Aranysárkány fejléc kép
 
TEKINTETES ESKŰTT UR !  
  Szalontai nemes Bagdi Jósef, s azzal kapcsolatban Kis Sándornak velünk közlött folyamodó levelére tett hátirati rendelethez képest, a már egyszer fensőbb helyen is megfordult elmarasztási ügyiratot az A A. a végrehajtás felfüggesztésére célzott de azt nem felfüggesztő, hanem csupán a férj saját vagyonaira irányító rendeletet B B alatt bemutatván, tisztelettel jelentjük, hogy midőn a végre hajtó birák a kérdésben forgó 6 vékás vásári földet, felperesi kinevezésre végre hajtás alapjául lefoglalták, sem akkor, sem az egyhónapi - kihirdetett - határidő alatt más tulajdonos nem tiltakozott, hanem most bizonyos öröklevéllel áll elő Kis Sándor, mellynek tartalma és a C C. alatti tanúk vallomása szerint a foglalás alá vett föld még vetés előtt elidegenittetett volna.  
  A mi végre a kalapos üstnek s egyéb eszközöknek osztálytalan voltát illeti, azt folyamodó még eddig előttünk fel nem állította, hanem, a mint veszszük: észre, valamelly nála lévö inventariummal Tekintetes eskütt úr előtt akarja bebizonyítni. Egyébiránt Bagdi Jósef ellen szinte áll bizonyos becstelenitési végre hajtás, mellyet midőn a kiküldött esküttek ellene foganatba akartak venni, azt nyilvánította, hogy néki semminémű vagyona nincsen.  
  Kik teljes tisztelettel maradtunk.  
  Szalontán febr. 20-án 1847.  
  Tekintetes eskütt urnak  
  alázatos szolgái  
  jegyző  
  a szalontai ns. hadnagyi szék.  
 
[szerkesztői feloldás]
Az irat hátlapján:
 
  Jelentés  
  Tekintetes Nemes és Vitézlő Nagy Lajos Urhoz, t.n. Biharmegye esküttjéhez a Szalontai Nemes hadnagyi széktől.  
 
n
Jegyzet Az özv. Pósa Istvánné contra Bagdi István ügynek ez a meglévő harmadik aktája. A közbeeső iratok híján is kiviláglik a következő: a hadnagyi szék által kiküldött esküdtek nem tudták Bagdi Istvánon behajtani az 59 Ft 53 kr tartozást. Erre a fenti összeg fedezeteként lefoglalták
Bagdi
Bagdi István
nak a Vásári-dűlőben lévő 6 vékás földjét. Az ügy a hadnagyi széktől - a szalontai főszolgabírón keresztül - továbbhaladt a megyéig. Ezt az átiratot már a megyei küldötthöz, Nemes Nagy Lajoshoz címezi a hadnagyi szék. E szerint, a foglalás ellen - a szokásos határidő keretében - senki óvást nem tett. Csupán ennek letelte után állt elő Kis Sándor, hogy a kérdéses földet ő már korábban megvásárolta. Ugyanígy ő tart számot
Bagdi
Bagdi István
apró értékeire is, pl. a pálinkafőző üstre - amit leltárral bizonyít. A hadnagyi szék gyanakodva fogadja Kis Sándor állítását és tanúkkal kívánja tisztázni az ügyet (lásd F. : 18 ). Az ugyanazon a napon felvett kihallgatási jkv-et CC jelzés alatt csatolja a jelenlegi felterjeszteshez. A Vásári-dűlő név egy hajdan virágzó, de a török által teljesen elpusztított község emlékét őrzi.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyííjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 189
Zöldeskék színű, dupla ív. Szöveg az első lapon, a negyediken csupán a szokásos címzés.