Aranysárkány fejléc kép
 
KÖTELEZVÉNY  
  Alábbirt adom tudtul mindazoknak a kiknek illik hogy azon alapítványi tőkét, mellyet görbedi plebanus
Kelemen Xav. Ferenc
Kelemen Xavér Ferenc
ur szalontai 12 szegény számára olly modon tett, hogy azon Száz váltó forint tőkének évenkinti kamatja hat vft mindenkor az év sept. 14-én, mint
István
Habsburg István
cs. k. főherceg s Magyarország királyi helytartója születése napján a mondott számú szegénység közt kiosztassék, felvettem kölcsön, olly módon hogy annak kamatját évenkint sept. 10-én legkevesebb hiány nélkül megadni köteleztessem, valamint szinte, három hónapi előleges felmondás után a kívántató időben a tőkét is megadni tartozzam, mit ha teljesitni elmulasztanék, rajtam az 1832/6 XX és 1840:XI. t. cikkelyek értelmében rövid szóbeli peren, és akármelly vagyonom birói elfoglalása által is a Szalontai elöljáróság megvehesse, s vétethesse.  
  Miről adom ezen kötelezvényemet. Szalontán october 19-én 1847  
  Elöttünk  
  fő biro sk  
 
n
Jegyzet Kelemen Xavér Ferenc alapítványának tőkéjét először
A.
Arany János
vette kölcsön 6%-os kamatra. Kérésével foglalkozott az okt. 9-i tanácsülés. A végzés szerint megkapja a 100 Ft-ot és a kamatot minden év szept. 14-én köteles a pénztárnoknak átadni (vesd össze az F 74.sz. jegyzettel).
A.
Arany János
ezt az összeget 1853 őszén fizeti vissza sógora, Ercsey Sándor útján. Ekkor szakította ketté a kötelezvényt, amelyet így is megőrzött.
 
 

Megjegyzések:

[szerkesztői feloldás]
AJEM - II. 33.