Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ERCSEY SÁNDORNAK
Pest
Budapest
, december 6. 1864.
 
  Kedves öcsém
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
!  
  Ma kaptam ezt a Zahlungs-Auftragot,
n
Jegyzet
Zahlungs-Auftragot
– fizetési megbízást (né.)
és utasításod szerint sietek még ma postára tenni, hogy a késedelemből semmi hátramaradás ne származzék. Ez irat ugyan jó régi keltű, de a kézbesítés csak ma történt, s én a kézbesitésről szóló certificatot
n
Jegyzet
certificatot
– igazolás (lat.)
az ide küldő hivatal számára mai napról irtam alá; azt hiszem, ettől fogva számíttatik a 30 nap. Kérlek tehát, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
féle pénzzel minél elébb fizesd ki az adóhivatalt, hogy baj ne történhessék.
n
Jegyzet
Kérlek tehát, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
féle pénzzel minél elébb fizesd ki az adóhivatalt, hogy baj ne történhessék
– Erről
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
Arany László
Arany László
nak szóló, 1864. dec. 16-i levelében számolt be: „Hogy ne mondhassátok, mikép e vett birtokból jövedelmetek sincs, ime itt küldök 25 frt 50 krt. Az első évnegyedi illetményt ugyanis
Geyer
Geyer Rudolf
375. frtban megfizetvén, abból, a szintén idemellékelt fizetési meghagyásra vettem nyugta szerint fizettem százalékul 337 frt 50 krt. Az ekként fenmaradt 37 frt 50 krból küldök részetekre 25. frt 50 krt.” ( MTAK Kt A 300/I.).
 
 
Fleischl
Fleischl Dániel
úrhoz azóta nem volt szerencsém: hanem
Kralovánszky
Kralovánszky István
n
Jegyzet
Kralovánszky
Kralovánszky István
– l. az 1856. sz. levél jegyzeténél
volt nálam egyszer, hogy a mit
Fleischl
Fleischl Dániel
nem tudo
t
Beszúrás
t németűl jól elmondani, ő magyarúl belém magyarázza. A nótájok annyira megy ki, hogy őket semmi fizetés nem terhelheti: s ha mi le fognánk valamit a határidőn a summából, ők majd perrel procedálnak.
n
Jegyzet
procedálnak
– eljárnak (lat.)
Hanem, ha „
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
úr” lépéseket akarna tenni most mindjárt
Geyer
Geyer Rudolf
ellen hogy a kincstári tartozás lefizetésére kényszerítse, abban ő,
Kralovánszky
Kralovánszky István
segítné
Ercsey
ifj. Ercsey Sándor
urat.”
[szerkesztői feloldás]
A nyitó idézőjel hiányzik.
Én minderre nem mondtam semmit, csak eldünyögtem a dolgot, látván hogy itt capacitatiónak helye nincs és talán szükség sincs rá.  
  Kálmán irta
Laczi
Arany László
nak, hogy E.
Ercsey Jani
Ercsey János
sokallja a nekijutott birtok részt, s megelégednék már most 60 holddal. Nem tudom, mi igaz van ebben: de a dolog részemről annyíban nem sietős, mert várnom kell az állapotom fordultát; és most épen semmi kedvem tervezni, számolni és speculálni, mert harmadfél
h
Beszúrás
ét óta, beteg ápoló vagyok inkább mint akármi egyéb, s minden gondom ez egybe öszpontosúl.  
  Szegény nénéd bizony roszúl volt és még most sincs jól csak jobban. Még Kálmánéknak sem mertük megirni, hogy typhuszban fekszik: de már a válságos napokon túl esett, és az orvos biztat, de magunk is látjuk hogy kiépűl. Ti se mondjátok ezt még vagy egy hétig Juliskáéknak, és senkinek, nehogy a fülökbe menjen. Éjjel nappal virasztottunk
 [!]
[sic!]
mellette; aztán a gond, az aggódás hozzá! De nem volt mégis nagy mértékű, s lefolyása, az orvos szerint igen rendes és vigasztaló. A beteg számitása szerint már 21 napnál több múlt el; az orvosé szerint, ki az ágyba esés napjától számitja szintén meg van 18. A betegség ereje meg van törve, de bizony a szegény betegé is. E nyavalya itt most nagyon uralkodó járvány.  
  Hát ti hogy vagytok? Vedd szives köszöntésemet és rokoni jóindulatom kifejezését.  
  szerető bátyád  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János