Aranysárkány fejléc kép
 
JEGYZŐKÖNYV  
  Az 1847-dik évi sept. 9-én tart. tanácsűlésben jelenlévén Kenyeres János főbiró, Fekete Mihály, Madas János, Megyeri János esküttek.  
  (148.)  
  A tanácsi jegyzőkönyv 130-dik száma alatt kiküldött tanács tagok jelentik, hogy miután kiküldetésök folytán Hágenmüller Dénes urral a tőle vásárlott borokra nézve egyességre nem léphettek, megbizták ügyvéd Deczky Dániel urat is azon egyesség végbevitelére, és most tiszt. ügyvéd ur maga jelen van előadni volt-e valamelly sikere
Hágenmüller
Hagenmüller Dénes
urral megkisértett egyezkedésének.  
  Ügyvéd
Deczky
Deczky Dániel
ur előadja, hogy ő megkisértette
Hágenmüller
Hagenmüller Dénes
urat minden lehető okokkal és fenyegetéssel rábirni a még el nem mért borok visszavételére, de
Hágenmüller
Hagenmüller Dénes
ur határozottan kijelentette, hogy ő a vételtől semmi esetre el nem áll, nem pedig azért 1. mert a város a borokat már nagy részént el is hordta; miután e szerint a vételt tettleg foganatba vette, nemcsak, hanem a tavasz óta a még Terjén lévő borok is a város pecséte alatt állanak, s az óta rendesen nem töltögetve, meg is romolhattak, nincs olly törvény, melly ez eladást megváltoztathassa. De nem veheti vissza azért sem, mert 2., a bor ára azóta nagyon megcsökkent, s miután a bornak javát a város már elmérette, a gyengébb borokon, igen nagy kárt vallana az eladó ha visszavenné. Végre nem állhat el az eladástól azért sem, mert jelenleg ismét bő bortermés mutatkozván nekije a hordókra igen nagy szüksége van, s azokat üresen visszaköveteli.  
  Végzés.  
  Miután a város küldöttei a bort Terjén megvásárolván, megkóstolgatás után helybenhagyták, lepecsételték, nagy részét elhordatták s a város el is mérette, az ott lévő mennyiség pedig az óta folytonosan a városi küldöttség pecséte alatt áll: nem látszik valószinűnek hogy valoságos megvétel és nyilvános szerződés ellen boldogulhasson a város, ha szinte törvény utján kivánná is orvosolni baját; annálfogva a küldöttség jelentése tudomásúl vétetvén, az elöljáróság igyekezni fog minél kevesebb kárral szabaditni meg a várost a rosz boroktúl.  
 
n
Jegyzet Csaknem egy lapot foglal el a naplóban. Ezzel fejeződik, be az F.:. 37 sz. alatt ismertetett 130. sz. ügy.
 
 

Megjegyzések:

Tü.jkv.