Aranysárkány fejléc kép
 
FÁBIÁN MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Őszöd, 1865. szeptember 25.
 
  Igen tisztelt tekintetes Ur!  
  Személye iránti őszinte tiszteletünk és nagyrabecsülésünk azon kedves tervet gondoltatta ki velünk itt lelkészekkel: miszerént a közelebbi országgyűlésre Önt óhajtanánk e Somogy megyei Balaton-külvidékünk az u. n. tabi
vál.
Szerkesztői feloldás: választó
kerület
képviselőjének.
n
Jegyzet
tabi
vál.
Szerkesztői feloldás: választó
kerület
képviselőjének
AJ
Arany János
viszontválaszáról nem maradt fenn adat. Ezt a megtiszteltetést sem fogadta el, hiszen a hasonló értelmű nagyszalontai puhatolózásokat is elhárította. Vesd össze az 1984. sz. levéllel.
Erre nézve vagyok bátor – több ügybarátok megbizásából is – azon kérdés
[törölt]
« t »
s
Beszúrás
el fordulni Önhöz: valyon kész lenne-e e megtisztelő bizodalmunkat elfogadni? –  
  Mi előbbi
 [!]
[sic!]
becses válaszát kérem és elvárom. – U. posta: Szemes.  
  Teljes tisztelettel vagyok Őszödön septemb.
23
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: 25
. 1865  
  alázatos szolgája  
  reform. lelkész  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 670.) Fábián Mihály (1834–1913) ref. lelkész (1861–1872 között Őszödön); ebben a korszakban egyházi és neveléstani írásai jelentek meg a ProtEgyhIskLap-ban, a SpFüz-ben; művei: Kalauz a földgömb használatára (
Pest
Budapest
, 1864), Kis természetrajz (
Pest
Budapest
, 1864).