Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY JÁNOS – ARANY JÁNOSNAK Sályi 1864 évi Nóv.
 [!]
[sic!]
1én  
  Kedves
Jani
Arany János
Sógor!  
  Az anti határban lévő Gayer Adolf
 [!]
[sic!]
úrtól vett közös főld árából a’ közelebb mult oktober hó 21én 1440 osztrák forintot vittem
Szalontá
Nagyszalonta
ra a’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
testvérem kezébe,
n
Jegyzet
1440 osztrák forintot vittem
Szalontá
Nagyszalonta
ra a’
Sándor
ifj. Ercsey Sándor
testvérem kezébe
– vesd össze 1873.
és ő ehez
 [!]
[sic!]
az általa behajtott pénzemből még 1000 forintot kelletett hogy tegyen ’s igy öszvesen 2440 osztrák forintot úgy hiszem a’ mult hó utólsó napjai közzül
[szerkesztői feloldás]
sorvégi elválasztás: köz-zül
 [!]
[sic!]
valamelyiken kezedhez juttatott, hogy abból az emlitett főld árának engemet terhelő egy része törleszthessék.  
  Nem kételkedek ugyan a’ te leg igazságosabb
 [!]
[sic!]
eljárásodba, sem valami
olyasféle
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: olyas féle
eszembe nem jut hogy te engemet megkárositani akarnál, hanem a’ mennyiben életünk végső perczét nem tudjuk, szükségesnek látom kérdéses dólgunkat tisztába hozni, e’ pedig csekély belátásom szerént csak úgy történhetik meg, hogy te az általam befizetett öszvegről egy pár sor elismervényt küldesz, ’s erre nézve ez úttal szivesen is kérlek.  
  Ezen főld vételnél igen nagy fába vágtam a’ fejszét, és igen tartok tőlle
[szerkesztői feloldás]
sorvégi elválasztás: től-le
hogy minden szerzeményemet öszve szedve ’s illetőleg pénzé
 [!]
[sic!]
téve alig lehetek képes a’ még hátra lévő 2600 forintot a’ jövő
öszig
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őszig
lefizetni, a’ mi nekem meg vallom nem kevés aggodalmat okoz.  
  Nállunk
 [!]
[sic!]
a’ gabona nagyon ócsó, ha gabon
 [!]
[sic!]
tartásra alkalmas helyünk vólna, abba lett vólna jó kevés pénzünket befektetni – de már késő. –  
  Jelenleg meglehetős egésségem van, Isten adjon
neked
Beszúrás
és tieidnek is jó egésséget és mindent ami az életben szükséges – kivánja  
  szerető rokonod  
 
ErcseyJános
Szerkesztői feloldás:
Ercsey János
Ercsey János