Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – RÉVÉSZ IMRÉNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 18.
 
  Nagyon tisztelt Hazafi!  
  Becses ajánlkozását a legnagyobb örömmel fogadtam, s bizonyságúl, mennyire tudom annak értékét becsűlni, már is szaván fogom Kegyedet és fölkérem, hogy azon határok közt – melyekbe önmaga szorítá munkásságát – valamit dolgozni és küldeni sziveskedjék.
n
Jegyzet
valamit dolgozni és küldeni sziveskedjék
– A Ko-ban
Révész Imre
Révész Imre
nevével nem jelent meg munka.
 
  A lap első számainak kiállitása rendszerint legtöbb bajt okoz; pedig épen azokból itéli meg a közönség a lap jövőjét. Hogy én az
enyímet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: enyémet
ne kapkodva, ne szorultságból, hanem kell összeválasztással állithassam ki: szükség már is felszólítnom az irók közül azokat, kikben legtöbb bizalmat helyezek.  
  Nagyon kérem tehát tísztelt Kegyedet, hogy ha ideje engedi, még karácson tájig, ha nem is hosszabb kidolgozott czikkel, de legalább oly rövidebb munkával, mely akár mint társadalmi fejtegetés, előczikkűl szolgálhasson (
[törölt]
« k »
K
Beszúrás
egyed nézetét ez irányban teljesen osztom s csupán a sajtóviszony tekintetbe vételét kérem
n
Jegyzet
sajtóviszony tekintetbe vételét kérem
1862. nov. 3-i levelében (1533.)
Révész
Révész Imre
élesen bírálja a kordivatot: „megvallom, hogy miután azon francia-osztrák civilizationak, mely különösen
Mária Therezia
Mária Terézia
korától kezdve folyvást mérgezi a nemzet műveltebb osztályának erkölcseit, határozott ellensége vagyok”.
AJ
Arany János
talán emiatt intette óvatosságra
Révész
Révész Imre
t a Ko-ba szánt dolgozataira gondolva.
), akár mint tudományt ismertető vagy történelmi dolgozat a lap első számainak okszerű változatosságát el mozditsa. Szorosabban a tárgyat ki nem tűzhetem, mert nem tudom, mások is mit fognak dolgozni. Ha egyszer folyamatba leszünk: akkor látja az ember, hol a hézag, hol kell pótolni.  
  Fogadja legszivesb üdvö
[törölt]
«
l
[bizonytalan olvasat]
»
z
Beszúrás
lésem s köszönetemet!  
  igaz tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
, nov. 18. 1862  
 

Megjegyzések:

Válasz
Révész Imre
Révész Imre
1862. nov. 3-i (1533.) levelére