Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Máramarossziget, 1865. augusztus 16.
 
  Kedves barátom,  
  Azt kell hinnem, hogy ez előtt pár héttel küldött levelem eltévedt.
n
Jegyzet
ez előtt pár héttel küldött levelem eltévedt
– A levél nem tévedt el, l. 1986.
Voltakép nemis
 [!]
[sic!]
tudom, hova kell czimezni a neked szóló leveleket. Én irtam az akademiai palotát s meg lehet, jobb lett volna, ha régi lakhelyedre utasitom. Ez tehát most már ez utóbbi helyre megy, s talán inkább megtalál.  
  Abban a levelemben azt irtam volt, hogy NagyIván levélbeli értesitése szerint az a pár czikkecske, melyeket tőlem ő olvasott volt fel az Akadémiában, a mi egyébiránt eredetileg az ő folyóiratának volt készülve,
n
Jegyzet
az ő folyóiratának volt készülve
– Ez a Magyar Tudományos Értekező lehetett, l. az 1986. sz. levél jegyzetét.
de onnan kimaradt, – az
Akad. Értesítőben
Szerkesztői feloldás: Akadémiai Értesítőben
fogna megjelenni.
n
Jegyzet
az
Akad. Értesítőben
Szerkesztői feloldás: Akadémiai Értesítőben
fogna megjelenni
– Az AkÉrt-ben nem jelent meg; l. az 1986. sz. levél jegyzetét.
Miután azonban azóta, mióta megírtam volt,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Verbőczit illetőleg ujabb, épen idevágó adatokat kaptam: ott tett combinatióim némelyike változást szenvedett. Ennél fogva sürgős szükségnek láttam, hogy téged megkérjelek nemcsak felfüggesztésére azon czikk nyomtatásának, de épen hozzám visszaküldésére, hogy a változtatást megtehessem, mert ugy, a mint van most, csakugyan nem szabad megjelennie.  
  Emásodik
 [!]
[sic!]
megkeresésemet tehát azért küldöm hozzád, édes barátom, hogy ha ne talán az első csakugyan nem jutott volna kezeidhez, értvén szándékomat, légy szíves a nevezett Verbőczi féle czikket hozzám vissza küldeni,
n
Jegyzet
légy szíves a nevezett Verbőczi féle czikket hozzám vissza küldeni
– vesd össze az 1986. sz. levél jegyzetével
hogy vele végezhessek.  
  Vettem az
Akad. Kalendarium
Szerkesztői feloldás: Akadémiai Kalendarium
iránt kelt körlevelet
n
Jegyzet
Akad. Kalendarium
Szerkesztői feloldás: Akadémiai Kalendarium
iránt kelt körlevelet
– Az AJÖM XIV. regestája szerint a tagoknak szóló, az Almanach-adatok kiegészítését célzó körlevél júl. 19-én kelt (668.).
is.  
  Ird be, hogy a Máramaros heti lapot szerkesztem
n
Jegyzet
a Máramaros heti lapot szerkesztem
Szilágyi
Szilágyi István
1865 és 1883 között volt a lap szerkesztője.
s abban czikkek jelentek meg tőlem. Azt, hogy mik vannak nálam ké
[törölt]
« i »
z
Beszúrás
iratban, nem akarom emliteni.  
  A vakáczió alatt
Debreczen
Debrecen
be le szándékozom rándulni. Meglehet, ha jó módját ejthetem, talán
Pest
Budapest
re is felnézek; mert, hogy a megnyitási ünnepélyen
n
Jegyzet
a megnyitási ünnepélyen
– Az akadémiai palota megnyitása, amely a korábban tervezett augusztusi helyett (
AJ
Arany János
közbenjárására is) előbb őszre, majd dec. 11-ére halasztódott (l. az 1986. sz. levél jegyzetét).
jelen lehessek, miután talán novemberen is tul fog haladni, alig lehet belőle valami.  
  Tieidet tisztelve, barátságodba ajánlott vagyok  
  igaz hived  
 
Szilágyi I
Szilágyi István
 
 
Sziget
Máramarossziget
, aug. 16. 1865.