Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1863. január 9.
 
  Édes barátom!  
  Közelebbi soraidban írod, hogy hónapok óta nem vettél tőlem levelet. Igy hát, sajnálatomra, bizonyosan elveszett a postán azon levelkém, melyet felszólitásod következtén, gondolom,
Novemb.
Szerkesztői feloldás: November
első napjaiban küldöttem hozzád vagy 50 borsodi lakos névjegyzékével s azon igéretemmel, hogy lapodba minden hónapban igyekszem ezt a mit
 [!]
[sic!]
dolgozni. – Ime itt veszesz
n
Jegyzet
Ime itt veszesz
Lévay
Lévay József
ugyanekkor
Gyulai
Gyulai Pál
nak is írt: „Az idezárt négy versecske közül válaszsz ki az albumba egyet vagy kettőt, a többit pedig, e levéllel együtt, azonnal juttasd a
János
Arany János
kezébe.” ( GyPLev 444. 492.) Két verse, Az idő patakja és A szív hangja meg is jelent a Ko-ban ( 1863. I. 4. és 13. sz. jan. 25. 77. és márc. 29. 292.).
egyszerre egy egész pamatkát’,
n
Jegyzet
pamatkát
– kis csomó pamatot vagy pamacsot
melynek, ha jól leszek, folytatása is következik. – Uti emlékezésimben
n
Jegyzet
Uti emlékezésimben
Úti emléklapok (Ko 1863. I. 5. és 19. sz.; 1863. febr. 1. 112–114. és máj. 10. 449–451.)
nem sok realist mondok, de legalább igyekszem csínosan elmondani s az irodalom e gyári-munka-világában ez is több a semminél. –  
  Az aesthetikai értekezés nem hiszem, hogy készen legyen febr. 6 ára : azonban
hozzá ülök
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hozzáülök
s mihelyt bevégzem, küldöm.
n
Jegyzet
Az aesthetikai értekezés
[szerkesztői feloldás]
mihelyt bevégzem, küldöm
– Ez A szép nyilvánulása címmel készült a Kisfaludy Társaság 1863. febr. 6-i nagygyűlésére, ahol nagy sikert aratott ( Ko 1863. I. 7–9. sz. febr. 15. 145–148., febr. 22. 169–173., márc. 1. 193–197.)
 
  Kaptad-e tőlem
n
Jegyzet
Kaptad-e tőlem
Lévay
Lévay József
1862. dec. 15-én
Gyulai
Gyulai Pál
nak írt levelében ígérte az
AJ
Arany János
-nak címzendő küldeményt: „E hét végén küldök egy pár előfizetőt.” ( GyPLev 436. 481.). Ennek sorsa ismeretlen.
a
Dec.
Szerkesztői feloldás: December
utolján küldött előfizető 30 forintját? Lapodat én még ma sem láttam, – nem tudom indítottad-e már azon előfizetőkhöz? – Hogy’ vagytok?
Vannake
Szerkesztői feloldás: Vannak-e
nagy számmal hiveid? – Olvasom a lapokban, hogy a Koszoru alakjával nincsenek megelégedve.
n
Jegyzet
Olvasom a lapokban, hogy a Koszoru alakjával nincsenek megelégedve
– „A koszorús
Arany János
Arany János
által szerkesztett ’Koszorú’ első száma megjelent, hogy a szerkesztő szavaival éljünk, puritán egyszerü alakban : de annál gazdagabb beltartalommal.” ( PN 1863. 4. sz. jan. 6. Különfélék ); „Megjelent a ’Koszoru’ czimü hetilap első száma. Hozzánk még nincsen beküldve, de a mint egy idegen példányba belepillantottunk, tartalma hasonló az egykori ’Sz. Figyelő’éhöz. A munkatársak névsora az igéret daczára nincs közölve … Nem kisebb baj továbbá a tul-szegényes kiállitás, de főleg a betűk és czímbetük rosz választása, melyek a ’Koszoru’ külalakját csaknem élvezhetetlenné teszik” ( MS 1863. 4. sz. jan. 7. 14. Különfélék ). A szintén ekkor induló Független megértőbb: „mi a kiállitást illeti, ez is csinos és izletes, és mi nem vagyunk azon laptársainkkal egy véleményen, kiknek a külső egyszerüség és takarékosság ellen kifogásuk van.” ( 1863. 6. sz. jan. 9. Vegyes hirek )
– Én is azt hiszem, hogy változtatnod kell rajta. A Figyelő igen suta és a kietlenségig egyszerű külsejü volt. – Tapogatódznunk kell az után is, a mi a nőknek tetszik. – A javitást e részben az első évnegyeddel is megkezdheted. – Irj; ha egyben másban segítségedre lehetek. Szivesen teszem. –  
  Isten veled!  
  Ölel szerető barátod  
 
Lévay Jó
Lévay József
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  Miskolcz 1863 Januar 9.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 33–35. Válasz
AJ
Arany János
1862. dec. 31-i levelére (1604.)