Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár jul. 30. 1864.  
  Kedves barátom!  
  Két vagy három héttel ez előtt küldtem fel
Gyulai
Gyulai Pál
hoz intézett más küldeni valómmal együtt egy ó-székely ballada (Szilágyi és Hagymási) töredékét a „Koszorú” számára.
n
Jegyzet
Két vagy három héttel ez előtt küldtem fel
Gyulai
Gyulai Pál
hoz intézett más küldeni valómmal együtt egy ó-székely ballada (Szilágyi és Hagymási) töredékét a „Koszorú” számára
– Ez a levél nem szerepel a GyPLev-ben, viszont Szilágyi és Hajmási címmel egy ballada Kriza János 1864. júl. 17-én kelt leveléhez csatolva érkezett: „A mint egy székely földi barátom közléséből kezemhez jöve e ballada, sietek azt Tisztelt Barátommal közleni
[szerkesztői feloldás]
. Ha ugy látja, a Koszoruban is talán közölhető lesz.” ( GyPLev 466. 517.) A székelyföldi ismerős Csíkszentmártoni Becze József volt, s amint az
Szabó Károly
Szabó Károly
publikációjából kiderült, a Kriza-levél melléklete jelent meg Szilágyi és Hagymási címmel ( Ko 1864. II. 9. sz. aug. 28. 211–213. Erről l. még 1850.). Az MTAK Kézirattárában található Kriza-levél mellékleteként csak ez a ballada maradt meg; nem tudjuk, hogy
Szabó Károly
Szabó Károly
nak mennyi köze van ehhez a Kriza-levélhez, vagy az ő
Gyulai
Gyulai Pál
nak szóló küldeménye esetleg egy másik, azóta elveszett levélben érkezett.
Nem kételkedem, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
közlötte veled. Kiváncsi voltam rá, érdemesnek tartjátok-é a kiadásra.
n
Jegyzet
érdemesnek tartjátok-é a kiadásra
– l. fentebb, erről még 1850.
De se
Pali
Gyulai Pál
nem válaszolt, se a nyilt postában nem látok semmit felőle.
n
Jegyzet
a nyilt postában nem látok semmit felőle
– Ezúttal hamarosan jött a válasz, a 146. zsoltár 2. versszakát idézve: „’Egy emberben se bizzatok, kiben segitség nincsen.’ Nem olyan világ van itt. Nekünk fáj jobban ez a szó.” ( Ko 1864. II. 6. sz. aug. 7. 144.; AJÖM XII. 256., 580.) Bár valószínűbb, hogy ez a szerkesztői üzenet
Szabó Károly
Szabó Károly
előlegkérelmére vonatkozik (l. a XVIII. sz. jegyzetet), még ha
Németh G. Béla
Németh G. Béla
ezt erősen vitatja is ( AJÖM XII. 580.)
 
  Oly rég olta igértem
Thaly
Thaly Kálmán
Vitézi énekeinek birálatát,
n
Jegyzet
Thaly
Thaly Kálmán
Vitézi énekeinek birálatát
– A Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok I–II. (
Pest
Budapest
, 1864) megjelenéséről a Ko is hírt adott ( 1863. II. 17. sz. okt. 25. 401–402.).
Szabó Károly
Szabó Károly
a recenziót végül nem küldte el, l. az 1850., 1845., 1848. sz. levelet.
hogy szinte szégyenlem már emlitni is. De annyira túl vagyok terhelve fárasztó, lélekölö gépies könyvtári munkával,
n
Jegyzet
könyvtári munkával
Szabó Károly
Szabó Károly
ekkor az Erdélyi Múzeum könyvtárosa volt
hogy nem tudtam maig néhány napot szakasztani e birálat összeállitására. Jegyzeteim készen hevernek. Igen sok mondani valóm volna e gyüjteményre.
Thaly
Thaly Kálmán
a régi magyar nyomtatott költői müveket teljességgel nem ismeri, protestáns régi zsoltárainkat, a Cancionalét
n
Jegyzet
Cancionále
Heltai Gáspár
Heltai Gáspár
1574-ben készült, XVI. századi históriás énekeket tartalmazó gyűjteménye (Cancionale, azaz históriás énekeskönyv), közte 6 Tinódi-darabbal.
(melyet Muzeumunk az Akademiának ajándékban megküldött)
soha sem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: sohasem
látta; a Csoma-codex
n
Jegyzet
Csoma-codex
– Az 1638-ban Csoma István által készített kéziratos énekgyűjtemény tartalmazta a Szilágyi Mihály és Hagymási László énekét is. Megtalálható az MTA Kézirattárában (MTAK K 72. jelzet alatt).
után elrontva közöl több éneket, melyek nyomtátasban
 [!]
[sic!]
helyesen vannak kiadva,
Rákóczi
I. Rákóczi György
t,
Zólyomi
Zólyomi Dávid
t
n
Jegyzet
Zólyomi
Zólyomi Dávid
t
I. Rákóczi György
I. Rákóczi György
ellenfele, Zólyomi Dávid (Bethlen Katalin férje), akit a fejedelem 1633-ban fogságba vetett.
Thaly
Thaly Kálmán
(tévesen) neki tulajdonította a Cantio de Zolyomi című költeményt, amelyet szerinte 1633-beli fogságba kerülése után szerzett Kővár várában.
(kinek cantióját Diószegi
n
Jegyzet
Diószegi
– A Cantio de ZólyomiKővárban, 1633. „Hogy a versíró Diószegi az ekkor élő hasonnevű diák, rektor, prédikátor közül kivel azonosítható, nem lehet eldönteni.” Legvalószínűbb, hogy Diószegi N. Márton székelyhidi, bihardiószegi pap, vagy Diószegi Szél Mihály bihari pap. Az is lehet, hogy a Diószegi nem vezetéknév, hanem a versíró lakóhelyét jelöli.” ( RMKT 1977. 611.)
irta) sőt tán Brandenburgi Katalint
n
Jegyzet
Brandenburgi Katalin
– (1604–1649):
Bethlen Gábor
Bethlen Gábor
fejedelem özvegye és rövid ideig utóda Erdély élén (1629–1630).
is, szerzőknek képzeli és hirdeti; a XVI. és XVII.
század
Beszúrás
iskolás müköltészete és a valódi népköltészet közt nem tud különbséget tenni, s aztán tudományos jegyzetei valódi comicumok stb. – Kivánod-é, hogy mind ezt bármily röviden és lehetőleg mérsékelt hangon kifejtsem akkor a 2 3 vagy 4 nyomtatott levélre mehető czikket megirom Sept 1-jére
[törölt]
« . »
(
Beszúrás
mert addig még sok egyebet is kell dolgoznom).  
  Egyébiránt ez rám nézve egy kissé kényes tárgy; a birálatot névtelenül irni nem akarom: s ha
Thaly
Thaly Kálmán
nak az igazat megmondom, fellépésemet a Kőváryféle processussal hozh
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
tnák egybeköttetésbe.
n
Jegyzet
a Kőváryféle processussal hozhatnák egybeköttetésbe
Szabó Károly
Szabó Károly
ez év januári,
Gyulai
Gyulai Pál
nak küldött levelében
Thaly
Thaly Kálmán
val kapcsolatban említést tesz az esetről, akit – őelőtte ekkor még nem ismert – „dal-gyűjteménye” alapján választottak a történeti osztály tagjává: „Valami rendkívülinek kell lenni e gyüjteményben. De még sem gondolom, hogy nagyon sokkal sulyosabb lenne tudományos tekintetben, mint péld.
Kőváry
Kőváry László
munkáinak tömege, kinek neve a választáskor az Akadémiában még csak szóba sem jött (?)” ( GyPLev 512.)
Kőváry László
Kőváry László
t (1819–1907), a jeles erdélyi történészt, az Akadémia ekkor (elég nagy visszhangot keltő) „személyi intrikák miatt” nem, csak 1883-ban emelt levelező tagjai közé.
De erre, s a
Thaly
Thaly Kálmán
t pártfogolt akademiai tagok haragjára nem sokat adnék. De kérdés, hogy a te lapodnak kellene-é efféle czikk? Polemiától nem félnék, mert a mit meggondolva s teljesen bebizonyitva leirok, az ellen ugyan bajos lenne bárkinek is polemizálni.  
  Az őszig muzeumi könyvtárunk alphabeticus Zettelcatalogjával
n
Jegyzet
Zettelcatalogjával
– cédulakatalógusával (né.)
reménylem kész leszek; akkor több időm lesz könyvtárunk kincseivel nem csak mechanice, hanem szellemileg is foglalkozni. S majd megkisértem a XVI. századi, költészeti szempontból érdekesebb ritka nyomtatványok rövid ismertetését. Ha sikerűl ugy dolgoznom, hogy lapodba elfogadhatók legyenek.
n
Jegyzet
Ha sikerűl ugy dolgoznom, hogy lapodba elfogadhatók legyenek
– Ennek nincsen nyoma a Ko-ban.
Majd meglássuk.  
  Nem jösz-e be Erdélybe a
m. vásárhelyi
Szerkesztői feloldás:
maros vásárhely
Marosvásárhely
i
gyülésre?
n
Jegyzet
a
m. vásárhelyi
Szerkesztői feloldás:
maros vásárhely
Marosvásárhely
i
gyülésre
Aug. 26. és szept. 2. között zajlott a „magyar orvosok és természetvizsgálók” nagygyűlése.
Bizony semmit jobbat nem tehetnél, minthae e jó alkalmat használva a pesti porból egy pár hétre a székely föld bérczei közzé menekűlnél. Soha a székelyeket megismerni jobb alkalmad nem lehetne. A székely föld értelmisége bizonyosan mind együtt lesz, ugy az erdélyi magyarság lelke; a magyarországi vendégek részére gondoskodva lesz, hogy a
Székely földet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Székelyföldet
minden irányban bejárhassák stbstb.  
  Én ha csak lehető, ki nem maradok
M. Vásárhelyről
Szerkesztői feloldás:
Maros Vásárhely
Marosvásárhely
ről
, hol mig mások természetbuvárkodnak, én a Teleki könyvtár, s a mi sokkal nevezetesebb, az idegenek előtt eddig soha meg nem nyilt s nekem kivételesen megnyittatni igért Teleki családi roppant levéltár kincsei közt ohajt
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
nék buvárkodni.
n
Jegyzet
Teleki családi roppant levéltár kincsei közt ohajtanék buvárkodni
1850 és 1855 között
Szabó Károly
Szabó Károly
segített sajtó alá rendezni
Teleki József
Teleki József
Hunyadiak kora Magyarországon c. munkáját, majd a gróf halálát (1855) követően maga folytatta a kézirat sajtó alá bocsátását. Az első öt kötetet csak 1863-ban követte a hatodik – már
Szabó Károly
Szabó Károly
gondozásában –, amiről a Ko is beszámolt. (
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
ismertetése: 1863. II. 3. sz. júl. 19. 65–67.)
 
  Azonban ha szorosan számot vetek fináncziámmal, fizetésemből, mely ha többecske volna is elkelne, erre a tudományos mulatságra, semmit sem szakaszthatok;
Ráth
Ráth Mór
tól a „Történelmi Emlékek” 4-dik füzetéért
n
Jegyzet
Ráth
Ráth Mór
tól a „Történelmi Emlékek” 4-dik füzetéért
– Ez esetleg a Magyarország történetének forrásai I. köt. 4. része lehet, ami Emlékiratok a magyar keresztyénség első századáról címet viseli ( AkÉrt 1891. 498.), vagy A magyar vezérek kora. Árpádtól Szent Istvánig, ami 1869-ben jelent meg
Ráth Mór
Ráth Mór
nál.
– melynek kéziratát aug. 20-r
[törölt]
« á »
a
Beszúrás
küldöm fel hozzá, – a
kézírat
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kézirat
átadásakor fizetendő 100 f͞ t͞ r͞ a sem számithatok pontosan; mert ez lehet hogy később érkezik,
mint sem
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: mintsem
nekem, a Teleki levéltár kedvéért, indulnom kellene: azért bizodalmasan kérlek, hogy a Koszorúba dolgozandó czikkeim rovására légy szives, ha körülményeid engedik, aug. 10-dikéig postán 40 ftot küldeni,
n
Jegyzet
légy szives, ha körülményeid engedik, aug. 10-dikéig postán 40 ftot küldeni
– Ennek nincs nyoma (l. fentebb, a 3. jegyzenél)
oly feltétellel, hogy ha ez összeget december végéig le nem dolgoznám: tartozásomat január 1-jén postán legszivesb köszönetem mellett megtéritem. Biztos lehetsz hogy egy napot sem fogok vele késni.  
  Ez unalmas levél után fogadd magam és nőm részéről magad, kedves nőd és családod részére legszivesb jó kivánatainkat, s örvendezetess meg
n
Beszúrás
e csak engem, hanem egész Erdélyt a hirrel, hogy Erdély nemzeti ünnepén
n
Jegyzet
Erdély nemzeti ünnepén
– A meghívás valószínűleg a természettudósok gyűlésére vonatkozik.
jelen leszesz. – Hidd el hogy Csaba királyfit mindjárt nagyobb kedvvel irod, mihelyt Attila utódait ősi fészkökben szinről szinre látod. – Pedig Csaba királyfit nem csak a székelység hanem mindnyájan óhajtva várjuk.  
  Isten minden jóval aldjon
 [!]
[sic!]
meg!  
  igaz barátod  
 
Szabó Károly
Szabó Károly
mk
n
Jegyzet
mk
– maga kezével
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)