszol A., nem található. De nyilván a múlt heti, a 395. üz.-ben érintett közleményről van szó; ennek közlése többször eltolódott, s a halogatást
Szilágyi
Szilágyi Sándor
talán annak tulajdonította, hogy a cikk kényes tárgya kellemetlenül hatott
A.
Arany János
-ra.
 
  400.  
  X. Y. Z. A levél megérkezett. A verseket nem olvastuk, de mindazáltal hisszük, hogy találunk közölni valót bennök. De nagy a concurrentia; mindjárt nem lehet.  
  401.  
  M. L. Deés. Vettük köszönettel. A cikk folytatását elvárjuk.
n
Jegyzet Medgyes Lajosnak, Désre; nem tudjuk, mit nyugtáz, mivel vers
Medgyes
Medgyes Lajos
től mindössze a következő félév végén jelent meg egy, s az akkorra is van keltezve: „Az idei bor, 1864. nov. 10." ( K II. II. 21. sz.), cikk pedig egyáltalána nincs, sen saját, sem sejthető álnevén, s olyan folytatásos névtelen cikk sem, amely szóban foroghatna. Talán apró, névtelenül adott tárcacikkről van szó.
 
  14. sz.  
  402.  
  T. M. -Hanva. Megérkezett a kis csomag?
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak.
A.
Arany János
Pest
Budapest
, Ur szenvedése napján 1864." (MTA Ltár u73.) keltezésű levelével ajándékot küldött: „A kedves komámasszonynak, ki adja Isten ! azóta egészen felgyógyult, küldöm ezt a könyvet husvéti ajándékul". Nyilván ennek megerkezését tudakolta, s erre felelt
Tompa
Tompa Mihály
1864. ápr. 6-i levelében (MTA Ltár 1040.): „vettük a könyvet is, a pénzt is. A pompás könyvet igen szépen köszönjük, a pénz küldést felesleges erómutatványnak tartjuk 800 előfizető mellett." Mi volt a szóban forgó könyv, nem tudjuk; a pénz nyilván honorárium.
 
  403.  
  B. Z. urnak. itt. Bajos ám közleni, nem annyira benső szint
 [!]
[sic!]
külső akadály miatt.
n
Jegyzet Balogh Zoltánnak (lásd 256. gl.) szólhat; az üz.-be nyilván szedési hiba van. Bizonyára versre vonatkozik, ám sem ez, sem cikke nem jelent meg már e félévben a K-ban.
 
  404.  
  „Mióta gyermekjátékim." – Ez is még csak gyermekjáték.  
  15. sz.  
  405.  
  Sz. G. Kolozsvár. Megkaptuk a küldeményt: de már aligha el nem késik az alkalomtól. Nem lehetett mindjárt. Egyébaránt is az mindegy is.
n
Jegyzet Szász Gerőnek, Kolozsvárra.
Szász
Szász Gerő
(1831 - 1904) székely kálvinista papcsalád fia, maga is pap; előbb Erdélyben, később egyháza országos hivatalaiban töltött be fontos állást. Kora ifjúságától, szinte élete végéig verselt, a jó átlag szintjén, de minden egyéni jelleg nélkül, zengve a kor vezetőrétegének eszméit, vallásos kiadásban. – Itt A passio-hétre c. verséről van szó, amely már csak Husvét után került közlésre. ( K II. 1. 16. sz.)
 
  406.  
  Többeknek. Van biz' itt még, válasz nélkül, vers, novella elég: a javát alkalmilag ugy is előkeressük; a min nem kapunk, jele, hogy nem lehet valami kitünő: hogy mindre rendszeres kritikát irjunk, arra nem adhatjuk a fejünket. Azért csak türelem.  
  407.  
  Gy. V. Orosháza. Nem vagyunk bizony mi oly felette bővében a jónak, s ha jő, csak minél elébb! Egyébaránt szives üdvözletünk.
n
Jegyzet Győry Vilmosnak, aki szokása szerint mielőtt valami munkáját küldte, elfogódottan kérdést tett, szükség van-e rá, s aztán rendszerint az igenlő felelet után is igen sokára érkezett meg tőle a küldemény. Így most is csak a K II. II. 14. sz. kezdte közölni hétfolytatásos kisregényét (Mindennapi csalódások). (
A.
Arany János
-hoz, 1864. ápr. 3. MTA Ltár 119.)
 
  408.  
  A Buda halála példányaival nem mi rendelkezünk. Egyébiránt azt a verset megirta már
Petőfi
Petőfi Sándor
, valamivel szebben.
n
Jegyzet Valaki nyilván a Buda halálából magától
A.
Arany János
-tól kívánt rendelni; talán verse könnyebb közlése érdekében is; ez lehet a nyers felelet oka.
 
  16. sz.  
  409.  
  Memento. Ezt igen, a másikat külső és belső ok miatt nem.
n
Jegyzet Lehr Zsigmondnak, Németkeresztúrra (lásd 365. üz.) Memento mori c. versét fogadta el A. (KII. 1. 21. sz.)
 
  410.  
  Hanvára. Megérkezett „örömemre."
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak, akinek 1864. ápr. 6-i (MTA Ltár 1040.) levelét nyugtázza ugyan, de az „örömömre" alighanem még
Tompa
Tompa Mihály
1864. márc. 12.-i (MTA Ltár 1009.) levelére utal, döf vissza játékosan; abban ugyanis
Tompa
Tompa Mihály
fölösen hangoztatja, mennyire örült
A.
Arany János
küldeményének.
 
  411.  
  Vatta. Megérkezett. Szívesen szakasztunk rá időt, mihelyt lehetséges.
n
Jegyzet Tóth Endrének, aki 1864. ápr. 5-én levél kíséretében (MTA Ltár 1216.) felküldte A férj c. költői beszélyét (lásd 398. űz.), s kérte; „midőn leginkább ráérsz, akkor olvasd át s ha üres órád lesz, közöld velem becses nézetedet, mi nekem vagy tanulságos, vagy örvendetes lesz s minden esetben csak lekötelező nemes szívedhez".
 
  412.  
  A fekete fátyol alatt. Később adható lesz, némi javitással.
n
Jegyzet Solymossy Pálnak (?- ?), akiről többet nem tudunk, mint hogy különféle, főkép divatlapoknak fordított franciából és angolból könnyű olvasmányokat, cikkeket. Itt egy anonim amerikai novelláról van szó: A fekete fátyol alatt. (K II. 1. 18-19. sz.)
 
  17. sz.  
  413.  
  L. J. Miskolc. A küldemény itt van, köszönjük. A többire más alkalommal.
n
Jegyzet Lévay Józsefnek, aki előcikként közölt értekezését küldte ( Irodalmi lelkiismeret. K II. I. 21-22. sz.), amelyet már 1864. ápr. 2-i levelében (MTA Ltár 229.) jelzett.
 
  414.  
  T. T. urnak. „A m. és végrendelet." Olvastuk: tehetség van benne: de a végrendelet módjában némi bizarság is, mely a komoly résszel nem olvad elég humorosan össze. Hanem azért közölhetjük.
n
Jegyzet Nem tudjuk kinek szól. Nem közölte a lap.
 
  415.  
  Megtört reményem, s társai. Nem közölhetők.  
  416.  
  Május reggelén. Gyönge.  
  417.  
  Mulandóság. Hányszor megénekelték már ezt, jól is.  
  418.  
  A vadász lovag. Az eredeti birhat érdekkel, de igy forditásban nem látszik rajta.  
  419.  
  N. Tr. J. Nehezen válik a mostaniakból kedvünkre való.  
  420.  
  Rögös út és hosszu stb. Alkalminak elég csinos, de gyöngéi is vannak.  
  421.  
  Kedvesem temetésén. Az érzés ellen nincs szavunk csupán a ki/e je z és ellen, mert az gyönge.  
  422.  
  Boldog órák. Nagyon érzik rajta Iduna egyik verse.
n
Jegyzet Iduna: Szász Polixénia (1832- 1853), Szász Károlynak, a későbbi püspöknek unokahúga és első felesége, aki a szabadságharc idején kezdett verselni, s dallamosan, erős formakészséggel megírt érzelmes, melankólikus dalaitól bizonyos tehetség nem vitatható el.
 
  423.  
  Gvadalquivir. Közöljük, ha majd épen ily kicsire lesz szükség.
n
Jegyzet Úgy látszik, nem volt reá szükség, mert sem ily cimű dalt vagy cikket, sem bármiféle spanyoltárgyút nem közölt ez évfolyam.
 
  424.  
  Sokat jártam. Nem találtunk benne saját vonást.  
  425.  
  Isten költészete. stb. Nagy hang, kevés tartalom.  
  426.  
  A véres lant. Indokolatlan események.  
  427.  
  A tulbuzgó. Gyakorlatlan kéz müve.  
  428.  
  Az ifju ezeredes. Zsenge kisérlet, de még nem oltárra való.
n
Jegyzet „még nem oltárra való": egyes pogány vallásokban a termés zsengéjét az isteneknek mutatták be, áldozták föl. Kellett tehát, hogy szép, az isteneknek tetsző legyen.
 
  429.  
  A két nővér. A forditás jó; eredetijét nem igen szeretjük, de talán mások jobban. Meglássuk.
n
Jegyzet Z. Farnos Ákosnak szól, akiről csak annyit tudunk, hogy a székelyföldről, vagy a Szilágyságból származhat, mert ott honos ily nevű család. Pellerin francia író elbeszéléséről van szó. Bővebbet azonban róla sem tudtunk megállapítani.
 
  430.  
  P-c népköltészet. Pár érdekes adat van benne, de a kidolgozás nem tetszik.
n
Jegyzet Nyilván palóc népköltészetről van szó, és Pap Gyulának szól az üz., aki az előző évfolyamban is tett közzé akkori népköltési gyűjteményéből ( Sajóvidéki népmesék és népköltemények. K I. II. 14. sz.); nyilván a mostaniakból - a palóc földiekből is küldött. ( Palóc népköltemények.
Bp.
Budapest
1865.) ( Papra lásd 527. gl.)
 
  431.  
  Tell Vilmos Már rég a színháznál van. A mutatványnak nem birtunk még helyet szorítni.
n
Jegyzet Ha a Tell Vilmosból való mutatványról van szó, közlésre a K-ban sohasem került sor; az is lehet, hogy A. a mű forditását közvetitette a Nemzeti Színházhoz, s akkor talán ez is Tomor Ferencnek szól, Ungvárra. (lásd 433. üz.)
 
  18. sz.  
  432.  
  Sz. K. Vettük, s közöljük, de jegyzést nem lehet alája tenni.
n
Jegyzet Szász Károlynak szól, és Shakespeare c. versét nyugtázza ( K II. I. 19. sz.), melyet az a Shakespeare évfordulóra írt, s azt kívánta, hogy a vers alatt lábjegyzetben közölje A., „mi szerint engem a Képző müv.-
[szerkesztői feloldás]
észeti
Társulat titkára, a Társulat nevében hivatalosan kért föl (s pláne Apr. 11-kén !) hogy 22-kén tartandó Sh-ünnepélyökre verset irjak. Es a felolvasásokat rendező
Keleti
Keleti Gusztáv
[szerkesztői feloldás]
Gusztáv
ur demetéjére sic ha előbb jő, mint sem én versemet beküldtem: bizonyosan nem is küldtem volna be; mert igen olyanformán jött ki, mintha én felszólitás nélkül odatolakodtam volna. Pedig dehogy !"
A.
Arany János
, úgy látszik, talán attól tartott, hogy
Keleti
Keleti Gusztáv
, aki dolgozótársa volt lapjának, megneheztel a jegyzetért, s ezért nem teljesítette
Szász
Szász Károly
kérését. (
Száz
Szász Károly
A.
Arany János
-hoz, 1864. ápr. 26. MTA Ltár 553.)
 
  19. sz.  
  433.  
  Ungvárra . Vettük a levelet. Az a nyilt levél régi kéziratból került oda. A birálók neveit szokás elhallgatni, nem kivételesen történt. W-steint azért jó volna nem sokára felküldeni, mert rákerülhet a kiadás, ha az uj folyam jól üt ki.
n
Jegyzet Ungvárra Tomor Ferencnek (1827-1892).
Tomor
Tomor Ferenc
Veszprém megyei parasztcsaládból született, a bencés rendbe lépett, s bár a rendet hamarosan elhagyta, kat. iskolákban tanított, és főképp kat. lapoknak dolgozott. Ez időben, 61-től Ungvárott tanárkodott; azelőtt azonban Kecskeméten. Nyilván innét A.-nyal való ismeretsége is. Wallenstein-fordftásán már ekkor dolgozott, s nyilván a Kisfaludy Társaság pályázatára szánta, de csak két évtized múltán jelentette meg ( Schiller Frigyes szinmüvei. Wallenstein drámai költemény.
Bpest
Budapest
1888.) –
Tomor
Tomor Ferenc
cimzettségére lásd: Kisfaludy Társaság jegyzőkőnyvei I865. MTA Ltár 1862. okt. 30-i ülés.
 
  434.  
  Deézs. A kézirat megérkezett, de még nem volt időnk végezni vele. Ezt csak megnyugtatásul.
n
Jegyzet Nyilván Medgyes Lajosnak szól; azt azonban nem tudjuk, mire vonatkozik. (lásd 401. üz.)
 
  435.  
  P. D. urnak Halas. A megrendelés valóban ugy esett. Most már igazitunk rajta: nem egész éves lesz ugyan, hanem két fél éves; de az, Maróthi szerint is, mindegy. Tiszteljük Kiséri urat, ha él még: küldhetne valami tárcába (nem pugillaris;ba) valót.
n
Jegyzet Péter Dénesnek szól (1837- 1904), Kiskunhalasra.
Péter
Péter Dénes
, aki birtokos nemescsaládból származott,
A.
Arany János
egyik kedvelt tanítványa volt
Kőrös
Nagykőrös
ön. Jogász lett, s korán jelentek meg cikkei, humoros írásai, versei, pesti és vidéki lapokban; 61-ben Halas képviselője volt, s most birtokán gazdálkodott. A Kíséri úrnak való üz. tréfa:
Péter
Péter Dénes
ugyanis gyakran használta ezt az álnevet. Maróthy-ra (lásd 93. gl.) – pugillaris: bugyelláris, erszény.
 
  20. sz.  
  436.  
  M. H. urnak. K. Sz. Miklós. Valóban nem volt időnk, s most még vagy ro napig nem lesz, hogy elolvassuk. Ha tudná ön, menyi olvasni való jő ide be, s a kötelességszerű elébb való. Tanácsot adni pedig igen bajos; nem az a kérdés: mit? hanem: mikép?  
  21. sz.  
  437.  
  Lasztócra. Vettük, köszönettel.
n
Jegyzet Lasztócra Szemere Miklósnak szó1, s a Vén poéta c. verset ( K II. 1. 26. sz.) s keltezetlen levelét (MTA Ltár 632.) nyugtázza.
 
  438.  
  Zsámbokrét. A levél s küldemény megjött. Fogadja viszontüdvözletünket. A könyvárussal még nem szólhattunk.
n
Jegyzet A. zsámbokréti ismerőére lásd 372. üz.
 
  439.  
  Gyöngyösre. A rügy még most sem bimbó. Magán levelet irni nem érkezünk. Legalább 100-at kellene irnunk ily ügyben minden héten.  
  440.  
  Aszódra. Köszönettel vettük. Reméljük, az alternativa esete nem fordul elő. Szives tiszteletünket !
n
Jegyzet Aszódra Podmaniczky Frigyes bárónak, aki novellát küldött, s kísérő levelében (1864. máj. 14. MTA Ltár 432/a.) azt írta: „ha adhatónak véled, örülni fogok rajta, ha nem: légy szíves a »nyilt levelezésben« tudatni velem, – hogy annak idején elhozhassam, s mással szolgálhassak." A novellát, úgy látszik, még sem fogadta el
A.
Arany János
, mert
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
tól csak jó sokára jelent meg a lapban elbeszélés, mégpedig a Varázs hegedü c. ( K II. II. 21 - 22. sz.)
 
  22. sz.  
  441.  
  P. Sz. K.
Enyed
Nagyenyed
.
El van igazitva: csak formalitás volt a felszólitás. A többire nézve is sietünk eleget tenni. Munka ha jő, szivesen láttatik
n
Jegyzet P. Szathmáry Károlynak Nagyenyedre, nyilván előfizetési kérdésekről van szó. Mit jelent „a többire nézve" – nem tudjuk, mivel a levél ez idő szerint nem található.
 
  442.  
  H. Tamásnak. Itt van biz az, de még az olvasatlanok közt. Elborít a munka, s kivált ha a név sem gerjeszt figyelmet, megesik hogy elhever a küldemény. Ohajtanánk 24 órából 48-at csinálni, de nem lehet.  
  24. sz.  
  443.  
  Hanvára. Megjött és örültünk érkeztén; valamint tartalmán részvétre komorodtunk. Mihelyt egy kis vasárnapi kedélyre teszünk szert, azonnal válaszok mennek. Juliusig várnánk valamit.
n
Jegyzet
Tompá
Tompa Mihály
nak, aki levelében (1864. jún. 4-i MTA Ltár 1041.) egyrészt szembetegségének erősbödéséről, másrészt arról a katasztrófális időjárásról tudósította
A.
Arany János
-t, amely ezen a tavaszon azon a vidéken uralkodott: „állatnak s embernek a szájából kifogyott a táplálék, határunkban minden veszni indult." – a „vasárnapi kedély" azonban csak nem jött meg. 1864. júl. 25-i levelében (MTA Ltár 1174.)
A.
Arany János
visszatért e nyilt póstájára: „láthatod, hogy a jó kedélyes óra, melyen én neked hosszu levelet irhassak, még mindig csak 'távoli jövő' köd álmai között lengedez !" 1864. nov. 21-én szánta el magát végre a „hosszu levélre" (MTA Ltár 1175.).
 
  444.  
  Gy. I. urnak,
Sz. Udvarhely
Székelyudvarhely
.
Vettük a küldeményt. A „beköttetést" a társaság nem eszközölheti: de majd szólunk a könyvárussal, s ezt a párt kivételesen ugy küldetjük. Másunnan még nem nyilatkozott e kivánság. Reméljük csinos egyszerű kötés kell, nem valami drága.
n
Jegyzet Nem tudjuk kinek szól; nyilván a Kisfaludy Társaság fűzve adott illetményköteteire vonatkozik ez az óhaj az előfizető részérő1.
 
  445.  
  Sz. K. urnak. Sz. Sz. Baj, baj. De talán megkapjuk a példányt: hanem azt szétvágják a nyomdában, s abból nem lesz többé „könyvtári" példány. A másik dolgot teljesitjük, mihelyt szétnézhetünk a fináncia körül.
n
Jegyzet Szász Károlynak. A.-nak, mint a Kisfaludy Társaság igazgatójának gondoskodnia kell, hogy a Társaság által fordíttatott Shakespeare darabok forditáskéziratai meglegyenek a Társaság könyvtárában. Az általa fordított Téli rege kéziratát azonban
Szász
Szász Károly
elkérte a Társaság titkárától, Greguss Ágosttól: „csakugyan elkértem – írta
Szász
Szász Károly
-
Greguss
Greguss Ágost
tól; de csak hogy ujra irnom ne kelljen, a szinházba beadandót; és beadtam. Ott van már most a Szinháznál és a titkártól elkérendő. Hogy pedig ezen elkérés annál könynyebben essék s ne-taláni fönnakadás bénne ne legyen, im' ide mellékelek egy kis levélkét a titkárhoz e tárgyban." Majd így folytatja: „Ha terhedre nem esik, fölkérlek arra is, hogy az e félévben megjelent kevés dolgozatom honoráriumát sziveskedjél postán elküldeni." (
A.
Arany János
-hoz, 1864. jún. 7. MTA Ltár 555.)
 
  25. sz.  
  446.  
  U. V. urnak.
Sz. Fehérvár
Székesfehérvár
.
Ezt is felhasználhatjuk, de ha nagyobbat küld még jobb lesz, mert ez csak tárcába mehet.
n
Jegyzet
Udvardy Vincé
Cserna Vince
nek szól Székesfehérvárra. Igazi neve Cserna Vince (1840-1904); Fejér megyei középnemescsaládból született, jogász lett, s a kiegyzés után főügyészségig emelkedett. Fiatalabb éveiben sok elbeszélést, tárcacikket küldött a lapoknak s
A.
Arany János
lapjainak is. Itt talán Szerelmi eskük c. tárcanovellájáról van szó, bár az csak jóval később jelent meg. ( K II. II. 13. sz.)
 
  447.  
 
M. Vásárhely
Marosvásárhely
, M.
Rettentő bajos állapot ez, kivált most. Várjunk vele egy kissé, azalatt meggondoljuk. Ha sürgetős, akkor visszaküldjük.
n
Jegyzet Mentovich Ferencnek Marosvásárhelyre. 1864. jún. 11-én kelt levelében (MTA Ltár 395.)
Mentovich
Mentovich Ferenc
egy értekezését juttatta el
A.
Arany János
-hoz. Nagyon szerette volna, ha
A.
Arany János
közli. Maga így ír e munkáról: „ [ … ] itt Marosvásárhelyt tartott tanári értekezleten olvastam föl, nagy számu hallgatóság előtt. Sokan helyeselték azt, mások meg (az orthodox papok) kétkedve rázták fejeiket. Minek folytán értekezésem egész Erdélyben „berühmt"
[szerkesztői feloldás]
híres
és „berüchtigt"
[szerkesztői feloldás]
hírhedt
lett. Minden oldalról ostromoltatom annak kiadásával." A tanulmány címe: Az ember nyomai a messze multban és kinézései a jövőben, s
Mentovich
Mentovich Ferenc
egy tanári gyűlésen adta elő. Miután A., úgy látszik, végkép elhárította magától, némi rövidítéssel az Ország Tükrében került kiadásra. (1854. 30-31. sz.)
Mentovich
Mentovich Ferenc
e dolgozatban a maga materialisztikus szemléletét fejtegette, s főképpen a darwinizmus igazsága mellett szállt síkra. Nyilván ezért huzódozott tőle
A.
Arany János
Hiszen
Mentovich
Mentovich Ferenc
ily szemléletű cikkei miatt már meggyűlt egyszer a baja olvasói és munkatársai egy részével, főképp az egyházzal (lásd 336. üz.). Az azonban
Mentovich
Mentovich Ferenc
jóhiszemű csalódása, hogy az értekezleten sokan fogadták volna rokonszenvvel dolgozatát. Rögtön az értekezleten, majd egész Erdélyben, sőt országszerte valóságos hajszát indítottak ellene, s csak Sámi László (lásd 563. gl.) állt ki mellette bátran. (Mentovich Ferenc. Bukarest, én. 11-12. l.).
 
  26. sz.  
  448.  
  Vattára. Csakugyan nem láttuk az előbbi küldeménynek szinét se. Valahol a jegyeket kallabolják. A mostani természetesen megjött. Szeretnénk magánlevelet irni. Szives üdvözlések!
n
Jegyzet Tóth Endrének, aki elküldötte a Mult képe c. versét, ( K II. II. 4. sz.), és megkérdezte, vajon 1864. máj. 31-én küldött levelét (MTA Ltár 1217.) megkapta-e A., amelyben újra A férj c. költői beszélye (lásd 411. üz.) kiadhatása felől tett kérdést, s kérte annak
A.
Arany János
észrevételeivel való visszajuttatását. (1864. jún. 16. MTA Ltár 1218.) – Kallabol: a MTSZ szerint háromszéki tájszó: vereget, kalapál; itt azonban nyilván: leszed, elsikkaszt, ti. jegyeket bélyegeket; annak a Kallab nevű hirhedt levéltolvajnak a nevéből van alkotva, akit 1862-ben ítéltek el. ( Családi Kör 1862. aug. 17. 33. sz.) – A magánlevelet hamarosan meg is írta A., és benne küldte Tóth Endre verses beszélyének bírálatát. (1864. júl. 15. MTA Ltár 1231.)
 
  449.  
 
M. Sziget
Máramarossziget
.
A küldeményt vettük, s a „legapróbb szeg" nagyon jó nekünk, hadd jőne minél több. A most beküldött neveken kivül, a többi, kiket a multkor írtam volt, mind fel van szólitva, s eddig nem kaptunk választ.
n
Jegyzet Máramarosszigetre, Szilágyi Istvánnak, aki részint előfizetési ügyekben fordult
A.
Arany János
-hoz, részint, a következő, részint e félévben megjelent A próságok c. irodalomtörténeti és nyelvészeti tárgyú tárcacikkeiből küldött néhányat, megkérdezve előbb, vajon van-e reájuk egyáltalán szükség. „Jobb ha világot lát" egy-egy ilyen kicsi cikk is – írja Szilágyi – „a közölteknek talán még hasznát veszi valaki." (jk MTA Ltár 682.)
 
  450.  
  O. Zs. urnak. Buziás. Örömest, ha megélünk, a jövőre nézve; de a multra elfogyott.
n
Jegyzet Ormós Zsigmondnak (lásd 74. mj.), aki nyilván a lap régebbi s jövő rélévi számainak küldését kérte egyszerre. Levele nem maradt fönn.
 
  451.  
  Cs. S. urnak.
Peel
Pél
.
Hiszen nem kellene minket arra serkenteni; de mikor ott állunk, hogy ide s tova több az ilyen, mint az olyan. El kell várnunk: juliust, s ha lehet, szívesen.
n
Jegyzet E kezdőbetűs címre elég gyakran üzent
A.
Arany János
, hol előfizetési, hol közlési ügyekben. Nyilván Csermelyi Sándornak (lásd 283. üz.), aki levelében, amelyre az üz. felel, talán jövendő honoráriuma terhére kért ingyen példányt. Igaz ugyan, hogy Pél Arad megyében van, s
Csermely
Csermelyi Sándor
alföldi tartózkodásáról nincs tudomásunk; levele sem maradt fönn, mely ez üz.-hez kapcsolódnék.
 
 

Megjegyzések: