Aranysárkány fejléc kép
 
163/1847VÉGZÉS.  
  Tisztelendő Plebanus umak ezen nemes keblű tette teljes méltánylással s a szenvedő emberiség nevében hálás köszönettel fogadtatván: az átvett 6 vftnak a rendelkezés értelmében 12 szegény sorsú lakos közt már végrehajtott kiosztása után, a Szalontai tanács a 100 forint alapitványi tőkét kezelése és gondviselése alá vévén, annak biztos helyre kiadását s évenkénti kamatjának a meghatározott napon, u.m. sept. 14-én a szegények közt vallás különbség nélküli kiosztását, szóval az alapítványi levél minden feltételei betöltését szigoru, de édes kötelességének fogja tartani; s az eredeti alapitó levélnek jelen végzés hátasításával Tisztelendő urhoz visszaküldését határozza.  
  Kelt az 1847-dik évi sept. 25-én tartatott Szalontai tanács üléséből  
  kiadta  
  Szalontaváros másodjegyzője.  
 
n
Jegyzet Kelemen Xavér Ferenc görbedi róm. kat. plébános és Borsod megye táblabírája a Nemzetes Tanácshoz címzett, 1847. szept. 13-án kelt alapítólevelének tárgya a következő: Fent nevezett lelkész f. évben Habsburg István királyi főherceg születése előtti napon utazott át tán. „Az ünnep magasságát tetézni" óhajtván 100 Ft-os alapítványt tesz a következő kikötéssel: ezt a tőkét évi 6%-os kamatra adják ki megbízható embernek. A 6 Ft kamatot minden évben osszák ki - valláskülönbség nélkül - tizenkét szegény között.
István
Habsburg István
születése napján - hogy ezek a főherceg boldog és hosszú életéért könyörögjenek. Az üggyel szept. 25-i ülésén foglalkozik a tanács (lásd a regesztában ezen a napon az ügyek tárgysorozatát). A 163. sz. alatt hozott végzést
A.
Arany János
átírja az alapító levélre is. Ugyancsak ehhez a kérdéshez tartozik az F. : 41, mely szerint
A.
Arany János
kölcsön veszi a fenti összeget. Alapítványáról Kelemen Xavér Ferenc 1851-ben ismét intézkedik. Aug. 9-én kelt levelében azt a kívánságát közli a tanáccsal, hogy a jövőben a kamatot ne
István
Habsburg István
hg., hanem Ferenc József császár születése napján osszák ki. Mindezt Bajó János jegyzi az alapítólevélre 1851. aug. 16-án, valamint azt is, hogy „ . .tudósítottuk Arany János urat j. könyvünk 322/1851 száma alatt, hogy a kamatot jövőre nézve mindig ő felsége születése napját meg előző napon fizesse be pontosan, a nélkül, hogy befizetésére sürgettetnék".
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 183
Görbed község - Szalontához 17 km keletre.