Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár 1871. oct. 8.  
  Kedves barátom!  
  Talán kissé elkésve küldöm a lefolyt év alatt megjelent dolgozataim jegyzékét a M. t. Akad. Almanahja
 [!]
[sic!]
számára.
n
Jegyzet
Talán kissé elkésve küldöm a lefolyt év alatt megjelent dolgozataim jegyzékét a M. t. Akad. Almanahja
 [!]
[sic!]
számára
– „Folyóiratokban: 1. A XVI-dik századi magyar nyomdászatról, s különösen Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájáról. Vasárnapi Ujság« 1870. 18–20. szám.) 2. Szikszai Hellopoeus kátéiról. ( Magyar prot. egyh. és isk. Figyelmez. 1870. V. füz.) 3. Bornemisza Péter úgynevezett Postillájáról. (»Budapesti Közlöny« 1870. aug. 25. ) Sajtó alatt: 1. Kritobúlosz . II. Mehemet császár élete. Görögből ford.
Sz. K.
Szabó Károly
Kiadja a M. Tud. Akadémia. 2. Székely Oklevéltár. Szerk.
Sz. K.
Szabó Károly
Kiadja a Magyar Tört. Társulat kolozsvári bizottsága.” ( AkAlm 1871. 250.)
Kérlek, hogy, ha még lehet, igtattasd bé a maga helyére.  
  Hosszas útamból mult hó 28-dikán, a mi gyönyörű vasutunkon
n
Jegyzet
a mi gyönyörű vasutunkon
– A Magyar Keleti Vasút NagyváradKolozsvár vonalát 1870. szept. 7-én nyitották meg.
Zsobok és Sztana körűl kétszer megakadva (egyszer egy kerék zökkent ki széditő magos töltésen, másszor egy tehervonat közelgett velünk szemben) szerencsésen haza értem s itthonn családomat mind jó egészségben találtam.  
  Ida vágynék Magyarországra, de nem tudom, hogy indulhasson el, sok a dolga, sok a baja, bajos a sok gyermeket elhagynia. Ha mehet,
Gizellá
Szabó Gizella
val még e hónapban megy Nógrádba.
n
Jegyzet
Ha mehet,
Gizellá
Szabó Gizella
val még e hónapban megy Nógrádba
– Feltehetőleg rokonaihoz; vesd össze
Szabó Károly
Szabó Károly
1866. jún. 23-i (2047.) és 1866. augusztus 29-i (2056.) levelével.
 
  Vele együtt téged s kedves nődet a legszivesebben köszöntve maradok  
  igaz barátod  
 
Szabó Károly
Szabó Károly
mk  
 

Megjegyzések:

2 csontszín fol. 22,7×14,4 cm. 1. levél, 2–4. üres