Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Jul. 11. 1864.  
  Kedves bátyám!  
  Én a dolgot már csaknem bevégzett ténynek tartván, – mi előtt a czélbavett szerződvény megkötteték vala, saját megnyugtatásom végett, és, mert „több szem többet lát” – tegnap előtt vagyis szombaton,
Lovassy Feri
Lovassy Ferenc
t és
Szél Kálmán
Széll Kálmán
t kihivtam a kérdés alatti földbirtok megnézésére. Mely szemlének eredménye az lett: hogy a föld, mind minőségere,
 [!]
[sic!]
mind jó alakjára nézve, – mindkettőjöknek nagyon kedvére valónak találtatott.  
  Annál kellemetlenebb volt tehát reám nézve, a tegnapi napon vett levél tartalma. Ujabb tanúság lévén ez arra, hogy becsületes ember mily ritkán, vagy legalább nagyon nehezen bír a mostani nyomorult időszakban csak valamire is boldogulni.  
  No de azért nem kell desperálnunk.
n
Jegyzet
desperálnunk
– kétségbe esnünk (lat.)
Nagyon jól tudom én azt magamról, hogy az ember, kivált ily életbevágó ügynél; s a jelen bizonytalan jövőjü korban, kétszeresen is meggondolja, mielőtt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
magát tökéletesen elhatározná; – és ez igy is van jól. De én, mindamellett, hogy az ilyes dolgokban magam is nagyon fontolva-haladó vagyok, s nagyon tudom azt, hogy igen nagy baj, ha az ember, bármely ingatlan vagyon vételárának egy jó nagy részével adós marad: – mégis azt javaslom, hogy ezen kis földbirtokot, ha lehet, vegyük meg. Én ugyan mégeddig,
Geÿer
Geyer Rudolf
rel, az alku vagy egyesség részleteibe egyátaljában nem bocsátkoztam; – de ő, előlegesen is kinyilatkoztatta: hogy a birtok névleges tulajdonosa pesti Fleischl Dániel számára, az egész vételárt fizetni nem szükség, és hogy annak egy nagyrésze
 [!]
[sic!]
hátrányban maradhatna.  
  Azt sem tudom még egész biztossággal megirni: hogy a birtokért, az első években mennyi haszonbért fizetnének; és ebből mit lehetne adósságtörlesztésre forditani? Csupán annyit tudok, mit már a multkor is írtam volt; hogy
Geyer
Geyer Rudolf
maga, előlegesen is 1500 f̄ortot ajánlott azért; de én ugyhiszem;
 [!]
[sic!]
hogy ezt, pár száz forinttal még feljebb lehetne csigázni.  
  Annál fogva, ha bátyám, – mint én ohajtanám, – arra határozná magát, hogy a birtokot megvegyük, – nagyon jó – sőt mulhatlan szükség lesz mindenekelőtt Fleischl Dániellel beszélnie az iránt, hogy ő, a vételárból hátrányban maradandó 4–5000. f͞o͞r͞tért, hajlandó-e szükség esetében egy pár évig
[szerkesztői feloldás]
a margóra írva besz.
[törölt]
« 3–4 »
évig,
 [!]
[sic!]
6 %. kamat-fizetés mellett várakozni. S ha ő erre, mint gondolom, hajlandónak nyilatkoznék: az esetben felesleges lenne, bármi törlesztési kölcsön után is járni; és ezen esetben, én ismételve javaslom, hogy a vételnek mindenesetre vágjunk neki. Kijelentvén magam részéről még azt is, hogy ha a bátyám
srja
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: sorja
és állapota, a közel jövőben oly kedvezőtlen fordulatot venne is, minőt én nem gondolok – de a mit józanon gondolkozó embernek, ily körülmények között, mindenesetre számitásba kell vennie; – vagyis, ha nem fogna biztos alap mutatkozni arra, hogy a hátrányban maradandó összeget, sajátjából, jó móddal tisztázhassa: – az esetben, a megveendő birtokterületből, vagy én, vagy
Jani
Ercsey János
,
n
Jegyzet
Jani
Ercsey János
Ercsey János
Ercsey János
;
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
és
Ercsey Julianna
Arany Jánosné Ercsey Julianna
testvére, jegyző Sályiban:
AJ
Arany János
vele fogja a földbirtokot megvásárolni.
AJ
Arany János
részét is átveszi majd
Arany Juliska
Arany Juliska
halála után, amikor
AJ
Arany János
a
Pest
Budapest
en maradás mellett dönt.
kinek kötelezvényekben 4–5000. f͞o͞r͞tja van, bizonyosan át fogunk venni annyi értéküt, mennyi a hátrányban leendő összegért, az összes vételár arányában esni fog. És ez ismét a legjobb móddal fogna megtör
tén
Beszúrás
ni, mert a birtok
[szerkesztői feloldás]
tok a margóra írva
négyszög alakú s minőségére nézve egyforma jó.  
  Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy Fleischl Dániellel, a hátrányban maradható összeg – s annak kamatja iránt beszéljen bátyám; s ahhoz képest nekem válaszoljon. Mert
[törölt]
« én »
, jóllehet a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
dologban
Beszúrás
mégeddig egyéb nem történt, mint az, hogy
Geӱer
Geyer Rudolf
rel nehány szót váltottunk az egyezség iránt, és igy ősztől, minden compromissio
n
Jegyzet
compromissio
– kompromittálódás, rossz hírbe kerülés (lat.)
nélkül léphetnénk vissza, – mindenkép azon vagyok, hogy a birtokot vegyük meg. Ugyis, képzelem, mennyire kiütötte bátyámat ezen dolog feletti combinatio, munkafolyamának sodrából; legalább
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: a
se történt légyen hiában!  
  Mielőtt azonban mindezen dolgok felett véghatározat és intézkedés történhetnék, s bátyám a tekintetben határozottan nyilatkoznék, – mindenesetre halaszthatatlan dolog a ház eladás felett valamit tennünk. Mint a minap emlitettem,
VargaJózsef
Szerkesztői feloldás: Varga József
n
Jegyzet
Varga József
1854-ben ő vette meg az AJ-ék szomszédságában lévő jegyzői házat, amelyre akkor
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
is licitált ( AJÖM XVI. 661. 479).
azért 1200 f͞o͞r͞tot ajánlott. S most már, minthogy ő épittetni akar, nagyon sürget a vég-elhatározásra, hogy czélba vett épitkezését ahhoz képest intézhesse. És valóban nincs is ezzel tovább miért várakoznunk, akár lesz a birtokvételből valami, akár nem; mert az végpusztulóban van, és mig azért mostanság még 60
f͞or
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: f͞ort
. bért fizetnének – de 2. évnegyedr
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
már az is hátrányban van – az 1200. f͞o͞r͞t után 120 f͞o͞r͞t kamatot bizonyosan kapnifogunk.
 [!]
[sic!]
E tárgyban tehát, ha a
föld
Beszúrás
vétel
[szerkesztői feloldás]
föld- felülről beírva
iránti vég-elhatározása egy pár hétig netalán késnék is bátyámnak, – minélelőbb
 [!]
[sic!]
valaszoljon
 [!]
[sic!]
bátyám az iránt: eladjuk-e a házat vagy sem?  
  Nagyon szeretem hogy a kis
Vilma
Ercsey Vilma
n
Jegyzet
Vilma
Ercsey Vilma
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
leánya (vesd össze 1820.)
alkalmatlanságot nem okoz. Az pedig nagyon jó szándék és terv, hogy ő,
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
val,
n
Jegyzet
Julival
Arany Jánosné Ercsey Julianna
Ercsey Julianná
Arany Jánosné Ercsey Julianna
val,
AJ
Arany János
feleségével
a jövő hónapban
Szalontá
Nagyszalonta
ra leránduljon. Én azt hiszem, hogy
Juli
Arany Jánosné Ercsey Julianna
nak gyenge egésségére
 [!]
[sic!]
egy pár heti légváltoztatás nagyon jótékony fogna lenni.  
  Mindnyájokat csókolván, vagyok  
  szerető öccse  
 
Ifj.ErcseySándor
Szerkesztői feloldás: Ifj.
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
 
 

Megjegyzések:

Válasz
AJ
Arany János
1864. július 8-i levelére (1820.)