Aranysárkány fejléc kép
 
ERCSEY SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Szalonta
Nagyszalonta
, Octob 24. 1864.  
  Kedves bátyám!  
  Ámbár, ha a pénztelen állapotban igy haladunk, a mint elkezdtük, – a fizetni nem-tudás vagy nem-akarás ide s tova erénynyé
 [!]
[sic!]
válik; s jóllehet e miatt, mint a multkor is irtam,
n
Jegyzet
mint a multkor is irtam
– vesd össze 1869.
azon pénzeket, mikre számitottunk, sem a bátyám, sem Jani részére meg nem kaptam: – mindamellett, hogy
F.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
ur lyányát férjhez adhassa,
n
Jegyzet
F.
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
ur lyányát férjhez adhassa
– vesd össze 1868.
a 3800. f͞o͞r͞tot ezennel küldöm.
n
Jegyzet
a 3800. f͞o͞r͞tot ezennel küldöm
AJ
Arany János
ennek vételét és részleteit egy kis darab papíron rögzítette:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor
küldött: ft. kr. 1.) 600 régi huszast: 210 ezüst ft………..241. 502.) bankjegyekben…… ………………..3607. összesen …3848. 50. Ebből fizetendő: 1.
Fleischl
Fleischl Dániel
nek ……………….3800. 2. Bélyegre a nyugtához ……. 7. 3. Baumannak czipőkért……. 20. 40. 3827. 40. 3827. 40. fenmarad – 21.10. Először is Baumannak kifizetendő 20 f 40. k. (NSzAJEM 779. Fehér fol. 17,1×10,5 cm 1. számítások, 2. egyéb szövegtöredék.)
 
  Kicsináltam pedig ezt oly módon, hogy:  
  a.)
Jani
Ercsey János
hozott hozzám suhogó bankjegyekben (: Sályiból
n
Jegyzet
Sályi
Biharsályi
ból
Sályi
Biharsályi
(Biharsályi, ma: Şauaieu, Románia) község Nagyszalontától 20 km-re északkeletre, ahol
Ercsey János
Ercsey János
volt a jegyző
:) 1188 ft 50
krt͞
Szerkesztői feloldás: krajcárt͞
 
  b.) Régi ezüst huszasokban 200
p̄f͞o͞r͞tot
Szerkesztői feloldás: p̄engőf͞o͞r͞tot
, mely is,
a.
Szerkesztői feloldás: ausztriai
értékü ezüstre számitva
, tészen 210. f͞o͞r͞tot, mely is  
  a mostani agioval
n
Jegyzet
agioval
– agio (fr.) felár; az adott pénz névérték feletti része, amely gyakran mutatkozik az érme formájú pénz papírpénzre átváltásánál
(: 15%.tólit számitva erre :) számitandó 240 ft 5͞0
krra
Szerkesztői feloldás: krajcárra
.  
  c.)
Jani
Ercsey János
nak itt
Szalontá
Nagyszalonta
n elhelyezett pár ezer forintjából, a mai napig befizettetett hozzám 454 f͞o͞r͞t  
  Ez összeg, a túlnan írotta két tétellel együtt tészen 1884. ͞fo͞rtot  
  Ehhez, hogy a 2400 f͞o͞r͞tot kifussa, sajátomból tészek 516 20 f͞o͞r͞t͞ot  
  A ház árából, bátyám számára lefizetett Varga már ma –1000. f͞o͞r͞tot  
  Fizetnie kellett volna pedig, az 1400. f͞o͞r͞tnak 3. havi kamatjával együtt 1421. f͞o͞r͞tot.  
  És igy ennek kiegészitéseül, sajátomból küldök – – – – 421. f͞o͞r͞tot  
  Mely rendetlen – és leginkább csak saját tájjékozottságomra
 [!]
[sic!]
készitett kimutásból
 [!]
[sic!]
röviden csak annyi a tanuság:
 [!]
[sic!]
hogy én ez alkalommal, a
Fleischl
Fleischl Dániel
részére küldök:  
  1.
Jani
Ercsey János
illetményeül 2400. f͞o͞r͞tot  
  2. Bátyám illetményeül 1421 ”  
  3. Az ezen 2. rendü összeg nyugtájához és postai küldeményeért járul egészben 20. f͞o͞rt; miből én már itt a postai dijat (: pár
k͞r
Szerkesztői feloldás: k͞rajcár
hiányával 5 forintot :) kifizetvén, a
Fl:
Szerkesztői feloldás:
Fleischl
Fleischl Dániel
által kiszolgálandó nyugta bélyegéhez küldök
Jani
Ercsey János
részéről 7 f͞o͞r͞tot  
  d.) Végezetül pedig, Bauman
n
Jegyzet
Baumann
– pesti cipész
 [!]
[sic!]
schuster meister ur számára, az idemellékelt számla tisztázásául küldök 20 f 40
k͞rt
Szerkesztői feloldás: k͞rajcárt
 
  Az összes küldemény tehát: 3848 f 40
k͞r
Szerkesztői feloldás: k͞rajcár
 
  Kérvén
Juli
Arany Juliska
t vagy
Laczi
Arany László
t, hogy Baumann uramat alkalmilag kifizetni; és az itt küldött számlára nyugtatványt vagyis saldirt-ot
n
Jegyzet
saldirt-ot
– saldieren: számlát kifizetni (né.); kifizetést igazoló nyugtát
venni sziveskedjenek.  
  Nehány nappal ezelőtt irtam Váradra annak megtudása végett: hogy a Fleischl-féle birtokra, azon pár hét alatt, mely a szerződvény létrejötte – és birtok telekkönyvi átirásaérti folyamodás-tétel között lefolyt, – nem történt-e valami betáblázás. Tapasztalásból tudván, hogy betáblázások mindaddig történhetnek az eladó terhére, mig a vevő, a birtoknak átirásaérti kérvényét be nem adta. Sőt jöhetnek olyan nem várt betáblázások is, minő épen velem történt, hogy t.i. a szalontai
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári királyi
adóhivatal, a százalékot ellenem betábláztatta. És csakugyan, a mint hitelesen értesültem, – a bátyámék által megvett birtok irányában is ilyesmi történt. A mennyiben, a birtok átiratási kérvényünk előtt nehány nappal, – ugyancsak a szalontai
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári királyi
adóhivatal, bizonyos (: 703 f͞o͞r͞tnyiadó- vagy százalék :) illeték-hátránynak, melylyel
Geyer
Geyer Rudolf
tartoznék,
betáblázasért
Szerkesztői feloldás: betáblázasaért
 [!]
[sic!]
folyamodott. Ez ugyan jogilag absurdumnak látszik, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
elleni követelés oly vagyonra, mely az ő nevén telekkönyvileg nem is volt, bekebeleztethessék. S ilyesmiről, magán-követelést illetőleg, álmodni sem lehetne. De miután a
cs. k.
Szerkesztői feloldás: császári királyi
kincstár érdekében sok megtörténhetik, és itt sem lehetetlen, hogy a
Geyer
Geyer Rudolf
elleni érintett követelés,
Fleischl
Fleischl Dániel
rovására és terhére; a birtoknak, bátyámék nevére leendő átirása előtt, bekebeleztetik: nagyon jó, sőt mulhatlan szükséges is lesz
Fleischl
Fleischl Dániel
t figyelmeztetni, hogy azon ügyet
Geyer
Geyer Rudolf
rel, 1865. Nov. 1ig hozassa tisztába. Mert nagyon természetes – és a szerződvényből is folyó dolog, hogy ha ez tisztába nem hozatik, az 1865. Nov 1sején fizetendő 7200. f͞o͞r͞tot, az időközben betáblázott 700 és nehány forint hiányával fogják bátyámék fizetni. És ezt én most, csakis elővigyázat tekintetéből tartám szükségesnek fölemliteni. Mint egyébiránt olyan dolgot, mely nem a mi – bajunk, hanem a
Fleischl
Fleischl Dániel
ié.
 [!]
[sic!]
A mi bajunk csak akkor volna, ha már az egész vételárt kifizették volna bátyámék.  
  Azt pedig talán szükségtelen megemlitenem: hogy 4400. f͞o͞r͞tról kiveendő nyugtatát
 [!]
[sic!]
majdan küldje el bátyám minélelőbb,
 [!]
[sic!]
hogy azon összeg táblázását kérhessük.  
  Valamint szintén küldje el bátyám, ha meg fogja kapni, – a százalék kiszabásáról szóló fizetési meghagyást is. Hogy azt, a
Geyer
Geyer Rudolf
által, mint remélem, mostanában lefizetendő első évnegyedi bérösszegből kifizethessem.  
  Különben mindnyájokat csókolván, vagyok  
  szerető öccse  
 
ErcseySándor
Szerkesztői feloldás:
Ercsey Sándor
ifj. Ercsey Sándor