Aranysárkány fejléc kép
 
CSAPLÁR BENEDEK – ARANY JÁNOSNAK Szeged 1862 X 30.  
  T.
Arany János
Arany János
urnak  
  Csaplár Benedeksk üdvöt!  
  T. Kdnek tegnap vettem böcsös soraira sietek ezennel válaszolni, és pedig föleg a dolog lényegére szorítkozva „amen”nel, vagy
,
Beszúrás
ha szabad külföldiesködni, tout ce, que Vous voulez, et qu’il est possible.’
n
Jegyzet
tout ce, que Vous voulez, et qu’il est possible
– minden, amit csak akar és ami lehetséges (fr.)
 
  Mióta Kd ’Toldi’ját ismerem: meglehetősen tudom, mije
Arany J.
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
a magyar irodalomnak. És a magyar
Arany
Arany János
hoz, úgy látom, mindeddig nem fért rozsda, bár mit mondjon is az ifjabb nemzedék, s bármilly tanoknak emeljen is zászlót az ujabb polgárosodás, mellynek ellenében nem szándékom ugyan a vakimádók gyarló seregét szaporítni, és amúgy öntudatlanul még a nagyidai cigányok némi takaratlanságait is eszményi szépségnek vallani: hanem az igaz valót, a tagadhatlan érdemet minden kitelhető buzgalommal becsülni s erély
[törölt]
« e »
ö
Beszúrás
sen hirdetni hazafiui kötelességnek tartom s mások által is ollyanul ismertetni ohajtom. –  
  E nyilatkozatom nyomán nem fog tán hitvány tömjénezgetésnek látszani: ha őszintén kimondom, hogy
Arany J.
Arany János
vállalata mellett fölhivás nélkül is szivesen buzgókodom; mert tudom, hogy mit akarhat
A. J.
Arany János
a nemzeti miveldés terén tenni. Kdnek nagyböcsü bizalma csak sokszorozhatja vállalata iránti
öszinte
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őszinte
részvétemet.  
  Nem tudom
,
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
utólag beírva besz.
lehetek-e, vagy mennyiben birok tényező lenni a „Koszoru” tartalma érdekösitésében; – mert noha 20 év óta karcolgatok holmit ide is oda is; de azért az irói disznévre nem tartottam igényt. – Mind e mellett örömest igérközöm, hogy, a mit nemzeti szellemünk em
[törölt]
« l »
e
Beszúrás
lintésére üdvösnek vélek, Kdnek lapja modorában nyilvánitani
s
Beszúrás
a „Koszorú” hasábjainak igénytelenebb osztályzatában közzé tenni igyekszem. Lehet, hogy társadalmi közlések
,
Beszúrás
– vagy ismertetö
 [!]
[sic!]
s birálgató cikkecskékkel vagy hellénből fordítandó mutatványokkal köszöntök be a megnyilt diszterembe, és pedig nem számítva aranyokra, inkább
Arany
Arany János
ért és azért, a mitöl
az
Beszúrás
aranynál
is
Beszúrás
értékösebb vagyonunk gyarapszik. – Csak valamelly meglepő mostoha körülmény birhatna anyagi jutalom igényére, – mit
ha
Beszúrás
az égi Gondviselés távol tart tőlem: nélkülözni tudva megférek szük viszonyaimmal is csekély körőmben.
 [!]
[sic!]
A dijazás ügye e szerint nem lényegös dolog reám nézve, csak kivételös esetben és a körülményekhöz képest fognám ezt tekintetbe venni. Különben is az 1000 előfizető nem könnyen varázsolható össze. Részemröl
 [!]
[sic!]
ohajtom, hogy tizszer annyi legyen. Rajta is leszek, hogy szaporítsam.  
  Ha a t. Kd ugy gondolja, hogy a „
Karcsanyéki G
Csaplár Benedek
” vagy „
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
” vagy „6.8.9.” jegy obscuritása
n
Jegyzet
obscuritása
– kétes híre; homályossága (lat.)
nem vet homályfoltot a „koszorúra”: akármellyiket rendelközésére bízom – tetszése szerint.
n
Jegyzet
tetszése szerint
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
álnéven 1864-ben főcikk jelent meg tőle, A szellemi fásultság címmel. ( Ko I. 6–7. 1864. febr. 7. 121–125., febr. 14. 145– 149.)
 
  Még egy kéréssel terhelném t. Kdet: Nem sokára egy csomó tájszó gyüjteményt fogok a
m. t.
Szerkesztői feloldás: magyar tudományos
Akademiahoz [!] juttatni.
n
Jegyzet
tájszó gyüjteményt fogok a
m. t.
Szerkesztői feloldás: magyar tudományos
Akadémiahoz
 [!]
[sic!]
juttatni
– Erről nincs információ (a Ko-ban nincs nyoma); vesd össze 1763. Később
Szinnyei József
Szinnyei József
Tájszótár kiadásának előszavában utalást tesz többek között Csaplár Benedek gyűjteményére is: „Ezeken kívül több nagyobb kézirati gyűjteményhez is hozzájutottam. Ilyenek: a régi Magyar Tájszótárnak el nem készült második kötetébe szánt tájszó-gyűjtemények, Kriza János hagyatéka (legnagyobbrészt Kiss Mihály árkosi unitárius esperes gyűjtése), Győrffy Iván tetemes székely szógyűjteménye, a melyeket a M. T. Akadémia bocsátott a rendelkezésemre; Csaplár Benedek és Király Pál gyűjteménye, a melyeket a t. gyűjtők voltak szívesek átengedni; ezekhez járultak még az ismerőseimtől és egyetemi hallgatóimtól kapott eggyes
 [!]
[sic!]
adatok és végül a magam gyűjtései.” ( Szinnyei 1893. III.)
Nem tudom, mennyi
[törölt]
« f »
b
Beszúrás
en veszi hasznát a
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Akademia; de legalább szerteszórástól s elhányástól megmentve kivánnám vissza azon esetben, ha ott szükség nincs reá. – Nem ok nélkűl említem föl ezt, s kérem t. Kdet is ez ohajtásom érvényesitisére.
 [!]
[sic!]
 
  Fogadja t. Kegyed őszinte tiszteletem nyilvánitásá
[törölt]
« t »
v
Beszúrás
al
bensöm
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: bensőm
részvétem ismételt igéretét.  
  Isten áldása sikeritse hazafiúi nemes törekvéseit! –  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593. Ott okt. 10-ére datálva.) Csaplár Benedek (1821–1906): 1853–1854 óta szegedi gimnáziumi tanár (14 éven át). Főleg a környék néphagyományainak gyűjtését végezte. 1886-tól a MTA lev. tagja. A Ko-ban
Árpádfi G.
Csaplár Benedek
álnéven jelentkezett (l. alább). Kötetünk két levelet tartalmaz tőle.